Délmagyarország, 1947. szeptember (4. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-03 / 199. szám

D fi L M A G Y A R O R S Z A G Szerda, 1947 szeptember Htw ett Johnson eln'azo t Magyarországról Több mint kéthetes tartózkodás után Hewlett Johnson és D'Eyc professzor kedden délután utaztak el Magyarországról Jugoszláviába. A búcsúztatás bensőséges ünnep­ség keretében történt. A Gellért­szállóban megjelentek az MNDSz­nek képviselői Rajk László és Fay Boris vezetésével, valamint ott vol­tak a kormány, a székesfőváros, a különböző hatóságok és egyesü­lelek képviselői. — A Kispest győzött. Kedden dél­után az üllőiuhi pályán iátszotlák 1c a Kispest—Szolnok NB. I. mér­kőzést, amelyet a Kispest nyert meg J2:t (1:0) arányban. — Kirakatfoszlogalás. Szántó György kereskedő Kárász-utcai üz­letének kirakatát ismeretlen "télies betörte és a résen át kiemelt 6 mé­ter sötét szövetet 1000 forint érték­ben. Tarácsü és Kölcsön! Kapna!* a hazatérő hadifoglyol* 89 ezer forint gyümölcsvédídmii hitelt kapnak a szegedi gaz­dáik odúk Dénes Leó polgármester elnök­lésével kedden délelőtt rendes ta­nácsülés volt,, amelyen a vizmüle­lep munkásai előleget kértek cipő­vásárlásny A ' tanácsülés elvben hozzájárult a kérdéshez azzal, hogy a számvevőség biztosítja a meg­felelő fedezetet. A tanácsülés meg­adta a vizmülelepnél dolgozó köz­munkásoknak a kollektiv bért au­gusztus 15-ig visszamenőleg. A tanácsülés tudomásul! Vette, hogy a népjóléti minisztérium a hazatérő foglyoknak indokolt eset­ben á közjóléti szövetkezeten ke­resztül 2000 forintig terjedő köl­csönt folyásit. A Stefánián a Tisza partja íi hadinüveleLek során több Ticlycn súlyosan megrongálódott, a föld­művelésügyi minisztérium 9000 fo­rintos hozzájárulásával a \fáros ki­<Szakszervezeti Jönnek már a „régi jó békeidők?" Óh, de jók is voltak azok a régi jó békeidők!... Nem jönnek azok már vissza sohasem — szokták mondani az emberek. Különösen azok az emberek,kik­nek nehéz beleilleszkedni a demo­krácia rendjébe. Nehezükre esik elismerni azt, hogy a munkásoknak is vannak ma már jogaik. Ezek közé az emberek közé tartozik Varga János cipészmester ur is, akinek a Dugonics-tér 2. szám alatt van az 'üzlcle. Ez az ur megígérte egy fiatal fiúnak, hogy felveszi ci­pésztanoncnak. A fin elment hozzá próbaidőre és eltöltölt három és fét napot. Közben megbetegedett. Felgyógyulása után visszament Varga úrhoz, aki ekkor tudtára adta, hogy nem veszi fel tanonc­nak. A fin ekkor az eltöltött időre járó fizetését kérte, melyet Varga ur nem volt hajlandó kiadni az­zal, hogy ®a tanoncnak a próba­időre fizetés nem jár.« "Ekkor a fiu a szakszervezettől vitt irásl Varga urnák, hogy a próbaidőre is jár fizetés. Varga ur kitépte a gyer­mek kezéből a papirt és csúnyán szidVa, kizavarta az üzletből. Er­re a szakszervezet kiküldötte meg­jelent Varga urnái, ki azt mon­dotta neki, nem vagyok hajlan­dó fizetni, mert ez nem jár. most A nagy magyar filmsztár SZEMÉLYES FELLÉPÉSE szept. l-löl csütörtöktől minden előadáson a Korzó Mozi ban Jegyek elővételben már válthatók! Tcleíón: 6—24. pedig végez Lem a fiúval is, magá­ival is«. Jellemző az elmúlt rendszer fel­fogására Varga ur muukűsnyuzó esete. Varga ur azl hiszi, hogy a fiatal munkavállalókat még, ma is lehet nyúzni, mint 1944 előtt. Érte­sülésünk szerint a bőripari mun­kások ' szakszervezetének is igen sok baja volt vele. Éppen ezért idejét látnánk már annak, liogy illetékes hatóságok fe­lülvizsgálják az iparengedélyeket s az OTI-bejelentéseket és azután az ilyen mesterektől megvonnák az iparengedélyt. . Az az ember csak rombol ja és nem épili a demokráciát, aki egy szerencsétlen fiatal fiúnak, a há­rom és félnapi ingyenmunkáját ki­vánja. Munkásegység! Sza kszervezeti Ifjumunkás és Tanoncmozgalom Szege"­di Titkársága. HÍREK A Filmipari Szakszervezet szep­tember 4-én, csütörtökön délelőtt 9 órakor taggyűlést tart a szakszer­vezeti székházban. A Hírlapterjesztők Szakszerve­zete szeptember 4-én, csütörtökön délután 2 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban. A Könyvkötők Szakszervezete szep­tember 3-án délután fél 5 órakor taggyűlést tart. javíttatja a partot. Határózatot ho­! zott a tanácsülés, hogy a makói ulon, a kamaratöllésnéí vámházat • épiLtet, miután a meglévő vámhá­zat az érdekeltek elkerülik és igy a város te'emcs jövedelemtől esik el Az újjáépítési minisztérium ér­tesítette a várost, hogy a viharká­rok térítésére kiutalt icserepekel nem segély formájában küldte, .ha­nem évi 6 .százalékos kamat mel­lett kölcsönképpen. A tanácsülés ugy határozott, hogy a miniszté­riumot érlcsili, liogy a rendelkezés elkésve érkezett, mert a cserepe­ket már segélyként kiosztották. A népjóléti minisztérium Szege­den bábaképző intézetet állit fel. az intézet részére.a minisztérium helyiséget kért, melyet a tanács­ülés kijelölt. Ezután még több jelentéktele­nebb ügyet tárgyalt a tanácsülés. A földművelésügyi minisztérium értesilclte a város polgármesterét, hogy a szegedi gazdálkodók részé­rc 00 ezer forintos kereten belül gyümölcsfavédelmiszer hitelt biz­tosított. A növényvédelmi szerek árát csak 1918 október 31-ig „kell megfizetni kamatmentesen. Falcione nem akaszt Vasárnap .éjjel a szavazatok összeszámlálása! sokan drukkol­ták végig. Természetesen a Pfeif­fer-lista egyik ielöllio. Jr. Fal­cione Kálmán ügyvéd se mozdult: a szobából. Pártjuk szegedi elő­retörése már nagyon nyilvánvaló volt, a győzelmet is biztosra vet­ték, mikor Falcione megnyug­tatta* a körülötte állókat: Ali, mindenkinek megbocsátunk, nein lesz megtorlás és nem lesz akasz­tófa®. Köszönjük ügyvéd1 ur a meg­nyugtatást, azóta nagyon jókat alszunk, győztünk és akasztófá­ról se prb, se kontra nem beszé­lünk. Partizánbarátok miivészestje A Partizánbarálok Szövetsége szombat és vasárnapi müvészesljc a kezdődő uj szezon -egyik legna­gyobb művészi eseményének Ígér­kezik. A már kialakult műsorban »Az ember tragédiája® párizsi je­lenetén kivül magánszámokkal fel­lépnek Ncményi Lili, az Operaház művésznője, Feleky Sári. a Víg­színház? tagja, Ladányi Ferenc, a budapesti Nemzeti 'Színház fnüvé­sze, Megyesi Pál, a kiváló opera­énekes, Dérv Pál,'a genfi és párizsi rádiók énekese, miiig a szegedi Nem­zeti Színház tagjai közül S. Papp Júlia, Pogány Zsuz*a, Petur Tlka, Zentai Anna," Bakos Gyula, Gáthv Pál, .Szabadi István, Szanali József és Tóvölgyi Ferenc. A színházi ze­nekart Paulusz Eleméremig arerd!­őrzenekart Varga Lehel rendőr­kárnagy vezényli. Az előadást ren­dezi Kenessey Ferenc, a Nemzeti Színház rendezője, míg a műsort Márky Géza, a Nemzeti Színház újonnan szerződtetett művésze kon­ferálja. ,+ey ­Jegyek róhatók: Rendőrpalota I. em' 33. szám alatt, a Partizánba- [ rátok irodájában (Vár-u. 7.,I. em.). | valamint a Belvárosi és Korzó Mozi pénztáránál. K D8lmagyarors?ág hadtfosolYtóiaiMja Több mint 78 ezer hadiíogo'y tért haza I A legutóbbi 18 óra alatt ujabb i négv hadifogolyszájlitó vonat futott i bc Debrecenbe liáro.m és félezer ha­difogollyal. "Juiűus • óla több mint 78 ezer hadifogoly tért waza. Kedden a következő hadifoglyok ér­kéziek Szegedre: Pintér Béla Szeged, Borovszky Antal Magyarcsanád, Szűcs György Somogyitelep, Feuer Pál Sze­ged, ivispéter Imre Szeged, Hegyes András lvü bek háza, Juhász Pál Tápé.. DoIk) Pál Szeged, Kovács Sándor­Makó, Czene Sándor Somogyitelep, Urbán Imre FckeLcszél, Tóth Jenő Kiszombor, Tóbiás György Szeged,. Kálvária-utca lő., Szabó István Makó, Iíorodi István Hódmezővásárhely, Far-­I kas János Lápé. Az Alföld legnagyobb táblaüveg és üvegáru nagykereskedés® QS! Körösi Géza Vllruv i» I. Telefon S-A? A Szovjetunió a demokráciáért A moszkvai rádió hirmagyaráző­ja jámutat arra. hogy a Szovjet­unió legfelsőbb tanácsa elnökségé­nek a csatlósállam okkal kötött bé­keszerződések ratifikálása ismét megmutatta, hogv hü a nemzet­közi együttműködés ügyéhez és kész következetes harcot folyatni az igazságos demokratikus béké­ért, valamennyi kis- és nagynép> egyenjogú együttműködéséért. r Tankönyvek eí, iskolaszereket JEGYEZTESSEN ELó a SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL Szeged, Kárász-u. 14 Öröm giézni LI EB MA NA szemüvegen. Fotókópia, Fénvképnagyitás. — Kelemen u. 12. Megkezdődik a gép- és gyorsírás tanfolyam a Dózsa György-nlra 2. (Kullurpalolánál) Dr. Koséndherg­né féle gép- és gyorsíró iskolá­ban. Gép és gyorsírás, kenyerei ad. (rogepei, számra wpe* legmagasabb - SzenesI irodagép Vállalat, Széchroyl-Wr * Teíafoa 8—41 Csuiiéj­retikiilok Szeredai Cserzy M. u. 3. és Kárász u. 10. db-hént 6.30 Fi. Belvárosi - mozi Telefon: '6—25. Szerdán utoljára LÉGY 10 MINDHALÁLIG Móricz Zsigmond legszebb ifjú­sági regénye. Es a legpompásabb két CIfAPIJN burleszk: A CSODAFOURAS és a SZŐKÉÉNY Előadások: fél 5, fél 7 és fél 9-kor Holnaptól BETTE DAVIS Vacsora vendég ragyogó filmje: Szombaton d. a. 6 órakor a Dohánygyár udvarán Előadó Révai József elvtárs országgyűlési képviselő Vendégeket szívesen látunk. Tagjaink hozzák el ismerőselkel

Next

/
Oldalképek
Tartalom