Délmagyarország, 1934. január (10. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-06 / 4. szám

DECM*G y A R O R S 2XG [••»••iiiiiiii———•••mim •••»mi« i, jii 1934 fanuSr 6: íS>C vetekszik a 7000 kaloriás ko&SzrsodÓ PéCSi tOÜS brikett, r^fs ^ap HUII9A Kapható: Pécsi löszén Jetein, Zríngi n. 4-6. TeSefon 23-92. tudni, hogy milyen vonatokat szüntetnek meg. A szentesi, illetve a vásárhelyi vonatok beszün­tetéséről még korai beszélni, erről ma még senkisem tud bizonyosait. Kijelentették az 'üzletvezetőségen, hogvha a vasúti korlátozást végrehajtják, az csupán a téli hónapok alatt ltsz érvcriybén és már­cius végén ismét megindul a rendes vasúti közlekedés. A városoknak a jövőben készpénzben kell fizetni a fuggftkölcsonok kamatait A belügyminiszter rendelete Makó kölcsönei ügyében (A Délmamarország makói tudósítójától.) A városok súlyos pénzügyi helyzetében a leg­komolyabb problémák egyike á függőkölcsö­nök kérdése. Makó már második éve a függő­kölcsőnők kamatait csak ujabb váltókkal tud­ta rendezni a város, ami hozzájárult ahoz. hogy a függőadósságok összege közel 800.000 pengőre emelkedett. A hatóságok eddig meg­adták a jóváhagyás* az ilyetén „kamatrende­zésekhez', most azonban megváltoztatták a kérdésben az álláspontot, amelyről a belügy­miniszternek Makó városához intézett legújabb rendelete intézkedik. A rendelet utal arra, hogy a bajban levő vá­ros helyzetét állandóan súlyosbítja a függő­kölcsönök kamatainak váltókkal való rende­zése, ezért szükségesnek tartja, hogy ezeknek a nyomasztó adósságoknak a kamatai min­denkor készpénzben rendeztessenek. Felhívja a vármegye alispánját, valamint a város ve­zetőségét, hogy a kérdéssel megfelelően fog­lalkozzék, mert a jövőben semmi körülmé­nyek között nem fog hozzájárulni ahoz, hogy a függőkölcsönök kamatait váltóval rendezzék. Útmutatásul azt is közli a miniszter, hogy a városi javadalmi hivatal bevételeinek minden hónap első 10 napjában befolyó összege ele­gendőnek látszik e célra s ez összeget minden­kor érintetlenül e célra kívánja tartalékoltatni. A vármegye kisgvülése péntek délelőtti ülé­sében foglalkozott a belügyminiszteri rende­lettel és annak kapcsán megelégedéssel álla­pították meg, hogy a városhoz kirendelt pénz­ügyi ellenőr működése folytán, amelyek az érdekelt pénzintézetekkel és a város egyéb hi­telezőivel hitelrögzités, törlesztési terv és meg­egyezés érdekében folynak, biztató kilátásokat nyújtanak a város pénzügyi helyzetének javu­lását illetólee. Vili történik az Ufsáwrék Szanatórium Egyesületének szegedi osztálya kürül (A Délmagyarország munkatársától.) Az Új­ságírók Szanatórium Egyesülete, amely ezzel a címmel hosszú ideig csak budapesti ú jságíró­kat sorozott tagjai közé, talán öt hétlel ez­előtt kiterjesztette müködísét Budapest mellett az ország két legnagyobb városára: Szegedre és Debrecenre. A déli és az északkeleti nagy alföldi centrumban, melvek közül az egyik az ország második, a másik az ország harmadik városa, osztályok alakultak, amelyek mint az IJjságirók Szanatórium Egyesületének helyi csoportjai működnek. Az egyesület természete­sen egységes maradt, egy igazgatóság kormá­nyozza, a szegedi és a debreceni osztály némi képviseletet nyert a központi ügyintézésben, de ez csak olyan árnyékképviselet és tá­volról sem állt arányban azzal a pozícióval, amelyet városaikban akár a szegedi, akár á debreceni Újságírók elfoglalnak. Az újságírók nagy része, legalább is Szege­den, mégis örvendezve fogad1'a a Szanatórium I'Egyesület helyi osztályának megalakulását. A le* Vass, mely a Társadalombiztosítót részben u j alapokra féktette, a Szanatórium Egyesüle­tét besorozta a nagyon kevés kivétel közé, ugy, hogy az egyesületi tagság egyenlő érvényű a társadalombiztosítási tagsággal. Egy különb­ség azonban van. A Szaniórium Egyesület valamivel drágább, mint a Társadalombiztosí­tó. A különbözetet azonban szivesen viselték ugv az újságírók, mint a kiadók, mert abban a hitben voltak, hogy ezzel a különbözettel a nyi szegedi újságíró értesítést kapott, amely­ben közölték, hogy a Szanatórium Egyesület szegedi osztályát december 31-ével meg­szüntetik. A közlés ellen valamennyi tag tiltakozott, aminek eredménye már is mutatkozik, mert a szegedi osztály feloszlatásával a rendes közgyűlésig — tavaly az év közepe táján volt >~> várnak. De olyan intézkedéseket, amelyek mélyen sértik egyes tagoknak nemcsak a jo­S ;ait, hanem az önérzetét is, közben zavarta­anul fogpniaitositanak. Egy ilyen intézkedés következtében már is pör indult meg a Sza­natórium Egyesület ellen, amelynek az ered­méhye nem "kétséges. Sokat vitatják nemcsak Szegeden, hanem az ország valamennyi nagy városában s nem­csak újságírói, hanem orvosi körökben is a szanattóriumegyesületi dolgokat. Annyi bi­zonyos, hogy dr. Feuer állását felmondták s hogy ő most már kisebb fizetéssel is hajlan­dó lenne ellátni az eddigi csekély funkciót. Többen hangoztatják ugyanis, hogy ott, ahol tizenöt tag betegellátásáról van szó, az admi­nisztratív orvosnak még sem szabadna majd annyit fizetni, mint amennyit a Társadalom­biztosító egyes kiváló rendelő orvosoknak fi­zet. Arról is sokat beszélnek, hogy a mult évi szegedi deficit állítólag 400 pengő és hogy ez­zel szemben azokat a hatalmas adományokat, amelyeket a Szanatórium Egyesület kap, nemcsak a tagadhatatlanul kimagasló pesti, hanem a hivatását hihetetlenül nehéz viszo­nyok között emberfeletti önfeláldozással tel­jesítő vidéki snjtó részére is kapja és hogy a Szanatórium Egyesület egyszerűen nem vesz tudomást arról, hogy Pécsnek, Miskolcnak és még több más városnak is erős sajtója van. Beszélnek arról, hogy az 1932-ik évi jelentés szerint gyógyszerre 23 ezer, szanatóriumra ' 18.250 pengőt költöttek. tehát az összes tagok egész évi gyógyszerel­látása alig 5000 pengővel került többé, mint aránylag kevés tag szanaltórfumi kezelése. A kérdés érik, még pedig nemcsak abban az irányban, hogy a szegedi újságírókat kites­sékeljék a Szanatórium Egyesületből, hanem abban az irányban is, hogy a kulturcentrumok sajtójának munkásai szervezkedjenek. Dr. Belfer Qszkáriié kozmetika! intézete Szeged, nagttülct tér 11.1. em. telefonszám: tt—0t Arcápolás. Szépséghibák keselése. Szőr­szálak, szemölcsök, végleges eltávolítása. Fénykezelés Olcsó bérleti rendszer. Tanít­ványok kiképzése. Arcvizek. Arckrémek. Pouderek. s Helyi fogyaszfókurák a legmodernebb vSüamos fcfeszSíékkel. Csanádmecgye a szegedi egyetemért (A Délmagyarország makói tudósítójától.) Pénteken délelőtt Ctfa'nid vármegye kisgyü­lése ülést tartott Fáy István főispán elnökle­tével. A kisgyűlés a örvényhatósági átiratok során magáévá tette s pártoló felirattal támo­gatja Szeged törvényható-ágának átiratát az egyetem tervezett megcsonkítása ügyében. Nem támogatja azonban a kisgyűlés Tolna vármegye átiratát, amely azt célozta, hogy a vitézek gyermekei a középfokú iskolákban tandíjkedvezményt élvezzenek. Debrecen és a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara átiratát a mezőgazdasági helyzet ügyében, valamint Löwenbach Benedek makói törvényhatósági bizottsági tag indítványát a bolettarendelet megszűnése tárgyában előzetesen a gazdasági érdekeltségekkel kívánja letárgvaltatni a kisgyűlés s azután terjeszti a törvényhatóság elé. ' ••'SÍ ••<> ' ' - • !' ­Társadalombiztosítóénál jobb ellátást biztosí­tottak. A Szanatórium Egyesület szegedi osztályá­val olyan ismert orvosi kiválóságok létesítet­tek megállapodást, mint amilyenek dr. Ditrói Gábor, dr. Erdélyi Jenő, dr. Enqel Rudolf, dr. Nagy Samu és mások, adminisztratív or­vosnak pedig fixfízetféssel dr. Feuer Egont szerződtették. A legjobb ómenek között meg­indult munkássáp azonban aránylag hamar akadályokkal talalta szembe magát. Egyes or­vosok nem szivesen rendeltek, mert keveselték a részükre megszabott összegeket. Ez termé­szétesen feszélyezett helyzeteket t eremtett. Egyre gyakrabban merültek fel pa­naszok az orvosi adminisztráció el­len, A viszonyok rosszabbodásával, kü­lönösen egyes tagokkal szemben, — mindössze talán husz tag volt, most 15 van — szigorított szabályokat léptettek élet­be. A mult é* deicemborubcn .pedig valamei A naciy a«*ó már működik mégis szelektív MARKOVICS.ái vásárolhat Tisza Lafos körút 44. sz. MIMMMM STANDARD JRIOMRT gyártmányok. Díjtalan bemutatás. ^ Elősékeny Kiszolgálás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom