Szeged, 1924. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-29 / 24. szám

Szeged. 1924 január 29 SZEOED Berci Máni, Mili Fáni, Gyertök el spiritizálni... Lösz is nagy hahota máma A Belvárosi mozgódába!... Max Linder. — Az adófOUzóiamlási bizottság tárgya­lásai. Az adófölszólamlási bizottság kedden a kereskedelmi és iparkamarában a köve;kezők adóját tárgyalja: Müller Miksáné műépítész özvegye, Klimó András süt\ Koaányi István szabó, dr. Szász János táblabíró, Fischof Sá­muel toll- és borkereskedő, Rijier Aladár Máv. ellenőr, Hevesi Ádám fuvaros, dr. Tóth László ügyvéd, dr Weisz Gyula ügyvéd, Goldgruber Mihály ügynök. Breider Henrikné könyvkeres­kedő, Szahy Antal könyvkölcsönző, özv. Je­szenszky Zs gmondné trafikos, Szegedi Kaszinó (italmérés), Fodor Ida szatócs. Kovács József kávéhá tulajdonos, dr. Dobay Gyula ügyvéd, Kiss Gáza mészáros, K ss Lajos mészamos, Piger Józsefné piaci zöldságárus, dr. Reiner Ágoston ügyvéd, dr. Salgó Béla ügyvéd, dr. Sa'gó Gyula ügyvéd, Örlei An al vaskereskedő, Szűcs János bormérő, özv. S dámon Adolfné szövöttárukereskedő, Grosszert Albert hentes, Róna Sámuel ügynök, özv. Vas agh Imréné magánzó, Boros Igníc ügynök, Kéménc*y Ká­rolyné virágkereskedő, dr. Grüner István ügy­véd, Kroól Oszvald mérnök, Vargha Józsefné könyv és irószerkereskedö. — Házasság. Varga Samu és Ohrenstein Loiti kenderfonógyári tisztviselők folyó hó 27-én házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helye") — Adomány a vakoknak. A Délvidéki Központi Bank Rt. pénztárosa, Popovtts István a bank ügyfelei­nek adományaképen 25.000 koronát küldött a vakok intézete javára. Az összeget rendeltetési helyére juttatjuk. — Átalakul a Szegedi Népbank. A Szegedi Népbank vasárnap délelőtt tarló íta ez évi köz­gyűlését, amely igen viharos hangula'b«n folyt le. A legfontosabb tárgy volt, hogy felszámol­jon-e a bank, vagy nem. Vikes Bertalan meg­nyitó szavai után uj elnökül Korom Mihályt , választották meg. Borsodi Béla, az OKH kikül­döttje ezután éles felszólalásában kijelentette, i hogy a szövetkezet eddig érdemes munkát nem fejtett ki, sőt néha a tagok anyagi károsodását idézte elő. Ha a bank vagyonát felosztanák, I egy részvényre nem jutna több 30 000 koroná­; nál. Dr. Széli Gyula a bank vezető tisztviselőit ' vette védelmébe, akiket a sikertelenségért nem terhel, szerinte, felelősség s akiknek az Országos Központi Hitelszövetkezet, ahová a Népbank tartozik, fölmondott. Tóth Imre kijelentette, hogy nem volt megfelelő szövetkezeti élet. Ezután elhatározták, hogy a bmk ujjáalakul és psdig Szegedi Gazdasági Hitelszövetkezet cimen. Al­elnök lett Ziegler Arnold, a felügyelő bizottság elnöke pedig Győry J-nő. — A zsidó kaltaazadő befizetése. A szegedi zsidó hitközség közli tagjaival, hogy a kultuszadók be­fizetése 1924 február 3-ig (vasárnap) bezárólag a htt­községi iroiában (Margit-utca 2)., I.) történik. Február 4—7-ig, az elővezetési munkálatok tartama alatt a be­fizetések szünetelnek. Febraár 8-ától kezdődően a kultuszadó bsfizetéseket csak a városi adóhivatal fogad el. A Zrínyi-bál sok szép parókái Hoffmanné nöi fodrászüzletében készültek. Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. a ElaSrendQ f eltérnem Bek, kalapok, nyakkendők leg­olcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12. 6ofi Vízvezetékét Feketénél készíttesse. Telefon to-72. 49 Telefon: |Ia.,A UA.I Telefon: Igazg. 11-85. rVOrg.Cl ItlOZI Pénztár 4S5. Kedden, január hó 29-én Két nagy sláger egyszerre! Korda Mária, Werner Krausz és Friedrich Ktihne •vei a főszerepekben : A HOLNAP TITKA. Fantasztikus filmjáték 6 felvonásban. — Azonkívül: A bánya ördöge. (Dráma a föld alatt) 5 felvonásban. Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. Steinach tanár tudo­mányos filmje a megifjitás problémájáról február 4-től. hétfőtől a Korzó Moziban. CIP 719 Gummi, fekete , szines . Női fél box, francia Ugyanaz, lakk orral Kivágott lakk 175. OOO 185 OOO 80 OOO 85 OOO IIO.OOO Robicseknél, Feketesas-utca 16. Péntek, szombat, vasárnap 1 Dollár a Korzó Moziban Sport A Szegedi Atlétikai Klub a tagok nagy ér­deklődése mellett f. hó 27-én tartotta meg szoká­sos évi rendes közgyűlését. Bástyái Holtzer Tiva­dar nagyhatású elnöki megnyitó beszéde után Kardos főtitkár ismertette az egyesület összes osztályainak az elmúlt évben elért nagyszerű ered­ményeit titkári jelentése kapcsán és ugy ezt, mint a mult évi zárszámadást és az 1924. évre szóló költségirányzatot a közgyűlés egyhangúlag el­fogadta. Majd a választásokat ejtették meg, mely­nek egyhangú eredménye a következő: Elnök: Bástyái Holtzer Tivadar. Társelnökök: Rózsa Béla, dr. Szeless József. Alelnökök: Gál Miksa, Grosz Marcel, Kelen Hugó, Mindszenthy Lajos, id. Ottovay Károly, Pikler Ödön, dr. Schön Károly, dr. Türr Aladár. Igazgatók: Bauer Zoltán, Sós Manó. Sportintéző: Horvát Pál. Főtitkár: Kardos Mihály. Titkárok: Balt Pál, ifj. Ottovay Károly, Pick Lajos, Zsombor Kálmán. Főjegyző: Dr. Grosser Jenő. Jegyzők: Bán István, Sas Ferenc, Savanya István, Schweiger Andor, Tóth Béla. Fő­pénztáros: Börcsök János. Pénztárosok: Kárpáti Imre Racskó Gyula, Neuwirt József. Ellenőrök: Bücher lakab, Lakatos Mihály. Ügyészek: Dr. Ber­tényi Iván dr Holló Samu, dr. Szabó Béla. Mér­nök: dr. 'Kövér Tibor Háznagy: Vály Lajos. Gazda : Ketting János. Orvosok: Dr. Acs Vilmos, dr Feuer Egon, dr. Reisz, dr. Szamek, dr. Varga Kálmán Osztályvezetők: Atlétikai osztály: Villányi Ármin. Labdarugó osztály: Gyovay D. József. Birkózó osztály: Zemkó János. Torna: Grósz Lajos. Uszó: Polgár Jenő. Vivó: Wiesner László. Horgász: Farkas Ferenc. Ping-pong: Franki Jó­zsef Számvizsgálók: Elek Elemér, Deutsch Albert, Solti Mihály, Weisz Vilmos. Szertáros: Gerő Antal Pályagondnok: Markovich Béla. Ezenkívül az igazgatótanácsba 15 rendes és 3 póttagot, mig a választmányba 30 rendes és 4 póttagot válasz­tottak. Pénteken, szombaton és vasárnap A magyar filmgyártás remekeli! egy dollár Loth Ilával a főszerepben n KORZÓ MOZIBAN Páratlanul Izgalmas műsor 111 a Korzó Moziban szerdán és csütörtökön a boxoláa világbajnokával aCORQES CHRREHTIERREE. i A diadalmas öKöl. Azonkívül : Viharos éjszaka Egy titokzatos gyilkosság története. | A szinház heti műsora: Kedd: A három grácia, operett. Szerda: A három grácia, operett. Csütörtök: A három grácia, operett. Péntek délután: ifjúsági előadás Rigoletto, opera. Péntek este: A három grácia, operett. Szombat délután: A bőregér, operett. Szombat este: A három grácia, operett. Vasárnap délután : Üldöz a pénz, operett. Vasárnap este: A három grácia, operett. A városi szinház mai szinlapja. A három grácia. Revü operett 3 felvonásban. írták: C Lombardo és A. Willner. Átdolgozta: Harsányi Zjolt. Zenéjét szerzette: Lehár Ferenc. Rendező: Rátkai S. Karnagy: Takács Á. SZEMÉLYEK: Trottoni . . . Herczeg Vilmos Elena, unokahuga lla Máry Csasati Carlo gróf Sugár Gyula Leonid, detektivfőnök Polgár Gyula Marietta Viola Margit Spaghetti, színművész Bellák Miklós Ninetta Horváth Böske Trittinó Borbély Sándor 1. táncosnő Polgárné 2. táncosnő Gimesi Az előadás fél 8 órakor kezdődik. Széchenyi Mozi igazgató: Dr. Varsányi Elemér. Telefon : 16-33. el Kedden, január hó 29-én Harry Pi mesterfilmje: UNUS II. a hegyek hercege befejezése 6 felvonásban. Az első rész összefoglalva szintén látható! Azonkívül elsőrendű vígjáték kísérő műsor. Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor. Üön~í LUKÁCS PfU-lal: JöiTl A diadalmas élet Az első idei Star-remekmű I Petykó Károly divatszücsüzlete Kelemen-utca 7. (Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennamB uőrmejavitást és átalakitásL ,„ Boröndos és bőrdíszműipari kellékek éa anyagkQlönlegeaaégek azakflzlete megnyílt! REINER ISTVÁN, B«dapeat, IV., Molnár-utca 22—24. Ajánlja dúsan felszerelt bőr-, bélés- és fémáru kellékeit és anyagmiflnlegeaaégell. n "KM Tk Vágott harcsa kapható. Ma és mindennap élő tiszai fehér halak (keszeg) méltányos áron kaphatók a Rudolf-téri halcsarnokban. Tel. 14-64. » SZEGEDI GAZDASÁGI BANK R.-T F°0'n,H?ik wir,dennemü hankezera üzletekkel O Tőzsdei m'gbizósoknt lépető­iKÁRÁSZ-UTCA 15. AZ UDVARBAN BALRA.) nvösebben teljesít. 9si Elfogad heti beléteket iegm<>t""«'M i<a>n„ta?iK mel"-tl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom