Délmagyarország, 1945. március (2. évfolyam, 48-72. szám)

1945-03-23 / 66. szám

I • I. * • zsLT, sGT ARORAZsa itt^rcfTW 25. Vasárnap. 25-én délután fél 4 órakor a Kamara Színházban Kedden, 26-án délután fél 3 órakor a Belvárosi Moziban Megy^sy Pal « kolozsvári Opera első tenoristájának nagyszabású HANGVERSENYE, kísér Panlnsz Elemér karnagy. -Tegyek •lővételben a Délmagvarország kiadó­hivatalában. MDtSz-reodezés Kamara Színházt A nagv érdeklődésre való tekintettel fíárczy Kató felléptével március 23, , március 24: Mtelére: BANDIN GYÖRGY, a meg csatolt fér|, komédia 3 felv. meghosszabbítva Március '5: Megyesy Pál operaéne­kes ária- és dalestje. Az előadások fél 4 órakor kezdőd­,ick a Városi Zeneiskola nagytermében Jegyek elővételben a Délmagyai^rszág kiadóhivatalában SPORT BIRKÓZÁS Szegedi MTE—Orosházi DISz 25-én d. vi. 3 órakor a Klauzál Gábor-gimná­zium tornatermébeu. Jegyek a sporto­lóknál kaphatók. Párihirek A Nemzeti Parasztpárt ezúton is Tel hívja összes szegedkörnyéki szerve­zőiéinek figyelmét a párt vasárnapi nagvg \ek jelentősegére Ez a nagv­gyü'fés .. az első alkalom, amikor'a i>nras/ ság tömegben ünnebji a földre­form túrvénybeiktatását, á rarasztpárt ia vaslatának megvalósulásit: A gvüiés két szónoka. Erdei Ferenc .belügymi­uLzter és Veres Péter író. a reform végrehaHasáról, a uárt további felada­tairól. a paraszls ig legfontosabb teen­dőiről beszel A Neipzeti Parasztpárt minden délvidéki szervezete küldje el képviselőit, a szegted környéki párlszer­>wetek pedig a földmunkások, napszá­mosok, tőrpeb rtokosok és dolgozó kis­gazdák minél nagyobb tömegével ve­gvenek részt a gyűlésen. A gyűlés ideié ; március 25-én. vasárnap d. e, 1| óra. bclv. „ Szegedi Városi Szinház. -'itriáldemekrala Pari szegedi • fi ( tagjainak' mérsékelt' áron anföf nyelvtanfolyamokat rendez'kez­dői; és haladók részére (Kis cHöpor­tok heti 2 órában havi 20 P.) A tan­folyamok április 1 >-én kezdődnek Be­it át jjozás a kerületi pártszervezeteknél a hivatalos órák alatt és a központban, t sékópics-u. A. szám alatt naponta rt vi. 2 -5rig. szakszervezeti h rek Szombaton délelőtt 10 órakor a szak­szervezeti székházban (florthy M.-u. 8.1.) •Veged és vidéki konyhakertészeinek gazdasági-értekezlete, délután 4 órakor az építőipari mun­1 ások ikömüvesek ácsok, festők, ké­n vny seprők, betonozok, állványozók, kő'"aragok, kővezök, stb. szakszerveze­tének rendes évi közgyűlése a szakszer­vezeti székházban,. délután 4 órakor élelmezési munká­sok iaggyülése a székházban. délután 3 órakor a postások szabad sz ikszervezetének közgyűlése Vásárhe­lyi sugarút 21. szám alatt levő postás otthonban, délután 4 órakor a könyvkőtömun­kávqk szakszervezetének taggyűlése Hélvezér-u. 9. szám alatt levő munkás­on honban, délután fél 4 órakor a városi bizal­miak értekezlete a Horthy M.-utcai .szakszervezeti székházban. Péuleken délután 4 órakor a famun­kiisok vezetősége ülést tart a székház­ban. . Olc«ébérit háromszobás, fürdőszo­bái magánházat, baromfitenyésztésre is alkalmas nagy udvarj-al elcserélek kétszobás fürdőszobás lakásért. Kos­suth Eaios-sug. 52. MEGHIYÖ a Déry Ede varrógép. kerékpár és gramofon részvénytársa­ság március '31.-én délelőtt >0 órakor Kíss-utca X. szám alatti, üílethefyiségé­hen tarhndó XVIII. eVir rendes köz­gyűlésére. Napirend: 1. Igazgatósági je­lentés. 2 . Felügvelőhizpttsági jelenlés. 3 Hatéiuzathozaíal az eredmény tár­gyában f. Felügyelőbizottsági tag vá­lasztása 5. Esetleges indítványok. — Mérleg: VAGYON: Pénztár 11.298,74, hadikölcsÁn 226.40, berendezés 2052.10, irtgatlap 77.—, postatakarékpénztár 14<tf)'íl, ?uló 29 7.77, 'adósok J7 766:02, ürü UÍ9'4,$8, összesen 177.^98605 TE­HER : részvénytőke ."W.OűÖ, tartalékalap 25576.52. hitelezők 5714.09, értékkülön­bözeti tartalék 87181.36, kétes követé­sek tartalék 8263.21. Nyereség 1162 52, összesen 177.898.60. Erednie nvszámla: TARTOZIK: személyzetfizetés 22286.21, OTI 1936.72, adó 8842.12, fénvüzési ós forg. adó 2803.29, költség 7241.85, be­rend ezésleirás 1384.50, portálleirás 278.65, autóleirás 320.12, nyereség 1162.52. Kö­VELEL : áru 43815,27, kétes követelé­sekből befolyt 343 04, autóbaszoálati díj 2079 60, kamat ?0.07, összesen 46257.98 - 1944 december 31-én. — A közgyűlésen csak azok a részvénye­sek szavazhatnak, akik részvényeiket a közgyűlés előtt lagalább 3 nappal a részvénytársaság pénztáránál tetették. Kisebb gyárhelyiséget a nagykörúton kiről keresek villnnyvil ágitássat é s vízszolgáltatással. Kárász-utca 8. sz. Házfelügyelő. * Meghívó A Szegedi Kereskedők Árubeszerző, Elosztó es Szikviz Szövetkezete i94> március 31-én délelőtt 11 órakor tartja évi rendes közgyűlését Kálvária-u. 2/b. szám alatti helyiségében Tárgysorozat: 1 A közgyűlés határozatképessé gének megállapítása . é? a jegyzőkönyv hitelesítésére két részjegyes kiküldése 2. W igazgatóság jelentése az 1944 üzleté Vröl. 3. A felügyelőbizoitság jelentése 4 Az 1944 évi mér eg- es eredmény­számlák bemutatása, az igazgatóságnak és [elügveőbizottságnak a felmentvény megadása. 5. Uj választmányi tagok választása egy évre. 6. Az igazgatósági, fel ügyelőbizott­sági és választmányi tagok díjazására felbatalmazasadás az igazgatóságnak talapsz. 40., ,41 , 47.,-jY.) Az 1944. üzletévre vonatkozó mér­leg* ^s eredményszámla a szövetkezet irodahelyiségben (Kálvária-utca 2/b.) a réazjegyesek által megtekinthető. A szegedi uzsorabiróság cgyenbirája. B. III 320/1945-2 szám A Magyar Szent Korona nevében,; A szegedi uzsorabiróság árdrágítás miatt Feuer Zolfán és Gültmann .Ala­dár ellen indított bűnügyben meghozta a következő ítéletet: Feuer Zoltán 52 éves nsgyszentmik­lósi születésű, temesvári lakos, román állampolgár bűnös 1 rb. folytatólago­san elkövetett, az I920XV. tc. 1. § KI. bek I. pontjába ütköző cukorral tör­tént árdrágítás vétségében, továbbá1' 1 rb folytatólagosan elkövetelt az 1920: XV. tc. t. § 1. bek 4 pontiába ütkpz'i borotvapengével történt árdrágító üzér­kedés vétségében, valamint 1 rb. cukor­ral történt árdrágító visszaélés vétségé­nek és 1 rb. borotvapengével történt árdrágító üzérkedés vétségének kísérle­tében. : Guttmann Aladár 41 éves nagyszent­miklósi születésű lemesVári lakos, ro­mán állampolgár bűnös 1 rfi. az J720: XV. te -be ütköző cukorral történt ár­drágító visszaélés vétségének és borot­vapengével történt árdrágító üzérkedés vétségének kísérletében Az uzsorabiróság ezért Feuer Zól­> ... — tánt összbüntetésként 2 hónapi fogház­ra, 2.000 P pénzbüntetésre itéii. Vádlot­tat az országból kiutasítja és a vissza­téréstől örökre eltiltja, kötelezi, hogv az ítéletet a szegedi „Dél mag varország'' cimü napilapban tegye közzé. Kötelezi 30 0 P vagyoni elégtétel és gz elmaradt elkobzás pótlásaként további 30.*) P megfizetésére. _ l Guttmann Aladár II. -r- vádlottat össrbfrhtetésként 1 hóuani fogházra, mint főbüntetésre, továbbá 100) r pénzbüntetésre, mint mellékbüntetésre ítéli az országból kiutasítja és a risz­szatéréstőt őrökre eltiltja. •Kötelezi,, hogy az ítéletet a szegedi Dél magyarországi <;imü napilapban fegye közzé. Kötelezi, hogy .">000 P va­gyoni elégtételt megfizessen. Szeged, 1945 március Dr, l,itár.Fernc ak. kir. törvényszéki biró. A Szegedi [gazptó Bizottságtót. 7534'1915 ig. biz. sz. . ' Tárgy ; Nemzetvédelmi keresztes köz­alkalmazottak jelentkezési. >> " • Hirdetmény. " Felhívjuk mindazokat a közalkalma­zottakat, akik a köztisztviselők igazolá­sáról szóló 15/1945 M. E sz. rendelet érielmében igazolásra kötelezettek (a már eddig igazoltak is) és a . „Nemzet­védelmi Kereszt" tulajdonosait, hogv saját érdekükben jelentkezzenek a bi­zottság hivatalos helyiségében . (Város­háza főispáni hivatal.). , Szeged, 1915 március 19. Dr. Denászr Kálmán. Dr. lléla Tértei Arikor. Sralav László. Aeöerfca Under Apróhirdetések Poslán beküldött hirdetéseket nem áll móriunkban közdin . Csak a kiadóhivatalba behozott hirdetésieket közölhetjük. Foglalkozás Rendesebb munkásleánvokat állandó munkára felveszek. F^st.í-u. 2. •tehb műszerészt, ki lehetőleg az egyszerűbb villanyszerelést is el tudta végezni, állandó munkára keresünk. — Winter kefegyár, Kossuth L.-súgárnt 10) Demastébre tanyást. illetve felest keresek. Hodáes, Párisi-körut 34/b. Fedráaznöl. aki borotválni is tt»d, felvesz Erdéjyi, Sajka-u.12." . . . , Nrabósegéü felvétetik. FeRőtiszapart 8. szájp. Nöi szabósághoz taqnlólányok fel­vétetnek Szabó Alajos női szabó, Ti­sza L.-körut 55. Szabézegéil és tanonc fizetéssel fel­vétetik. Takács szabó, Horváth M-u. A Barraini Szent Károly Irgalom­ház azonnali belépéssel ápolónőket fel­vesz. Érd . jelen Ikezni az "intézet igaz­gatóságánál. Selmeci-u. 15, a Gedónál, Í4 —18 éves fíu kifutónak felvétetik. Vidra-n. 5, 0elenfk. d. u. 2—jj-ig. VHlanvszerelösegérf és tanuló fel­vétetik. Görög András, Tisza Lajos-krt. 24 a, a hőforrásnál az udvar felől.' Eves gazdasági kommeuciós alkal­mazottak felvétetnek. ,Tóbb családuak előnyben. Jelentk. Szeged, Dobó-u. 12 Jélfozá mindenest azonnal felveszek j Kazinczy-n 12. Varrélány és egv tanuló felvitetik. ' Jókra Ilona női szabó, Oszlrovszki-u. 23. | Mindenealányt bentlakással felve­szek. Kárása-u. 14. i. Jemedern tisztességes szobalányt azonnal felveszek. Jejenik d. e. 10-ig. | Dánt-n. 7/a. GyaberUtl varró- és tanulólányok felvétetnek. 'Mérey«u. tí/c. . . Fiatalembert kocsi.sdak (elveszek. Svramov Illés bolgárkerlésf, Rókusi feketeföldek 4 •'erfekth! föfpi tii^ös- rendszereié mjndenest felveszek Jelentk Möra-u 21. földszint. Hilgytedrászkisasazeny felvétetik, ki horotvát. Herédi Kossuth L.-s -ut 23 Cipészaegéd felvétetik. Milos cipő­üzlet. Kossuth L.-sugárut 8. Ilizmeslerpjr felvételik. Polgár-u. 18. Érd. 9—10-ig. Nagyobb vállalat levelezését öt nyel­ven vállalom, irodáját, könyveléséi rendbehozom. Méry, Kigyó-utea 7. s«; Simonnál. Lakás Kiadé lakását, lakrészét, bútorozott szobáját jelentse be. Díjazást nem fi­zet. Jót kiadom. Lakásügyuükség, Kői* esey-u. 10. Hentesüzlet kiadó. Kálvária-u. 48. Négyszobás családi házam Újszege­den renoválás fejében kiadó. Érd Lech­ner-tér 9. sz. 4. ajtó. Lakás Szatymazon élelemlehetőség­gel. nagy gyümölcsös közepén kiadó, esetleg felesbe a főiddel. Maros-u. 26. Knterozott különbejáratu szoba .ki­adó. Széchenyi-tér 8. I. II. Megtekintés csak 2—5-ig. Bnlerozott szobát keres egyetemi hallgató. Ágynemű van. Kertész, Koro­na-u. 5. fdszt 1. Különfélék A Tisza l.ajoa-kftrali piacon elve­szett Zsucskov Péter Pilipovics irrat­táskája. A megtalálót kérjük, juttassa el a szerkesztőségbe. Gyálal réten és Szeged határiban levő szántóföldek felesbe vagy bérbs kiadók. Pásztor-u. tt. .Iákarban levő sparhelt eladó, vagy gyermekkocsiért elcserélendő, somogyi­telep, V.-u. 185. > Kérném a szabó szaharsaimat, ha félig kész fekete, női kabátról tudná­nak. szíveskedjenek értesíteni Szábó Alajos, Tisza Lajos-krt. 55; Adás-vétel Keresek kar- és zseh írákat, melyek lárnak és használható állapotban vaiY nak. Aranyat és ékszert beváltok. Laczkó ékszerész, Kárász-u. 14. Del-Ka mellett Bélyeggyűjtemény!, lömegbélyegel veszek magas áron nélycgkereskertés, Iskola-utca, Fogadalmi 'ornnlommat szemben órákat, aranyat, ezüstöt, hrilliáns'ót magas áron veszek. Ékszerjuvitás, ka ríkagyüriikészités. Rárdóczky ékszerész Kélemen-tí. 2. Hági-étteremmel szemben l»oblé karikagyűrű kapható Ékszer­javítás. Rárdóczky ékszerész, Kelemeó­uIca 2. I'.ros munkásbakancs^ | állandóan kaphatók. EsOngradi-sugárut 47. ilaráarepavagsgéprt keresek lehe­tőleg motorral Első Szegedi' Konzerv­Teljes dzsesszdobfclsz jrelés eladó Horváth, Vadász-u. 1. Ikergyrrinekkocsil megvételre kere­sek. Maros-u. 37. Enkerrépa kapható Tisza Lajos-krt 12 száin ala(ti üzletben. Elletni való szár és szalma eladő Nyil-u. 3. alatt Alsóváros. Cékla és szár eladó. Váradi-u. 13. ráskairógépet vennék kifogástalan állapotban Bemutatandó 8-*9, vagy 2—3 óra között. Lechner-lér t. Gyümölcsfák kaphatók, 2 ií évesgk. Moyzes J;inos faiskolájában, U.jsgcged. Káilai-fasor 13. Eeirérekba és gyapjufonál eladó. Tápc, Rácz Ilonka. Csere Hernyóselyem harisnyát cserélek cukorért. Bodó, Rethlen-u. IS Ehcseréíném ujszegedi 6 hold földe­met tiszá'iinneuiért. Szeged, Somogyi­utca 6. - ­E>ös igáskocsit elcserélek könnyebb kocsiért kettőshatári ör.->ön Felsőváro­si ff. 101, vagy Gera József, Felsőváro­si ff 260 Felelős szerkesztő Szirmai István Felelős kiadó: Koncz Láezl*. Kiadja; ttirlapktaitö vlt. Szerk?-/ló-éa lóhaUntra C | Kiadóhivatal Kiráac-nlre l—f. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom