Délmagyarország, 1935. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-13 / 11. szám

ÍQ-VS }í»r>ui5r 13. DPIMAGYARORS? Afi 3 A magyar feleníés Genfben 4 Népszövetség a hét végén közli a vizsgáial eredményéi a nyilvánossággá! Genf, január 12. Eckhardl Tibor szombaton délelőtt átadta Avenol népszövetségi főtitkárnak a magyar kormány jelentését a marsé llei király­gyilkossággal kapcsolatos vizsgálat eredményé­ről. A főtitkár a jelentést még a délelőtt folya­mán eljuttatta Eden angol főpecsétőrhöz. Eden a magyar—jugoszláv-ügy népszövetségi előadója. A főpecsétőr, mielőtt az ügyet a Népszövetség elé terjesztené, áttanulmányozza; jelentését előrelát­hatóan kedden teszi meg. Beavatott helyen ugy tudják, hogy a Népszö­vetség Tanácsa vita nélkül elfogadja a magyar emlékiratot. A Nemzetek Szövetsége információs osztálya szombaton a következő közleményt adta ki: — A magyar kormány a Népszövetségi Ta­nács 1934 december 10-i határozatának megfele­lően közölte a Népszövetség főtitkárával a Ta­nácshoz való áttétel céljából, e határoza* folytán. lefolytatott vizsgálat eredményéi. Anglia képvise­lőjével, a kérdés előadójának egyetértésével a közleményt a tanácstagok tudomására fogjált hoz­ni. A jelentés közzététele a jövő hét folyamán tör­ténik meg. A mellékleteket későbbi időpontban közlik a nyilvánossággal. Az Havas Iroda genfi jelentése szerint a nép­szövetségi tanács a marseillei merénylet ügye­vei a jövő héten foglalkozik. Igyekezni^ fognak az ügyet még ezen az ülésszakon lezárni. Nem­zetközi körök ugyanis ugy vélekednek, hogy a római egyezmény Közepeurópára vonatkozó részének alkalmazását megkönnyitenék, ha a marseillei ügyet mielőbb teljesen lezárnák. Loval külügyminiszter szombaton hosszasan ta­nácskozott Sir John Simon külügyminiszterrel és Edennel, majd Litvinov látogatását fogadta. Be­nes cseh ós Titulescu román külügyminiszter szombaton délután Genfbe érkezett. Vasárnap szavaz a Saar-vidék Lázas izgalom a történelmi népszavazás előli Saarbrüchen, január 12. A vasárnapi népszava­zást példátlan izgalommal és érdeklődéssel várják nemcsak a S a ax-vidéken, hanem egész Európá­ban. A német győzelemre készülő lakosság igyek­szik megszabadulni a francia — pénztől és vásá­rol nyakra-főre, viszont az egységfront tagjai igyekszenek pénzüket francia területen elhelyezni. A németfront tagjai 70 százalékos többséget re­mélnek. A stalusquo hívei a német terror e'len ¡«maszkodnak és beadványok tömegével áraszt­ják el a szavazást irányitó bizottságot. Azt kérik, íiogy ha a terror tovább növekszik, nem sza­bad a népszavazást megtartani. Hir szerint teg­nap már civilruhás rohamcsapatok leselkedtek az uccákon és kémek cirkálnak min­denfelé. A németfront oldalán tömérdek pénzzel és katonás fegyelemmel irányítják az előkészü­leteket, mig a másik oldal anyagi nehézségek­kel küzd. Az izgatott, feszült helyzetben megnyugtató­lag hat a nemzetközi hadsereg jelenléte. Azt remélik, hogy nem lesz szükség a katonaság be­avatkozására. Saarbrückenben lampionos árusokat, a zászlókereskedőket és a az emberek valóságos ostrom alatt tartják a Belvárosi Mozi a Vasárnap és hétfőn pazar zenés vigjátékcsemege GRETTA NIS­SEN főszereplésével. A filmben előforduló A szivemmel kérdem én c. dalt WEYCASD TIBOR magyarul énekli. 3, 5, 7, 9. Szfóhennt Mozi vaslap és hétfőn A M O K a szenvedélyes szerelem filmje INK1SSIN0FF, a Dzsingisz khán alakitójának főszerelésével. 3, 5, 7, 9. KorZÓ MOZI Vasárnap és héttőn Kirilyak Királya Jézus Krisztus élete és halála H. B. WARNEH főszereplésével. 3, 5, 7, 9. szeszesitalok eladásával foglalkozó kereskedők üz­leteit. A népszavazási bizottság ugyanis a sza­vazás eredményének közzétételéig betiltotta a lam­pionok, zászlók és szeszesitalok eladását. Most az utolsó pillanatban, mielőtt a betiltás hatályba lép, az emberek nagyrésze gondoskodni akar készle­teinek kiegészitéséről. Berlinben szombaton a főváros valamennyi templomában megszólaltak a harangok, a templomtornyokból minden félórában elhangzott a Saar-dal, amelyet a tömeg lelkesen énekelt. A francia kormány hivatalosan mindeddig semminemű propaganda­tevékenységet nem fejtett ki. Párisban mindössze 2—3 százalékra becsülik azoknak számát, akik a francia csatlakozást kérni fogják. Most a propa­ganda kedvóért Franciaország is hallatta szavát, tegnap választási kiáltványt ragasztatott ki. A kiáltvány figyelmeztet arra, hogy Franciaország a szabadság hazája, a választók gazdasági elő­nyök megtartása végett a Franciaországhoz való csatlakozás mellett szavazzanak, Franciaország örömmel fogja őket fogadni. A kiáltványt a hitleristák estére leszaggatták. A Reuter Iroda a következőket jelenti: A döntő szót valószínűleg a katolikusok mondják ki. Ami a Népszövetség határozatát illeti, azt hiszik, hogyha a németellenes kisebbség meghaladná a 30 szá­zalékot, akkor a Népszövetség hajlandó lesz a területmegosztást fontolóra venni. Ha legalább 75 százalék Hitlerre szavaz, akkor biztosra ve­hető a Népszövetségnek az a határozata, hogy a Saar-vidék Németországgal egyesül. Francia körökben a következőket hangoztatják: Ha a Saar-vidék lakossága 99 száza1 ékbm a visszacsatolás mellett dönt, nem marad fenn semmiféle probléma. Ha azonban a lakosság 20, vagy 30 százaléka a sta­tusquo mellett dönt, akkor "a Népszövetségre há­rul az a feladat, hogy a lakosság e részének vé­delméről gondoskodjék és ezzel kapcsolatban eset­leg megfontolja a Saar-vidék feloszlásának kór­Bel- és kttlfSldi Hócipők most még nagy választékban HA-HA cipőáruház SZEGED, Kelemen ucca 12. dését. Tisztán belpolitikai kérdésről van szó, mert Hitler elölt szó sem volt arról, hogy a katoliku­sok, szocialisták és kommunisták a statusquo mellett szavazzanak. Szeged 96 tiszteletbeli tisztviselője (A Délmagyarország munkatársától.) B a r a­n y i Tibor főispán kinevezte az uj tiszteletbeli tisztviselőket, akiknek névsorát a szombati alakuló közgyűlésen mutatták be. Tiszteletbeli tanácsnokok lettek: dr. Gera Jó­zsef, dr. Korpássy Elemér, dr. Ördőgh Lajos, dr. Pávó Ferenc, dr. Kemenesy Tibor, dr. Hor­váth Lajos, dr. Rőth Dezső, dr. Hammer Fi­dél, dr. v. Gombos József, dr. Pálfy György, dr. Biacsy Béla. Tiszteletbeli tiszti főügyészek: dr. Szekerke Lajos, dr. Bodnár Géza, tlr- Bokor Pál, dr. Csi­kós Nagy József, dr. ifj. Dobav Gyula, dr. Dó­zsa Emil, dr. Fráter Zoltán, dr. Grasselly Ká­roly, dr. Gróf Árpád, dr. Grüner István, dr. Há'berl Pál, dr. Hajnal István, dr. Harasztosi Király Ferenc, dr. Hunyadi János, dr. Hunyadi Vass Gergely, dr. Kelemen Dezső, dr. Lehel Pál, dr. Lugosi Döme. Ludányi Bay Bertalan, dr. Lukhaup Miklós, dr. Kúp László, dr Már­ton József, dr. Molnár Dezső. dr. Olasz Béla, dr. Pap Róbert, dr. Pártos Ernő, dr. Pistor Egon, dr. Polgár Péter, dr. Rektenvald Kristóf, dr. Schultz Károly, dr. Sőreghy Mátyás, dr. Sza­káts József, dr. Széchényi István, dr. Tóth Im­re, dr. Török Béla, dr. Türr Aladár, dr. Vajta Jenő. Tiszteletbeli tiszti ügyészek: dr. Szélt Béla. dr. Vicsay Emil. Tiszteletbeli árvaszéki ülnök dr. Wannie An­drás. Tiszteletbeli II. o. aljegyzők: dr. Skultéty István, dr. Szilágyi Béla. dr. Jobba P. Fülön, dr. Mihályffy László. Tiszteletbeli fogalmazók: dr. Balogh Antal, dr. Havas Zoltán, dr. Lippay Laios, dr. Temes­várv László, dr. Simon József, dr. Rack Lajos, dr. Matusovits Tibor, dr. Kecskés István, dr. örlősy Ferenc, dr. Viczián Károly, dr. Klemenl Antal, dr. Wahl Ernő. Tiszteletbeli tiszti főorvosok: dr. Ács Sándor dr. Gáspár Ignác. dr. Jung Sándor, dr. Mészá­ros Ferenc, dr. Mogán Béla. Tiszteletbeli kórházi főorvosok: dr. Baraes Marcell, dr. Bedő Imre, dr. Boros Lajos, dr Buczkó Károly, dr Bukovinszkv László, dr Cserne János, dr. Erdélvi Jenő, dr. Ernvei Ist­ván, dr. Feuer Egon, dr. Kiss Mpnvbért. dr. Sopsich Béla. dr. Sztavrovszkv Pál. dr. Tóth Jenő, dr. Virágh Mária. Tiszteletbeli műszaki tanácsosok: Mihályffy László. Breinovics Vilmos. Tiszteletbeli főmérnökök: Krool Oszvald. Vá­rossv Ferenc, Doránszlcv Kérolv. dr. Pr'ilfv Ru. dinszkv Endre. Hergár Viktor. Ti«zteletbeli főszámvevők: Kiss Andor. Csi­kós Jenő. Tiszte'*tbeli főszámvevőhelvettes vitéz Irá­nyi László. Tiszteletbeli számvevő: Vecsernvés István. A városnak tehát 11 tb. tanácsnoka vnn. köz­tük két uj. dr. Gera József és dr. Biacsv Béla. 37 tb. főügvés/e. 2 tb. ügvészc, egv tb. ár­vaszéki ülnöke, 4 tb. II. osztálvu sliegvzője. 12 tb. fo?nlrnazó''a. 5 tb. főorvosa, 13 tb. kór­házi főorvosa. 2 tb. műszaki tanácsosa, 5 tb. főmérnöke, 2 tb. fő«zámvevőjp. 1 tb. főszámve­vőhelvettese és egv 1b. számvevője, összesen te­hát 96 tiszteletbeli tisztviselőié.

Next

/
Oldalképek
Tartalom