Délmagyarország, 1930. június (6. évfolyam, 122-144. szám)

1930-06-01 / 122. szám

Itf DÉLMAGYARORSZAG 1930 junius 1. ábrahám László "S5ÍWS" szobafestést, mázolást, homlokzatfestést legújabb külföldi min'ék szerint. Árajánlatiéi készséggel sio gólok, hívásra házhoz megyek. 68 MOhjly: Vitéz ucca 5. Lakás: Mllom ucca 12., emelel. kai közgazdász felel helyességükért. Az e téren nyeri tapasztalatok indították a bé­si kamara iparfejlesztési osztályát arra, hogy munkálatai kőrél>e vonta a racionalizálást is. Ért­ve ez alatt azt, hogy az iparfejlesztési intézet e téren is helyes és célszerű útbaigazításokat ad a hozzája forduló kereskedőknek és iparosok­nak. Igen természetes, hogy ezzel a bécsi kama­ra iparfejlesztési osztályának működése nem me­rül ki Dr. Landesberg Jenő. tJt 1 Vasárnap. Róm. kath. E. 6. Exaudí. msa. Mrn protestáns E. 6. Juszt. Nap kél 4 óra 8 perckor, nyugszik 7 óra 48 perckor. Somogyi könwtár zárva. Muzcum nyitva dél­előli tO tol léi I Ig. Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap *árva Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Apró Jenő, Kossuth I.ajos sugárut 59. (Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos kórut 20. (Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. SIG.) Nagy Gy. őrök., Boldogasszony sugárut 31. (Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) — Kedden összeül a kisvasút költségrevlzlós W­zoi'tóga. A kisvasút üzletvitelének felülvizsgálására kiküldött bizottság kedden délután négy órakor ül össze. A bizottság azonnal megkezdi a vasút üzletvitelére vonatkozó adatok tanulmányozását — Az írók <» zeneszerzők a kormányzónál. Budapestről jelentik: A kor.nányzó szombaton délután háromnegyed egy órakor kihallgatáson fogadta az irók és zeneszerzők világszövetségének Budapesten időző tagjait. A kihallgatás a királyi palota fehértermében folyt le s azon 18 nemzet kiküldötteiből több mint 120-an vettek részt A világszövetség nevében dr. F u 1 d a Lajos elnök francia nyelven üdvözölte a kormányzót aki szin­tén francia beszédben válaszolt és őrömének adott kifejezést hogy a világ szellemi és zenei kiváló­ságai Budapestet választották ülésezésük székhe­lyéül. A kormányzó ezután angol, francia és olasz nyelven hosszasan elbezélgetett a kiküldöttekkel és melegen érdeklődött tőlük országaik szellemi és zenei élete felől. — Eljegyzés. Dr. Vida Sándor leányát, Adrient (Csongrád) eljegyezte dr. Meller Frigyes (Győr). (Minden külön értesítés helyett.) I.álxfy Erzsike és Peternelly László jegyesek. (Mrndteu külön értesítés helyett) Takács-fürdő (volt Lurcnc) uszoda és csónakkikötő az Alsótiszaparton 152 a szemklinika előtt W üzemben van. Legmodernebb kényelemmel berendezve. Vszáitanllás megkezdődött. Fürdőruhák, fUrdőcipök divatos, szép, oScsó 154 Glückslhal és Társa | Szened, Csekonics ucca 3. szám. LgyedUl nálam kaphatók a világhírt! STYRIA és TRIUMPH kerékpárok • CSEPEL kprékpárokat nem kell már bizományosoktól vá­sárolni, mert cégem közvetlen a gyártól kész­pénzért egy tiagy tételt vásárolt és azokat gyári árban első kézből nálam lehet beszerezni. Szántó S&ndor gépkereskedő, Szeged, Kiss Dávid-palota, Kiss-ucca 2, szám. 32 — Hegedűs Lórán* Szegeden A Takarékpénz­tárak és Bankok Egyesülete (TÉBE) szegedi kör­zete junius 15-én a Szegedi Kereskedelmi és Ipar­kamara tanácskozó termében körzeti ülést tart. Ezen ülésre Szegedre érkezik dr. Hegedűs Ló­ránt ny. pénzügyminiszter, a TÉBE országos el­nöke, a TÉBE budapesti vezetőségével, valamint a magyar gazdasági élet több kitűnősé­ge. A TÉBE szegedi körzeti ülésén megbeszélés tárgyát fogja képezni a magyar mezőgazdasági hi­tel, valamint a kiskereskedelmi és kisipari hi­tel problémája. Ezen nagyjelen'őségünek és ér­dekesnek ígérkező értekezlet előkészítő munkáját Kozma Ferenc, a Szeged-Csongrádi Takarék­pénztár vezérigazgatója, a TÉBE szegedi körzeté­nek elnöke végzi. — FJsjeged ünnepsége Pünkösd hétfőjén, ju­nius 9-én, ünnepli meg Újszeged — mint már jeleztük — egyesítésének 50. fordulóját. 1880 ju­nius 5-én szűnt meg Újszeged tonontálvármegveí község lenni és folytatta tovább életét, mint Sze­ged város I. kerületéhez csatolt városrész. Az évfordulón Újszeged népe ünnepséget rendez, amelynek keretében legújabb telepének, a József fő­herceg-telep és az ott felállítandó kőkereszt és az olvasókör diszzászlójának felszentelése is szerepel. Est« 8 órakor az ujszegedi Vigadóban vacsora lesz. x Nvllassy Sándor képkiállitása a Kass halljá­ban. Nyitva egész nap. — Évzáró ünnepély a piarista tjlrrmázhjmban A kegyesrendi városi Dugonics András gimnázium vasárnap délelőtt fél 11 órakor az intézet díszter­mében évzáró ünnepélyt rendez. Az ünnepség mű­sora a kővetkező: 1. Szent-Gály Gyula: Induló. Előadja a gimnázium énekkara. 2. Lendvai Ist­ván: Csillagokkal szólok. Szavalja: Csiky István 3. Ünnepi beszéd. Mondja: dr. Juhász István itélő­táblabiró. 4. Népdal egyveleg. Előadja a gimná­zium énekkara 5. a) Goltermann: Religioso. Gor­donkán előadják: Szamek György, Pottyondy Lóránd, Dékány Jenő és Katona László, b) Pop­per; Mazurka. Gordonkán előadja: Szamek György, zongorán kiséri Hofbauer Endre. 6. A beérkezett pályamüvek eredményéről beszámol Ma­gyarka Ferenc az önképzőkör főjegyzője. Az inté­zetből távozók nevében búcsúzik: Csiky János, az önképzőkör elnöke. 7. Gyula diák: Szent Imre királyfi sirja előtt .Szavalja: Hubacsek Béla. 8. Eötvös J.—Vargha J.: Bucsu. Előadja a gimnázium énekkara. x Fflrdőrnhák készen és mérték szerint Lampel é« Hegyi cégnél, Püspökbazár. 133 — Vizet k<* a Ilóbi.irtbasi-ueea. A Hóbiártbasa­occa és a Gál-ncca lakosságának küldöttsége ke­reste fel szombaton a polgármestert. A küldöttség elpanaszolta, hogy a két ucca lakossága igen sokat szenved a vízhiány miatt. A legközelebbi ártézi kifolyó körülbelül félkilométernyire van és órákig kell várni, amig valaki megmerítheti ott a korsó­ját. Arra kérték a polgármestert hogy készít­tessen a Gál-ucca sarkán egy uj kifolyót, aminek a költsége nem több öt-hatszáz pengőnél. A pol­gármester megígérte a küldöttségnek, hogy a ké­rést teljesíteni fogja. — Soli Dpo Gloria <t1ákPgyrSüc.t tagavatást tart junius 1-én délelőtt 9 órakor a Kálvin-téri refor­mátus templomban. Az avatóbeszédet Kiss Sán­dor lelkész, az S. D. G. Szövetség titkára mondja. A kollégiumok lelki vezetője Durkó Gábor lelkész. — A szegedi Máv. nyugdijasok, nyugbéresek és kegvdijasok egyesülete junius 1-én, délelőtt 10 órakor a Szentháromság-ucca 42. számú helyisé­gében a trianoni békeszerződés elleni tiltakozó rendkívüli közgyűlést tart, melyre az elnökség a tagok megjelenését kéri. — Az Alföldi U'azók M Kereskedők Egyesülje vasárnap délelőtt 11 órakor az egyesület hivatalos helyiségben (Csekonics-ucca 1.) dr. Tonel li Sándor clnöklésével rendkívüli ülést tart Trianon 10 éves fordulója alkalmából. x Leszállított »r«n vásárolhat bútort az Aszta­losmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. és Társai, Dugonics tér 11. 19 — Érdekes számok a Feucr-pőrből. A szegedi törvényszék Göm öry-tanácsa hétfőn utazik át Szentesre, az ismeretes Feuer Lajos-féle gabona­sikkasztási bünpör ¡árgvalásának lefolytatására. A bíróság 339 tanút, 112 sértettet hallgat ki. Feuer I.ajos gabonabizományos 215 sikkasztás bűn­tettével. 182 sikkasztás vétségével, 125 magánok­irathamisitás és 12 csalás bűntettével van vá­dolva. A tárgyalás a szentesi városháza közgyű­lési termében lesz és junius 2-től 14-ig tart. A Feuer által okozott kár: 500 vagon gabona, egy­millió pengő értékben. — A volí szegedi 5. honvéd gyalogezred baj­társi szövetségének alsólanyaí körzete junius 8-án délelőtt 10 órai kezdettel Alsóközponton, a vi­lágháborúban elesett hősök szobránál ünnepélyt tart. Az ünnepség műsora: 1. Délelőtt háromne­gyed 10 órakor a vendégek fogadása. 2. Délelőtt 10 órakor mise a szobor előtt 3. A szobor meg­koszorúzása. A beszédet tartja dr. vitéz Shvoy Kálmán tábornok, vegyesdandár parancsnok. 4. Katonazene mellett a volt 5-ös bajtársak, vitézek és leventék elvonulása. 5. Délután 1 órakor tár­sasebéd a Gazdasági Egyesület székházában. 6. Délután 3 órától kezdve népmulatság. x Legszebb fürdőruhák Zwlcklnél, Klauzál-tér. — A Magyar Nők Szent Korona Szövetségének szegedi csoportja junius 2-án délután 5 órai kez­dettel a DEMKF.-palpta dísztermében taggyűlést tart őrgróf Pallavicini Alfonz Károlyné elnöklete alatt. Előadók: Istvánfi Gynláné központi főtit­kárnő: »A jogfolytonosság, mint nemzeti erőfor­rás«. őrgróf Marenzi Károlyné: >Mult és jövő«. Herceg Odescalchyné gróf Andrássy Klára: Záró­szó. — A Szegedi Gazdasági Egyesület jnníus 7-én, délelőtt 10 órakor a városháza közgyűlési termé­ben évi rendes közgyűlést tart a kővetkező tárgy­sorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés és jövő évi munkaprogram. 3. Évi zárszámadás és jövő évi költségelőirányzat. 4. Alapszabályok mó­dosítása. 5. Tisztikar kiegészítése. 6. Indítványok. — A Jó'ékony AszíaKársaság közgyűlése. A SMH gedi Jótékony Magyar Asztaltársaság tisztújító köz­gyűlést tartott. A megejtett választások után az uj tisztikar igy alakult: elnök: dr. Pálfy József, ügyvezető elnök: Bartos Lipót alelnökök: dr. Cserzy Mihály, Kertész József és Berg Já­nos, titkár-. Erdős Árpád, jegyző: Osváth Tibor, pénztárnok: Jaeger Gyula. A közgyűlés 30 tagu választmányt választott. i Nyári tánciskolát ny|t Révész tánctanár Ju­nius 1-én a Gedóban. Egész tanfolyam 5 pengő. Vasárnap vendégest 991 Legjobb reklám!! Méret után: Hazai szövet újdonságok. Angol Troplcal Mohair Freskó Lüszterek Nyersselyem «*• Burett és mosó anyagok Legjutányos abban Földes Izsó ruha áruházban n WÁTÁ&& ucca. JFo.rdL hozzánk ha autót, traktort, olajat vagy pneumatikot akar olcsón beszerezni: Alföldi Gépkereskedelmi RT. Alkatrész. ' SZEGED. - Műhely.

Next

/
Oldalképek
Tartalom