Délmagyarország, 1934. január (10. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-14 / 10. szám

1934 január 14. Porosz szén és koksz •SZa vetekszik a 7000 kaloriás koksz sodó Pécsi tolás brikett. 2i Kapható pécsi HOsztti teiensn, Irürü u. 4-6. Teleion 28-02. Orvosok ÉS receptek az Újságírók Szanatórium Egye­sületének szegedi osztályánál (A Délmagyarország munkatársától.) Vala­mennyire már ismeretesek a közönség előtt azok az áldatlan állapotok, amelyek az Újság­írók Szanatórium Egyesületében egyre jobban el terpeszkednek. A szegedi osztály felallitása újságíró körökben annak idején általános meg­elégedést és várakozást keltett. Az volt a véle­mény, hogy azzal a helyzettel szemben, amely­ben az újságírók a Társadalombiztosítóban voltak, a szanatóriumegyesületi tagság lénye­f es javulást fog hozni. Ennek a javulásnak osszu éveken át mutatkozó szlmptomáiról most nem beszélünk. Elmondjuk azonban, hogy a szegedi osztálynak 1933-ban deficitje volt. Ez a deficit, képzeljék, hétszáz pengőre is fölemelkedett (az egész egvesület vesztesége 1931-ben 7125.30, 1932-ben 6087.30 pengő volt) s ennek a hatalmas deficitnek az eltüntetésére az egyesület nagyhatalmú igazgatója nem ta­lált más módot, mint azl, hogy a szegedi osztályt beszünteti. A szegedi oszlály deficitjének az eltüntetésével azonban még valaki foglalkozott, ez a valaki szegedi funkcionárius és a deficit eltüntetésé­nek egészen más módját próbálja érvényesí­teni. líogy milyet, az kitűnik a következő kör­levélből, "amely a szegedi gyógyszertárakhoz érkezett: Újságírók Szanatórium Egyesülete Budapest, VIII. Eszterházv u. 4 Telefon: József 420—26. Budapest, 1934 január 3. Nagyságos gyógyszerész urnák Szeged. Tiszteieltel értesítem, hogy a mai naptól kezdve a zöld vénvek érvénytelenek, az egyesület terhére kizárólag dr. Feuer Egon orvos ur jogosult gyógyszereket rendelni. Idegen orvos által 1934 január 10-ike után irt vénvek, valamint n zöld vények értékét az Egyesület nem téríti meg. A kizárólagos érvényű, valamint az ér­vénytelen vénylapok mintáit egyidejűleg mellékelem. Tisztelettel Wallikovszky s. k. igazgató. Arról, hogy mit ért a körlevél idegen orvos által kiállított vény alatt, egyelőre szintén nem beszélünk. Az alapszabály tizennegyedik pa­ragrafusa szerint „gyógyszereket az egyesü­let terhére kizárólag az egvesiilet orvosai, szak­orvosai rendelhetnek." A háziorvos, ugvanesak a tizenegyedik paragrafus szerint, szintén ren­delhet. Azok a receptek, amelyeken a házior­vos rendel, a zöld receptek s az ilven recepte­ken rendelt gvógvszerek árának tizenöt száza­lékát a beteg fizeti. Amikor a Szanatórium Egyesület szegedi osztálya megalakult, akkor a legkiválóbb szak­orvosok névsorát közölték a tagokkal. Egy. legföljebb két évi működés után egyik-másik ilyen szakorvosról kisütötték, hogy az egyesü­let némely tagjánál nem mint szanatóriumi or­vos (pedig el volt könyvelve szanatóriumi or­vosnak), hanem mint háziorvos funkcionál s eron az alapon zöld recept írására szorították, olyan recept írására, amelynél minden gyógy­szer árának tizenöt százalékát köteles a beteg msgfizetni. Most, az aIopsz»l>AIy világos ren­delkezéseinek megsértésével tel jesen hatályon kivűl helyezik a zöld recepte­két s az egyesület minden betegét Feuer Egonhoz utalják. Á legkiválóbb és legnevesebb szakor­vosok helyett tehát a Szanatórium Egyesület egész szegedi osztályában egy orvos. A rendelő orvos. Szerencsére, a helyzet élét jó viccekkel próbálják tompítani s most makkegészséges ' iberek kíváncsian várják, mi lesz azzal a beteggel, aki középfülgyulladást, gyomorfe­kélyt, esetleg vakbélgyulladást kap, vagy aki­uek a tiszta látását nemcsak bölcs szanatórium­egyesületi intézkedés, hanem például hályog is elkezdi homályosítani. Orvosi körökben is megütközést keltett a sze­Í ;edi gyógyszerészekhez intézett körlevél. A do­og ugy néz ki, mjntha a többi orvos nem kel­lő gonddal egveztette volna össze a beteg, az egyesület s az orvosi etika parancsait. A felte­vesnek a legnagyobb jogosultsága van, hiszen ha a föbbí orvos rendelése ellen nem merttlt volna tel kifogás, nem lett volna szükséges drá­kói sztriorii5*qu körlevélben közölni a gyógyszerészekkel, hogv ezentúl csak egy orvos rendelhet a Szanatórium Egye­sület terhére. A Szanatórium Egyesület szegedi osztályá­ban kavargó betyár kedvességü eseményeknek a folytatásuk, sőt a végük is kedves lehet. Eset­leg azonhan tüzet is fognak vetni. Lakáskatasztert állítanak össze értekezlet a tafarozási adókedvezményekről (A Délmagyarország munkatársától.) A sze­f edi kereskedelmi és iparkamara nemrégen apta meg azt a kormányrendeletet, amely a tataroztató háztulajdonosok számára jelenté­keny adókedvezményt biztosit. A rendelet sze­rint azok a háztulajdonosok, akik modernizál­tatják, tataroztatják házaikat, a tatarozási költségek hatvan százalékát visszakapják adó­kedvezmény cimén, még pedig olyan formá­ban, hogy ezt az összeget három, vagy né^v éven kersztül megfelelő részletekben betudjak adótartozásaikba. A kamara azért kapta meg a rendeletet, hogy az abban biztosított rendkívüli kedvezményekre hivja fel a háztulajdonosok figyelmét és kövessen el mindent, hogy a ked­vezmény minél nagvobb mértékben elősegítse a tatarozási munkálatok megindítását. A ka­mara értekezletre hivta meg a szegedi háztulaj­donosok képviselőit és az iparhatóság vezető­jét, dr. Katona István tb. tanácsnokot. A megbeszélésen részletesen ismertették a kor­mányrendeletet. A háztulajdonosok kijelentették, hogv Sze­geden azért nem lehet nagyobb eredménye a mozgalomnak, mert igen sok az üres lakás, kö­rülbelül 2100. Sebestyén Endre építész ki­mutatta, hogy a háztulajdonosok tévesen lát­ják a helyzetet. Tagadhatatlan, hogy sok az üres lakás Szegeden, ennek azonban nem a lakásbőség az oka, hanem az, hogy igen sok az ósdi. primitív, egészségtelen lakás. Modern, ki­fogástalanul felszerelt lakás sohasem maradt bérlő nélkül. A háztulajdonosok tehát saját ér­dekükben tennék, ha sürgősen tataroztatnák házaikat, modernizálnák a lakásaikat, mert ebben az esetben bizonyosra vehető, hogy a la­kásokat értékesíteni tudják. Elhatározták, hogv a kamara előterjesztést tesz a város hatóságához a Inkáskataszter mi­előbbi felállítására. A kataszterben nyilván­tarthatná a hatóság a város területén levő egészségtelen, ósdi lakásokat, előzetesen azon­ban pontosan meg kellene állapítani, hogy az üres lakások miért nem találtak lakóra, mi a hibájuk, a fogyatékosságuk és milyen módon lehetne modernizálni, rendbehozni azokat. Értesülésünk szerint rövidesen megkezdik a 1 lakáskataszter összeállítását. Az előkészítő és I adatgyüitő munkát a város a szellemi inség­I munkásokkal végezteti el. AZADO Január 31-iq kell kérni az ötéves részletfizetési kedvezményi ismeretes, hogy ötéves részletfizetési ked­vezményt eongeaélyeznek az adóhátralékok be­fizetésére. Ennek a rendeletnek a végrehajtási utasítása a Budaj>esti Közlöny január 10-i szá­mában jelent meg. Eszerint azok az adózók, akiknek 1933. évi helyesbített előírása 250 pen­gőt meg nem halad, az év végével fennálló hát­ralékukat minden külön kérés nélkül öt éves részletben fizethetik meg, mégis oly megszorí­tással, hogy a hátralék törlesztésére legalább a folyó előírás 25 százalékának megfelelő össze­get kell fordítani. Az ötéves részletet tehát csak az veheti igénybe, akinek a hátraléka megha­ladja a folyó előírás összegét. Az illetékes ható­ságok kötelesek hivatalból megállapítani a kedvezményre jogosultakat s írásban közölni velük a havonta fizetendő részletek összegét. A részletek fizethetők havonta, vagy negyedéven­ként. A negyedévi részleteket legkésőbb febru­ár, május, augusztus és november 15. napjáig kell befizetni. Azok az adózók, akiknek 1933. évi előirása 250 pengőt meghaladt, nem részesülnek hiva­talból kedvezményben. Ezért akinek kétsége van aziránt, hogy előirása 250 pengőt megha­ladt-e, vagy sem, legkésőbb e hó végéig feltét­len érdeklődje meg a városi adóhivatalnál. A hivatalból kedvezményben nem részesült adó­zók, vagyis akiknek 1933. évi előirása 250 pen­gőt meghaladt, január 31-ig részletesen indo­kolt kérvényt kötelesek beadni a városi adóhi­vatalokba. A kérvény, ha a hátralék összege 500 pengőn alul van, bélyegmentes. azon felül két pengő okmánvbélveggel kell ellátni. A fe­lesleges bajok elkerülése céljából, ha kétség van a hátralék ösezege tekintetében, célszerű ezt is megérdeklődni, mielőtt a kérvényt bead­ja valaki. Akinek 250 nengőt meg nem haladó, előírás nélküli, hátraléka áll fönn, az hátralékát öt év alatt kamatmentesen törlesztheti és pedig oly­formán, hogy minden évben annak egyötödré­szét fizetheti be. Ha az előirás nélküli hátralék" 250 pengőt meghalad, ép ugy kell kérvényezni a részletfizetési kedvezményt, mint azt előbb emiitettük. A részletek fizetésének esedékessége már ja­nuár hónapban beállott s ennek elmulasztása-* ra nem szolgál indokul, hogy a végzést még nem kézbesítették az adózónak, mert az 1933. évi előírást bárki kiszámíthatja és ennek alap­ján hozzávetőleges fizetést is teljesíthet Adónantár Február 10, 15: Havi 48—240 pengő átalányig a forgalmi adó najwnkénti lerovása. Február 10.15: Havi 48—240 pengő átalányig a forgalmi adó egyhatod részének lerovása bé­lyegekben. Február 15: Egységes adók I. negyedévi részletének befizetése. Illetékegyenérték I. ne­gyedévi részletének befizetése. ínség járulék harmadik részlete befizetendő. Fényűzési adó lefizetése. 240 pengőt meghaladó forgalmi adó átalány befizetese. Közúti adó befizetése I. ne­gvedre. Heslévő rádió készülékét becseréli vasry átalakít ja és szelektívvé teszi a leg­kedvezőbb feltételek mel ett Deuísch Albert rAdió és villamossági vállalata m Kárasz ucca 7. Teleion IS -7 Szenzációs mim o faríós onűolálás terén! Villamossá? nélküli Készülék nélküli Huza­lok nélküli Festett és szőkitett hajat kizáró CHaoff eljárással tökéletesen tartósan ondolál. „DAME" női todrászterem Kállay Albert ucca 4. szám (Voit Varga vaskereskedés helyén.) w

Next

/
Oldalképek
Tartalom