Délmagyarország, 1929. november (5. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-01 / 249. szám

9BEOED. Szerkeiztfiséo: Somogyi ucco 22. L em. Teleion: 13-33.^Kiadóhivatal, aoictisnkílnyvtai é> Jegyiroda Aradi ucca 8. Teleion: 306. ^ Nyomda : LBw Lipót ucca 1». Teleion > 16-34. TAvIratl ét levélcím: Délmagyaiország Szeged. Péntek, 1929 november 1 Ara 24 fillér / V f V. évfolyam, VL4A. szóm Halottak Szeretjük őket, kedvük keressük, virággal hintjük be álomtalan álmuk ágyát, levilágí­tunk nekik a sötétségbe, nemcsak gyertyák lobogásával, hanem szivünk mécsesével is. Az emberekben soha sincs annyi melegség, mint mikor az Isten hideg kertjében járnak és a láthatatlan angyalok, akik arra teremtettek, hogy aranykehelybe gyűjtsék a tiszta könnye­ket, ezen a napon sok fordulót tesznek a temetők virrasztó kis tüzei és az egek örök lámpásai közt. Teremtés, angyalok, egek — különös fénylő és mély életet nyernek a ha­lottak ünnepén ezek a szavak, amelyek más­kor a mindennapos használatban halványak és fáradtak. Nincs olyan hitetlen dac, amely ellágyultan térdet ne hajtana az elszáradt pázsit fölött, amely azok hamvából sarjadt, akik a mi életünk közösségébe tartoztak és míg a kezek gyöngéden simogatják a már­ványt, a keresztfát, vagy a gyephantot, szem, száj, fül mind a láthatatlanok szolgálatára áll. A szem látja a fénypászmák lajtorjáit, amelyek összekötik a földet az éggel, az ajak becéző szavakat suttog és a fül, amelyben hir­telen fölcsendülnek a nagy útnak indult ván­dor utolsó szavai, azt hallgatja a megszentelt csöndben, mit üzennek fel a halottak a föld alól. Mert a holtak csakugyan üzennek. Nem azt, hogy hideg van odalent és hogy meg kellene igazítani a fejükalját és hogy keveslik a maguk koszorúját és sokalják a szomszéd mécsesét. A halottak ezt üzenik fel: — Ó, ti élők, ha ugy tudnátok az 'élőket szeretni, mint a halottakat! Ha olyan jók és gyöngédek lennétek egymáshoz, mint mi­hozzánk! Ha ugy kitérnétek egymás útjából, mint ahogy vigyáztok arra, hogy síron ne gázoljatok! Ha olyan véteknek tartanátok az élőket megrugdalni, az élőket megszaggatni és kifosztani, az élet lámpásának olaját el­orozni, mint amennyire felháborít bennete­ket, ha a temetőkben fosztogatnak! Ö, ha az élők meghallanák, amit a halottak üzennek, milyen szépet álmodhatnának akkor a holtak! * A halottak kultusza és a halottak életének hite olyan régi, mint az emberi kultura. A troglodita ős akkor válik emberré, mikor ha­lottját eltemeti a föld alá és útravalót tesz mellé az ismeretlen tartományba. Judia föld­jén ősidők óta azzal búcsúzik halottjától az élő: menj, ó lélek, hosszú vándorútra, válto­zások kapuin keresztül az örök életbe; légy jő, keresd az igazságot, tisztulj meg, mint a hó s ha megtalálod a tökéletességet, nyugodj meg az örök nirvánában! Zoroaszter hive arcra borulva a szent tüz előtt, igy imádkozott: el­megyek a Napba, hol Ormuzd, aki nem ismeri az éjszakát és a halált, örök tisztaságban ra­gyog és lemossa bűneimet az ő sugaraiban. És tul a tengereken az őserdők lakója, mi­kor napja nyugovóra száll, szelid fohász­szal bocsátja el lelkét a Nagy Szellemhez: Uram, vezess el engem apáimhoz s készíts nekem lakozó helyet az égi mezőkön, hol vaddal bővelkednek az erdők és hallal a vizek 1 * Lényegében a mi spirituális mennyorszá­gunk is csak az, amit az ősember az érzé­keivel álmodott: megbékülés és elpihenés. Mi, a kultura fáradtjai, a magunk módján épp ugy a nyugalom erdeit és a békesség vizeit reméljük a csillagok felett, mint ő. A nyugoda­lomét ,és a békességét, amit hiába hajszolunk a földi tereken. Születtünk nélkülözésre, dol­gozunk gyötrelemmel, szeretünk fájdalom: 'al, — meghaljunk reménytelenül? Nem, ne bánt­sátok a föltámadásban való hitet, ti bölcsek és Írástudók, akik teleszkóppal keresilek és nem találjátok az Istent a csillagok közt, holo't a tudatlanok meglátják a homokszemek csLlogá­sában és meghallják a csírázó őszi vetés lé­lekzésében. Ti azt mondjátok, nem hisztek, hanem tudtok, ők azt mondják, nem tudnak, hanem éreznek. S mi az ő érzésükhöz képest a ti tudományotok? Ti őrölt csontlisztből, mézgából és alkoholból csináltok elefántcson­tot, égetett timsóval áiizzaszíott gipszből kar­rarai márványt, boraxból és nátriumból gyé­mántot: de egyetlen élő sejtet nem tudtok csinálni! Ti megméritek, mennyi a buzaszem­ben a karbon, az oxigén, a hidrogén és a nitrogén, de sohase fogjátok tudni megmagya­rázni, hogy lesz a földben elrothadt buza­szemből élő-eleven növény: ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3-2 e vidéken «a Budapesten 3-«iO, KUUSldtin 6-40 pengő. - Egye« szám Ara hétköz­nap Itt. vasár- és Ünnepnap 2 4 HU. Hír» detések felvétele tarifa szerint. Megje­lenik hétlö klvélelével naponta reggel. ••••HHppHiHHHHpHHBpHHHBHÉ Nemcsak az örök szimbolumok szent köny­vei tanítják a feltámadást, hanem a történe­lem nagy könyve is, amelyben az igazságok fölfeszitése és föltámadása iratik meg. Mert még eddig minden igazság keresztre feszít­tetett e világon, hol az értelmetlenség, hol a gonoszság által és minden igazság feltáma­dott harmadnapra, harmadévre, vagy harmad­évszázadra. Az eleven igazság mindig gyönge volt, mindig megostoraztaték, arculvereték és kinhalálra itélteték, — győzni csak a sírból feltámadt igazságok tudnak, de azok mindig győznek. Ezt ne felejtsétek el emberek, akár a kinok keresztjéhez szegezve függtök, akár a hatalom borától mámorosan ültök a kereszt tövében. Ezt ne felejtsétek el sehol, rab nem­zetek és rabtartó nemzetek, ez jusson esze­tekbe mindenütt, erős kezű diktátorok, akik a temetők nyugalmát parancsoljátok rá or­szágaitokra és poroszlóitokkal tapostatjátok le a hantokat, amelyek alatt halottnak hi­szitek az eszméket. Pilsudszky marsall csütörtökön délben szétkergette a lengyel nemzetgyűlést (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Varsóból jelentik: Pilsudszky marsall csü­törtökön délben tisztjeivel szétkergette a lengyel nem­zetgyűlést, a sejmet amely ma tartotta volna az őszi ülésszakában első ülését. A parlament ülésterme zsúfolva volt, tömve voltak a karzatok, jelen volt a kormány minden tagja, a diplomáciai páho­lyok is megteltek. Jóval az ülés kezdete előtt, a parlament előtt tisztek gyülekeztek, majd megjelent Pilsudszky, marsall is több magas­rangu tiszt kíséretében. Pilsudszky ezután mintegy 100 tiszt­tel benyomult az ülésterembe és at ' ülés megnyitását megakadályozta. 'Hiába könyörgött a sejm elnöke Pilsudszky­nak, hajthatatlan maradt a köztársaság elnö­kének felszólítására is, mire a vének tanácsa ugy döntött, hogy a parlament megnyitását későbbi időpontra elhalasztotta. Varsóban nagy az izgalom és azt hiszik, hogy, Pilsudszky a diktátorságra törekszik. Kettős politikai gyilkosság tartja izgalomban Zágráb lakosságát Agyonlőttek kél deleklivel, kellői halálosan megsebesítetlek '(Biídapesti tudósítónk telefonjelentése.) Zágrábból jelentik: Tegnap este a késő esti órákban, csaknem egyídőben, kettős politikai gyilkosság történt Zágrábban, amely óriási izgalmat keltett a lakosság körében. A rendőr­ség megbízásából két detektív házkutatást tar­tott a Siemens-gyár egyik telepén, egy Babics nevű soffőr lakásán. Araikor a detektívek beléptek a lakásba, Babics revolvert rántott, az egyik detektívet lelőtte, a másikat halá­losan megsebesitetle. Babics a gyilkosság után elmenekült. Csaknem ugyanebben az időben, Zágráb másik részében, detektívek jelentek meg Vra­nilovics géplakatos lakásán. A géplakatos a detektivekre lőtt, akik közül az egyik holtan zuhant a földre, a másikon halálos sebet ej­tett a revolvergolyó. Vranilovics szintén elmenekült. A kettős gyilkosság hírére mozgósították az egész rend­őrséget. Vranilovicsot sikerült is elfogni> de Babicsnak nyoma veszett. Számos letartóz­tatás tőrtént. A letartóztatottak kivétel nélkül a szélsőséges Frank-párt tagjai. Ugy látszik tehát, hogy az elrendelt házkutatások a Frank­párt mozgalmaival voltak összefüggésben. Le­tartóztattak egy bankigazgatót és két tekinté­lyes zágrábi ügyvédet is. A Mécs melletti Síoclcerautan mafdlnesn fbarcra Uertíli a sor a sssociálüemokratáK és a Heimive&r Kösöit Bécs, október 31. A Bécstől mintegy 30 | válságos lett a helyzet. kilométer távolságra fekvő Stockerau városá- . A Heid-féle gépgyárban reggel $ órakor há­ban, amely közjogilag nem tartozik Bécshez, I rom Heimwehr-munkás jelentkezett, akiket GSfüűi'tökön délben váratlanul fenyegető, sőt J a gyárve-zetőség felvett és minsyárt munkába

Next

/
Oldalképek
Tartalom