Délmagyarország, 1929. május (5. évfolyam, 98-120. szám)

1929-05-09 / 104. szám

IM29 május 9. Mindaddig,, amig ezt a feleslegpolitikát meg nem' szüntetik és ameddig a pénzügyminiszter erős kézzel meg nem akadályozza azt, hogy közegei több bevételt produkáljanak, mint amennyit elő­irányoznak, addig az ország gazdasági helyzetén segiieni nem lehet. Ez a feleslegpolitika az oka annak, hogy olyan kiadásokra is van pénz, ame­lyekre nem lett volna szabad, hogy legyen. A pénzügyminiszter urnák ebben a tekintetben saját minisztériumában vannak katasztrofális bajai. — Azt mondotta a miniszter ur, hogy az átalá­nyozás hive és nem fogja engedni a forgalmiadő emelését. A pénzügyminiszter ur kijelentéseinek ellenére a szegény kisiparosok és kiskereskedői: forgalmiadó átalányát mégis egyre emelik. Ma a forgalmiadóra nem az országnak, hanem a for­galmiadó ellenőröknek van szükségük, csakhogy megmaradhassanak és zaklathassanak. Budapesten a forgalmiadó ellenőröknek több jövedelmük van, mint a törvény­széki bíróknak. - — Miféle perverzitás az — mondotta ezután Fábián —, hogy kisemberektől, akiknek soha nem volt közük Károlyihoz, ma, tiz évvel az események után, azzal veszik cl a trafikot, vagy az ital­mérési engedélyi, hogy bele voltak keverve a Ká­rolyi-forradalomba. Pakols József: Ez a vftianwmiig. Valóságos is­kolát csinált vele. Fábián Béla: Ha valaki építtet egy házat és el­készül a ház, becitálják a forgalmiadó hivatalba és kikérdezik, hogy hol csjnállatla az asztalos­ben '¡idézést, az ácsmunkát, a kőművesmunkát. Ha az építtető nem hajlandó megmondani, mert hiszen nem köteles rá, bírsággal sújtják. Ila pedig meg­mondja, akkor elmennek az illető asztaloshoz, ácshoz, stb.-hez és megnézik, hogy az átalányo­zott iparos, aki nem kötelezett a könyvvezetésre, bevezette-e ezeket a tételeket könyvébe. Brórfy Ernő: Középkori inkvizíció. Fábián Béla: Vidéki pénzügyigazgatóságok fel­írnak a fővárosba, hogy egyes nagykereskedők ad­janak kimutatást arról, hogy a kerületükben lévő kereskedők egy éven át mennyit vásárolnak fölük. Természetesen nem kötelesek erre válaszolni, de ha nem válaszolnak, akkor jön egy de­tektív, aki pénzügyigazgatósági detektivnek mutatkozik be, vele jön a vidéki pénzügyigazgatóság egy főtiszt­viselője és altisztviselője, természetesen mindegyik megfelelő magas kiszállási djj mellett és az illető cég könyveiből kiírják, hogy a vidéki pénzügy­igazgatóság területén lévő kereskedők mennyit vá­sárollak. fiái Jenő: fis ilyen cselekben nem indít fegyel­mit a pénzügyminiszter? Fábián Béla: Még soha senkinek a hajaszála «cm görbült meg. — Harminc pengő van átlag kiróva fejenként vidéken a kisiparosokra, olyan kisiparosokra, akiknek ma semmiféle jövrdelmük ninrs. Én nem vagyok bizalommal a kormányzat iránt, szeren­csétlennek tartóin a kormányzat politikáját, amely akadálya véleményem szerint a revíziónak is. Egy elszegényedett, gazdaságilag kinlódó ország olyan veszedelemnek néz elébe, amelyért ez a kormány fogja viselni a fclclősséjret íNagy taus a bal­oldalon.) Gáspárdy Elemér után Kéthly Anna szólalt fel. Nemcsak gazdasági okokban keresi minden bajnak a forrását, mert a politikai bajodnak is igen fon­tos szerepük van ebben. Az ügyvédek nyomorúsága cgyro nő, az orvosokban sincs túltermelés, mert néhányezer orvos elfér még, főleg a magyar falun, amely még ma is a kuruzslók birodalma. — Az igazi irodalom is nyomorog. Művészeink kevés elismeréssel találkoznak. A szabadság hiánya nemcsak a művész mankóját fojtja meg, hanem egyúttal ma­gái n miiveszt Is. Az író nem trhal, a feslö nein festhet, még a zenész sem játszhat máskép, mint konszolidációs' ütemben. r.'ulán azt fejtegeti, hogy a politikai elnyomás a revízióért való harcban is érezteti hatását. A szoeiáld?inokrafa párt leszögezi, hogy a revízió mellett fentartás nélkül foglal állást és megtette ezt már korábban, mint ebben az or­szágban bárki. Ezt természetesen nem kell tudni azoknak, akiknek a hazudozás, a ferdítés, a rága­lomgyártás a fegyverük a szociáldemokraták ellen. Az elnök rendreutasította Kéthly Annát. Farkas Géza reflektált Kéthly Anna felszólalá­sára, majd kijelenti,, hogy a mai megváltozott viszonyok között okvetlen szükség van az 1901. évi összeférhetetlenségi tőrvény megváltoztatására. I"uky Endre elnök ezután szünetet sendelt el. Délután báró Krav István volt az eh<> szónok. Az ország wJyos korban szenved Tj'; aállásonk csak tigy képzelhető el, hogy minden téren visszaállitjnk a tiszta erkölcs uralmát és közéletünkből erős kézzel kiküszöböljük az utóbbi időben lábrakapott eltévelyedéseket. Pefrovlcs György rámutat arra, hogy az a pesz­szimisztikus hangulat, amely úrrá lelt az ország­ban, a mezőgazdaság kedvezőtlen helyzetéből ke­letkezett .A költségvetést elfogadja. Ezután az flnöi: egymásután hívta fel a kép­viselőket szólásra, de a feliratkozott szónokok kö­zül egy sincs a teremben, igy több, mint husz szó­nokot töröllek a listáról, miközben az egységes pártról többször közbeszólnak: Szavazzunk, sza­vazzunk! Végül Csonfos Imre jelentkezett szólásra. Hosz­szasan foglalkozik a közgazdasági miniszter teg­napi beszédével, amely olyan sok tárgyat ölelt fel — mondja, hogy nem mindenki tud eliga­zodni rajta. Felszólalt még Gravííí Jenő és Jánossy Gábor, •aki azt mondta, hogy a mai túlméretezett bürok­ráciát csökkenteni addig, amíg a trianoni határok fennállanak, nem Utdjuk. mert nem kergethetjük ki az országból azokat a menekült tisztviselőket, akiket a megszállók kiűzlek. Kérte a kultuszmi­nisztert, hogy Kossuth beszédeit tegye hozzáfér­hetőkké és legalább válogatott szónoklatait adják ki külön gyűjteményben. A háború költőjének, Gvóni Gézának holttestét hozzák haza Oroszor­szágból. Az ülés végen felolvasták a népjóléti miniszter Írásbeli válaszát Peyer Károly egy régebbi interpel­lációjára a segédházfelügyelők szolgálati viszo­nyaínak rendezéséről. Az ülés fél 7 órakor ért véget. N Meglepő fordulat a bécsi gyilkossági portién A 17 éves vádlott szülei villájában elmondotta, hogyan szurla le apját (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Bécsből jelenlik: A szüleinek meggyilkolá­sával vádolt 17 éves Arlmann Ferdinánd bűnügyé­ben ma délután szenzációs fordulat történt. Az Artmann-család hitzingi villájában ugyanis uj helyszíni szemlét tartottak, amikor is az elnök megengedte, hogy a 17 éves fiu hosszabb időt löllsön egyedül abban a szobában, ahol a tragédia lejátszódott. A fiu megtörten jött ki a szobából és a biró uj kérdéseire beismerő vallomást telt. Elmondotta, hogy apja késsel fenyegette meg anyját, rá is tá­madott, mire nekiugrott apjának, klcia^rb» A kést és leszúrta apját. A tárcvalást holnap foly látják. A választ ott bíróság Feuer Sándornak Ítélte a szegedi jutagyárat Négyévi pöröskedés után döntöttek a Hazai Textil Rt. és a Jutaipar Rt. harcában Budapest, május 8. Esztendők óla tartó harc ulán eldőlt a szegcdi jutagyár sorsa. A gyárat ugyanis — mint ismeretes — Fener Sándor 1925­ben bérbevette a Hazai Textilipar Rt?-tól. Ezzel körülbelül egyidejűleg a szegedi gyár hasznosítá­sára és aközben ugyancsak bérbevett Viktória­malom kellő értékesítése céljából megalapította Feuer a Jutaipar Rt.-ot. A vélcl nem volt olcsó. Fcuer magára vállalta a Hazai Textilipar Rt. adósságait és a gyár bérletéért a havibéren hívül 70.000 dollár kamatmentes kölcsönt fizetett le a Textilipar Részvénytársaságnak. Az összeg lefizetése ulán foglalkoztatni is akarta gyárát a Jutaipar Bészvénytársaság. Kiderült azon­ban, hogy 102 szövőszék helyett csak 82 áll az uj bérlő rendelkezésére, de ezentúl egyéb súlyos hiá­nyok is vannak a gyárban, amelyek az üzem meg­kezdését nagy mértékben hátráltatták. Erre megindult a pörök lavinája. Végül is Feuer a bérlő részvénytársaság vezérigazgatója, üzleti szempontból is jobbnak látta a békés megegyezést és ujabb összegeket ajánlott fel a Hazai Textilipar Rt.-nak, hogy a gyárat végül Is üzembe helyez­hesse. Később azonban rendszeresen uj akadályok gör­düllek az elé, hogy a gyár valóban megkezdje munkáját. Kármán Vilmos, a részvénytársaság ve­zérigazgatója üzleti ügyben Angijában járt, ahol (¡0.000 dollárért megrendelt egy fonógépet, amelyért zálogba adta a Hazai Textilipar Rt. részvényeit. Közben Ugy látszik, megfeledkezett a részvénytár­saság vezetősége arról, hogy a részvényutalványok már régen Feuer nevén vannak letéve és igy a részvények is a Jutaipar, illetve Feuer tulajdonai.. Kármánék kinyomatták a részvényeket és ezt sza­bályszerűen zálogba adták az angol gépgyárosnak, ugyanakkor, mikor ezeknek a rÁszvényeAneft az utalványa) Feuer kezében voltak. A Jutaipar Részvénytársaság tudomást szerzett erről a szokatlan üzleti tranzakcióról, bejelentette az esetet az illetékes bíróságnak és a budapesti törvényszék megsemmisítene a Hazai Textilipar Itt. részvényeit és a részvények alapján összehívott valamennyi közgyűlést is. Ilyen körülmények kőzött a Hazai Textilipar Bt. lerliei mindjobban felszaporodtak, végre i.s a Hazai Textilipar Rt. megállapította súlyos vesz­teségeit, bejelentette a fizetésképtelenséget és amit — mint ismeretes — a szegedi törvényszék el is rendelt. Ezzel egyidejűleg a GyOSz választott bírósága előtt folytak a végnélküli tárgyaiásók a szegcdi gyár ügyében. A választott biróság most hozta meg ítéletét, amely szerint Feuer Sándornak, illetve a Jutaipar Rt -nek, mint bérlőnek itéli a szegedi jirtaggár bútokat teljes berendezésével együtt. A biróság kimondta, hogy a Hazai Textilipar Rt. 30 nap alatt köteles végrehajtás terh$pel a Jutaipar Rt.-nek, mint bérlőnek a birtokába bo­csátani. Miután a Hazai Rt. a bérlő Jutaipar kimoz­dilására olyan eszközöket használt, amelyeket <z vá­lasztolt biróság, mint a jóhiszeműségbe ütközőket nem szentesíthet, a biróság már ezúttal részitéleli­leg kimondta, hogy az elsőrendű felperes a bér­lemény birtokába visszahelyezendő. Az ítélet ellen a megállapodás értelmében nincs felebbezés. ÜTOPOR VANÍlÜNOJKOfi" Brilliánsok átfoglalása megvárható! F. Molnár fiéláné aranyműves, Kölcsey ucca 7. Szakszerű ékszerkészités és javítás. Tanoncot felveszek. Motorkerékpár John Bull qumniik és alkatrészek egyedül nálam kaphatók Szántó Sándor és rádió áruházában Szeged. Kiss ucca 2. 54i> Színházjegyek a Détagyarország jegyirodájá­ban elővételi dif nélkül válthatók 1 örvényesen véd jegyezett garantáltan megbízható mlndíégU „saját kikészítésű pamut kelengye vásznaink" országos bevezetésére szállítunk trgyasztók részére 23 méteres végekben, postán, té-mentve, utánvéttel, I* 1*45 méterenként A rae nem íelelGért a pénzt vlsszaküldjttk. Mauiasr Vászonáru Lerakat B133 Budnpesl, VI.. n«vay u. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom