Délmagyarország, 1933. június (9. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-27 / 143. szám

£ D fi I. M A G7ARORSZAG ©33 június 27. Pilléres utas az ütközőn Filléres vonal állott a síneken, a hajnali kábu­latban. Almos utasak tárták az arcukat a lábbado­zó nap felé, amelynek sugarai élesen, de erőtlenül verődtek vissza a fülkék ablakairól. Egy legyecs­ke riadt néhány szárnycsapás után helyet foglalt az egyik kocsi oldalán, az ütköző fölött egy arasz­szal. Csendben, mozdulatlanul meglapult, mert szárnyai nedvesek voltak a hajnali harmattól A vonat lassan nekilódult, a legyecskével az oldalán. A légy, kétségtelenül szegedi légy, utazott Keresztülrobogott a vonat az állomások váltóer­tkin, már ott kattogtak a kerekek az állatkert alatt néhány percnyire a nyugati pályaudvartól, de a légy még mindég mozdulatlanul pihent az ütkö­zfl fölött Légytől szokatlan szelídséggel szuny­nyadt, az ember beteg madárkának nézhette volna viselkedése után és nem szemtelen piaci élősdi­nek, akinek értelmetlenné tételére légyfogó-szindi­kátusok létesülnek. Lehet, hogy valóban ijedt és megilletődött volt a légy. de valószínűbb, hogy alakoskodott. Mindegy, « ls befutott a vonattal együtt az üvegkupola alá, egy kissé neki is szólt az üdvözlő esina(Íratta, melynek hangjaira ijedten bontogatni kezdte átlátszó szárnyait és ezzel, huss, elrepült Idegenül, vidéki kiejtéssel zümmögött a kupola alatt (aki figyelte, észrevehette, hogy erő­sen 6-zve zümmög) szegedi légy volt, kétségtelen. Pesti lett belőle, amint kirepült a kftrutra és részegen a boldogságtól ide-oda cikkázott a villa­mosok fölött Hamarosan pesti kollégákra talált, akikkel azután elrepült ismeretlen helyek felé. Éjfélután megint ott állott a filléres a síne­ken. Nagyokat ásítottak a kocsik ajtajai Az uta­sok szürkén és görnyedten csuszognak a kocsik felé és lerogynak a padokra. Lágy fény szitál a villanykörtékből. És ebben a bágyadt, erőltetett világosságban egyszerre megcsillan valami a ko­csik fölött Zümmögés hallatszik a magosból. Le­gyecske tör át a füstön és egyenesen leszáll a kocsi oldalára, egy arasszal az ütköző fölé... Nem vidoran és hetykén foglalja el helyét alig bírja szárnya. Fáradt, mint a többi utas és gondterhelt­nek látszik. Talán éhes is. A vonat megindul. Ne­kivág a síneknek és mindjobban belefúrja magát a sötétségbe. A szegedi legyecske visszajött. 5 Vájjon, mi történhetett vele Pesten, a sok erős, okos, szemtelen pesti légy kőzött?.., — Llewellyn-Jonen levele Kogntowtcz profesz­szorhoz. Mint emlékezetes, julius első felében Sze­geden járt Llewellyn-Jones, az angol képviselőház tagja, aki a magyar reviziós törekvéseknek egyik leglelkesebb szószólója. Llewellyn-Jones több napi tartózkodásra érkezett Szegedre, közbejött azon­ban, hogy felesége súlyos beteg lett, ezért a vá­rosházán tartott revíziós gyűlésről azonnal visz­szautazott Llewellyn-Jonest tüntető melegséggel fogadták Szegeden és ezt a fogadtatást az angol képviselő az alábbi levélben köszönte most meg: „Kedves Kogutowicz professzor uram! Végre jut időm önnek, mint a Revíziós Liga szegedi csoport­ja elnökének néhány sorban megköszönni azt a sok szívességet amelyet rövid szegedi tartózkodá­som alatt irányomban tanúsítottak. Nem emlék­szem, hogy valaha is olyan kedves két órát töltöt­tem volna valahol, mint Szegeden és nagyon saj­nálom, hogy nem láthattam többet az Önök váró­sából és nem érintkeíhettem tovább mindazokkal a barátokkal, akik olyan kitüntető fogadtatásban részesítettek. Egyre változatlan örömmel tekintek vissza az önök revíziós nagygyűlésére a városhá­zán és állandóan szövöm a terveket, hogy lehető­leg nem távoli időben újra felkeressem önöket Az alatt a rövid idő alatt, amelyet Magyarorszá­gon töltöttem, csodálni és megszeretni tanultam az önök országált, népét és él bennem a kivánság, hogy még többet ismerjek meg az önök problé­máiból, hogy azokkal megismertethessem honfi­társaimat és azon keresztül art a hallatlan igaz­ságtalanságot, amelyben az önök nemzete része* sült. Kérem valamennyi jó barátomat Szeged vá­rosában — azokat is, akiket névszerlnt nem is is­merek — tartsanak meg Jó emlékezetükben. A leg­jobb kívánsággal őszinte hive F. Llewellyn-Jones." X Gyorsírás!, gépirási tanfolyamokra beiratko­zás Honvéd-tér 4.. szakiskolában. Tanulóknak szünidei csoportok. 323 — A „Szegedi Leányegylet" julius hó 8-ikán. szombat este jótékonycélu vidám estét rendez. Reg­gelig tartó tánc, mókák, meglepetések, kitűnő jazz. A lelkes rendező gárda mindent elkövet, hogy a t. közönségnek feledhetetlen estet szerezzen. — Munkaközvetítés. A Hatósági Munkaközve­títő Hivatal közli: Állást kaphat a Hatósági Mun­kaközvetítőben: 2 kovács, 1 takács, 1 fiatal kárpi­tos^ 2 kaptafakészitő, 2 kádár, 2 bognár, 2 kosár­fonó, 1 hölgyfodrász, (vidéken), 2 papucsos, 2 bor­bély, 1 perfekt gép- és gyorsiró. MAK01 HÍREK Makó pénzügyi helyzetének megvizsgálására hétfőn a belügyminisztériumból Makóra érkezett Cserzy István miniszteri számellemőr. A ki­küldetés Makó szanálása érdekében legutóbb Bu­dapesten tartott miniszteri ankét egyik következ­ménye. A kiküldött megkezdte munkáját, amelynek célja a város pénzügyi helyzetének, pénz- és va­gyonkezelésének. valamint számvitelének megvizs­gálása. Makó város a perek lavináját inditja meg ha­szonbér és egyéb hátralékosai ellen. A nagyösz­szegü hátralékok kiméletlen behajtása a város pénzügyi szanálásának is egyik láncszeme, bár a képviselő testű let már a szanálási ankét előtt ho­zott errevonatkozólag határozatot A határozat kö­vetkezményeképen közel ezer per indul meg, mert a város csak azokkal a haszonbérlőkkel szemben nem lép fel birói uton, akik hátralékaikat törlesz­tették, de ezekre is csak augusztus elsejéig várnak és ha addig a teljes hátralékot nem rendezik, elle­nük is megindul a per. — Térzene Újszegeden. A Hunyadi János 9. honvédgyalogezred ezred zenek ara kedden délután 6 órától 7 óráig Újszegedén térzenét tart, amely­nek műsora a kővetkező: t. Borsay: Szamos men­tén, induló, 2. Suppe: Pique Dame, nyitány, S. Ziehrer: Svihákok, keringő, 4. Bach-Fichtmer: Prae­ludium és Fuga, 5. Schubert: E-moll szimfónia I. tétele, 6. Kraul: Sólyom madár. Induló. — Különvonat a bndapesti dalosversenyre. A Budapesten tartandó XXIII. országos dalosver­sennyel kapcsolatban a Magyar Dalosszövetség ju­lius í-én a reggeli órákban különvonatot indit Sze­gedről, amely Budapestről 2-án, a késő esti órák­ban indul vissza. A különvonatra az erre szolgáló igazolvány alapján IV. osztályú Jegy váltandó (5 pengő 90 fillér), amely az oda- és visszautazásra érvényes. Emellett kötelező egy dalosjelvény meg­vétele, amely jogosít az összes versenyeken való dijtalan megjelenésre. Az utazási igazolvány és dplosjelvény ára együtt kettő pengő. X Elaatrico fürdőruha Lampel és Hegyinél. — ösztöndíjak és jutalmak a városi női felső­kereskedelmi iskolában. A városi női felsőkereske­delmi iskola tanulói közül a vasárnap megtartott záróünnepélyen a következő tanulók részesültek ösztöndíjban: önképzőkört dijat nyertek: Márkus Judit IV. évfolyambeli 25, Török Rózsa IV. évfo lyambeli 20, Pék Sarolta, Landesberg Judit és Nagy Júlia IV. évfolyambeli tanulók egyenkint 10—10 pengőt, Bitó Mária IV. évfolyambeli tanuló 15. Gyulai Ilona és Sziki Irén IV. évfolyambeli ta­nulók 5—5 pengőt Az intézeti gyorsírókor a ki­váló gyorsírók jutalmazásául a IV. évfolyamból Szőcs Olgának és Pék Saroltának 10, illetőleg 5, a Ill.-ik évfolyamból Hoffmann Erzsébetnek 10, Dezső Lenkének 5 pengőt, a II. évfolyamból Ka­rasz Teréznek 5 és Pósa Juliannának 5 pengőt itélt A Szegedi Kenderfonógyár rt. három darab, egyen­kint 10 pengős ösztöndíját Mester Anna I., Bárányi Rózsa II. és Csajka Irén III. évfolyambeli tanulók kapták. A felsőkereskedelmi iskolát végzett ta­nulók szövetségének 4 ösztöndíját kapták a kö­vetkezők: 10—10 pengős ösztöndíjban részesültek Szalai Irén I., Süveg Rozália II. és Feuer Mária III. évfolyambeli, 20 pengős ösztöndijat kapott Ba­logh Iboly IV. évfolyambeli tanuló. Bayer Nándor intézet tanár 10 koronás arany adományát Dezső Mária III. évfolyambeli tanuló kapta. Szabados Géza intézeti tanár adományából 10 pengős ösztön­dijat Mészáros Mária jelesen érett tanuló kapta. Néhai Elek Márton intézeti tanár nevére létesített alapítvány kamatából 15 pengőt kapott Temesi Mária III. évfolyambeli tanuló. Könyvjutalmat kaptak: Mészáros Mária, Nagy Júlia jelesen vég­zett tanulók. A III. évfolyambeli tanulók közül: Landesberg Klára, Lukács Irén és Jánosi Erzsé­bet, a II. évfolyam tanulói közül: Karasz Teréz és Toczer Mária, az I. évfolyam tanulói közül Frank Katalin és Gerő Klára Sportköri munkásságtikért: Feuer Mária, Dudás Erzsébet. Mészáros Erzsé­bet, Gyemján Anna egy-egy garnitúra Turul-játé­kot, Vörös-kereszt egyleti munkásságukért egy-egy irredenta képet kaptak Pék Sarolta és Mészáros Erzsébet. AUSZTRIA, CSEHSZLOVÁKIA tS , OLASZORSZAG bmze* fflrdShelyolrí] prospektusok, kedvexménye* Ara szAllodaée peoeló ajAnHtok, Tslutaigénylések. TártaS'Ut ázások. vaaaton, aotooar-on valamint InxtuhAjAko» a Fäld­kSzl tengeren, ét Burákon, Svód-Norvíg én Pinn­11 orszAffhan. NFII FDIin bank es vAIMUzlefe, nit-U S.KrcU utazAd lro<lA|<i. 277 17 11 Emésztési gyengeség, vérszegénység, ¡e­soványodés, sápadtság, mirigybetegségek, bőr­kiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a természetes , Ferenc József " keserűvíz szabá­lyozza a belek annyira fontos működéséi Az orvosi tudomány számos vezérférfla meggyőző­dön arról, hogv a valódi Ferenc József TIZ ha­tása mindig kitűnően beválik. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerllzlelekben kapható. B.I — Előadás. A szegedi zsidó ifjúsági könyvtár vasárnap délelőtt rendezte évzáró matinéját a zsidó hitközség székházának nagytermében. Hoíf­mann Erzsi, Hoffmann Agi, Landesberg Judit, Föl­des Lili, Kaufmann András, Kaufmann István sze­repeltek nagy sikerrel. Pataki Ernő a végzett ta­nulók nevében búcsúzott. Dr. Biedl Samu hitközségi elnök és dr. Frenkel Jenő rabbi mondott beszédet az ifjúsághoz, majd kiosztották a jutalomdijakat. — Kerékpártolvajt fogott el a rendőrség. Hét­főn délelőtt a szegedi rendőrség elfogta Mol­nár József 31 éves rovottmultu szegedi nap­számost. Molnár az utóbbi hónapok alatt több­rendbeli csalást és lopást követett el. Főleg ke­rékpárokat lopott, azokat azután a vidéki vá­rosokban értékesítette. Elfogatása után há­romrendbeli csalást és négy rendbeli kerékpár­lopást ismert be. örizetbevették és az eljárást megindították ellene. a nagyérdemű közönséget, hogy bevezettem a „filléres" átrakást és javítási árakat — Használt cserépkályha már 50 pengőtől a szobában beál­lilva kapható. Használt cserépkályhát veszek — Szives pártfogást kér LÉDERER JÁNOS kályhás­mester, Somogyi u. 15. sz. 270 Fehérnemüeket rr. VOieiybollbnr». KlanOl tér 3. m. TäMrolh»! ST és Müvésscet A Bellák-pár buesuja. A Bellák-pár vasárnap este tartotta meg bucsuestjét a „Kis kadét" cimü operettben. A vidám és ötletes Bellák, aki egész­sége humorával egy szezonon át a mulattató sike­res szerepét töltötte be a színháznál és sok hivet szerzett egyéni játékkedvének, méltán kapott bu­csuzóul meleg és közvetlen ünneplést Ugyanúgy felesége Horváth Böske, aki 'élénkségével, Ogves táncaival kedves partnere volt férjének. Az előadott operett bőven adott alkalmat a közönség­nek, hogy kedvelt színészeit megtapsolja és bő­ven adott alkalmat a búcsúzóknak, hogy móká­zásaikkal kedvébe járjanak a nézőtérnek, amely az első perctől fogva kegyeibe fogadta Bellákékat 4 sz'nhftzi iroda hírei Szenzációs vidám kabaréesték, három órás ka­cagás ma és holnap este a szrinházhan. Mindkét es­te más műsor. A budapesti színházi világ legjobb kabaréegyüttese vendégszerepel két estén és be­mutatja a szezon legérdekesebb kabarémüsorát. A kabarét Békeffy László, a kitűnő nevű humorista konferálja. A műsor kiemelkedő eseménye Nemé­nyi Lili, a nagy népszerűségnek örvendő müvéfez­nő és Ihász Lajos fellépte. Békeffy László kabaréja ma és holnap este ke­rül szinre, mindkét este más műsorral. Rendes esti helyárak. Ha kacagni és igazán jól szórakozni akar, néz­ze meg Békeffy kabaréját. Rökk Marika újra Szegeden. Rökk Marika új­ból Szegedre Jön és a hét végén három este eljátsza legnagyobbsíkerü szerepeinek egyikét a Régi or­feumban. Rökk Marika mindhárom vendégszereplésére a rendes esti helyárak érvényesek A Régi orfeium előadásai: péntek, szombat, va­sárnap este. Az összes esti előadások fél 9-kor kezdődnek. Műsorváltozás vasárnap délután: Horváth Bös­ke betegsége miatt Hauptmann hatalmas alkotása, a „Naplemente előtt" kerül szinre az eredetileg hirdetett „Kis kadét" helyett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom