Délmagyarország, 1929. december (5. évfolyam, 274-297. szám)

1929-12-20 / 290. szám

1929 d^mfrr 50. - t»T.M4fl**wm«!T*fl Meg könny 8 ti ük bevásárlási gondiait karácsonyra Kötöliárugyárunk egyes kiíünő minőségű mlntadarab}ail — pullower, kötött kabát, kötött mellény — Pengős Pengős 10­Pengős P Pengős r eladásra bocsájljuk. Igen leérjük, fiogy er -tz occas&io bevásárlási a d. e. órákban szíveskedjék eszközölni. II LAMPEL és HEGYI Tisza Laios hirut, Püspikbazárjjj "ff: JS • ni iii'n wwi i iiimh-JLLXtomownaiTiKOMaMiaatm^^FJStrv.^vs.'WsMryní^TT^iT^'igtgj;.^^^1*»vjh:.'«reJT?^-» vr"-nr>;~*»>r-v;;-r«rw^vmwvsrstrxavrKyynw.xw • •j^mu'.'Em**-«-rrr«.~:.'«wiy.vn.1 -gtr"vrrrrrzirrvKmf"J7Sltff\ti'« , A kereskedelmi miniszter és Hadik János a szegei ipartestület avatási ünnepén L Délmaauarorszáa munkatársától.') A tületek Országos Központi Szövetkezeténe] (A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi ipartestület uj székházát — mint is­meretes — január ötödikén avalják íel ünne­pélyes formák között. A székházavatás kere­tében az iparosság nagyobbarányu demonstrá­cióra készül, amelynek országos jelleget az iparosvezérek és az iparosügyekkel foglrlkozó kormányemberek meghívásával kívánnak adni a szegediek. Kőrmendy Mátyás felsőházi tag, a szegedi ipartestület elnöke, csütörtökön Bu­dapestre utazott, hogy személyesen hivja meg a székházavatásra Bud János kereskedelmi minisztert és gróf Hadik Jánost, az Ipartes­tületek Országos Központi Szövetkezetének el­nökét. A kereskedelmi miniszter a meghívást kö­szönettel fogadia és kijelentette, hogy ha egészségi állapota megengedi, feltétlenül leuta­zik Szegedre és résztvesz a szegedi iparo­sok ünnepélyén, ha ellenben egészségi álla­i pota nem engedi meg az utazást, maga he­lyett Kállag Miklós államtitkárt küldi Sze­gedre. Gróf Hadik János közölte Körmendy Mátyással, hogy minden körülmények között résztvesz a szegedi ivarosszékház 'felavatási ünnepélyén. Effel fél 1© őréig tárgyalta a törvényszék a vágóhídi halálos szerencsétlenség ügyét Hétfőn folytatják a tárgyalást (A Délmagyarország munkatársától.) 1928 november 13-án halálos szerencsétlenség tör­tént a városi vágóhídon. Csonka János nap­számos a kazánt tisztította, eközben a magas­feszültségű kézi villanylámpa halálra sújtotta. A rendőri bizottság a holttest mellett egy kis­feszültségű, úgynevezett redukált lámpát ta­lált, amelyet speciálisan kazántisztitáshoz szo­kás használni. Ez a lámpa, alacsony feszült­sége miatt, alkalmatlan ilyen halálos ütésre, viszont a boncolás kétségtelenül megállapí­totta, hogy Csonkát az áram ölte meg. A sze­rencsétlenül járt embert eltemették. Az esetet követő három hónap múlva érde­kes fordulat történt az ügyben. Megjelent a vizsgálóbíró előtt Németh János vágóhídi fütő és elmondotta, hogy a szerencsétlenséget Fel­földi István gépész, üzemvezető okozta, még pedig azáltal, hogy elnézte a magasfeszültségű lámpa használatát. Amikor a szerencsétlenség megtörtént, Felföldi arra kérte őt, hogy hozza le a raktárból a redukált lámpát és állítsa azt a holttest közelébe. Ezért találta a bizott­ság ezt a lámpát ott és nem a veszélyes, ma­gasfeszültségűt. Arra vonatkozólag, hogy miért három hónap múlva telte ezt a bejelentést, azt mondotta, hogy a munkások tartottak ed­dig Felfölditől, de elhelyezték a vágóhitlról. Megindult a vizsgálat, melynek során a többi munkás is ilyen értelmű vallomást tett. Az ügyészség ezek alapján vádiratot adott ki Felföldi István felelős üzemvezető ellen, gon­datlanságból okozott emberölés vétsége miatt. A csütörtöki főtárgyalásra, amelyet a Gö­möry-tanács tartott meg, rengeteg tanút lés szakértőt idéztek meg. Felföldi István mindenekelőtt kijelentette, hog>' ő nem felelős üzemvezető, nem is gé­pész, hanem üzemi altiszt, aki a gépek fel­ügyeletével volt megbízva. A szerencsétlenség ideje alatt nem is ő, hanem vele minden­ben, felelősségben is egyenrangú Kertész Jó­zsef teljesített szolgálatot a gépházban. Ezután rátért a szerencsétlenségre. Tudomása sze­rint redukált lámpával dolgozott Csonka és nem igaz az, hogy a szerencsétlenség után a raktárból hozták le azt a lámpát és hogy eltüntette a magasfeszültségű égőt. Ebből az j ügyből kifolyólag fel volt függesztve, de csak I dorgálást kapott. A munkásoknak a vizsgáló­bíró előtt tett vallomására azt jegyezte meg, hogy azok haragszanak rá. Csányi Ferenc városi főmérnököt hallgatta ki ezután a birőság. A főmérnök elmondotta, hogy az ő hatáskörébe tartozik a vágóhíd el­lenőrzése, ő azonban nem tudja, hogy milyen lámpát használt Csonka. Az ügyész kérdésére a főmérnök kijelenti, hogy a redukált lámpa használata mellett nem történhetett volna meg a szerencsétlenség. Dr. Eisner Manó védő: A főmérnök ur, ami­kor künn volt a telepen a szerencsétlenség után, kérdezősködöltje, hogy, történt a sze­rencsétlenség? Csányi: Nem. r Dr. Eisner: Ez furcsa, önnek Felföldi azt mondotta, hogy Csonka redukált lámpát hasz­nált, mely ön szerint alkalmatlan egy ilyen ütésre. Csonka mégis meghalt. Ezután nem tartotta szükségesnek, hogy utána nézzen a do­lognak? Csámji: A' rendőri bizottság ezt kivizsgálta. A védő ezután a felelősség kérdésére és Fel­földi és a munkások közötti rossz viszonyra vonatkozólag tesz kérdéseket a főmérnökhöz, azután kijelenti, hogy ellenzi a főmérnök meg­esketését. Szerinte ez az ügy nemcsak Felföl­dire szorítkozik, sőt azt kellene kivizsgálni, hogy kik az igazi felelősök. Nem akarja a fő­mérnök személyét exponálni, dc az a véle­ménye, hogy ha az ügyészség nem is keresi a főmérnökön a felelősséget, keresheti az öz­vegy. „ A biróság kihallgatta Kiss Balázs, Farkat Imre, Barna Mihály munkásokat, akik azt igazolták, hogy Csonka a magasfeszültségű lámpával dolgozott. Dr. Jankovics László orvosszakértő szerint Csonka János halálát villanyáram okozta, dr. Feuer Egon szakértő véleménye szerint a ha­lál oka lehetett hőguta is. Kihallgatták Rusznyák János lakatost is, aki igen érdekes vallomást tett. Felföldi a szerencsétlenség után behivatta őt az irodába és azt az ajánlatot tette, hogy hallgassák el a dolgot, Csonkának már úgysem használnak vele. Az elektromosszakértők terjesztették elő ez­után véleményüket. Rátkay Endre és Klein Ottó szerint nem Jehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy a halált az áram okozta. Dr. Eisner Manó a bizonyítás kiegészítésére vonatkozólag terjesztett elő indítványt, mely­nek a törvényszék részbon helyt is adott. A tárgyalást éjjel féltíz órakor Gömöry el­nök felfüggesztette és a folytatását hétfőre halasztotta. Erre a tárgyalásra megidézték Buócz Károly műszaki tanácsost, Balázs Ká­roly vágóhídi igazgatót, Nyáray Pétert, Koza Józsefet és Beck Árpádot. Ma premier 1 Téliesen ul feldolgozás i Belvitroal Momt Nem repríz 1 JEÁN ANGELO LIL DAbüVEM I6srcreplé»éve! ­Gróf ClsrisS® 2 rész, IS felvonásban E!fiadi»"k kettfete 5, 7, 9. va«ir- és Onnepnnn 5, 7, 9 órakor SCorzó Mozi December 20, 1, 22, ptn'cMCI vasárnapig Verdun ostroma. A történekem egy darabja tilmea 12 felvonásban Stezeplfik; Froncin és német mUvészek. Azonkívül: Bírod«. El"adí«ok kezdete 5, 7. !>, vájár- és flnnepnan 3 5, 7, 9 órakrr. írógépek KELLEK. Széchenyi tér usi és használtak kedvező . _ tlzeiési feltételek melleit. ¿0 iavitlímiüloly és kellékraktár. 8. — lY.efon 3—63, 223

Next

/
Oldalképek
Tartalom