Délmagyarország, 2001. március (91. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-21 / 67. szám

SZERDA, 2001. MÁRCIUS 21. SZEGED 5 Barguzini kuzin M agas fokú eszetlenségi hajcihő körvonalazódik a „múlt században" Barguzinban talált, Petőfi Sán­dor csontvázának tulajdonított csontváz körül. Már az ásatások kezdetén a helyi orosz szakemberek kifejtették véleményüket a Petrovics név alatt található csontkollek­ció női eredetét illetően, amelynek többfunkciós alkal­mazásáról a magyar „szakemberek" a látványos tévedés ellenére sem bírnak lemászni, sőt, további sír kihanto­lását forgatják öklömnyi fejükben. A látványos tévedés csupán alapvetően annyi, hogy amerikai szakemberek is bevizsgálták a csontokat, azoknak DNS-eivel hancú­roztak, s szinte teljes bizonyossággal kizárható, hogy a barguzini temető szent anyaföldje azon a területen fér­fi csontvázát rejtette, s akkor további kizárásos alapon bízvást mondhatjuk, hogy azok a csontok egykoron női test szilárd vázát alkották. Es ekkor jön a képbe a szen­vedélyesen perlekedő Grespik IMSZJÓ, S a tévé képernyőjén Petőfi Sándor szellemének össztársadalmi szükségessé­gét méltatva bejelenti, hogy engedélyezi a Petőfi-család sírjának mélységbeni megmozgatását, hogy pediglen a barguzini DNS-t összevessék az elhunyt édesanya DNS­ével. Most mondjunk még szavakat? Egyszerűen elképzel­ni sem tudom, hogy nincs ebben a bucisalátás ország­ban egyetlen „illetékes" politikus vagy Grespiknél egy hangyasóhajnyival nagyobb hatáskörrel és több logikai készséggel megáldott közhivatalnok, aki leállítaná ezt a nagyon is hullagyalázás-szagú machinációt? Mit lehes­sen várni, ha még ezt se lehet fölfogni, hogy az a nő nem ez a férfi, akit mi Petőfinek gondolunk? £ sküszöm, ebben az országban még elhunyni se le­het nyugodtan. Ki tudja, miféle agylebenybrummo­gásban szenvedő kiscsávók turkálnak majd porladó csontjaink körül, kutatva, nem hagytuk temetési zakónk belső zsebében a nyolcas szorzótábla megoldásait? Podmaniczky Szilárd OEP-toplista „Milliárdleszívás" az egészségügyben A brandenburgi kapun bevált Forró vizet a falfirkára! Korongecsettel a festékfújók ellen. Graffiti elleni védőréteget „festenek" a Kiss Dávid-házra. (Fotó: Gyenes Kálmán) hírek Tiz-tizenkét kiugró tel­jesítményt, vizsgálatszá­mot produkáló kórház vagy kórház által meg­bízott egészségügyi vál­lalkozás neve szerepel azon a toplistán, amit a minap adott át az Or­szágos Egészségbiztosí­tási Pénztár az egész­ségügyi miniszternek. Mikola István a napok­ban ezzel a listával kap­csolatban Szegeden azt nyilatkozta: emiatt nagy botrány várható. A rész­letekről Oberfrank Fe­rencet, az OEP főigazga­tóját kérdeztük. Mikola István egészség­ügyi miniszter meglepő be­jelentést tett az elmúlt héten egy szegedi fórumon. Azt mondta: néhány napon belül nagy botrány robban ki, mert a tárcának nem áll módjában tovább támogatni azokat a sanda vállalkozáso­kat, amelyek milliárdokat szívnak le a kórházakon ke­resztül az állami kasszából. Lapunknak adott interjújá­ban a miniszter hasonló ér­telemben nyilatkozott, ami­kor azt állította: jelenleg szakértői gárda vizsgál át minden finanszírozási szerződést, s már rábukkan­tak olyan esetekre, amikor magánvállalkozások kórhá­zak mögé bújva, szakmailag indokolatlan óriási többlet­teljesítménnyel milliárdokat visznek el az egészségbizto­sító kasszájából. A miniszteri nyilatkozat alapja az a toplista, amit á napokban adott át a szaktár­cának az Országos Egész­ségbiztosítási Pénztár, s amelyen 10-12 kiugró telje­sítményt, nagy műszeres vizsgálatszámot produkáló kórház, de fóleg kórház által megbízott egészségügyi vál­lalkozás neve szerepel ­bővítette ki a miniszter által mondottakat telefonérdek­lődésünkre Oberfrank Fe­renc, az OEP főigazgatója. Az egészségbiztosító szak­emberei azt fogják megvizs­gálni, hogy ezek a hatalmas teljesítmények - amiket főként a diagnosztikai CT­és MRI-vizsgálatokat vég­zők produkálnak -, valódi vagy csak papíron létező, fiktív szolgáltatások. Oberfrank az ellenőrzésekkel kapcso­latban elmondta: a többi kö­zött megnézik azt is. hogy a műszeres vizsgálatra volt-e beutalója a betegnek, való­ban járt-e a páciens a beuta­lón szereplő orvosnál, visszatért-e a vizsgálatot kö­vetően beutaló orvosához, il­letve azt, hogy ki utalta be a beteget, s milyen okkal, in­dokolt volt-e a műszeres vizsgálat kérése vagy sem? Amennyiben a nagy vizs­gálatszámok „mögött" nincs valódi teljesítés vagy jogo­sulatlanul végezték el ezeket a vizsgálatokat, akkor az egészségbiztosító egy évre visszaigényli a kórháznak vagy vállalkozásnak kifize­tett pénzeket, s szerződést bont. Ha az OEP szakembe­rei közokirat-hamisításra is bukkannak, akkor feljelen­tést tesznek az adott intéz­mény ellen. Az ellenőrzés lezárása után a hatályos adatvédelmi törvényekkel összhangban nyilvánosságra hozzák a biztosítótól jogosu­latlanul pénzt igénylő egész­ségügyi intézmények nevét. Oberfrank hangsúlyozta, a toplistás egészségügyi szol­gáltatók alapos ellenőrzése során kiderülhet az is, hogy teljesítményük reális, sem­miféle szabálytalanságot nem követtek el, ugyanakkor arra is fényt kell deríteni, hogy melyek a szabálytalan­ságok árán nyerészkedő, az egészségügyi pénztárt és a gyógyítást milliárdokkal ká­rosító intézmények, vállal­kozások. A toplistán szereplók kö­zül az elsők vizsgálatát kö­rülbelül 2 héten belül lezár­ják, azt követi a lista további „helyezettjeinek" ellenőrzé­se - nyilatkozta lapunknak Oberfrank Ferenc, az OEP főigazgatója. Kalocsai Katalin Falfirkák ellen védő ol­dattal vonják be a szege­di Kiss Dávid-ház hom­lokzatát. A Belváros ön­kormányzati tulajdonú épületeit a Szegedi Ingat­lankezelő és Vagyongaz­dálkodó Rt. óvja meg a falakat elcsúfitó graffitik­tól. A védőrétegre fújt festéket oldószerrel mos­sák le a vakolatról. Tegnap megelőző hadmű­veletbe fogott a falfirkák el­len a Szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt.: a nemrégiben fölújított Kiss Dávid-palota megtisztított va­kolatára fölvitték a graffitik ellen védő anyagot. A munkát reggel látványos bemutató elózte meg, amely a jelenlévőket gyorsan meg­győzte a bevetés előtt álló technika hatékonyságáról. Mint rendetlen diák krétafir­kálmányát az iskolatábláról, úgy törölte le az IKV Rt. Jó­sikái utcai garázsának falára „házilag" fújt graffitit a me­legvizes szivacs. A fekete festékkel fölvitt rajzot néhány perccel korábban színtelen, sűrű anyaggal kente be Erdé­lyi Béla, a falfirkák elleni védőanyagokat (is) gyártó Remmers Kft. területi képvi­selője. A bemutatót árgus sze­mekkel figyelte az IKV Rt. építésvezetőségének brigádja: a szakemberek néhány órával később már a Kiss Dávid-pa­lota állványairól vitték föl a falra a grafiti elleni „csoda­szert". Erdélyi Béla még a látvá­nyos grafiti-eltüntetés előtt mondta el, hogy a Remmers német cég, amely a második világháború után jött létre, s igen sokat dolgozott a harcok során megsérült műemlék épületek helyreállításán. El­Munkatársunktól A városi polgármesterek találkozójának tavaly Sze­ged adott otthont, az idei randevú helyszíne pedig Hévíz lesz. A résztvevőket holnap délelőtt 10 órakor Pintér Sándor belügyminisz­ter és a város polgármestere, Vértes Árpád köszönti majd. A pódiumon az államtitkáro­Harangzúgás közepett jött a világra az Alföldi utca 1. számú házában, nyolcvan éve. A nagy árvíz emlékére szóltak szülővárosának ha­rangjai, s azután is, minden születésnapján hallhatta őket. Édesapja kárpitosmes­ter, édesanyja szatócs volt; tisztes szegénységben nevel­ték föl őt és öccsét, Pistát. Mind a ketten a Baross Gá­bor Gimnázium kitűnő tanu­lói voltak. (Pista osztálytár­sam vplt nyolc éven át. Szin­tén orvos.) Édesapjuk végig­harcolta az első világhábo­rút; kitüntetései vitézségi éremre jogosították volna, de csak annyi haszna lett belőlük, hogy 1944-ben csa­ládjával együtt a kivételezet­tek, mentesítettek közé tarto­zott. Feuer Györgyöt így is csak Firbás igazgató és Szent-Györgyi Albert támo­gatása juttatta az egyetemre. 1945-ben biokémiából dokto­rált, 1953-ban az orvostudo­mány kandidátusa lett. 1948­készítették a kó, tégla, beton, gránit, stb. épületrészek pót­lását. Az építmények vízszi­getelését biztosító és hőház­tartását szabályozó anyagok mellett a húsz éve elharapózó graffitik ellen alkalmas védőszerek gyártására is rá­álltak. Világhíres épületeket újítottak föl és „védtek le" a falfirkák ellen: a brandenbur­gi kapu, kölni székesegyház, az ulmi dóm mellett a drezdai kormányzati palota megóvá­sán is szorgoskodtak. „Elsőként a szegedi Belvá­ros fölújított palotáit védjük meg a falfirkáktól" - tájékoz­tatta lapunkat Kerekes Péter, az IKV Rt. elnök-vezérigaz­gatója. A társaság nem csu­pán az előbb említett német cég, hanem svéd és amerikai versenytársainak védőanya­gait is vizsgálja. A Belváros megvédését a német techno­lógiával kezdték. A Kárász kat, minisztereket két ismert tévériporter, Stahl Judit és Pálffy István faggatja. A fó­rumot követően átadják az év polgármesterének, alpol­gármesterének és jegyzőjé­nek járó díjat, Melocco Mik­lós alkotását. A szakmai program után a találkozó résztvevői Hévíz­zel ismerkednek ban követte mestereit, Szent­Györgyit és Straub F. Brúnót a pesti egyetemre, és az ó irányzatuknak megfelelően kivette részét az izomműkö­dés kutatásából. 1950-től a Magyar Tudományos Akadé­mia Biokémiai Intézetének osztályvezetője lett. 1956­ban a párizsi Pasteur Intézet­ben, 1957-tól a londoni egye­tem Pszichiátriai Intézetének neuro-biokémiai osztályán, 1963-tól a Brit Ipari Biológi­ai Kutatási Egyesülés osz­tályvezetőjeként dolgozott. 1968-ban átköltözött Ka­nadába: a torontói egyetem klinikai biológia-osztályán folytatta kutatásait. Közben Szeged és Budapest után is tanított a londoni és a toron­tói egyetemen. 1976-ban az orvosi Nobel-díj bizottságá­nak külső tagja volt. Több hazai és külföldi kitüntetése közül számunkra legfonto­sabb: 1996-ban a szegedi or­vosegyetem aranydiplomával tüntette ki.­Világszerte ismert eredmé­utca és Klauzál tér fölújított épületei után sorra veszik az oltalomra érdemes önkor­mányzati épületeket - nem csupán a Belvárosban, hanem a Kiskörúton kívül is. A há­zak homlokzatát „elérhetetlen magasságig" (a pontos adatok titkosak) vonják be a védőré­teggel. Égy négyzetméter védel­me és megtisztítása - a felü­let tagoltságától, állapotától, a firka nagyságától, anyagától és más tényezőktől függően ­átlagosan ezer forintba kerül. A védekezés a megelőzésből, a grafiti lemosásából, illetve az új védőréteg fölfestéséből áll A háborítatlan védőréteg évekig óvja a vakolatot. Ha festék kerül rá, akkor nagy felületnél gőzborotvával, ki­sebb grafiti esetében egyszerű kézi lemosással (lehetőleg forró, de legalább meleg víz­nye volt az aktinhoz kötött nagy energiájú vegyület sze­repének fölfedezése az izomműködésben. A közpon­ti idegrendszer működésében megállapította, hogy a kísér­leti állatok bátor vagy gyáva viselkedése az endokrinrend­szer hormontermelésével függ össze. Tisztázta, hogy a kumarin csak az állatokban okoz májkárosodást, az em­berben nem jön létre, így ­közleménye nyomán - a ku­marint alkalmazzák a gyó­gyászatban, sót élelmiszer­adalékként is. Megállapította, hogy az újszülöttek kóros sárgaságának oka az anya szervezetének gátló hormon­termelése. Vizsgálatai kiter­jedtek a mell-, máj- és bőrrák keletkezésének mechanizmu­sára. A napfény a bőrrákot azzal okozza, hogy csökkenti a rákot gátló anyag, a melato­nin termelését. Könyvei közül még Buda­pesten jelent meg egyetemi tankönyve, a Biokémia (1952). Torontóban angolul zel) tüntetik el a firkát. Az el­távolításhoz kétféle, egy gyengébb és lassabban ható, valamint egy igen erős, és a festéket rendkívül gyorsan hatástalanító kenőanyagot használnak. A falra kent ol­dószert kellő várakozási idó után, meleg vízzel mossák le a vakolatról. Igen fontos, hogy „eltalálják" a lemosás megfelelő pillanatát: azt az időszakot, amikor az oldószer a festékfirkát már fölhígította, de még nem jutott be a vako­lat mélyebb rétegeibe. Kerekes Péter elmondta még, hogy a grafiti elleni vé­delemi költségeit az IKV Rt. fedezi. Gondolnak a Belvá­rost díszítő kandeláberek, szobrok és talapzatok, a Kla­uzál téri oroszlános kút meg­óvására is: a védőréteg fára, fémre, kőre, márványra is föl­vihető. Nyilas Péter az Emberi betegségek bioké­miai tényezői (1972); Érel­meszesedés (1973); az Egye­sült Államokban két kiadás­ban is az Emberi betegségek molekuláris biokémiája (1986, 1989); Németország­ban a Gyógyszerek okozta májbetegségek (1996); Gyógyszerek szerepe a sejt­halálban (1999). 1998-ban Scientific report (Tudományos jelentés) cím­mel angolul jelentette meg önéletrajzát, mely egyszers­mind korrajz is: vallomás családjáról, szülővárosáról, nevelkedéséről, hazájáról, vi­szontagságos történel­münkről. Feuer György büsz­kén vallja magát szegedinek. Életregényének magyar vál­tozatát hamarosan kiadja a Baross Öregdiákok Szövetsé­ge, hogy a város és az ország közvéleménye is megismer­hesse Szeged nemzetközi hírű tudós szülöttének életművét. A szerző most ezen dolgozik. Péter László TUDÓSKLUB. Ma 17 órakor a SZAB-székházban (Szeged, Somogyi u. 7.) a Tu­dósklub rendezvénysorozatá­ban Szinetár Miklóssal, a Ma­gyar Állami Operaház főigaz­gatójával Csernay László pro­fesszor beszélget. ÖRDÖNGÖS A KÁVÉ­HÁZBAN. A Millenniumi Kávéház (Szeged, Dugonics tér 12.) mai, szerdai vendége az Ördöngös zenekar. A he­gedús, brácsás, nagybőgős együttes a XIX.-XX. század fordulójának hangulatát kel­ti életre zenével, tánccal. Az este 8 órakor kezdődő ren­dezvé ANGOL NYELVŰ ELŐ­ADÁS. Március 21-én, szer­dán 17 órakor England and the English címmel Dávid Coupe angol nyelvű előadás­sorozatának következő részét hallgathatják meg az ér­deklődők az Alsóvárosi Kul­túrházban. A belépés díjta­lan. A TISZÁRÓL. A tavalyi súlyos tiszai vízszennyezéssel kapcsolatos kérdésekről tarta­nak tanácskozást vízügyi, ter­mészetvédelmi és egészség­ügyi szakemberek ma délután egy órától a Szegedi Akadé­miai Bizottság székházában. Az ülésen szó lesz a folyó re­konstrukciós terveiről, a Tisza vidékének ökológiai je­lentőségéről, és a vízszennye­zés egészségügyi kockázata­iról. GARAMHEGYI ÁBEL marketingszakember lesz ma, este fél nyolctól az Estelő ven­dége a Szeged TV-ben. Szó lesz még férficipő-divatról, az átteleltetett cserepes virá­gokról, és háztervezésről is. Ez után, fél kilenctől a zsidó hitközséggel foglalkozik a „Lélektől lélekig". Itt szót kap Heller Ágnes filozófus, Mar­kovics Zsolt főrabbi; a Screi­ber-díjas Benyik atya, vala­mint Lednitzky András, a hit­község világi elnöke. RADNÓTI-DÍJAK. A Radnóti Oktatási Alapítvány kuratóriuma március 22-én 18 órától az Ifjúsági Házban gálaest keretében adja át a Radnóti-díjakat. Ezt minden évben a gimnázium három olyan tanulója kaphatja, aki tanulmányi és kulturális té­renjelentős eredményeket ért el. A gálaesten fellépő diá­kok azt bizonyítják, hogy a tanulás mellett a vers- és pró­zamondásra, az éneklésre, a hangszeres zenére és a tánc­ra is jut idejük. A díjátadó gá­laestre minden érdeklődót várnak a rendezők. y f} napló MA DR. BÁLINT JÁNOS, a szocialista párt jogtanácsosa 15-16 óra között ingyenes jo­gi tanácsadást tart Szegeden a Szilágyi u. 2. II. em. 210-es szobában. Telefon: 420-259. A MUNKÁSPÁRT újsze­gedi alapszervezete 16 órakor taggyűlést tart a Hüvelyk u. 1. szám alatti volt barakkóvo­dában. HOLNAP DR. TIMÁRNÉ HOR­VÁTH MAGDOLNA, a 25­ös választókerület (Tápé) kép­viselője fogadóórát tart 14—16 óráig a tápéi ügyfélszolgálaton (Honfoglalás u.). Vadaspark-nap Munkatársunktól A víz világnapja alkalmá­ból egész napos „hajóútra" várják az érdeklődőket csü­törtökön a Szegedi Vadas­parkban. A 10-tól délután háromig tartó képzeletbeli hajókázás során több szige­tet is érintenek az utazók. A szigeteken többek között szó lesz az ivóvízről, a víz tulaj­donságairól, halakról, egyéb tavi élőlényekről, Szeged termálvizeiről, a Sancer-ta­vak madarairól. A progra­mokhoz játékos vetélkedő is kapcsolódik. Tíz-tizenöt fős általános iskolai csapatokat várnak a szervezők. Az ügyes megfejtők vadasparki belépőket, könyveket, folyó­iratokat nyerhetnek. Feuer György nyolcvanéves Hévízi randevú

Next

/
Oldalképek
Tartalom