Szeged, 1921. október (2. évfolyam, 225-251. szám)

1921-10-01 / 225. szám

Szeged. 1921 oktéber Ára 2 korona. Szombat, II. évi, 225 CLÓriZCl £81 ARAK: Ifj ivm 600 kor. | Ne|fyedévret50kor fél évra 300 ,. | trf oór» 60 .. Megjelenik nkint délután. Srt.RKESZTÓSÉO ÉS KIADÓHIVATAL: Kölcaey-utca 6. • Telefon 1J-32. Az egységes párt és a baranyai választások. BUDAPEST, szept 30. (Saj. tud.) A Nap irja: A politikai mozgalmak előterében az egységes párt megaía­kitdsdra irányuló törekvések állanak. A terv a keresztény pártból indult ki, de nincs még közel a megvaló­suláshoz. Egyesek a tegnapi értekezleten olyan megoldást ajánlottak, hogy ne a kor­mány intenciói alapján alakítsák meg az uj pártot, hanem a közel álló politikai felfogású csoportok tömö­rüljenek és az igy kialakult többség­ből alakítsanak kormányt. Többen hangoztatták azt is, hogy az uj koa­líciót még az uj baranyai válasz­tások előtt kei'ene létrehozni, mert igy az uj alakulás politikai sikerek­kel indulna. Valószínt), hogy a nem­zetgyűlés mindaddig nem fogja ér­vényre juttatni akaratát, mig a nyu­gatmagyarországi kérdés végleges rendezése be nem következett. A pártok azi nangeztatják, hogy az uj kialakulás gróf Bethlen István sze­mélyét nem érinti. De amennyiben a terv megvalósulna, a kormány olyan átalakuláson menne keresztül, amely a mai viszonyok között egyáltalán nem volna kívánatos. gj Foglalkoztatja a pártokat a ba­ranyai választások kérdése is. Az Andrássy-pártban a végleges hatá­rozathozatalt a külügyi bizottság tagjai visszaérkeztének késedelme odázta el, mig a kisgazdapártban Berky Gyula baranyai szereplése miatt támadtak nehéznek. Berky a mult héten a párt megbízásából azzal utazott le Baranyába, hogy mindenütt léptesse fel a legalkalma­sabb jelölteket. Igy történt azután Patacsy Dénes es Muszty János kerületeiben a helyszínén szerzett tapasztalatok alapján másokat lép­tetett fel. E miatt tegnap a pártban vita támadt, ugy, hogy határozat­hozatalra egyáltalán nem került sor. A csonka kerületekben megejtendő választások ügyében a belügymi­niszter és a pártok között tanács­kozás folyik. Lengyelország reméli, hogy Keletgaticiát megkapja. LAMBERG, szept. 30. (Saj. tud.) A . • jp irja: Varsóban hangsúlyoz­zak, hogy a lakosság Keletgaticiában a ngyei uralom alatt zavartalan és nyugodt életet él. A lengyel kor­mát y a keletgaliciai terület köz­igazgatási berendezéseit a legfelsőbb f nács eddigi elvi álláspontja alap­ján foganatosította. Meg van róla győződve, hogy a terület végleges hovatartozandóságáról szóló döntés L^ngyelors ágnak fog kedvezni. MINISZTERTANÁCS. A M H. irja: A kotmány ma délután J óra­kor minisztertanácsot tart Bethlen István elnöklete alatt, melyen a po­litikai he yzeten és tíernolok Nándor népjóléti miniszter lakásrendeletén kívül a nyugatmagyarországi kér­déssel fognak foglalkozni. Ki kell ürítenünk Nyugatmagyarországot. PARIS, izeptember 33. A nagykövetek értekezletének a magyar delegációhoz in­tézett jegyzéke a kővetkezőképp szól: Elnök ur' A nagyköveti értekeziei a legnagyobb meglepődéssel vett tudomáat azokról a válaszokról, amelyeket a nyugat­magyarországi kiürítésekről szóló meg­előző jegyzékeinkre a magyar kormány adott. A nagyköveti értekezlet megállapítja, hogy a magyar korir-ány elutasítja azt, hogy követeléseinek alávesse magát és hogy a nyugatmagyarországi vármegyéket még mindig magyar csapatok tartják neg­szállva A szövetséges hatalmak nem en­gedhetik meg, hogy figyelmen kívül ha­gyassék az a kötelezettség, amelyntk tel­jesítésére ők vállaltak kezességet. A főhatalmak felszólítják a magyar kormányt, hogy a mostani jegyzék átadá­sától számítolt tiz napos határidón belül Nyugatmagyarországot a szövetséges tá­bornokok által megállapított tervekhez ké­pest teljesen ürítse ki és az átadási jegy­zéket aláírja. Ellenkező esetben a azövei­séges főhatalmak fentartják maguknak a jogot, hogy Magyarországgal szemben minden további értesitéa mellőzésével mindazokat a kényszerrendszabályokat al­kalmazzák amelyeket célravezetőnek tar­tanak. Másfelől * szövetséges főhatalmak, mint a trianoni és a saint-germaini szerző­dések aláírói készek aira, hogy mihelyt a kiürítés befejeződött, vállaljak az elnök­lést azokon a tárgyalásokon, an eíyek Magyarország és Ausztria között megin­dulnak majd, hogy a vármegyék Átadásá­ból származó különböző részletkérdések szabályozlassanak. Fogadja atb. Briand s. k. A nagykövetek tanáesa és tár­gyalásaink. PÁRIS szeptember 30. (Saj. tud) Briand elnök Praznovszky Iván rend­kívüli követnek jegyzéket adott át. A jegyzékben a nagyhatalmak tudo­másul veszik a szeptember 26-iki jegyzéket, amelyben a magyar kor­mány közölte, hogy számit az Ausz­triával való megegyezésre. A nagyhatalmik megjegyzik, hogy mindazonáltal fentartják a nagykö­veti értekezlet huszonhatodiki jegy­zékének azt a követelését, hogy Ma­gyarország tiznapon belül ürítse ki Nyu­gatmogyarorszdgot. A nagyhatalmak azon a nézeten vannak, hogy a há­rom hatalom közvetiiése nem lehet akidálya a szerződések végrehajtá­sának. Magyarországnak tehát tel­jesítenie kell azokat a kötelezettsé­geket, amelyeket vállalt és amelyek a szerződésekből származnak. Mitől tart Ausztria? BÉCS, szept. 30. (Saj. tud ) A nagyköveti értekezletnek a magyar kormányhoz intézett jegyzékéhez és a Reuter-ügynökség jelentéséhez az Abend a következő megjegyzést fűzi: Az ántánt ultimátuma október 2 ón jár le. A Reuter-irodának az a jelentése, hogy Nyugatmagyarországról a ban­dák eltávolítása is a magyar kormány kötelessége, nyílván aranyhid a visszavonulásra, amelyet az ántánt nyitva hagyott. A magyar kormány minden valószínű­ség szerint ennek a megtartására képtelen és csupán arra fog szorít­kozni, hogy késznek nyilatkozik a vármegyék átadására és ezzel a régi játék újra fog kezdődni Ausztria beleegyezik Sopron elvesztésébe. LONDON, szept. 30. (Saj. tud.) A Reu:er ügynökség értesülése sze­rint jogosult az a felt. rés, hogy az osztrák kormány beleegyezik a nyugatmagyar országi kérdés olyan megoldásába, hogy Sopron maradjon Magyaror­1 szág birtokában azzal a fel­tétellel, hogy Nyugatmagyar­országot kiüríti és az összes eddig jogtalanul elfog­lalva tartott | területeket átadja. Az ántánt kérésére a kiíán'ánt összes kormányai k;f jez'ék abbeli 1 készségüket, hogy hajlandók az án­tánt által Magyarországon alkalma­zandó kényszerrendszabályok foga­natosításánál közreműködni. Ujabb felszólítás, hogy október 4-ig adjuk át Nyugatmagyarországot. LONDON, szept, 30. (Saj. tud.) Az Est irja: (A M. T. I. szikratáv­iíata. A Reuter-ügynökség értesülése szerint a nagykövetek értekezlete teg­nap elhatározta, hogy felszólítja a magyar kormányt, hogy október hó 4-lg minden feltétel nélkül adja át Nyu­gatmagyarországot. Románia ambicionálja a hóhér­szerepet. LONDON, szept. 30. (Saj. tud) A román kormány késznek nyilat­kozott arra, hogy a Magyarországgal életbeléptetendó kényszerrends/abá­iyrikat a maga részéről is foganato­sítja. Egyben azt is közölte a román kormány a nagyköveti!: tanácsával, hogy amennyiben ezeket a rend kedések, akkor nem lehet hamarosan eredményre számítani. Ujabb támadások Bruck környékén. BÉCS, szept. 30. (Saj. tud.) A Neues Achturblatt jelenti: Tegnap éjje! magyar felkelőt ujabb tama­dást tetéztek Lajta-Bruck ellen. A támadás a katonai tábor hidja irá­nyában indult meg. A határvédő csapatok visszaverték a felkelők első előretörését. A támadás meghiúsu­lása után ujabb támadás követke­zett, de valamennyi támadás össze­omlott. Osztrák részről csak egy sebesü­lésről tettek jelentést. Pitymalalkor a felkelők visszavonultak. Pándorf faluból egy erős felkelő osztag rajta­ütéssel támadást kezdett a blumaui korcsmánál. A csendőrök idejében szabályokat nem kisérik erélyes intéz-| tudomást szereztek a tervről és meghiúsították a támadást. Betö­réssel próbálkoztak a felkelők Eich­büchel és Katzelsdorf között, azonban ez a támadás is meghiusult. Barátságos megegyezés Ausztriával. PÁRIS, szept. 30. (Saj. tud.) A Nap irja: A Daily Telegraph szi­lárdan hisz abban, hogy a nyugat­magyarországi kérdésben Magyar­ország barátságos megoldást ér el Ausztriával, mihelyt Magyarország kiüríti a vitás területet. A kisántánt Sopron átadása ellen. BERLIN, szept. 30. (Saj tud.) Az „Achturblatt" itteni diplomáciai kö­rökbői értesül, hogy Benes cseh miniszternek kőzve'itése a nyugat­magyarországi kérdésben Jugoszláviá­val való egyetértésben történt. Ennek az akciónak érdemleges sikeréről még keveset lehet mondani, mivel a nagy- és kisántánt bajosan fog abba belemenni, hogy Magyarországnak Sopron átadására való követelését tisztán g zdasági természetű enged­ményekért jóváhagyja. Kövér Ibrahim József főher­ceget és Apponyit is meg akarta ölni. BUDAPEST, szept. 30. (Saj. tud.) Az Est irja: Kövér Ibrahim Györ­gyöt ma délelőtt uibót kihallgatta dr. Raszinkó Béla vizsgálóbíró. A nem­zetgyűlési merénylő mai kihallgatása során újból emondotta,' amit a rend­őrség előtt vallott. Kijelentette, hogy ő nemzeii hivatásának érezte, hogy Rakovszkyt és And­rássyt meggyilkolja. Kivü ük végezni akart Wtndíschgrdtz-cel és Apponyi Alberttel is. Majd előadta, hogy József főherceg meggyilkolására is készült. Ezt a tervét először a gép­ipsii kiállításon akarta végrehaj­tani, majd pedig a lánchidnál iesie József főherceg autóját, aki azonban mindig töbDed magá­val járl. Miuián pedig mást nem akart sújtani, mindig elállott a ter­vétől. A vizsgálóbíró a kihallgatás végeztével Kövér előzetes letartózta­tását fentartotta. Csalás a Foresta részvényekkel. BUDAPEST, szept. 30. (Soj. fad.) A Nap irja : Az Magyar Olasz Bank kárára elkövetett csalá3 ügyében a rendőrség megállapította, hogy a levélpapír, amelyen az Angol-Magyar bank a 800 Foresta részvény ki­szolgáltatását kérte, egy régi levél, amelyről vegyszerrel tüntették el a régi betűket és arra irták a kiadási kérelmet. A rendőrség megkezdte ebben ?z uj irányban a nyomozást. Grimm távozása. BÉCS, szept. 30. (Saj. tud.) A Neues Wiener Tagblatfe entése sze­rint a kormány a mai miniszter­tanácson fog határozni, hogy Grimm pénzügyminiszter mikor lépjen vissza. A pénzügyminiszter utóda hogy ki lesz, még nem tudják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom