Délmagyarország, 1932. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-20 / 41. szám

Wilheim Testvérek fakereskedök SS'-M: Mindenféle fajgg, W6ny£ bükkHaSáb tÜZÍfa nagyban éa kicaínyben, olcaó árakon. 270 Nem lehet megkezdeni az aszfaltlavitásl munkákat, mert a Szeged-Csongrádi Takarék egyelöra nem folyó­sítja a városnak a százezer pengős kölcsönt fA Délmagijnrország munkatársától.') Az aszfalt JaWtiM munkálatok elé Ismét váratlan akadályok tornvoMiltak. Mint Ismeretes, a belügyminiszter csak a vállalkozó feltételeinek módosítása esetén hajlandó jóváhagyni a közgyűlés határozatát; a Hirsch-cég viszont közölte a város megbízottai­val, hogy a változott viszonyokra való tekintettel nem tarthatja eredeti ajánlatát A munka elvégző­sére csak akkor vállalkozhat, ha a vállalati össeeg felét, 125000 pengőt a munka teljesitésekor kész­pénzben kiutalja számára a város, a másik felé­nek kifizetésére ezzel swmben e.fogadja a mi­niszter által megszabott feltételeket Somogyi polgármester azonnal tárgyalásokat kec­dett a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár igazgató­ságával éa azt kérte, hogy a belügyminiszter által már régebben engedélyezett, de még igénybe nem vett kölcsönból az intését folyósítson a városnak százezer pengőt A még hiányzó 25.000 pengőt a költségvetés kóvezési alapjából pótolná a város. A polgármester bízott abban, hogy ilyen módon sikerül biztosítani a munka elvégzését Most azután azt a választ kapta a takarékpénztár igazgatóságé tói, hogy as intézel jelenleg nem folyósíthatta a százezer pengól. A tagadó válasz az aszfaltjavitás ügyének el­intézését ismét megnehezítette, bár a polgármester kijelentette munkatársunk előtt bogy van másik megoldási terv is, ha az sikerül, akkor a kora tavasszal még is megkezdhetik a munkát Arról azonban, hogy mi as a terv, nem nyilatkozott a polgármester. IV Hindu Csokoládégyár Budapest SS .'...raa Károlyi u«a 3. izém alá helyezte át. * Ötévi fegyházra ítélték a fuvarost aki megölte hitelezőiét (A Délmagyarország munkatársától) A mull év júliusában halálosvégü verekedés játszó­dott le egy adós és egy hitelező között. Szabó H«r<ty József régebbi idő óta tartozott néhány peng6vel Dudás Károly fuvarosnak. A két em­ber foltos 13-án együtt borozott egy kisteleki kocsmában. Hazafelé menet, a korcsma előtt Dudás követelte pénzét Szabótól. Emiatt veszekedés, majd dulakodás támadt közöt­tük, amelynek során Dudás földre teperte Szabót. A fuvaros kiszabadította magát és futásnak eredt. Dudás az értézi kútnál utóiérte adósát és bele­nyomta nz ártéri vízzel telt medmcébe. Szabó vi­szont Dudást merítette a viz plá, azután újból fu­tárnak eredt. Dudás a községháza előtt ismét utói­érte. Mielőtt azonban megfoghatta volna Szabót, az kést rán'otl elff és rákiáltott Dudásra: — Ha kflzMrmbe Jössz, agyonszúrlak! Az Ittas Dudás nem törődött a figyelmeztetéssel, megtámad­ta Szabót. A fuvaros ekkor zeebkéaét teljes erővel Dudás mellébe >z.irts. A kés a szíven hatolt ke­resztül és anmnalt halán okozott. A törvényszék Szabó Herdy Józsefet erős fel­indulásban elkövetett szándékos emberölés bűn­tettében mondotta ld bűnösnek és 4 esztendei börtönre Ítélte. Az ügy pénteken került fellobbe­sés folytán az ítélőtábla Kevács-tanácsi elé, amely az első biróság Ítéletét megsemmisítette. A tábla |s erős felindulásban elkövetett szán­dékos emberölés bűntettében mondotta ld bünős­nfk Szabót azonban nem látta igazoltnak azt, hogy azt az erős felindulást az elhalt jogtalan viselkedése okozta volna és ezért 5 esztendei fegy­házat 8rabolt ki Szabó Berdy Józsefi*. A védő semmiségi panaszt jelentett be. A szán nekirohan! a motorosvonalnak (A Délmagyarország munkatársdiót.) Tegnap dél. után szerencsétlenség történt a makó—vásárhelyi motorossal a földdeálri átjárónál. A Vásárhelyre igyekvő motoros a földdeáki átjáró előtt többször figyelmeztető jelzést adott la Ennek ellenéra, ami­kor a vonat az átjáróhoz ért, egy egylovas szán rohant neki a motorosnak. A szánt egy nő hajtotta, aki nem tudta megakadályozni, hogy a szán a motorosnak neki ne rohanjon. A nő az utolsó pillanatban leugrott a szánról A lovat és a szánt a motor darabokra tépte, A karamból ügyében megindult a vizsgálat OkErathamisitás a zálogcédulával (A Délmagyarország munkatársától) Egy zokogó férfi: Gyöngy ftssy István 38 éves vá­sárhelyi kosárfonó fölött Ítélkezett pénteken a sze­gedi törvényszék vdd tanácsa. A kosárfonó ellen magánoklnalhamlsltás vétsége volt a vád. A fel­Jelentést ellene Vadkerti Erzsébet vásárhelvi asz­sronv tette. Vadkerti Erzsébet fel jelenesében elő­adta, liogy Patkós Mihálytól, akivel együtt élt, há­rom zálogcédulát kapott. Amikor a cédulák lejár­tak, neskérte Gyöngyőssyt, aki a szegedi piacra gyakran bejárt, hogy a városi zá'ogházban hosz­f-z.'hliitsa meg a cédulákat. Még arra is adott neki pénzt, hogy a tőkéből is törlesszen. Gyöngyőssv el Is vállalta a megbízatást és a cédulákat meg­hosszabbítva adta vissza. Amikor az asszonv ki al.arti váltani a zálogba tett holmit kiderült hogy a cédulára valaki ráhamisltolta a meghorz­»xabb|tást, anélkül, hogy a zálogház azt lenylig meghosszabbította volna. Gyöngy össy a tárgyaláson tagadta, hogy ő lett volna az, aki a cédulákat hamisította. Az Írás­szakértő azonban megállapította, hogy as Iras az • keiétől származik. A bíróság lé napi fogházra ítélte a kosárfonót aki az Ítéletet hangos zokogás­sal fogadta. a cselédlány rongyokba csavarta uiszülltt gyermekét és eldobta (A Délmagyarorfiig munkatársától.) Pénteken reggel a Margjt-ucca 16. siámu ház félreeső he­lyén egy csecsemő holttestet találtak. Az egyik cselédleány vette észre a rangokba burkolt kis holttestet, amelyet a rendőro:'os megállapítása szerint néhány órával előbb dobhattak el. Nyom­ban megindult a rendőri nyomozás. Kihallg-tták a ház lakóit és a gyanú cs-.khamar OravMz Kata­lin 20 éves cselédleányra terelődött. A leány tagadta, hogy ré zé lenne a bűncse­lekményben, később azonban a bizonyítékok sú­lya alatt bevallotta, hogy ö dobta be áz uJszülőK rseeSemől- Zlmondotta, hogy a folyosón lett ro z­szul, előzőlL-g elesett a lépcsőn és heves fájdalmak lepték meg. Nagyon megijedt az ujszülóttö!, ezért rongyokba burkolta és eldobta. A leány vallomása után rosszul lett, ugy, hogy a mentőknek be kelteit számtani a nőgyógyászati k'lnlkira. A rendőri bizottság Intézkedésére a cse­csemőholtteslet a bonctani intézetbe vitték, ahol felboncolják. Borzalmas halálos gyermekszerencsétlenség (A Délmagyarország munkatársától) Megrendítő gyermek szerencsétlenség történt eafl. törtökön este Mezőhegyesen. Sznlay István gazda, ság cseléd háromesztendős kisfia felügyelet tafl. kül maradt a lakásban, amelynek ajtaját ia rázár, ták a szülők. A gyermek unalmában a tűzhely kő­rül játszadozott. Kinyitotta az ajtót mire egy p*. rázs a ruhájára esett. A parázstól tüzet fogott a ruha. A gyerek Igyekezett menekülni, amnbiq a bezárt lakásból nem tudott kijutni és Így rövi. desen *s6noé égett- Araikor a szülők este hazatér, tek, már csak gyermekük megsaenesedatt holt*** találták a lakásban. A csendőrség az esetről jelentést tett a Szegedi ügyészségnek, mely elrendelte a nyomozást a i» rencsétlenség körülményeinek tisztázására. Feuer Lajos kiszabadni! a Csillagbörtönből (A Délmag'jarország munkatársától.) Emlékezetes Feuer Lajos ismert szentesi gabonakereskedő bfln, ügye, amely annakidején nagy feltűnést keltett A kereskedő háromszáznál több gazdát, kiskeres, kedöt károsított meg és körülbelül 150 ezer pengi értékű gabona némát sikkasztott «. Fener Lajos Agyét annakidején a szegedi törvényszék tárgyalta. A gabonakereskedő fegyházbüntetést kapott, am* lyet a szegedi Csillagbörtönben töltött Fener La. jos a Csillagban kifogástalan magaviseletet tana. sitott és erre való tekintettet « igazságügyminis* ter elrendelte feltételes ezabadlábrahelgezéeét. Az egykor dúsgazdag kereskedő pénteken reggel aaa­badult U a Csillagbőt As olvasó rovata facsemeték Igen tisztelt Szerkesztő art Dolgom akadt • tűzoltólaktanyában. Már messziről láttam, bogy a laktanya melletti fal el van borítva fehér tábláit kai és előre őrültem annak, hogy ezek útbaigazító jelzések. De nagy meglepetésre a fehér táblákon különböző gyúmöicafacsemetéket kínál megvételre a város tüzoltófőparancsnoka. Szerény nézetem szerint senkinek aem lehat kl> fogása az ellen, ha a tüzoltófőpararcanok ur szatymazi szőlőjében foglalkozik ilyen dolgokkal, de -r- bocsánatot kérek — a város egyik tiszt viselője még sem csinálhat ilyen konkurrenciát I város egyik épületében a város gyümölcsfacs* mete termeléssel foglalkozó polgárainak. Mit alél­nának ahoz, ha például az egyik tanácsnok 0 — mondjuk a városi bérházban — fűszer- és vegyeskereskedést nyitna* Kiváló tisztelettel: (Aláírás.) A rókusi tornacsarnok Igen tisztelt Szerkesztőségi 1930 őszén felépült i rókusi tornacsarnok, hogy helyet biztosítson a napi robotban kifáradt fiatal generáció testi kot túrájának fejlesztésére. Most 1932 februárjában az alábbi sajnálatos eaeteket kellett tapasztalnunk: A terem olyan hidegt hogy sok tornásziársam való. ságos beteg lett. Még többen nem látogatják as órákat, mert nem akarnak betegek lenni. Megjeg>­zem, hogy bálák alkalmával a terem gőzfürdőhős hasonlít. A terem tisztántartása níáa olyan, hogy nem merek mély lélegzetet venni, mert többet árt a por a tüdőnek, mint használ a levegő. A tuss.szoba — nem beszélve arról, hogy milyen rossz helyre építették — hasonlóan hlc.eg, de most már a hidegen kívül még sötétségien is volt részünk, mert legutóbb, amikor bementünk tus­solni, meglepetésünkre villany helyett a melegítő­készülékben égő gáz világított, természetesen na­gyon gyéren Amikor pedig elaludt a gáz, teljesen sötétség borult a tussolóra, ugy, hogy nem talál­tuk sem a törülközőt, sem a ruhákat Nagy klabá­lásra előjött a szolga, aki azt a felvilágosítást adta, hogy tegnapelőtt elvitték a körtéket azért nincs villany. Tisztelettel kérjük ezen lehetetlen állapotok azonnali megszüntetését Tisztelettel: Több tornász nevében egy szorgal­mas tornász. Nemzed mtciinfózet Kálvária-úti főtelepen legjobb fa, szén, koksz legolcsóbb I£kEJ£»

Next

/
Oldalképek
Tartalom