Délmagyarország, 1929. október (5. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-19 / 238. szám

1929 október 19. DÉLM A " r, '.fi Kárász u с с a 1 Földe§-fuha Legtartósabb! тгшгптт ni iiiiihihihthi fffimlr УС/10 Szombat. Róm. kalh. Alkant Péter. л/лг' Protestáns Lucius. Nap kél 6 óra 23 perckor, nyugszik 5 óra 06 perckor. A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél­etán 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/2l-ig, délntán zárva. Egyetemi könyvlár (központi egyetem I. eme­*t) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. (Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres n. í. (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilién s.-ut 11. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) Zakár örökösök. Valéria tér 1. (Tel. 695.) — A bankjegyforgalom. Budapestről jelentik: A Magyar Nemzeti Bank bankjegyforgalma az október 15-iki kimutatás szerint az október 7-iki állománnyal szemben 19.4 millió pengővel csök­kent. Ezt a csökkenést a zsiróbefizetések, vala­mint a váltótárcaállomány és az érckészlet apadása idézték elő. Az állami számlákra 5.8 millió pengő, egyéb számlákról 0.7 millió pengő kifizetés tör­tént, úgyhogy az összes zsiróállomány végered­ményben 5.1 millió pengővel emelkedett. A váltó­esedékességek összege a váltóbenyujtások össze­gét 11.1 millió pengővel haladta meg. Az érckcszlet­ben elszámolt deviza- és valutakészletek eladás révén 3.5 millió pengővel csökkentek. Az egyéb követelések 1.1, az egyéb tartozások pedig 0.6 millió pengővel növekedtek. — Egy budapesti gépgyár 600 munkását elbo­esájíotta. Budapestről jelentik:: A kispesti Hoff­her és Sch rantz gyár munkásai egynegyed­részét, mintegy 600 munkást elbocsájtotta. A gyár vezetősége azzal indokolja az elbocsátást, hogy a mezőgazdasági gépbehozatal növekedése kény­szeritette a gyárat a redukcióra s a munkások elbocsátására. Hangsúlyozta a gyár vezetősége, hogy a munkásokat csak ugy vehetné vissza, ha heti hat nap helyett csak három napon dolgoz­tatná őket, vagyis ha a munkások fizetését fe­lére csökkentené. — A polgármester szemieutja a Tisza íöl'ésein. A polgármester dr. Szakács József és Papp István ármentesitő mérnök társaságában végig­járta a Tisza felső töltéseit. A polgármester meg­győződést szerzett arról, hogy a töltéseket min­denütt felemelték, hogy Szeged teljes biztonság­ban van. 1 NUTRIETTE «s PL ATIN bundát rendel fen olcsón — Az iparospárt vacsoraja. A szegedi iparos­párt 20-án, vasárnap este 8 órakor az ipartestületi székház dísztermében társasvacsorát rendez. Je­lentkezni lehet Kertész József, Kis Géza és Gombos István üzleteiben és az ipartestületi székház vendéglőjében. Egy teríték ára P 1.20, t MENTUSNÁL I Tábor ucca 7. | 701 — A Magyar Izr. Egyetemi és Főiskolai Hall­gatók Országos Egyesülete szegedi csoportja által rendezett tánctanfolyam a zsidó ünnepek miatt nem ma, hanem folyó hó 23-án, szerdán este 8 órakor kezdődik. x 300-as auló-taxinál vonjon le 20 °/o-ot. x 5 világrész visszhangzik a dicsérettől, mcly­tyei az Aspirin-lablettáknak adóznak. A 33 év óta az Aspirin-tabletták a leghatásosabb szer min­dennemű hülés, járvány, reuma, csuz, zsába, azon­kívül fej- és fogfájások ellen. Ügyeljen az eredeti csomagolásra »Bayerkereszttel«. — Kijelölték a könyvszakértőt a Feuer-figyben. F e u e r Lajos gabonakereskedő üzleti könyveinek átvizsgálása rendkívül nagyfontosságú ugy a csőd­eljárás, mint a Feuer ellen folyamatban lévő bűnvádi eljárás kimenetele tekintetében. A köny­vek átvizsgálása már megkezdődött, a csődtömeg­gondnok a könyvek átvizsgálásával vitéz ifj. Vé­kes Bertalant, a Szeged—Csongrádi Takarékpénz­tár főkönyvelőjét bizta meg, akinek munkája hosszabb ideig eltart. A könyvszakértő csak hetek múlva lesz abban a helyzetben, hogy véleményt adhasson Feuer Lajos üzleti könyveinek veze­téséről. Kárász ucca! Földes-ruha Legdivatosabb! — A Szegedi Szabóiparos Ifjúság önképző Szak­köre fennállásának 25-ik évfordulója alkalmából vasárnap jubileumi ünnepséget rendez, amely reg­gel 8 órakor gyülekezéssel kezdődik az ipartestü­leti székházban. Este fél 8 órai kezdettel társas­vacsora lesz az ipartestület márványtermében. x Egységáraink legújabb szenzációja: a 19.50 pengős női drapp kombinált trotteurcipő. Del-Ka fiók, Kárász-ucca 14. 54 Kárász Földes uccai -ruha i Mérték után! — A Délmagyarországi Rádió Chib ismeretter­jesztő előadássorozatát 20-án kezdi meg. Az első előadasra a DRC vezetőségének sikerült R a a b Andort Budapestről megnyerni, aki egyik legna­gyobb magyar rádiólámpagyárnak: a Vatea-gyár­nak mérnöke. Az előadás vasárnap (20-án) esti 7 órai kezdettel a kereskedelmi és iparkamara (szinház oldalánál) nagytermében lesz, a »Szikra­távírótól a modern elektroncsövekig« cimen. A rádió történetét és fejlődését fogja ismertetni. Az előadás után a Vatea mérnökei kísérleti bemu­tatásokat végeznek és a hallgatóság körében rádió­postát tartanak, amelynek keretében minden kér­désre szakszerű felvilágosítást adnak. Belépődíj nincs, vendégeket szívesen Iát a rendezőség. x Té'l fajalmák Károlyi-uccai Gyümölcscsar­nokban. 710 — UJ Raszkolnyikov. Budweissből jelentik: Há­rom nappal ezelőtt Budweissben ismeretlen tettes meggyilkolt egy 70 éves matrónát. Ma reggel meg­jelent a rendőrségen Kreindl Szaniszló 17 éves asztaloslegény és bevallotta, hogy ő ölte meg az öregasszonyt, mert hősies cselekedetet akart elkövetni. Társai állandóan gyávának tartották, ő egy gyilkossággal akarta bebizonyítani bátor­ságát. x Gyermekeknek csak enyhe, ártalmatlan has­hajtót szabad adni, hogy a rossz emésztés gya­kori következményét megelőzzük. A Dannol könnyű csokoládészerüségénél fogva legjobban alkalmas. — Megrendszabályozzák a magyar világjárókat. Budapestről jelentik: Az ntóbbi időben mind gyak­rabban jelentek meg a bécsi magyar követségen olyanok, akik Magyarországból legtöbbnyíre ke­rékpáron, világkörüli útra indulnak. Rendszerint még kiskorúak s egész Európára, vagy legalább is több államra szóló útlevelek birtokában van­nak. Már Bécsbe is anyagi eszközök nélkül ér­keznek s a magyar követségen ajánló leveleken kivül, pénzbeli segélyeket is kérnek. Nevezettek kóborlásának célja nem egyéb, mint a komoly munkától való menekülés és kalandvágyuk ki­elégítése s külföldi tartózkodásuk Magyarország hírnevére egyenesen káros. A belügyminiszter ép­pen ezért utasította az utlevélkiállitó hatóságo­kat, hogy világkörüli útra 3zóló utlevélkérelme­ket csak akkor vegyenek tárgyalás alá, ha a kérelmezők igazolni tudják, hogy oly anyagi kö­rülmények között élnek, hogy ilyen utazás költ­ségeit fedezni tudják. (MTI.)" x Gyönyörű gyümölcsök Károlyi-uccai Gyü­mölcscsarnokban. 710 x A nap legkedvesebb órája a kávézás ideje. Vidám hangulat, jó közérzet, a szürke minden­napból való felszabadulás — mindez a jól eL készített kávé fjnom illatával együtt elragadja lel­künket. Meinl Gyula rt 304 — Díjmentes politúrozó tanfolyam. A szegedi faipari szakiskola műhelyében (Szentgyörgy-tér 7.) 23-án, délután 2 órakor a Schering—Kahlbaum berlini cég kiküldött szakembere gyors politúrozd eljárást mutat be, mely alkalommal az intézet igazgatósága minden érdeklődőt szívesen lát. A bemutató tanfolyam három délutánt vesz igénybe. x Mivel a XXIII. M. kir Oszíálysorsjáték I. osz­tályának húzásai már október 26-án megkezdőd­nek, saját érdekében siessen mindenki sorsjegyét még a húzás előtt kifizetni, hogy a nyereményekre való jogait még idejében biztosithassa. 177 x Menjünk a gyerokekkpl Irilz fényképészhez! I Thnw'p, tasdrnap^calmiasen^ a Prófétában U Kezdete tél S órakor. 6Í3 Záréra 4 órakor. — A szegedi felsőkereskedelmi iskolát végzett tanulók szövetsége vasárnap, 20-án, délelőtt fél 11 órakor a Bohn-féle vendéglőben választmányi ülést tart, amelyre az elnökség, tekintettel a tárgy­sorozat fontosságára, pontos megjelenést kér. — A Délmagyarország jegyirodája nyitva reggel 9—12, (Iélulán 3—7. Színházjegyet kívánságra ház­hoz küldünk. Trlefon 206. — Tömeggyilkos garázdálkodik Düsseldorfban. Düsseldorfból jelentik: Düsseldorf városát hóna­pok óta borzalmas pánik tartja izgalomban. A külvárosokban tömeggyilkos garázdálkodik, aki ál. dozatait vagy lasszóval fojtja meg, vagy tőrrel agyonszúrja. A gyilkosnak eddig 21 áldozata van, akik között fiatal leányok, idősebb asz­szonyok, fiuk és idősebb emberek vannak. A hatóságok háromezer márka jutalmat tűztek ld a gyilkos nyomravezetőjének, de eddig eredmény­telenül. Az orvosok megállapították, hogy a gyil­kosságoknak szexuális háttere nincsen. Az egyik életben maradt áldozat vallomásából megállapí­tották, hogy a gyilkos falmélyedésbe bújva, vagy pedig bokrok közül, hátulról támadta meg ál­dozatait. Valószínűnek tartják, hogy egy őrült ember vérengzéséről van szó. ASÍNOER жшшейрж MÉets A LEQdOBBAK'!« - SZALLOUAU'JALVANY a budapesti Bristol­ba TOgv Royalba egész nap kapható a Délma­gyarország kiadóhivatalában. Szobáért a fél­nek nem kell Irnl, sürgönyözni, vagy telefonálni, a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko­dik egvfb kedvezménvekről Is. Ingyen kapja elseféig mum 3 aki ü8v@3é »VENUS« cipő árát tartósságát nem hangzatos reklámokkai bizonyltjuk Győsőüjék шед saját érdekében, §ogy már P 15-től príma áívai férfi és női cipői vásárolöat a gyár Attila-ucca 19. sxám alatti raktárában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom