Délmagyarország, 1912. július (3. évfolyam, 150-175. szám)

1912-07-05 / 153. szám

6 DEEMAGY'ARC IRSZAG lb^fMíms 5. A férj: Hallott arról a jelenetről, amit az eélbb a feleségem rendezett Újszegeden. Evvel a nővel nem birom tovább. Rettenetesen félté­keny, szeszélyes és mindig botrányokat csinál. Én: Talán igaza volt őnaceságának? A férj: Mindjárt itt hagyom magát, ha ilyes- ; miket feltételez. Különben ismer engem és tud- j hatja, hogy én egy flegmatikus, nyugodt ern- i ber vagyok és most mégis azt mondom, hogy j a feleségem egy valóságos hárpia. Egész nap l lótok-futok kenyér után, dolgozom, fáradozom ? és kijövök Újszegedre az üzlet miatt és akkor f még a feleségemnek áll följebb, mert elfelej- j tettem egy ekszpressz lovasfutárt küldeni, í hogy ide kint ebédelek. De én elválok tőle. í Még ma elhurcolkodom otthonról. IV. JELENET. ' (Másnap délután a kávéház előtt levő kés- ! keny terraszon. Férj, feleség, meg én.) Én (halkan az asszonyhoz): Már kibékültek?' ' Az aszony (halkan): Dehogy békültünk. Csak ; nem utaztam el, mert nem volt pénzem. A férj: Tyüli az áldóját,, de meleg van. Es- i tére biztosan eső lesz. ; Az asszony (hozzám): Már megint eső lesz; í és nekem még mindig nincs eső-köpenyein.. A férj (hozzám, óvatosan): Hát miért nem hozatja haza az esőköpönyegét? Már egy hó­nappal ezelőtt megrendeltük. Én: Mit tudom azt én. Az asszony (felém fordulva): Szívesen haza­liozatnám elképzelheti, de nincs rá pénzem. A férj (pénzt vesz elő, felém nyújtja); Tes­sék itt a pénz! Az asszony (még engem is megelőzve a. pénzt, elveszi). Végre egy kis pauza. Majd egy óra mulya az elegáns, gummiköpenyeges asszonyhoz. Én: Na, mikor utazik? Az asszony: Kibékültem az urammal. Lehet egy ilyen udvarias emberre sokáig; haragudni? FINÁLÉ. '(Másnap megint összeveszt ek,)i ! H. L — A hercegprímás állapota. Balatonfü­redről jelentik: Faszary Kolos bíboros herceg­prímás, ki pünkösd óta balatonfüredi villájá­ban nyaral, kitűnő egészségnek örvend. A her­cegprímás naponta hosszú sétákat tesz s maga intézi el az egyházmegyei ügyeket, mivel Kohl Medárd püspök most bérmautját végzi. Tár­saságában csak Berger Márk kanonok van. Az agg főpapot naponként meglátogatják egy­házmegyéje papjai, valamint száinos magas állású férfiú. — I. Ferenc József uralkodási világre­kordja. I. Ferenc József, mint Ausztria csá­szára, julius 5-ikén tuHbailadja az eddig leg­hosszabb uralkodások egyikét, Viktória angol királynő és császár,nő uralkodását, aki 1837 június 20:-án lépett a trónra és 1901 január 2-án mint uralkodó királynő balt meg, tehát (53 .év, 7 liónap és 2 napiig uralkodott Nagy­ibritanuia ós India felett, I. Ferenc József, lalki 1848 december 2-án kezdte uralkodását, mint osztrák császár, juilius 4-én, befejezte az egyenlő ihosszu 63 éves, 7 hó és 2 napos ural­kodási időtartamot s igy julius 5-ikével már túlhaladja Viktória királynő és császárnő ritkiahosszu uralkodását. De I. Ferenc József nemcsak Viktória királynő és császárnő ural­kodását, hanem életkorát is túlhaladta. Az angol királynő ugyanis ,aki 1819 május 24-én született és 1901 január 2-á,n halt meg, 81 évet, 7 hónapot és 28 napot ólt, míg I. Ferenc Jó­zsef julius 3-iká)i.g '81 éves, 10 hónapos és 17 niapos. XIV. Lajos ugyan 72 évig volt Fran­ciaország királya, ez időből azonban tényleg osák 54 évig uralkodott önállóan, mivel ural­kodása elején, melyet 5 éves korában kezdett, gyámság alatt volt. — Lendvai Sándor. Lendvai Sándort az Első Magyar Biztosító-Társaság; igazgatósága a szegedi főügynökség vezértitkárává nevezte ki. Állását 1-én elfoglalta. Most arra kéri a polgármestert és a tanácsot, hogy intézkedje­nek Szeged város polgárai sorába való fölvé­tele iránt. — Nagy Endre szegedi előadása. Nagy, Endre kedden Szegedre jön és ezenkívül még tizenkét vidéki városban tari. előadást. A körút , tiszta jövedelmének egyhar mad részét Nagy Endre Cholnaky Viktor, a n emrég meghalt ki­váló iró özvegyének és árvái iának ajánlotta tol. A jövedelem kétharmad, rés: sét pedig az általá­nos választójog agitációs a lapjára adja Nagy Endre. — Bérbeadják a Marjjjitszigetet. Minden jel iszeri.nt a külföldről százával érkeznek évecakint a budapesti Margitsziget csodájára., Mert. csodálatos átalakit: isokat végeznek a ma is kies, gyönyörű sai geton. A Margitszi­get bérbeadására vonatkozó. tárgyalások vé­get •értök ós a bSrleti szerződésre ajánlkozói, pénzcsoport, valamint a közmunkák tanácsa között minden részletre vonatkozó, teljes meg­állapodás jött létre. A magállapodás szóbeli­leg történt, ellenben kész. .az Írásos szerződés, tervezete is. A. létrejött megállapodás értel­mében a Margitsziget egész mai teriiMe érin­tetlen marad. A sziget felső részét azonban a közmunkatanács százhúszezer négyszögöl területtel kibővíti és ezt a feltöltést legrövi­debb időn béliül -elyégeatetii. A feltöltött terü­leten épit ,a .fiérlőkonzordinm hatvan villái;, nagy szállodát, pálmakertet, színházat, ven­déglőt és egyéb szórakozó: helyeket. A köz­monJkatanáes megtartja a felügyelet és az el­lenőrzés jogát és különösen a szigetre való belépésre jogosító jsegysk árának megállupi­• tásába lesz beleszólása, arai mindenesetre biz­tosíték lesz arra nézve, hogy a közönség szá­' mára nem fogják megnehezíteni a szigetre ; való belépést,. — Életmentő szegedi banktisztviselő. Feuer Jenő, a Szeged-Csou grádi Takarék­pénztár egyik- tisztviselője tegnap N,agybecs­kereken járt üzleti ügyben, Mikor a Bega csatorna mellett tdhalpdt, látta, hogy a hul­lámok egy munkást elragadtak és a szeren­csétlen ember már fulladozik és egészen el­hal segélyért kiáltó hangja. Ebben ,a pillanat­ban egy másik munkás vetette magát a csa­tornába, hogy szerencsétlen társát kimentse a biztos halálból, de ez szintén nem tudott úszni, ugy, liogy ő is hamarosan életvszélyhe került, Feuer ekkor beugrott a. csatornába és j hosszas küszködés, után, mindkét embert ki­mentette a hulló msirból. A körülállók lelkes éljenzéssel fogadták a bátor életmentőt. — Az eszperantó diadala. Az aradi esz­perantó-csoport elnöke, Végh Endre dr most tért vissza angololrszági tanulmányútjáról, melyen az angol ás német nyelvek ismerete nélkül tisztán az eszperantó nyelv segítségé­vel boldogult. Brüsszel, Dover, London, Not­tingham, Slieffild, Liverpool, Cheltenbam, Glouchesterbeu mindenütt, szívesen fogadták az eszperantisták: végig kalauzolták az egész városon és nagy segítségére voltak az angol vasúti viszonyok tanulmányozásában. A meg­értésnek semmi akadálya sem volt köztük, mert az angol eszperantisták épen ugy beszél­tek, azonos kiejtéssel. Az esperantó nyelv az egész világon terjed, annyira, hogy még a min­den nyelvtanulástól idegenkedő angolok is egyre rohamosabban tanulják. Ennek nagy részben oka az eszperantó könnüsége. Akik ér­deklődnek iránta, 55 fillérért nyelvtant, szótárt •kaphatnak a La Verda Stdndardo szerkesztősé­génél (Budapest, IX., Üllői-ut 59.) — A szabadkai üzletvezetőscgből. A ma­gyar királyi államvasutak hivatalos lapja leg­utolsó száma közli a szabadki üzlet vezetőség területi beosztását és az üzletvezetőséghez ki­nevezett, illetve kirendelt ós áthelyezett tiszt­viselők névsorát: Az üzletvezetőséghez 1404.481 kilométer vasúti vonal tartozik. Bernáth Kál­mán főfelügyelő miskolci üzletvezetők elyeittes; jelenlegi szolgálati állásától való egyidejű föl­mentésével a szabadkai üzletvezetőség vezeté­sével megbízatott és egyben a szolgálati és illetményszabályzat A) táblázatában a tisztvi­selőkre megállapított IV. fizetési- osztály 3-ik fizetési fokozatából ugyanazon fizetési osztály 2-i'k fizetési fokozatába folyó évi június Idői számitandólag előlépett. Dezső Kálmán dr tit­kár a debreceni üzletvezetőség I.. osztályából az-általános- (I.); FelVher Lajos felügyelő, a ko­lozsvári pályaíöntartási és építési (II.) osztá­lyának vezetése alól való egyidejű: fölinentésé­vel a pálya föntartási ás építési (IL>; Farkas József főellenőr, forgalmi főnök a szabadkai forgalmi főnökség vezetése alól Való egyidejű fölmentésével a forgalmi és kereskedelmi (III.); Spiegelhalter Lajos fél ügyelő, osztály­vezető, a temesvári' üzletvezetőség, vontatási (IV.)- osztályának vezetése alót vafö egyidejű fölmentésével a vontatási (IV.) és LieszJtovszky Kálmán főellenőr,, a debreceni üzletvezetőség V. osztályából az. emiitett üzlet vezetőség mellé rendelt számosztály főnökéve,. illetve- vezető­jévé kirendelte tett. Szegedről Váezi István mérnököt az üzletvezetőség- II. osztályából, Lipkay Géza ellenőrt a központi vasúti leszá­moló^ hivataltól; és Miha-jlonics.-Sándor főó'vér­nököi a szeged-rókusi fűtőháztól helyezték át Szabadkára. — Ke zeleiisatíi tanfolyam Most ért vége az igazságügyi kezelőtiszíi tanfolyam, amely Imi hétig tartott A tanfolyamon a szegedi ki­rályi Ítélőtábla területéről hatvanhat hivatal­nok jelentkezett. A vizsga Marsehalkó János, igazságügy-mi mszteri tanácsos elnö ülésével egy hétig: tartott. Az; eredmény következő,: 4 vissazlépett, 5 kitüntetéssel, 50 megfelelően vizsgázott, 7 visszantasittatott., A jövő.évben, a kurzust megismétlik. — Meleg nyarunk less! Kétségtelen, hogy az utóbbi években Közép-Európának időjárása abnormálisan alakul ki: Feltűnő volt, például a tavalyi hosszantartó nyári meleg, valamint az előző évi rendkívüli szárazság,, nemkülön­ben a legutóbbi télnek sajátságos időjárási változatossága. Egy német szakférfiú most i odanyilatkozik, hogy az eddigi megfigyelések alapján valószínűleg az idei nyár is gyakori időváltozásokkal lesz kapcsolatos, de még való­színűbb, hogy általában igen meleg és száraz nyarat várhatunk. Ez a vélemény elméletileg megtalálja- magyarázatát. Bizonyos ugyanis, hogy az 1911. év forró nyara és szárazsága a rendkívül messzire, észak felé kiterjedő, úgy­nevezett azóri makszimumban 'találja magya­rázatát, amely Európától délnyugatra, az Óce­ánban, körülbelül az Azóri szigetek táján ta­lálja központját. Az ezen délnyugati részekről Európa felé állandóan átömlő magas légnyo­más hónapokon át távol tartja a csapadékhozó depressziót, amely az északatlanti óceán fölött uralkodik és amely ilyformán Észak-Európa felé veszi útját, ennélfogva Közép-Európa idő­járását nem befolyásolja. így tehát erre mife­lénk erősen meleg napok fognak bekövetkezni. Amig tavasz elején az irányadó makszimmn Észak-Európában jelentkezett, addig március vége óta az azóri makszimum gyakorta meg­jelent a középeurópai időjárási jelző térképe­ken. Innen magyarázható az is, hogy a tavaszi esőzések aránylag rövidek és jelentéktelenek voltak. Ha az emiitett azóri makszimum job­ban fog terjedni Európa irányában, amit való­színűnek tartanak, ugy a csapadék ezután is elmarad és a tavalyi nyárhoz hasonló időjá­rásban lesz részünk, Ezen föltevés mellett szól még az a körülmény is, hogy április eleje óta ugyanaz a jellemző tavaszi időjárás uralko­dott, mint tavaly. — Megreformálják a naptárt. A naptár a maga fix formájával és állandóságával va­lami meg nem változtathalónak látszik. Pedig a naptár vallási, időjárási, gazdaságii alaku­lás és nincs semmi ok a hagyományon kí­vül, ihogy jobban a mai szükségletekhez ne le­gyen idomítható. Egy idő óta élénken emle­getik is a naptár reformját. Németországban például iaz (ipari körök a húsvéti és pünkösdi ünnepeknek fix-napra való megrögzitését kí­vánják, ezeket az ünnepeket ugyanis erős gazdasági forgalom szokta megelőzni, első­sorban a ruházati szakmában, de az élelme­zési iparban is és az érdekeltekre nagyon zavarólag bat, hogy boldogulásuk a naptár ingadozásának van kitéve; sokkal nyugod­tabb helyzetük volna, ha az ünnepek egyszer­smindenkorra ,megállapított napokon volná-

Next

/
Oldalképek
Tartalom