Délmagyarország, 1936. május (12. évfolyam, 108-132. szám)

1936-05-19 / 123. szám

1936 május IQ. delmagyarorszkg Ä Megválasztották a zsidó hitközség uj képviselőtestületét Torpedo I | yaailA ina JLfi wnrroTonta Dr. Németh Sándor vallomása a Pettykó—Lázár-perben (A Délnjagyarorszá.g munkatársától.) A szegedi Izraelita Hitközség vasárnap délelőtt tartotta nagygyűlését a hitközségi székház nagytermében. A nagy érdeklődéssel kisért gyűlésen dr. B i e d 1 Samu elnökölt és bejelentette, hogy a hitközségi képviselőtestület tagjainak háromesztendős man­dátuma lejárt és igy esedékessé vált az uj tagok megválasztása. A nagygyűlés elsősorban is meg­alakította a választási bizottságot, amelynek el­nökéül dr. László Adolf táblabírót választot­ták meg. Két szavazatszedő bizottság előtt folyt le a választás, amely tizenegy órakor kezdődött. Délben már sor is került a leadott szavazatok összeszámolására és ezután dr. László Adolf, a választási bizottság elnöke kihirdette az ered­ményt. A következő három évre a következőket választották meg az Izraelita Hitközség képviselő­testületébe: Adler Bezső, Austerweil Miksa, dr. Bach Im­re, Bach Miksa, Balog Margit, dr. Bäsch Ferenc, Bauer József, Beck Jenő, dr. Biedl Samu, Boda Bertalan, dr. Bodnár Géza, dr. Csányi Mátyás, dr. Cserő Ede, dr. Deutsch Mátyás, Déry Sándor, Do­mán Mátyás, dr. Eisner Manó, dr. Erdélyi Jenő, dr. Ernyei Jenő, Faragó Lajos, Färber Jakab, Fellegi Andor, Fenyő Hugó, Fenyő Lajos, dr. Fenyves Kornél, Feuer Egon. Fischer Aladár, Fischer Jenő, Fischer Lipót, Franki Antal, Fuchs Vilmos, Gábor György, Gál Miksa, dr. Gáspár Ig­nác, Gerle Jenő, Goldgruber Árpád, Grosz Mar. cell, Grüner Géza, Hoffer Jenő, Hoffmann János, dr. Holló Samu, b. Heltzer Tivadar, dr. KaHós Károly, Kardos Mihály, Katona Lajos, dr. Kál­lai Emil. dr. Kertész Béla. Kertész Ernő. Kertész József. Kiss Andor. dr. Kiss Menyhért, Klein Já­nos, Kolozs Lajos, dr. Korda Jenő. Kovács Samu, Kozma Marcell, dr. Körösi Ignác, dr. Krausz Jó­zsef, dr. Landesberg Jenő, Lakos Dezső, Lánczi Adolf, dr. László Adolf, Lévai Henrik, dr. Lőw Lipót, Lőwinger Adolf, dr. Magyar István, özv. May Ferencné, May Gyula. Máthé Gyula. Müller Mór, Neufeld Sámuel, dr. Ornstein Lipót, dr. Pap Bobért. Patzauer Sándor. Pásztor József, Pick Jenő, Politzer Jónás, Pollák Sámuel, Beich Manó, dr. Reich Olga, dr. Reich Zoltán, öfcv. Beiniger Jaikabné, dr. Reis Sándor. Reiter Izsó, dr. Reiter Oszkár, Reitzer Lipót. Reitzer Miklós, Rosenfeld Vilmos, Bosmann Dávid, Bosenstok Salamon, dr. Bottenberg Pál, Sandberg Henrik, Sebestyén Jó­zsef, Seiden Hermann, dr. Singer István. Sós Ma­nó, Schwarz Béla, Schwarz Manó, Szécsi Ede, Szendrői László, dr. Székely Ferenc, Szántó Zsig­mond. dr. Tóth Jenő, Török Márton, özv. Tränka Béláné, dr. Vadász János, dr. Vajta Jenő, Varga Dezső, Varga Mihály, dr. Vas Ignác, Vas Károly, Váradi Imre, özv. dr. Váradi Samunc. Vértes Mik­sa, dr. Weisz Aladár, Weisz Vilmos, Wellisz Géza, Wiesner Salamon, Wilheim Jenő, dr. Wilheim La­jos, Zeisler József. A telszólamlási bizottság tagjai lettek: Adler Mór, Bán Aladár, dr. Barta Dezső, Biró László, Epstein Hugó, Földes Zoltán, Franki Szigfried, Goldgruber Mihály, Györki Mihály, Hegyi József, Hirsdil Gyula, Káldor József, Kelemen Márton, Landesberg Sándor, dr. Lőbl Sándor, Müller Im­re, Neumann Gyula, Pollák Manó, Sugár Sándor, Schwarz Henrik, Schwarz Kálmán, Spitzer Adolf, dr. Szécsi György, Tränka József. Vágó Árpád, Wilheim Frigyes, Wolf Endre, Választott ezenkívül a nagygyűlés 39 képvise­lőtestületi és három felszólalmlási bizottsági pót­tagot is. Az uj képviselőtestület most majd rövi­desen a hitközség elnökségét, tisztikarát és elöl­járóságát választja meg. Szülök íiőuclméftc! Gyermekének S" nálunk TORNAau Sport inget — Fürdőruhát stb. — Nálunk legolcsóbb! Tisza Áruház™.'" Budapest, május 18. A szegedi törvényszék dr. Forffi^-tanácsa hétfőn folytatta pestvidéki törvényszék nagy sekdülterméből a Pettykó— Lázár eajtórágalmazási per főtárgyalását. A bíróság „az eltiport" dr. Németh Sándor miniszteri számvevőségi főtanácsost hallgatta ki. A tanú elmondotta, hogy egyideig ő volt a szegedi egyetem gazdasági hivatali igazgató­ja. Az ő hivatalát később Pettykó vette át. Szerinte Pettykó jogosulatlan kedvezményeket és mellékjövedelmeket élvezett, i — ön volt ebben az időben a gazdasági hivatal igazgatója — kérdezte a tanácselnök, — miért engedte meg az állitólagos jogosulat­lan előnyök élvezését? A tanú: Nem akartam beleavatkozni! — De kötelessége lett volna — állapította meg a tanácselnök. (A Délnuigyarország munkatársától.) A Váro­sok Kongresszusa hétfőn délelőtt, kezdte meg ülé­sezéseit, amelyen több, a városokat érdeklő fon­tos kérdéseket tárgyalnak. A kongresszus ülése­zésein Szegedet dr. Pálfy József polgármester képviseli, Pálfy polgármester hétfőn a reggeli gyorsvonattal utazott fel Budapestre és a minísz-i tóriumokban is eljár több függőben lévő városi ügy elintézése végett. A Városok Kongresszusának hétfői üléséről egyébként a következőket jelentik: A Magyar Váiosok Kongresszusa hétfőn dél­előtt Szendy Károly polgármester elnökletével vá­lasztmányi ülést tartott. Kulacs Ödön ügyvezető-alelnök határozati ja­vaslatot terjesztett elő, amely szerint mondja ki a kongresszus, hogy a párisi béketervvel szemben tiltakozásának ad kifejezést, és tudomására hozza a kormánynak, hogy a békn és az igazság érde­kében végzendő munkájához a magyar városok társadalma és egyeteme leikos ambícióval és el­szánt akarattal csatlakozik. A javaslat benyújtása után Sopronyi Thurner Mihály soproni polgármester erélyes hangon utasí­totta vissza azokat az újból és újból meg ismét,-« lodő vádakat, amely szerint Magyarország felelős lenne a viláeháboru előidézéséért, maid arra mu­Ezután a tanácselnök a következő kérdési intézte hozzá: — Üldözte önt dr. Pettykó? A tanu: Amikor Szegedre kerültem, azonnal bizonyos ellenszenvet tapasztaltam nála. Ké­sőbb, ez az animozitás fokozódott. Araikor el akartam foglalni az igazgatói irodát, megle­petten értesültem, hogy Pettykó azt megtil­totta. Az egyetem tanácsa előtt egy alkalom­mal sértő szavakkal illetett, majd mások előtt becsületsértő és becsmérlő kifejezéseket haez nált velem szemben. Egy minisztériumi ellen­őrzőnek kijelentette, hogy addig nem nyug­szik, amig engem az igazgatói állásbői «1 nem távolit. Ezután a tanácselnök a tárgyalás folytatá­sát kedden délelőtt fél 10 órára halasztott«. tátott rá, hogy a magyar nemzet sokáig már nam maradhat meg a mai szükreszabott határok kö­zött, mert ha legteljesebb önfeláldozással is tel­jesíti a nemzet minden tagja kötelességét, akkor sem képes jobb jövő kialakítására. Ha 20—25 évre meghosszabbítják a lelketlen trianoni béke-' parancsot, akkor végünk van. Nekünk mindent el kell követnünk arra, hogy a világ szivébe kiáltsuk; Hálátlanok voltatok a magyar néppel szemben, amely egy évezreden át áttörhefcetlen sáncként se­gítette elő Nyugat vagyonának és. kultúrájának gyára po< lá sát. Szendy Károly polgármester köszönetét fejezte ki Sopronyi Thurner Mihálynak, majd hangoz­tatta, hogy Iesujtottságiinkból csak saját erőnk, összetartásunk és keménységünk emelhet ki. A választmány ezután egyhangúlag elfogadta a javaslatot, majd rátért a napirend többi pont­jára. Színházjegyek a DÉL MAGYAR O R/Z AG kiadóhivataléban. A Városok Kongresszusa a párisi béketerv ellen Nagyfontosságú városi Ügyeket tárgyal a kongresszus állandó választmánya

Next

/
Oldalképek
Tartalom