Délmagyarország, 1936. május (12. évfolyam, 108-132. szám)

1936-05-30 / 131. szám

1936 május 30. DÉLMAGYARORSZAG r Mindenki meggyőződhet, hogy legfőbb fehér és színes cipók, bocskorok és szandálok aCÍFlÉClilllíil legolcsóbbak tCUFUSS !!• 3» Minden párért szavatolunk. Kalász-szelvények érvényesek. •M* íi tm MMlM*Gk& Rassay Károly a szegedi Szabadság.pár! vacsoráján Az egész politikai élet nagy érdeklődéssel vár­ja R a s s a y Károly szombati politikai beszá­molóját, amelyet Szegeden, a Szabadság-párt vacsoráján mond el. Rassav képviselői beszá­molójában ismertetni fogja az ellenzék állás­pontiét mindazokban a fontosabb kérdésekben, amelyek a legutóbbi időkben >áltak aktuálissá. Ez aj oka annak az általános érdeklőélésnek, amely megelőzi a szegedi Szabadság-párt va­csoráját. Rassav Károly szombaton délután ér­kezik Szegedre. A pártvacsora este nyolc óra­kor kezdődik a Tiszában. Jelentkezni a Tisza E ortásánál lehet. Rassavt útjára több politikai arátja kiséri el. Az ellenzéki képviselő vasár­nap és hétfőn tanyai választóit látogatja meg. — Dr. Tomcsik József kinevezése. Budapest­ről jelentik: A kormányzó dr. Tomcsik Józsefnek, az Országos Közegészségügyi Inté­zet igazgatójának, a Ferenc József tudomány­egyetem volt nyilvános rendkívüli tanárának, egyetemi tanári működése alatt az orvosképzés és a tudományos szakirodalom terén szerzett érdemei elismeréséül az egyetemi nyilvános rendes tanári cimét adományozta. — Orosházi elemista diáklányok Szegeden. Az oresházai evangélikus elemi leányiskola nyolcvan növendéke érkezik vasárnap reggel Szegedre. Az orosházai kisleányokat a szegedi közönség már régebbről ismeri, a mult évben is jártak itt és az ujszegedi ligetben mulatták be tudományukat. Az iskola tanítói bájos Gyöngyösbokrétává szervezték a növendéke­ket. akik huszárielmezhen és pártás magyar ruhában gyönyörű táncokat mutattak be. Tánctudományukat az idén is bemutatják, még pedig délután fél öt órakor a Templom-téren, ezzel akarják viszonozni a város vendégszere­tetét. A produkciót mindenki megnézheti, be lépődijat nem szednek. x Réteslapok, tortalapok Márkusnál, Kigvó u. — „Eddig mint nő nevelkedett, a jövőben /érfl marad." Londonból jelentik: Veston Ma­ria Edit Lujza 36 éves plimuthi nőt orvosi mű­tét során férfivá változtatták. 1934-ben meg­nyerte a női súlydobó bajnokságot, 1927-ben a noi gerelyvető bajnokságot, 1936. áprilisában műtétet végeztek rajta, amelyet most másod­szor is megismételtek. Mielőtt a kórházat el­hagyta volna, kívánságára a kórház sebész fő­orvosa a következő igazolványt adta: „Ezennel igazolom, hogv Veston Márkus ur, „aki eddig mint nő nevelkedett, most férfi és továbbra is az marad". x Teeehenf vaj Kocsisnál. x Siesta Szanatórium, Budapest, I., Ráth György-u. 5., a főváros egyik legideálisabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia sth. Röntgen. Kémiai és mikroskopiai laboratórium. Elektro­cardiograph (sziwizsgáló) Krogh-féle alapanyag­esere vizsgáié készülék. Enterocleaner fbélfür­dő\ Modern vizgvógyintézet! Orvosilag vezetett viHanvüzemű konyha! Elsőrendű ellátási 9700 négyszögöles parki Olcsó árak! m kezdődik §ie$xül Ipari Umr — Gyomorhurutnál, gyomorsavtultengésnél és felböfögésnél reggel felkeléskor 1 pohár ter­mészetes „Ferenc József" keserűvíz az emész­tőcsatorna tartalmát feloldja és levezeti, a bél­müködést elrendezi, az anyagcserét megélén­kíti és friss közérzetet biztosit. — MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha­tósági Munkaközvetítő utján: 4 kovács, 1 lakatos, 1 vasesztergályos, 1 asztalos vidéken, 1 faeszter­gályos vidéken, 1 kádár, 1 bognár vidéken, 1 ko­sárfonó vidéken, 3 szabó, 1 s?abó vidéken, 1 bor­bély, 7 hölgyfodrásznő, 2 kifutófiu, 1 téglaverő osalád, 1 vizsgázott iifjőmester, 1 német leány gyerekek meUé. Uifaita szemüvegek UKIiLARIVN KELLNER MÁRTON céqné! I ia^dp-i K«r««z U. 3. ' I x Réteslapok Kocsisnál. — A Magyar Könyvnap eseménye Gulácsy Irén Förgeteg eimü regényének megjelenése. A regény a legaktuálisabb és legfájdalmasabb magyar problémával fogalkozik. Egyik megrázó és önma­gában is befejezett fejezetét az Uj Idők legutóbbi száma közli Zilahy Lajos uj regénye is egyik legdrámaibb és sorsdöntő fejezetéhez érkezett el. Az Uj Idők kiadóhivatala Budapest, VI. Andrássy ut 16. Abbázia tiofei al Parco K^znonti fekvés, kitűnő konyha, minden kényelem. OlCSÓ ároh. Szegedi képviselet: m Neu trm bankiizlef ufozási irodája, tszéehenvi t r 6. 89 Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó. 12.05: Hanglemezek. 13 4Ö; A Magyarországi Munkásdalegyletek Szövetsége képviseletében a Makói Petőfi Dalkör műsora. 16 óra 15: Harsányi Gizi mesél. 17: Raicheff Péter bolgár népdalokat énekel zongorakísérettel. 17.30: Saád Béla elbeszélése. 18: Vidák József és ci­gányzenekara. 18.30: VaFga Zsigmond dr. előadá­sa. 20: Békeffi László estje. Rendező Kiszely Gyula. Az uj darab. Bohózat í felvonásban. A feleségem vásárol. Tréfa. Egy vasárnapi újságból. Hangjáték. Modern házban lakunk. Kis bohózat. 21.20: A Rádióélet sport rejtvény-versenye. 21.50: Budapesti Hangverseny Zenekar. 23.10: Kertész Miklós jazz zenekarának műsora, Kazal László énekel. Budapest II. 17.15: Vidák József és cigányze­nekara. 18: Zakariás János előadása. 18.35^ A rá­dió szalonzenekara. 19.30: A földmivelésügyi mi­nisztérium mezőgazdasági félórája. 20.05: Schwalb Miklós zongora, B. Fehér Miklós hegedű és Friss Antal gordonka triója. 21.05: Hirek, lóverseny­eredmények. Külföld. Milano. 20.40: Giordano: Fedora. — Brno. 17.40: Fodor Anna és Bartos János hang­versenye. — Praha. 19.30: Sraetana: Az eladott menyasszony. A Szegedi Gyorsírók Egyesülete versenyének eredménye A szegedi közép- és középfokú iskolák kötelező tárgyként gyorsírást tanulói számára rendezett intézetközi gyorsiróversenyének eredményét most tette közzé a bíráló bizottság. A középiskolák1 V. osztályú tanulóinak rende­zett 80 szótagos szabatos verseny első diját Tábi Tibor kegyesr. gimn. tanuló nyerte hibátlan dol­gozatával, dijat nyert még Deutsch József ke­gyesrendi g- t. egy eltéréses munkájával. Könyv, jutalmat kaptak: Milotay László kegyesr., Kauf­mann Éva leánylic, Stein Zsuzsanna leánylic., Fenyvesi József kegyesr., Szotyori Katalin le­ánylic., Feuer György főreál, Motika Ottó Tunyo­gi reálgimn., Hirschl Ferenc reálisk. tanulók. El­ismerést nyertek: Niedermayer Ferenc kegyesr., Bertók József kegyesr., Varga Éva, Schőrck Adél leánylic, Pintér Ferenc kegyesr., Zsarnay Károly kegyesr., Matzkó Endre reálgimn., Faludi Johanna leánylic., Beke András kegyesr., Kiss György kegyesr, Szabó Aurél kegyesr., Beke Bé­la begji'sr., Bauer Alioe leányHc., Glllaj József kegyesr., Kiss Ferenc kegyesr., Szivessy Klár* leánylic., Pfeiffer József kegyesr, Frischmann Gábor kegyesr. és Neumann Zsuzsa leánylic. ta­nulók. A felsőkereskedelmi iskolák II. o. részére tar­tott 80 szótagos szabatos irodai versenyen dija­kat nyertek: Csáka Andor, Szélpál Imre, Héjjá Imre, Buchwald Pál. Könyvjutalmakat kaptak: Madhala Lajos, Bodor József, Csurgó Erzséíbet, Erdelyán János, Sziöke Viola, Hullám Dezső, Lu­dánvi Lajos, Magony László, Várady Rozália, Hampel Ferenc, Bánfy Károly, Walf József, K8­váry Erzsébet tanulóik. Elismerést érdemeltek: Névery Ilona, Schrőder József, Veres Ilona, Nagy­mihály Zoltán, Lázár Kálmán, Kiss Ilona, Schu­bert Karola, Sr.auka Anna, Dénesi István, Tom­bácz Balázs, Hegyi Antal, Szűcs János, Herneczkv István, Matejka Ede, Temesvári Gyula, Szabó Im­Fe, Lukács Sándor tanulók'. A középiskolák IV. o. számára rendezett 60 szó­tagos száibatos fogalmazási irási versenyen I. Imre Miklós reálisk., Vas László reálisk., Fodor Éva leánylic., könyvjutalmat kaptak: Baka Mária leánylic., Fésy Judith leánylic., Brunhoffer Ger­trúd leánylic., Benkő Katalin leánylic., Kellner János reálisk-, Székely Katalin leánylic., Veller Elemér reál, Jungen Stefánia leánylic, Borocz Anna leányUc. Elismerést kaptak: Hajlamász De­zső reál, Magvarossy Gál Judith leánylic.. Bár­dos Éva leánylic, Bábky Judit leánylic., Náray Zsuzsa leánylic, Reisz Lajos kegyesr. Szabd Aurél kegyesr., Harvamik Sarolta leánylip,, Apzél Ilona le^nvlic, Bácsi Zoltán reál, Tóth Margit leánylic, Péter Erzsébet, Réti Gizella leánylic, Frischmann Gábor kejeyesr, Filder Péter ke­gyesr.. Csala Ferenc kegyesr.. Villánvi Magda leánylic. Balatoni Gabriella. Kovács Ilona. Csű­ri Ilona leánylic tanulók. A felsőkereskedelmi iskolák I. o. részére tar. tott 60 szótagos szabatos fogalmazási irási ver­senven dijat nyertek: Virágh Éva. Szebasztián Róza, könyvjutalmat: Karácsonyi Erzsébet. Tir­gács Mária, Juhász Margit. Nánási Emma, Sza­mos Katalin. Vágó Tibor, ördögb Erzsébet. Feuer Emilia, Dénesi István, Károly Gvöirsv. Adám Er­zsébet. Boskovitz György. Antal Rozál. Jámbor Katalin, Holló Éva. Mándokv Rózi. Elismerést kaptak: ITivári Erzsébet. Ligeti Éva. Abra^s Katalin, Hamcsek Júlia, Lukács Sándor. .Tökai Gizella Domonkos Ilona. Kállai Trén. Katzmaver Rudolfin. Kátai Margit, Abranovits Gizella Si­mon Mária. Szegő István. Samu Aranka. Szigeti Teodóra. Varsa Márton. Német György, Serhidai István tanulók I Fumtti! fözfl, Gumi h^Hsnv» I "~ ltísTen i. m4rté\f ||£ei E ke»xWUn«l Icaph^W nSriB Klanj*! tiir X — A Frontharcos Szövetség szegedi főcsoport­jának IV. körzete szombaton este 8 órai kezdet­tel a felsővárosi kultúrházban tánccal egybekö­tött műsoros estet rendez. A mulatságból befolyó tiszta jövedelmet a szegény sorsú frontharcosok felsegélyezésére fordítják. „Tadv hfi Igyfodr A szsza Ionban legszakszerűbb a tartós ondo­lálás olajpalco ássál. Illatszertár I 29 Széchenyi ttr

Next

/
Oldalképek
Tartalom