Délmagyarország, 1931. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1931-01-13 / 9. szám

^831 Január m OFTF MAGVARORSZAG n Magyarországról kitiltott szerb katonaszökevény boxerrel leütiitte a rendőrt (A Délmagyarország munkatársától.') Kiss Ist­ván Magyarországról örökre kitiltott szerb ka­tonaszökevény. Jó ismerőse volt a rendőrségek és az elmúlt napokban, amikor ismét felbukkant Szegeden, az első rendőr felismerte és előállí­totta a kapitányságra. Miután megállapították, hogy Magyarországról örökre ki van tiltva, megindult ellene a kitolonoolási eljárás. Egy rendőr elkí­sérte a Párisi-körut 36 b) szám alatti lakására, hogy holmiját elhozhassa, de Kiss egy óvatlan pillanatban meglépett a rendőr mellől. Kiss el­tűnt, de vasárnap újból felismerte egy rendőr és ismét elő akarta állítani a központi ügyeletre. Kiss István ismét meg akart szökni, de a rendőr lefogta és meg akarta kötözni Kiss Ist­ván nem hagyta magát, vad dulakodás fejlődött ki az uccán, Kiss boxert kapott elő és fejbe­vágta a rendőrt, aki az erős ütéstől a földre zuhant. A járókelők is beleavatkoztak a közde­lembe, Kiss Istvánt megfékezték, összekötözték, majd kihívták a mentőket, akik a meglehetősen súlyosan sérült rendőrt beszállították a sebészeti klinikára. A kitiltott katonaszökevényt átkísérték az ügyész­ségre és ha a rendőr elleni merényletért kisza­bott büntetést kitölti, Magyarország területéről ki­toloncolják. Elek Ica primadonnát a „Csodabár" előadásáról mentők szállították el lakására Baleset előadás közben (A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap este a színházban a Csodabár első felvonása alatt baleset történt Elek Ica primadonna a »Hej Sári* cimü tánc számánál elcsúszott a parketten és — leesett. A primadonna zavartan sietett a szín­falak mögé. Az előadás tovább folyt, de Elek Ica a második részben már nem lépett fel, mert heves fájdalmai voltak és az volt az érzése, hogy az eséskor kificamította bokáját. A primadonnát még a színházban megvizsgálta dr. Feuer Egon színházi orvos, aki azonban kisebbfajta daganatnál egyebet nem konstatált a primadonna lábán. Elek Ica azonban nem tudott lábra állni, ugy, hogy a mentők vitték el a színházból lakására. A la­kásból a primadonna a kórházba került, ahonnan hétfőn délelőtt ismét hazavitték. A baleset után azonnal különböző híresztelé­sek kellek szárnyra a színháznál. Elek Ica hétfőn délelőtt négy orvossal megvizsgáltatta magát és ezeket az orvosi bizonyítványokat beküldötte az igazgatósághoz. A primadonna ezzel a szinház körüli pletykákat és híreszteléseket akarta elosz­latni és be akarta bizonyítani, hogy képtelen fel­lépni értesülésünk szerint Elek Ica hétfőn délben Röntgen-vizsgálatnak is alávetette magát A vizs­gálat nem mutatott ki sem törést, sem ficamo­dást, hanem erősebb ütést. A primadonna a bal­eset miatt nen: léphet fel, orvosi vélemény sze­rint pihennie kell. Gyilkosság egy svájci szállodában Zürich, január 12. Svájcban, St. Moritz egyik szállodájában egy Boulten nevü angol nő Hofer svájci iróra négy lövést adott le, amely az iró azonnali halálát okozta. Az an­gol nő az ötödik golyóval önmagát sebesí­tette meg súlyosan. A merénylő nő 35 éves, két éve özvegy, férje a londoni Savoy Hotel egyik igazgatója volt. A nő állandóan szerel­mével üldözte az írót. Kedden kivégzik Kardos Mlhálynét Szolnok, január 12. A szolnoki törvényszé­ken ma hirdették ki Kardos Mihályné előtt a jogerős halálos Ítéletet és azt, hogy a kor­mányzó nem adott kegyelmet. A halálos íté­letet kedden reggel hét órakor hajtják végre a szolnoki törvényszék udmrán. Kardosné védője táviratban fordult mégegyszer kegye­lemért a kormányzóhoz. CIPOAHUHA^ SZEGED LELTARI OCCESSIQK (egyes párok) MIIG A KÉSZLET TART Női magas és fél cipók ......... P. 5„— tói. Estélyi brokát cipők .......... P. g,— tői. Női bécipők ............ P. g.— tői. Női lack és antilop pántos oipők ..... P. 12.50 fül, Férfi lack betétes cipők ........ P. 12.50 Férfi bőr béllelt cipők ......... P, I3.5Q Férfi magas fűzős cipők ........ P. |4*5Ö Férfi fél, fekete fűzős cipők ....... P. 14.50 Pincércipő tollkőnnyfl kivitelben ..... p. 16.50 A hirdetett áruk a kirakatban megtekinthetők. Vidékre postán utánvéttel küldünk. Leszállítják a szivattyúzás! adó kulcsát! Tizedszer sürgették meg a szüUség munkákra megszavazott államsegélyt (A Délmagyarország munkatársától.) A belügyminiszter, mint ismeretes, végre le­küldte Szegedre az idei költségvetés jóváha­gyását, de a költségvetésből törölte a déli­gyümölcs fogyasztási adója cimén előirt 30.000 pengős tételt, ezzel szemben harmincezer pen­gővel felemelte a város forgalmi adó részese­dését. A kisvasút és a szinház deficitjének fedezésére szánt összegek jóváhagyását vi­szont függőben tartotta, ezt a dolgot előbb alaposabban át kivánja tanulmányozni. A szi­vattyuzási adót, amelynek szabályrendeletét nemrégen terjeszíette fel a polgármester hoz­zá, de amelynek jóváhagyása még nem történt meg, változatlanul meghagyta a költségvetés­ben A polgármester azért majadt szombaton is Budapesten, hogy ennek a szabályrendeletnek a jóváhagyását szorgalmazza. A jelek' szerint, ha meg is kapja ez az uj adó a kormány­hatósági jóváhagyást, a szabályrendeletet a város nem léptetheti életbe minden változ­tatás nélkül. Valószínű, hogy a lakbérek két százalékában megállapított adókulcsot sokall­ják a minisztériumban. A polgármester ugyanis elmondotta haza­érkezése után, hogy a belügyminisztérium ban kikerestette a szabályrendeletre vonat kozó aktákat és azokat maga vitte át a keres kedelmi minisztérium műszaki osztályába ahol a szabályrendeletet műszaki szempontbó vizsgálják felül és megvizsgálják azt is, hog; helyes-e a kétszázalékos adókulcs? ígérete kapott a polgármester, hogy néhány naj múlva a kereskedelmi minisztérium átküld ugyancsak véleményezés végett az aktákat : pénzügyminisztériumba és néhány héten belül megérkezik az elintézésre vonatkozó belügy miniszteii rendelet. Nyomatékosan kijelentet ték azonban a minisztériumban, hogy az adó szabályrendeletet a város mindaddig nen­hajthatja végre, mindaddig nem szedhet s:i vattyuidót, amig a jóváhagyás meg nem "ét­kezik. A' kultuszminiszter társaságában másod szor is látogatást tett a polgármester a belügy minisztériumban, hogy megsürgesse, immár tizedszer, a szükségmunkákra megszavazott államsegély kiutalását. A belügyminiszter megígérte, hogy megsürgeti a kiutalást a pénz ügyminiszternél és ha ez megtörténik, akkor a pénzt azonnal leküldi Szegedre. 27 vádpontot emeltek a kiskirálysági jegyző ellen, a szegedi törvényszék felmentette „Ez a pör nem egyéb, mint választási fogás" — mondotta a vádlott iegyzö védekezésében (A Dél magyar ország munkatársától.) A szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa hétfőn érdekes bün­pert tárgyalt. A vádlott Héjjas Sándor, 37 éves kiskirálysági községi jegyző volt, aki ellen huszon­hét vádpontot sorakoztatott fel az ügyészség. A biróság a terjedelmes ügyben egész nap tárgyalt, tizenhét tanút hallgatott ki és az esti órákban hozta meg Ítéletét Héjjas Sándor ellen 1928-ban elkövetett több­rtn.lbeli sikkasztás büntette és vétsége és ugyan­csak többrcn lbeli hivatali sikkasztás büntette miatt indult meg hónapokkal ezelőtt a bűnvádi eljárás. A jegyző ellen a főbb vádpontok azok voltak, hogy felvette az adópénzeket, de azokat késedelmesen fizette be, addig pedig maga használta a pénzt, a leventepénzekkel nem számolt el, illetve ezeket a pénzeket egyesektől kétszer i's felvette. Egy má­sik vádpont arról szólt, hogy a községi mezőőri könyvből a jegyző kitépett egy lapot és a szám­vevőség megállapítása szerint innen mintegy 890 pengőt sikkasztott el. Vádolták azzal is, hogy a legelők jövedelmét, a marlialevélkezelésből be­folyó illetékeket nem számolta el és azokból anyagi has:not vágott zsebre. Ezeken a vádpontokon ki­»

Next

/
Oldalképek
Tartalom