Szeged, 1921. október (2. évfolyam, 225-251. szám)

1921-10-28 / 249. szám

SZjBOBD Szeced, 1921 október 28, Eíféndéiték. Hérédí Pirosica hullájának exhumálását. Szenzációs fordulat liéléihozátkl közben. Á törvényszék Pókay-iáhácsa két­napos tárgyalás után ma délelőtt 11 órára tűzte ki az Kélet kihirde­tésének időpontját. Az ítélet iránt rég nem tapasztalt érdeklődés nyil­vánult meg. A törvényszék tágjai Pókay tanácselnök szobájában ta­nácskoztak. Kevéssel il óra előtt az a hir terjedt el, hogy az ügyben fordulat állott be. A tárgyalás meg­nyitásának időpontját tényleg 12 óráig elhalasztották. . Tizenkét órakor a termet zsúfo­lásig megtöltő hallgatóság jelenlété­ben nyitotta meg a főtárgyalást Pókay elnök és a kővetkezőket mon­dotta : . — Tanácskozásközben dr. Polgár Péter ügyvéd ur azt a bejentést telte, hogy a hulla személyazonos­sága tekintetében dr. Feuer orvos ur adatokat tud szolgáltatni. A tör­vényszék ezért a tanácskozását fél­beszakította és felkéri az ügyvéd Urat a bizonyítás kiegészítésére vo­natkozó indítványának előterjeszté­sérG. Dr. Polgár Péter, Herédi Mihályné 'Védője: A védelemnek tudomására jutóit, hogy dr. Feuer Egon kórházi orvos ur Herédi Piros személyazo­nossága tekintetében biztos adatot tud szolgáliatni. Kérem tehát az orvos ur kihallgatását. A törvény­szék a kihallgatást elrendelte. Dr. Feuer Egon orvos kijelenti, hogy 1913-ban tényleg kezelte Herédi Pirost, akinek baloldali gümős csípő­izületi gyulladása volt. Ez a beteg­ség olyan természetű volt, hogy a beállott sorvadás következtében a ballába két centiméterrel megrövi­dült. így járása bicegővé vált. Ezzel szemben áll a kihallgatott orvos­szakértők véleményé, hogy a hullá­nak egyik lába sem volt rövidebb a másiknál. Dr. Feuer Egon kijelenti, hogy a neki felmutatott és a rendőr­ség állal felvett hullaképen bálláb­rövidülést tapasztal, mert a baltérd­kalács a törzshöz közelebb van. Ki­jelenti azonban, hogy az exhumálás á legnagyobb valószínűség mellett eredményre vezetne ma is, mert a csípőizületi sorvadás ma is észre­vehető. Kijelentette azt is, hogy Herédi Piros feántásága oly ffeltünő völt, hogy azt egy törvényszéki bon­colás alkalmával feltétlenül észre kellétt volna venni és azt az észle­letet a boncjegyzőkönyvben feltétle­nül fel kellett volna tüntetni. A rendőri boncolás már egészen más térihészetü, amennyiben Ott a fősuly arra Van fektetve, hogy a hullán kül­erőszak riyomai észlelhetők-e, vagy sem A törvényszék a tanú kihallgatása titán tanácskozásra vonult vissza, rflájd Pókay elnök kihirdette a tör­vényfizéktlfek azt d határozatát, hogy a hulla személyazonosságának meg­állapítása végett elrendelik az ex­humálást. Ugy a jogászvilágban, mint á nagyközönség . köréből most már fokozottabb érdeklődéssel tekintenek az Ügy további fejleményei elé. A nájjokbán foganatosítandó exhüihálás dönti majd el a Heréd i-pár sorsát. De egyáltalán kétséges, hogy ennyi idő multán eredményre vezet-e az exhúmálás. Mihdenesetre ritka estet* hogy egy gyilkossági bűnügyben itéietkihirdetés előtt rendéljék el á Uulla személyazonosságának még­állapítását. A novfethbér 23-án meg­tartandó ¡folytatólagos főtárgyaláson fogják á bohyolitlt ügyet végleg Jíefejezni. SZÍNHÁZ HETI MŰSOR : Csütörtök : apám felesége, vígjáték. Be­fnutátó. B) j6. Pénfëk : Rigöletto, opera. 6) 15. Szombat : Az apám felesége. A) 16. Vasárnap délután : Pacsirta, operett. Vasárnap este: A kis kadét, operètt. * Rigolettó. A szezon első opera előadása. A nézőtér — nem szokat­lan jéleriség — teljesen megtelt, jeléül ariiiak, fiögy a közönség még mindig eseménynek tartja egy-egy opera előadását. A színház is ese­mény gyanánt . prezentálja és ugy nyűjlja, mint valami kivételes aján­dékot. Már vagy négy évtized óta. Ez idő alatt azofiban még mindig ott tartunk, ahol a kezdés idején. Semmi előrehaladás, alig vaiámi vál­tozás a repertoirban és stílusnak, értékes tartalomnak nyoma sem igen akad. Ha valaki, nii bizonyára óhajt­juk a rendszeresilett opera műsort a játéktervezetben, jóllehet nem tak­sáljuk többre bármely opera elő-t ádását, niiht Shakespeare vagy Mo­lière bármély müvének az előadását. Ezék ië eséihériyszámba mennék még nálunk és az igényeket még mindig le keli szállítani, akár a mű­soron szereplő operák előadásánál. A leszállítási folyamat még egyre tart és ninfcs is kilátás, hogy ebben az irányban változás álljon elő. Minek is? A tapsok, a zenét érté­kelő tetszésnyilvánítások a színház­nak adnak igazat és a színház halad tovább a maga utján és ugy nyújtja a kivételes ajándékait, ahogy tudja. A legszebb tiszt sem adhat többét, mint amije van, tartja a francia köz­mondás. A színház sem adott töb­bet a Rigoleito előadásában, mirit amije van. És a megszokott séma szerint isméi dicsérhetjük az ambí­ciót, a törekvést, az erőkön felül való teljesítményt. Mert még mindig itt tartunk. Tihanyi Zoltán hercege, Halmos Gyula Rigolettoja, Thuray Emma Magdalénája a két év élötti előadásokból ismeretes. Gilda sze­repe ezúttal Nagy katinkának jutott. Szép, tiszta és érintetlen a hangja, csak a kifejlesztése, a csiszolása még nem alkalmas a Gildá ékitmériyes kolóratur áriáira. És a drámai erő seni lüklet à játékában, ami bizony még szögletes és kifejezéstelén. A hangja azonban jó anyag, alkalmas is, érdemes is a feljegyzésre. Sok tapsbaríj sőt „vastapsban" is volt része, ami a magyar tájakon még mindig á legteteje az elismerésnek. Tapso's esté volt; ebből áz áldásból bőségesén jutott, a vézétőözérfeplők­nek iS, akik Verdi öreg operájában jutöttak a szezon első "opera elő­adásában szóhoz. A zenekart Rádió dirigálta, aki áz est folyamán gyak­ran pisszegett. Pedig ő nem is a nézőtéren ül, hanem a zenekar­ban áll . . . SPORT Héin jőri a Miskolci Vasütas­csapát Szegedre. A Miskolci Vas­utasok 1. csapata, melyet á SzAK a Budapesten lejátszott döntőmérkó­zésen 3:1 arányban győzött lé, révánsriiérkőzésré hívta ki a SzAK-ot. A miskolci csapat most árról érte­sítette a SzAK vezetőségét, hogy idejövetelüket kéHytelenek bizonyta­lan időre elhalasztani. Lezárult a bosszú vita. A Szombat­helyi AK revansmérkőzésre hívta ki le­győzőjét, a Szegédi AK-(, mely utóbbi, fokérit mivel játékosai 3—4 napra nem maradhatnak távol Szegedtől, e kihívást nem fogadhatta el. Az ügyből hosszú vitá fejlődött ki, melyét a helyi és az- ottani sportlapok csak szítottak. A SzAK most végleg befejezi a vitái, amennyiben levelet intézett á szombathelyi egyesülethez, mely­ben tudomására hozta, hogy Budapesten, vagy más semleges pályán bármikor haj­landó a kihivásnak eleget tenni. A SzAK Csabán. A tegnap meg­tartott futballszakosztály! ülésén fog­lalkozott a SzAK a november 5-iki csabai bajnoki mérkőzésével. A SzAK 5-én játszik a CsAK al, a rákövetkező héten pedig a csabai Előrével. Mint értesülünk a bajnok­csapatot igen sokan kisérik át a jelentőségteljes kirándulásra. étkezésre és ta­karmányozásra mindén mennyiségben állandóan raktáron, előnyös áron. 095 Hoffman János Síri-sí Burgonya I mindén mennyiségben kapható Kiss Györpné Sk;s lermí*; vipftn-utcn 7. szrtra. Príma itinchlt Irhkrév amely minden külföldi koksszal ve­rilllia mOSDII KOKSZ, tekszik, métermázsája300 korona. Állandóan hasábos ős aprított tűzifa kapható Tavasz-ütca 9, Hunyadi-tér sarok. ==. Telefon 12—72, UJUZCETI ÜJ ÜZLET! LISZT, TENGER! ÜŐSÍff DERCE, ZAB, ÁRPA és mindennemű termény ezentúl á legjobb és legolcsóbb napi árákón á Szii Gazdáit Fogyasztási k Ertétei Mot „Fntnra" terményboltjában beszerezhető SZEGED, Tisza Lajos-körűt 43 BZ ÜJ ÖZfcHI nos Uj ÖfcfcÉl! i fi* "-11 " P wr o M 'i'iiT rn r -• ••[• f minden kályhában ég. ozüd takaréktüzhfeiybéfi főzésre haszná hátó. O ZEG gépflzemhez haíszrtálható. ŐZEG a legolcsóbb tüzelőanyag. ŐZEti-et próbatüzelésre díjtalanul fedünk. Tëfefoh 231. TOZËÉ kajtfi&tó í Telefon ¿31. SMfeflfedjBánke&yttSülfet telepein. IRODALOM Féderer: Patria ! ír, történet. Elbeszé­lés. Ára: 20 K. Kiadja a Szent István­Társiilati fi vértanuk és nagy embere» tanuja lép elénk élő elevenséggel. Emmet a francia forradalom lehiggadásának ide­jében bizalommal emeli fel Szemét a káoszból kiemelkedett nagy emberre, Na-, poleonra. A bizalom hitté szilárdul benne s csakis az ő utján véli az ir szabadsá­got kiküzdeni. Személyesen megy el Pá­risba, ott sikerül Napoleonhoz fi.-kőzniej aki megígéri az ir nép felszabadítását és az időpontra is megállapodnak. Emmet nagy reménnyel, de még nagyobb lelkese­déssel tér vissza szomorú habjába és nagy vdgyonával hozzákezdett a felszabadítás nagy munkájának el5készitéáéíi&; amíköf utoléri a tragikus, de felemelő végzet. Kap­ható a Szent István-Társulat könyvkereső kedésében Szeged, Kárász-utca 10. Modern Bérautók á SHS-6HftHGEBHN legolcsóbban kaphatók. Ugyanott kSIcaün­kerékpirolt. Telefon 11—34. Feketcaae-u. 13, Z SINEG, PO HYVH és gazdasági kötéláruk a legjutányosab­ban beszerezhetők HBSSBR IHJ0S cégnél Feketesas-utca 24. 130 Telefon 13—57. f > Tőzsde. h- ' BudapeAt! zárrtá íulyamok: Napoleoil 2300- 2350, font 2925 -2975, dollár 00­n0 fr. fráhk 00—00, lengyel márka 20-00, márka 475-485, lirá 29»/»­59.65 oszt. kor. 22—23, rubel 35—36, lei 5377,-5477,, sokol 7.86—7 95, dinár 9.90—10.10, sv. frank 135»/»—136"/». ZÜRICH, október 26. (Nyitás.) Berlin 3.327»i Newyork 550, Milano 21.70, Buka­rest 3.80, Budapest 0.75, Varsó 13, Prágá 0.65, Bécs 27, osztr. űélyegzett 18, Zág< ráb 1.85. ,. Dinár, Dollár, Lei, miildennemü 87? PÉNZEK vétele és eladás« KAROLYI-UTCAI KROÓ BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET 1. ker., Károlyi-utca 2. és Fekctesas-utca 8,f sarok, volt Feketesas-kávéházzal szembent PÉNZTÁRI ÓRA EGÉSZ NAP. SzcrkPBZtik: Dr. 8ZILA88Y CA8AR «a VERSES EH*5 A «erkcnzléoérl felelős: Ur. 8Z1LASSY CÁ8AR. Laptulajdono»: „SZÉOEO" lápkiadóválialat r.-t. Motorkerékpár, üzetnképes, 2 heri- ¿(.JZ geres, oldalkosánal CÍ3MO Kiss gabona- éi terményüzteteben "20 VPR«-QTCW y. szflwu Dr. Fléseh.féle Skaboformkenőcs u|b6l kapható. Leghamarább megszünteti sörtiört, ótvart, röhességeti Nem piszkít, szagtálán, náppúl is há&ínálhatö. 15. 25 és 40 K-ás do­bozokban. Bedörzsölés utánra való Sköböföfm-pudeV 7 Ki Kén- éi kátrányszappan 20 K. Kapható minden gyógyszertárban. Tijiikszemel, borkéményedést, szemolfcsöt leghátiiarabb eltávolítja bír. rifedch-ífle 1 ŰV*Í 20 ti. Kapható hiih­déh gvogvszerfárbári; Főrók­MV: TBrík mám % Büdapeít, VI.) Kirély-yffcu 12. Pélmigyarország hátlap- é* nyomda vállalat, Szeged.

Next

/
Oldalképek
Tartalom