Délmagyarország, 1993. május (83. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-03 / 101. szám

0 ALAPÍTVA: 1910-BEN 0 DELMAQYARORSZAQ HÉTFŐ, 1993. MÁJ. 3., 83/101. ÁRA: 15 FT • Fordulópont? Athéni aláírás • Szent Flórián ajándéka Négy új korszerű tűzoltókocsi Szegeden - Csak használni ne kelljen ezeket a csodálatos masinákat! - hallottuk többször is az ér­deklődő közönség körében a Széchenyi téri bemutatón, amelyen a város négy új tűzol­tókocsiját vette birtokába a helyi tűzoltó parancsnokság. A látványos ünnepségen először dr. Tóth László jegyző köszön­tötte a közönséget és a megje­lent vendégeket, köztük Pertti Torstilla finn nagykövetet, dr. Farkas László köztársasági megbízottat és az országos, a megyei, a szegedi tűzoltó pa­rancsnokság képviselőit, vala­mint budapesti tűzoltózene­kar, századfordulón „divatos" egyenruhában muzsikáló, tag­jait, akik kellemes perceket szereztek a nagyszámú érdek­lődőnek. Ezt követően dr. Lippai Pál polgármester méltatta a nagy vállalkozás a jelentőségét, a jö­vőt illetően várható eredmé­nyességét és megköszöhte a tűzoltók eddigi sikeres és ön­feláldozó munkáját, a segítség­nyújtást, jó egészséget kívánt közelgő ünnepük, Szent Fló­rián napja alkalmából. A négy új kocsit egyébként a Szegeden és vonzáskörzeté­hen működő vállalatok, ban­kok, vállalkozók, magánsze­mélyek, a helyi önkormányzat, valamint az országos parancs­nokság pénzén vásárolták a Steyer finn cégtől. A Mer­cedes Bronto ezer liter vizet és száz liter habanyagot képes egyszerre szállítani, a Steyer Bronto pedig két ezer liter vizet és kétszáz liter habanya­got. Előbbiből egy, utóbbiból kettő került Szegedre. A je­lenlegi, 22 éves, létrás autót pedig a Steyer Brontosaurus váltja fel, amely emelőkaros hidraulikája mellett csaknem 30 méteres létra van, a kocsiról és a kosárból egyaránt irányít­ható. Mindegyik jármű alvázá­ra a gyakorlatban már bevált finn tűzoltóberendezéseket szereltek. A péntek délelőtti ünnepsé­gen „működés közben" is meg­szemlélhették a szegediek az új tűzoltóautókat. K. F. Megalakult a Pusztaszer Barátai Egyesület A Mecénás bérlet tulajdono­sai balettelőadást láttak pénte­ken. Előtte megtartották az évad utolsó mecénás találko­zóját a Casinóban. Mivel ez al­kalommal jelentették be a Pusztaszer barátai elnevezésű egyesület megalakulását ­amely civil szervezetként a honfoglalás ezerszázadik év­fordulójának az ópusztaszeri emlékparkban való országos megünnepléséért kíván dol­gozni -, meghívták az emlék­bizottság elnökét, az Ország­gyűlés alelnökét Szűrös Má­tyást, valamint Pallavicini Ká­rolyt, akinek nagyapja az em­lékpark céljaira átadta puszta­szeri birtokát. A régió parla­menti képviselői közül - akiket az országgyűlésben lobbyzásra szeretne késztetni a szegedi asztaltársaság - Géczi József jött el. (Folytatás a 3. oldalon) Fotó: Schmidt Andrea Verőfényes majális Szegeden Kegyes volt az időjárás az ünneplőkhöz, a kirándulókhoz, a kiskertekben dolgozókhoz. Hála ennek a napsugaras szombatnak, ki-ki a maga módján, a legjobb belátása sze­rint tölthette el József, az ács napját, vagy ha igazán hagyo­mánytisztelók akarunk lenni: a munka ünnepét. Szegeden volt koszorúzás, a MÁV fúvósai menetzenével szórakoztatták a Belvárosba látogatókat, s 10 órakor a Du­gonics téren politikai nagygyű­lést is tartottak. Ennek szóno­ka, Tóth József, az MSZOSZ Csongrád megyei képvise­letének vezetője volt. Be­szédében azt hangsúlyozta, hogy megosztottak bennünket: vagy 60 különböző pártra, 6 szakszervezetre, szegényekre és gazdagokra...Ezzel kapcso­latban kifejezte reményét, hogy a május 21-én tartandó tb­választások egy kicsit össze­ráznak majd bennünket és saját sorsunk, életkörülményeink alakításába az eddigieknél job­ban beleszólhatunk. (Folytatás a 3. oldalon) Radovan Karadzic, a bosz­niai szerb köztársaság elnöke Athénban aláírta a Vance­Owen tervet - jelentette a Tan­jug gyorshírére hivatkozva Belgrádból B. Walkó György, az MTI tudósítója. A boszniai szerb vezetés már New Yorkban jóváhagyta a terv több dokumentumát, de nem írta azonban alá a térké­peket és a végrehajtásra vonat­kozó utasítást, amit a másik két fél, a horvátok és a muzulmá­nok már megtettek. Most Karadzic is aláírásá­val látta el ezeket a dokumen­tumokat. A boszniai szerb vezetés azonban még problé­mát okozhat azzal, hogy a tervezet aláírásának parafálását a boszniai szerb parlament szerdán kezdődő ülésének dön­téséhez köti. Különnyilatkozatot tett köz­zé Athénban a Radovan Ka­radzic vezette boszniai szerb küldöttség a Vance-Owen-terv aláírásakor. A nyilatkozatban a boszniai szerbek hangsúlyoz­ták: a négy rendezési doku­mentumon szereplő aláírásuk azonnal érvénytelenné válik, amennyiben a boszniai szerbek parlamentje május 5-ikén elu­tasítja az ENSZ és az EK égi­sze alatt kidolgozott rendezési elképzeléseket. • Tragédia az ünnepei ÉQOWXOÉK 33I *"" Sri Lanka elnökét •fHIIIH WBBBWB1W0 Kiiarási tilalmat j : . . rendeltek el A Sri Lanka-i főváros­ban megrendezett május elsejei felvonulást kihasz­nálva, szombaton merényle­tet követtek el Ranaszinghe Premadasza elnök ellen. A pokolgépes robbantásnak a szigetország államfőjén kí­vül még legalább 30 halálos áldozata van, köztük az elnök két testőre és magas rangú kísérői. Az államfő a kormány­párt felvonulóinak élén haladt, amikor a merénylő a közelébe férkőzött. A ha­tóságok szerint az elkövető ( testéhez erősített robbanó­szerkezetet használt, felte­hetően tehát öngyilkos akci­óra vállalkozott. Az elnök sajtótitkára, Evans Cooray bejelentette, hogy a merénylet után azonnal kijárási tilalmat rendeltek el az ország egész területén. Dingiri Banda Vidzsetunge kormányfő elnökletével összehívták az ország nemzetbiztonsági tanácsát. A 68 éves Premadasza Ranaszinghét 1988-ban vá­lasztották elnökké. Előtte tíz évig látta el a miniszter­elnöki teendőket. Fotó: Schmidt Andrea • Liga a gyermekekért A megyében is segítségre szorulnak A '30-as években működött már Magyarországon Gyer­mekvédő Liga, a későbbi év­tizedekben azonban, úgy látszik, szükségtelennek tartot­ták efféle szervezet létét. Persze nem azért, mintha akkor nem lett volna oka, joga ennek a korosztálynak a megkülön­böztetett figyelemre és támo­gatásra. A négy esztendeje, 1989. májusában újjászületett szer­vezet Országos Gyermekvédő Liga néven jegyeztetett be is­mét, amely kinyilatkoztatja: célja az, hogy hazánk minden gyermeke, megkülönböztetés nélkül, élvezhessen minden olyan jogot, amely ót - az ENSZ gyermekek jogállásáról szóló nyilatkozat alapján ­megilleti. Ennek érvényesítése érdeké­ben szavát hallatja az őket érintő jogszabályok, döntések, elhatározások előtt, fölkutatja és megvédi, támogatja a hát­rányos helyzetű, veszélyez­tetett gyermekeket. Az azonna­li segítség, a gyakorlati teen­dők gyors és célravezető el­végzése érdekében sorra ala­kultak meg az országban a me­gyei csoportok, köztük 1990­ben a Csongrád megyei is. (Részletes ismertetőnk a 7. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom