Délmagyarország, 1929. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-31 / 26. szám

fh-XMAft VARRSZ Art I/^í? Csütörtök. Bőm. kath. Nolask.Pét. , rotc&táns virrriiia. Xap kél 7 óra 29 perckor, nyugszik 4 óra 59 perckor. A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél­után 4—7-ig. A múzeum nyitva délelőtt 10—i/al-ig, délután zárva. Egyelem» könyvtár (központi egyetem 1. eme­let) nyitva d. e. S—l-ig. d. u. 3—7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel. 270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) Gergely »Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel. 62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. S19.) Mold­ványi Lajos, Újszeged, Vedres u. 1. '(Tel. S4G.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) — Száraz idö. A Meteorológiai Intézet jelentése: Hazánkban az idő túlnyomóan derült és hideg. Általában a nyugati részeken alacsonyabb a hő­mérséklet, mint keleten. A minimum Szombat­helyen — 17 fok Celsius, a minimum Budapesten és Tarcalon -f- 4 fok Celsius. Budapesten délben a hőmérséklet — 1 fok Celsius volt. Jóslat: 1 óleg éjjel hideg és túlnyomóan száraz idő. — A fiatalkorúak szegwll fölügyelő hatósága k natóság titkárának dr. Kelemen László tör­vényszéki biró hivatalos helyiségében (törvény­fzék, I. cmeleí 67.) minden csütörtökön délután 4 órakor fogadóórát tart, ahol a feleknek minden gyermekvédelmi ügyben rendelkezésre áll. Felké­rik a szülőket, tanárokat, tanitóókat és gyermek­barátokat, hogy minden gyermekvédelmi ügyben a mondott időben bizalommal forduljanak a fel­ügyelő hatósághoz, hogy az a züllés veszedelmének kitett gyermekek megmentése érdekében minél eredményesebben tevékenykedhessék. — A szegedi kamara az Országos Társad tfrun­biztositó Intézetnél építkezéseket sürget A Mun­kásbiztositó Pénztár átszervezésével kapcsolatban a kerületi pénztárak jelentékenyen megnövekedtek és nagyobb hivatali helyiségek biztositása vált szükségessé. Hir szerint, ezt a kérdést -a népjóléti miniszter házvételek formájában akarja megol­dani. E tervre való hivatkozással a szegedi keres­kedelmi és iparkamara felírt a népjóléti minisz­terhez és rámutatva azokra a rendkívül fontos érdekekre, amelyek az ipar foglalkoztatása mel­let. szólanak, azt kérte, hogy ez a közpénzekből fentartott intézmény ne kész epületeket vásárol­jon meg, hanem külön hivatali epületeket emel­tessen. Ezen álláspont mellett szól még a vidéki várósokban tapasztalható lakáshiány is, amelynek a növelésével járna, ha jelenleg lakás céljaira szol­gáló épületek ezen rendeltetésüktől elvonatnának és hivatalokká alakíttatnának át 3800 pár cipő csodaáron. Hogy túlterhelt rak­tárát csökkentse, _ a Ha-Ha cipőáruház már 12 pengő 50 fillértől árusítja elegáns divatcipőit. Az árakkal megjelölt olcsó cipők a cég kirakataiban megtekinthetők. x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 21 — Szakgyülcsek a Munkásotthonban. A Mun­kásotthonban csütörtökön délután fél 4 órakor az élelmezési munkások közgyűlést, este 7 órakor a vasmunkások taggyűlést tartanak. x Telefonon „Kéry-auíőlaxlí" szám nélkül kérjen. <7 — Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka­közvetítő közli: Állást kaphat helyben: 1 reszelő­vágó; 1 kádár: 1 faesztergályos; 1 gyepmester. Vidéken: 3 borbély: 1 sülő üzletvezető; 1 fény­képész. 1929 január 31. Mindennapos székszorulás, végbélhuruí, felfúvódás, oldaiíáiás, lélegzési zavar, szivdo* bogás, fejfájás, fülzúgás, szédülés és lehan­goltság eseteiben a természetes „Ferenc Jó­zsef keserűvíz a bélmüködést rendbehozza, megszabadítja az embert a kellemetlen érzések­től s megőrzi az idegek épségét és a szellem fnsseségéf. Nagynevű angol orvosok a Ferenc József vizet qalandfáregkuráknál is fényes eredménnyel alkalmazzák. Kaphaló gyógyszer­tárakban, drogériákban és fü'zoríiTletekben. B 4 — Szabadegyetemi előadás. Az Egyetem Bará­tainak Egyesülete által rendezett szabadegyetemi előadások keretében dr. Buza László egyetemi tanár február 4-én, hétfo'n délután 6 órakor az egyetemi könyvtár előadótermében (Közp. egye­tem. I. em. jobbra) A Kellogg-szerzödés és a háború elmen előadást tart Belépődíj 80 fillér, tanulóknak 40 fillér. — Országos vásároJj. A kereskedelemügyi minisz­ter értesítette a szegedi kereskedelmi és ipar* kamarát, hogy Csongrád város országos vásárait a jövőben az eddigi vasárnapi napokról az ezen vasárnapokat megelőző pénteken és szombaton kell megtartani. Pénteken az állatvásár, szomba­toj^ pedig a kirakodóvásár bonyolítandó le. A : Kiszombor község országos vásárának időpontját • pedig a miniszter olykép állapította meg, hogy j a község az eddigi virágvasárnapi vásárát a vi­\ rágvasárnapot megelőző csütörtökön, az augusz­tusi vásárt pedig az augusztus 15-ét megelőző csütörtökön tartsa meg. Az októberi vásárok nap­ját az eddigi tnegállapitott vasárnapot megelőző csütörtökben állapította meg a miniszter. x Szegény leányt el lehet venni, mert az Asz­talosmesterek Bútorcsarnokában (Dugonics-tér 11.) bútort olcsón lehet vennit 193 T/'/JfíMlMTMlfíTf IH111 líll I flííl I i íOITlífílíll 111 i I i ílMIIMlTnilTnTMlIM/7 FEBRUÁR t™*&> 412 Saját gyártmánya efiUnkbö Tisza Lajos köruf LAMPEL és HEGYI ö s p © k b a 2 á r W/Tf j J f f f I / i f / II f í n n í t í ,Trri7TnTfTíIW>mfí777IW/T^^ — Előadás a bölcsészeti szakosztályban. A szak­osztály 31-én, csütörtökön délután 6 órakor, az egyetemi könyvtár előadótermében (Dugonjcs-tér 13-, I. em.) ülést tart Előad Krecsmárik Endre polgári iskolai tanár: Az őskori emberevés nyo­mai hazánkban cimen. Belépés díjtalan, érdeklő­dőket szívesen lát az elnökség, x Olasz-vendéglőben naponta rádiózeue. 336 Halálos szerencsétlenség az istállóban. Szarvasról jelentik: Nagy István gazdálkodó Jász­berény melletti felsömezei tanyáján az istállóban szalmából tüzet rakott, hogy a nagy hidegben a jószágokkal együtt meg ne fázzék. Közben az öregember az istállóban elaludt és a jószágok alatt lévő alomszalma egy része tüzet fogott. Bár az istálló különösképen nem égett le, az égő szalmától származó rürü füst Nagy Istvánt és az istállóban lévő jószágokat, két lovat, két tinót és egy tehenet megíojtotta. Nagy István fiat reggel, fedezte fel a szerencsétlenséget, de már segíteni nem lehetett. !t Rádió, villany, Dcutscb, Kárász-u. Tel. 8-71. x Leltéri cipő- és harisnyaárusitásunk páratlan előnyöket nyújt. Korlátolt készletek. Del-Ka fiók, Kárász-ucca 14. — Könnyítés a raktárkönyv vezetésénél. A cu­kor után fizelendő forgalmi adóváltságra vonat­kozó rendelet arra kötelezte a kereskedőket hogy az eladott cukormennyiségeket még a legkisebb tételeket is, a raklárkönyvbe tételenként bevezes­sék. A rendelet ezen intézkedése ellen a kamara felterjesztéssel élt a pénzügyminiszterhez, amely­ben kérte, hogy detailkereskedők a 10 kilogramon aluli mennyiségben eladott és adóváltság alá eső cukrot a raktárkönyvbe naponta egy tételben ve­zethessek keresztül. A felterjesztés eredménnyel is járt, amennyiben a pénzügyminisztérium 106975—VIII. 928. sz. rendeletével megengedte, hogy a detailkereskedők a 10 kilogramon aluli na­ponkénli eladást egy tételben vezethessék be a raktárkönyvbe, tekintettel arra, hogy a 10 kilo­gramon aluli sok apró tétel bevezetése a kiszol­gáltatásnál nagy időveszteséget okoz. Mély fájda'omlél megtört sziwel jelentjük, hogy a legjobb feleség, enye, lestvér, rokon Sománé szül. Feuer Janka életének 59-ik, boldog házasságának 38-ik rszlendejébcn f. hó 30-éra virrodá éjjel hosszú szenvedés ólán jobb'élrc szenderült. A megboldogult hűlt tetemét f, hó 31-én déiulán 3 órnkor a gyás7 háznál (Boldogasszony sugárul 36. sz. ololl) lorlondS szertartás utón fogjuk utolsó uljóra kitérni, az izr. temetőbe, örök nyugvó heiyérc. Feuer Cecília 'éri. KuKtltf Ferenc»« Feuer Smollo térj. Saébcly Upöfné Telke* )6»el testvérei. Áldott emlékét kegyelettel őrizzük! tHwy *omn, fír|e IBwy JAnoft 1 pwy Henrik« gyermekei 11 IBwy Henrlkné í nlenye srül Ac«M Marotit y unt. kii Korda Ödön, veje Lu«!)0 Ferenc » SATOrai őszinic ti dairmirai gyászdjik Ssszes rokonai! Örök béke tengjen perai feleli! A gyászszertartás útin küün villamos inául a Dusonics UrrW. <09 lüwy llonHn l Ko'do Aglcn i ICwy Veruskal Képesítéshez limit ipari munka vállalása A szegedi kereskedelmi és iparkamarának tudo­mására jutott, hogy az iparosság körében olyan híreket terjesztenek, hogy az 1929. évi XII. t-c, 47. §. alapján kereskedők ipari munkát is végez­hetnek. Minthogy ez az állítás alkalmas arra, hogy egyrészt az illető törvényszakaszt téves vilá­gításban tüntesse fel, másrészt pedig az iparosok­ban azt a hitet keltheti, hogy jogosulatlan ipar­üzőkkel szemben érdekeiket nem tudják megvé­deni, szükségesnek látszik a törvényszakasznak helyes megmagyarázása. A törvényszakasz tulajdon­képen két részből áll. Az első rész azt mondja, hogy a kereskedő iparigazolványa alapján áruk elkészítésére megrendeléseket vehet át 4s ebből a célból mértéket is vehet A második rész azon­ban éppen a kézmüiparosság érdekében azt mond­ja ki, hogy a kereskedő ezt a munkát csak jogo­sult iparossal végeztetheti cl. A vonatkozó ren­delkezés ugyanis szórói-szóra az alábbiakat tar­talmazza: »A kereskedő kereskedelmi szakmára szóló ipar. igazolványa alapján az üzletkörébe tartozó áruk elkészítésére megrendeléseket vehet át, az általa eladott áruk átalakítását, javítását elvállalhatja és ebből a célból mértéket is vehet, de a meg­rendelt áru elkészítését, illetőleg az áruk átala­kitását és javítását, amennyiben ezeknek a mun­káknak végzése valamely képesítéshez kötött ipar munkakörébe tartozik, csak az illető munka vég­zésére jogosult iparossal végeztetheti, c A szegedi kereskedelmi és iparkamara körlevél­ben hivta fel az ipartestületek figyelmét, hogy a törvény helyes értelmezése tekintetében a köte­lékükbe tartozó iparosokat megfelelően tájékoz­tassák. x Korcsolyáit Kraehluszuál köszörültesse, Kos­suth Lajos-sugárut 20. 74 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom