Délmagyarország, 1928. december (4. évfolyam, 272-294. szám)

1928-12-12 / 280. szám

tóriumba került. A biztosításról annyit tud, hogy Erdélyinek valami titkos adóssága lehe­tett, azért kellett megnősülnie. A következő tanú Gáspár Géza tisztviselő, Anna unokafivére. A májusi mérgezésről Anna azt mondta neki, »hogy képzelhetsz olyan ostobaságot, hogy megmérgezzem magam«. Ezután a biztosítás­ról tesz vallomást Erdélyi folyószámlára fizette a biztosítási dijat. Mindenki gazdagnak tartotta Erdélyit Sehőnfeld Fcrencné, egy fehérvári orvos fele­sége bizalmas viszonyban volt a Feuer-családdal. A család nem nézte jó szemmel Erdélyi házas­ságát, mert nem tartották komoly embernek. A házasság megkötése előtt Anna apja két napig szaladgált, hogy 50 milliót szerezzen Erdélyinek. A mérgezési esetről annyit tud, hogy Erdélyi pasztillákat adott Annának étvágy gerjesztés cimén. Anna akkor két napot átaludt, a szanató­riumban ébredt fel. Látta a millstadti naplót, de Anna azt semmi áron sem akarta mcemutatni, pedig máskor köz­lékeny volt Szünet után a Feuer-család képviselője állt fel és tiltakozott az ellen a hangulatkeltés ellen, hogy Forgács Anna családja kiegyezett volna Erdélyi­vel. Ilyet még feltételezni sem lehet. Ezután azokat a vidéki tanukat hallgatták ki, akik a váltóhamisításokról tettek vallomást. Sororich nyomdatulajdonos azt vallja, hogy Er­délyi egy alkalommal nyomtatványokat rendelt nála Kun Andor, báró Tornyalj György és a Soly­mossy-uradalom nevére. Dárdai Gábor arról vall, hogy a Papagáig előtt «agy botrány volt az uccán, Anna rosszul lett és Erdélyi botfa cl volt törve. szilárd orvos azt mondta neki, hogy Anna súlyos beteg és hogy nem vállalná el 10.000 dolláros biztosításra, de még 500 dollárosra sem. — Tud-e arról — kérdi az ügyész —, hogy "orgács Anna miatt párbajozott Erdélyi? — Igen, egy alkalommal Braun Ferenccel. — Ugy van. Szóval az volt a helyzet, hogy Erdélyi cl akarta söpörni a társaságból azokat a j férfiakat, akik Annához közeledtek. Ezt a köztük lévő viszonynak, vatzv inkább szerelemnek tu­lajdonítja? — Nehéz itt disztingválni — mondja a tanú —, mindenesetre nem állithatom olyan határozottság­gal, hogy Erdélyi szerette Forgács Annát, mint azt, hogy Forgács Anna szerette Erdélyit. Erdélyi nem egyszer volt igazságtalan Forgács Annával szemben és ez mégis ragaszkodott Erdélyihez. — Rácz Vilmos látogatása alkalmával, amikor szóbakerült Erdélyi és Forgács Anna házassága, ön milyen véleményt nyilvánitolt? — En helytelenítettem a házasságot. Nem tar­tottam őket egymáshoz illőknek. Ugy tudtam, hogy Erdélyi igen jómódú ember fia, aki nagy karrier előtt áll, mig Forgács Annáról nem volt ilyen jó véleményem, mert tudtam, hogy Forgács Anná­nak állitólag másokkal is lettek volna bizonyos kapcsolatai. Erdélyi Béla áll fel most a vádlottak padjáról. — Ott volt a tanú ur, amikor a Neigerben megmutattam a biztosító kötvénvt? — kérdezi. — Nem voltam ott — Köszönöm. — feleli Erdélyi és összeüti bo­káját. Dr. Palányi Béla fogorvos lép most a terembe. A Santellí-féle vivóterembcu ismerte meg Forgács Annát, Fazekas Jenő utján. Fazekas azt mondotta, hogy bizalmas viszonyban van Forgács Annával. A teremben a'hallgatóság suttogni kezd. Erdélyi pedig közömbös arccal figyeli a tanú vallomását. — A májusi mérgezésről tudott ön valamit? — Igen. A mérgezés után találkoztam Forgács Annával és kerdeztem tőle, hogy tehetett ilyet. Anna erre szószerint igy válaszolt: — Kedves Polányi, a másvilágról jövök vissza, do eszemágában sem volt meghalni. — Megkérdeztem Annától, hogy miért vette be .i romlott brómot, mire igy szólt: Béluci adta be nekem az orvosságot. Békefi István a következő tanu. -- Forgács Annát feleségem réven ismertem meg, — vallja. — Egyszer Forgács Anna össze­veszett Erdélyivel és Forgács Anna lejött hozzánk. Ekkor elmondotta feleségemnek, hogy Erdélyi azért vette cl, mert valami be­csületbeli adósságát nem tudta kifizetni és megígérte Forgács Annának, hogy ha erre pénzt szerez, akkor elveszi feleségül. Részletesen beszél a tanu Erdélyi durva bánás­módjáról. — Forgács Anna mindig hősies magatartást tanúsított az ilyen bántalmazások alkalmával, ös­szeszorította a fogait és csak később kezdett sirni. — Mi történt a Zeneakadémián? — Forgács Anna egy órával elkésett arról a koncertről. A hangverseny után emiatt Erdélyi, aki nagyon dühös volt, nyilvánosság előtt a sze­mébe vágta, hogy hazudik. Hazafelé menet meg­kérdeztem Erdélyit, miért szégyenítette msg ide­gen nők előtt a feleségét? Erdélyi erre szószerint a kővetkezőket válaszolta nekem: »Ugyan kérlek, иду utálom Annát, mint a rühes kutyát.« Erre én megkérdeztem: Miért vagy akkor volc? Erdélyi igy felelt: »Azért, mert nem tudom lerázni a nya-. kamról.t Vadnál László színpadi szerző a következő tanu. ~ Egy délelőtt a Deák-téren találkoztunk és ekkor Erdélyi igy szólt: Mit szólsz hozzá, egy ezredes пепг tart engem úriembernek, mert ap­rókat ütők Anna fejére. Erdélyi nevetgélve méregeti végig a tanút, aki azzal folytatja vallomását, hogy egyszer emlí­tette Anna, hogy tériszonya van. — Hogyan mondta? — kapja fel ezt a kijelen­tést nyomban Gál Jenő,, de már Sehadl elnök is felteszi a kérdést: — Mi volt az a tériszony? — Egyszer Békcfihez mentünk lel az etsB tan®. letre, de Anna nem mert lenézni az első eme­letről a földszintre. Dr. Szilárd Bertalan, a Patria biztosító társa-j ság főorvosa tesz most vallomást. — Megállapítottam, hogy Forgács Anna alka­loidákkal, morfium termékeivel és magával a ' morfiummal súlyosan visszaélt. ő maga is elmondotta, hogy súlyos álmatlanságban szenved és sok veronált, mcdinált és — egészen jól emlékszem — morfiumot is szed. — Látta ön rajta ezeknek a szereknek a roncsoló1 hátását? — kérdezi az elnök. — Súlyosan neuraszténiás, hisztérikus nő állott előttem, teljesen legyengült testi állapotban. Az idegrendszere annyira rossz volt, hogy azt aján­lottam neki: forduljon egy pszichoanalitikus!«». Az orvosszakértő és dr. Szilárd között most igen heves és zajos vita támadt A tárgyalás délután háromnegyed három órakor ért véget Csütörtökön reggel fogják folytatni az Erdélyi-ügy főtárgyalását. A polgárság további megterheléséről nem lehet beszélni Revidiálják a városi költségvetési és törölnek „minden törölhető iéíell" — A bel­ügyminisztériumban szombaton vizsgálják felül a költségvetés! milyen kiadási tételeken hozza ha (A Délmagyarország munkatársától.) A belügyminiszter értesítette a város hatóságát, hogy a város 1929. évi költségvetésének tár­gyalását szombaton délelőtt féltizenegy óra­kor kezdi meg. A tárgyaláson Talics Árkád államtitkár elnököl, a pénzügyminisztériumot dr. Lukács ödön miniszteri tanácsos képvi­seli. A város képviseletében meg kell jelen­nie a tárgyaláson a polgármesternek, vagy Fodor Jenő helyettes polgármesternek, Rack Lipót pénzügyi tanácsnoknak és Scultéty Sán­dor főszámvevőnek. A polgármester valószí­nűleg nem utazik föl Budapestre, mert szom­baton Szegedre érkezik a kultuszminiszter, hogy megtekintse az egyetemi építkezéseket és vasárnap előadást tartson a katolikus kör ad­venti délutánján. A polgármester itt akar lenni a miniszter fogadtatásán és igy a költség­TCMs dolgát inkább rábízza helyettesére. Amióta a közgyűlés az 1929. évi költség­vetést összeállította, igen jelentékeny változá­sok történlek a költségvetés egyes bevételi tételei körül. Ezek a változások a polgármes­ter számításai szerint mintegy háromszázezer pengővel csökkentik a város jövő évben re­mélt bevételeit. Igen súlyos feladatot jelent ennek a deficitnek a költségvetésből való el­tüntetése. — A házadó kulcsának tizennyolc százalék­ról tizenhat százalékra történt leszállítása százötvenezer pengővel csökkenti a város jö­vedelmét — mondotta a polgármester — ez a differencia azonban eltűnik a házbéradó alapjának növekedése következtében. Leg­alább is ezt erősítgetik a pénzügyminiszté­riumban, ahol még arra is hivatkoznak, hogy emelkedett a forgalmi adó alapja is, tehát ezen a címen is nagyobb jövedelme lesz a városnak, mint amennyit a költségvetésben előirányzott Érzékeny veszteséget jelent azonban az Or­szágos Földbirtokrendező Bíróság legutóbbi Ítélete, amellyel ezerhétszáz hold földet veit cl a régi bérlőktől és osztott szét a hadi­rokkantak, özvegyek és árvák között, akik nem fizethetnek több bért, mint amennyi a föld kataszteri tiszta jövedelmének húszszorosa. Igy a város egy-egy holdért tizennyolc-húsz pen­gőt kap majd a jövő évtől kezdve, ami azt jelenti, hogy közel ötvenezer pengővel lesz kevesebb a fóldbérjövedelem. Itt vannak az­után a csengelei bérletek, amelyeknek reví­ziója ma kezdődött meg. A hozzávetőleges számitások szerint körülbelül nyolcvan-száz­ezer pengővel kell itt is csökkentenünk a régi béreket. Megkérdeztük a polgármestertől, hogy a vá­ros hogyan állitia helyre, ezt.a költségvetési eltolódást, a differenciát, vagy milyen uj jövedelemfor­rásokat nyit a deficit kiküszöbölésére? — Uj jövedelmi forrásokra nem is gondol­hatunk — válaszolta a polgármester —, mert a polgárság további megterheléséről $-6 sem lehet. Igy kénytelenek vagyunk a költségve­tésbe felvett kiadási tételeket revideálni és törölni a költségvetésből minden törölhetönek látszó kiadást. Hogy melyek lesznek ezek a tételek, azt egyelőre nem tudjuk A költségve­tést most vizsgáljuk át tételröl-tételre, hogy szombaton kész javaslattal kerüljön a költség­vetés a belügyminiszter elé. Egyelőre csak annyi bizonyos, hogy jövőre nem építjük fel a pálmaházat, amivel megtakarítunk körülbelül negyvenezer pengőt. Elmondotta még a polgármester, hogy a kérdés a tanács elé kerül és a tanács dönti el, hogy a költségvetés kiadási tételei közül melyek azok, amelyek törölhetők és melyek csökkenthetők. Ez a tanácsi határozat kerül majd javaslat formájában a belügyminiszté­riumban tartandó szombati értekezlet elé. Olcsó ЪгШШжав élfcsseer a legszebb karácsony! ajándék. 6 havi részletfizetés! ROSENBERG Károly* u. I-309 АША! Erdélyi íajalmsk, dió ÉS Étkezési üurgűnva kapható legolcsóbban. Viszonteladóknak és vidékleknek árkedvezmény. Szetted, Hárolvi-occa 4. Telefon 15 - SQ. 270 ШЕ¡53ЕД*» Dr. $тш® glaszlo SZEGENYEMBER GAZDAG ÉLETE liárom nagy kötet ára 16 pengő. A díszkiadás 32 pengő. * Kapöaló a Délmagyarország kiadóhivatalában, részletfize­tésre is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom