Délmagyarország, 1966. március (56. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-06 / 55. szám

Bál után IM, MÁRCIUS (., VASÁRNAP NÉVNAP: LEONÓRA (A Quick karikatúrája) Görkorcsolyával könnyebb hazavinnem Stílusos ebéd Életmentő katonák A Berettyó és a Körösök mentén keletkezett legutóbbi árvíz következtében átsza­kadt a második védővonal, s Dénes-major körzetében százhúszan az elöntött terü­leten rekedtek. Az árvízvé­delemben részt vett katonai alakulatok parancsnokainak gyors intézkedése nyomán a katonák — úszó gépkocsik­kal — siettek a veszélybe ke­rült emberek segítségére, s bátor fellépésük eredménye­ként a bajbajutottak meg­menekültek. — Anna Ahmatova, az is­mert szovjet orosz költőnő szombaton ,77 éves korában elhunyt. Verseit sok nyelv­re lefordították. Világszerte nagy megbecsülésnek örven­dett. Megkapta az oxfordi egyetem díszdoktori címét és tavaly neki ítélték oda az Etna-Taormina olasz irodalmi díjat. Gyászközlemények Mély fájdalommal jelenteim a rokonság, a volt kartársak, tisz­telői nevében is, hogy szeretett testvérem, dr. FEUER EGON nyug. közkórházi és SZTK fő­orvos, aranydiplomás orvos el­hunyt. Temetése március 6-án. vasárnap délután 3 órakor a einteremből. üzv. Lőw Istvánná Feuer Ella. K. 5680 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagy­mama és nagynéni, özv. LAZÁK ANDRASNÉ, életének 66. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hó 6-án 11.30 órakor lesz a mórahalmi temető ravatalozójából. A gyászoló család. Zákányszék. T. 1324 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapa, nagyapa, testvér és rokon, KOPASZ MI­HÁLY, életének 73. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése folyó hó 7-én 15 óra­kor lesz a Gyevl-temetfl rava­talozójából. A gyászoló család. Lugas U. 29. T. 1323 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, Ismerősöknek, a Járási Tanács Eti. Csoport, Forráskútl Tanács, Iskolák alap­szervezetek és tömegszervezetek vezetőinek és dolgozóinak, kik szeretett halottunk id. dr. VE­RECZKEY GYULA temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család, Honvéd tér 8. (A L*Europeo karikatúrája) — Hivatalos sportnyelv. Válaszlevél érkezett Buda­pestre a Nemzetközi Olim­piai Bizottságtól a magyar sportolóknak arra a nemré­giben közzétett nyílt levelé­re, amelyben az eszperantó hivatalos nyelvvé „előlépte­tését" kérték a nemzetközi sporttalálkozókra. A felhí­vásra a Nemzetközi Olim­piai Bizottság egyetértőleg válaszolt: magáévá tette a magyar kezdeményezést. ( Előadás a Politikai Akadémián Az MSZMP Szeged vá­rosi bizottságának gazdaság­politikai kérdésekkel fog­lalkozó akadémiáján már­cius 8-án, kedden délután fél 3 órai kezdettel a Vö­rös Csillag Filmszínházban dr. Komócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának titkára tart előadást A gazdasági re­form 1966-ban végrehajtan­dó intézkedései címmel. (A sárga színű igazolványok ér­vényesek.) Az előadást film­vetítés követi; KÖZEL. KÉTMILLIÓ FORINTOT FIZET AZ ÖTTALALATOS A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása alapján a 9. játékhéten, nem végleges megállapítás sze­rint, egy darab öttalálatos lottószelvényt találtak. Nye­reménye a nyereményilleték levonása után 1 991 905 fo­rint. Négy találatot 39 foga­dó ért el, nyereményük egyepkánt 63 843 forint. Há­rom találatot , 4090 fogadó ért el, nyereményük egyen­ként 608 forint Két találatot 128 579 fogadó ért el, nyere­ményük egyenként 19 forint 30 fillér. A 20 forinton felüli nye­reményeket 20 százalék nye­reményilleték terheli. (MTI) — Elutazott a Román Bé­ketanács delegációja, amely Mirza Vasile akadémikus­nak, a Román Béketanács elnöksége tagjának vezetésé­vel több napot töltött ha­zánkban, és látogatást tett Fejér és Csongrád megyé­ben is. MOGYORÓHÉJBAN TÖRTÉNELMI SÍKON Sokan utalnak egy fura szabályra, hogy kevés a Hős, és oly sok a Gyáva! Talán — egykor — épp arra leszünk büszkék, hogy a Nagysághoz — nem lesz „Hősökre" szükség: MÖDOSITAS „Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!..." Persze, lehetőleg pár hetes keménnyel! BÁTOR KRITIKUS Folyton ugrál! — s hogy mégsem ütik el a járművek?... az nála már-már sablon, hisz arra mindig gondosan ügyei, hogy — „féktávolságon kivül" maradjon! KÜSZ JENŐ VÁLTOZÓ IDÖ Várható időjárás vasárnap estig: változó felhős idő, el­sősorban a Dunántúlon több helyen eső. Ma mérsékelt, holnap időnként élénk északnyugati szél. Várható legmagasabb nappali hőmár­séklet 5-10 fok között. — Jutalommüsor a textil­A Nap kél 6 óra 16 perckor, és nyugszik 17 óra 36 perckor. A Hold kél 16 óra 46 perckor, és nyugszik 6 óra 24 perckor. Vl7.ALl.AS A Tisra vízállása Szegednél szombaton 797 cm. (Aradó.j 1966. MÁRCIUS 7., HÉTFŐ NÉVNAP: TAMÁS A Nap kél 6 óra 14 perckor, és nyugszik 17 óra 37 perckor. A Hold kél 18 óra 12 perckor, és nyugszik 6 óm 50 perckor. SZAZ ÉVE. — A CVMFMIÍ filharmnniku- 1866' márclus 6"án született Pjotr „ . A seegeai limai moniKu Nyikolajevics Lebegyev orosz müvekben. Tegnap, szómba- sok pesti koncertje- Roma- fizikus. Az elektromosságtan, az ton este 7 órai kezdettel fő- bon élő izraeli karmester, optika és hangtan területén ért városi művészek részvételé- Eliailu inbal vezényli a sze­vei jutalommusort rendez- gedj filharmonikusokat már- weli által elméletileg kiszámí­tok a textilművek művelődé- hétfőn este fél 8 tott fénynyomás kísérleti úton ti Íormóhen n czivvnrle C - , c- „ j- történő kimutatása. Ezzel kisér­_ termeben a szoyoaeu orakor a Szegedi Nemzeti letlleg lí?azoIta. hogy a fénynek, muszakjanak dolgozol resze- Színházban megrendezendő mint elektromágneses hullám­re. A C-műszak hívta szo- A hérteti filharmóniai hane- nak nemcsak energiája, hanem cialista versenyre a múlt év Mo- impulzusa is van. utolsó negyedében a szövődé ^ Esz^úr szimíóniája> 1946 mérei^-éTliezer fiatal többi műszakjat, ugynogy az Kodáíy Háry-szvitje és Dvor- részvéteiévei tartotta - az ak­ő kezdeményezésüknek kö- y., . _ •mf,-.niá:„ kor még teljesen romokban he­szönhető hogy a gyárrész- ^^ u'"vilag szimfóniája verfí Drezdában _ aiakui6 nagy­7 w szerepel. Ezzel a műsorral gyűlését a német ifjúság de­leg vegul is teljesítette ter- szegedi zenekar mokratikus szervezete, a Freie vét. szerepei a szegeui z*menni De^ce Jugend (FDJ). a ma március 8-an, kedden este már több mim hárommillió né­Műsorral egybekötött Budapesten, a Zeneművé- met fiút és lányt egybefogó, ha­nőnapi ünnepséget rendez a szeti Főiskola hangverseny- taimassa^rt^ött tomomlés. belvárosi pártszervezet már- termében. Ma vasárnap délután , cius 7-én, hétfőn délután 5 „ ....... ... órakor: Bál a Savoyban. Labor­órai kezdettel a Földvári — Eszperantó tajekoztato faivy-bénet. utca 3. szám alatti helyisé- Szegedről. Tízezer Példány- Ma vasárnap este 7 órakort gében. Minden érdeklődót ban készült el az IBUSZ ®|!leta savoyban. Tömörkény szívesen látnak Atendas vin Szeged című Kedden délután 4 órakor: Té­tájékoztatója a nyári szegedi védések vígjátéka, n. Diák-bér­- Tv-közvetítés Liverpool- eszperantó fesztiválra. A letszerdán este , 6rakor. Bél , bol. A magyar televízió mar- városunk térképét és a sza- Savoyban. Juhász Gy.-bérlet. Cius 8-án, kedden 20.25 Órai hoA+Ari i út ók ok műsorát is Csütörtökön este 7 órakor: He­kezdettel' helyszíni, közvetí- SSTfé!iyíéSd^ iU^zl & Varsáayl" test ad Liverpoolbol, a Li- 16 0idalas programfüze- Pénteken este 7 órakor: Don ISSSSASrSL^ tet 40 ország -deklódűesz- órakon SSéSóL ^ perantistáinak küldik el. Tévedések vígjátéka, m. Diák­bérlet. Szombaton este 7 órakor: Bál a Savoyban. Katona-bérlet. Vasárnap délelőtt 10 órakon Országos Tanácsának kéttagú szállítás az idén is nagy £|rtgések v!Rlátéka' — A Mongol Népköztársa- ~ Befejeződött a cukor­ságba utazott a Magyar Nők repakampáiiy. A cukorrepa­Szakmaí'ideológiai ankét Március 9-én és 10-én, szerdán és csütörtökön két­napos szakmai-ideológiai ankétot rendez Szegeden a tudományegyetem jogi ka­rának épületében a kar vi­lágnézeti ós nevelési bizott­sága, valamint az MSZMP kari alapiszervezete. A ta­nácskozást szerdán délelőtt 10 órakor dr. Antalffy György tanszékvezető egye­temi tanár Állam és de­mokrácia című előadása nyitja meg. Ezután dr. Ko­vács István tanszékvezető egyetemi tanár referátuma alapján a gazdasági irányí­tás demokratikus vonásai és az alkotmány című té­mát vitatják meg a részt­vevők. Délután dr. Keme­nes Béla dékán, tanszékve­zető docens tart vitaindító előadást A gazdasági irá­nyítás demokratikus voná­sai és a polgári jogi mód­szerek címmel. Csütörtökön dr. Nagy László tanszék­vezető egyetemi tanár A szocialista demokrácia és a termelés közvetlen irányítá­sa című előadásával foly­tatja munkáját a szafcmai­ideológiaá tudományos an­két küldöttsége, amely részt mtmkát adott a MÁV-nak. vesz a nemzetközi nőnap „ .. . , mongóliai ünnepségein. Mezőhegyesen például feb­ruárig, a szállítások befe­— Meteoriteső huHt a jeztéig közel i6 ezer vasúti bulganai Pavel falu J közelében, ettől a repülőgép kocsi répát tolattak a vas- 7s órakor? szegény kis betörő. vasárnap este 7 órakor: H®­gyek alján. Badnótl-bérlet. KAMARASZÍNHÁZ Ma, vasárnap délután 3 és te­le 7 órakor: Szegény kis betörő. Pénteken, szombaton este 7 és vasárnap délután 3 és est* zúgására emlékeztető zaj és utasok "a Mezőhegyesi Cu­a különös ropogás hallat- korgyár iparványára. szőtt. Egy meteoritot már megtaláltak, három kilo­grammos súlyával valószínű­leg ez a legnagyobb. — Május 1-én nyílik a II. Dél-alföldi Tárlat. Pénte­ken Hódmezővásárhelyen elbírálták a II. Dél-alföldi Tárlatra beküldött képzőművészeti anyagot. Negyvenhat művész 201 alkotását tekintette meg a zsűri. Kíálb'tásra 93 műtárgyat fogadtak el, Békés és Csongrád megyék, valamint Szeged város képzőművészeinek alkotásaiból. A tárlaton többek között Dér István, Dorogi Imre, Er­délyi Mihály, Fontos Sándor, Papp György, Pintér Jó­zsef, Vlasics Károly és Zombori László festményeit, Dé­nes János, Hemmert János, Vinkler László grafikáit, Stefániay Edit zománcképeit, T. Nagy Irén faintarziáit és Tóth Sándor érméit láthatja majd a közönség. A kiállítás május 1-én Hódmezővásárhelyen, jűnius 5-én S2»geden, majd később Gyulán és Szentesen kerül bemutatásra. - - • , Eladó! Jól beállt sűrűsoros lucerna egész évi kaszálásra és jó minőségű lucernaszéna. Táncsics Mgtsz. Deszk. Telefon: 12-es. xK. 86. A tavaszi nagytakarítást jegyeztesse e*6 az UNIVERSIIL KTSZ szolgáltató részlegénél, Go­gol u. 26, Telefon: 31-Ofl, 31-21. Bejárónő-szolgálat, bútorkárpit, autókárpit, szőnyeg vegyszeres tisz­títása. színgaranciával, otthonában is. Lakásának lekormozó­dott falait nem kell új­ra festeni, falradirozás­sa] rendbe hozathatja. XS. 62 506 IDEGENBESZAKADT MAGYAR CSALÁD TRAGÉDIÁJA A párizsi esküdtszék nyolcévi börtönbüntetésre ítélte Felber István 32 éves magyar vasesz­tergályost, aki 1963. októberé­ben több késszúrással megölte feleségét. Felber Párizsban Ismerkedett meg feleségével, egy horthysta ezredes leányával, aki hozzá ha­sonlóan 1956-ban hagyta el Ma­gyarországot. A fiatal lány pros­tituált volt a Plgalle-on, Párizs rosszhírű negyedében Felber munkát szerzett a lánynak és elvette feleségül. Felberné két évig munkásnőként ugyanabban az üzemben dolgozott, mint férje. Az asszony anyja azonban nem volt megelégedve a „mun­kásnővel" és párizsi látogatása­kor rábirta lányát hogy váljon el férjétől. Felberné a válás után ismét a Pigalle-ra költö­zött és magával vitte ötéves kislányát. Felber ki akarta men­teni a gyermeket a rossz kör­nyezetből és a gyámhatóságok valóban úgy döntöttek, hogy az apa gondjaira keU hagyni a gyermeket. Felbémé azonban nem akart lemondani kislányá­ról és az emiatt támadt szóvál­tás során került sor a tragédiára. — Üjabb súlyos légiszeren­csétlenség történt Japánban. A BOAC angol légiforgalmi társaság Boeing—707-as típu­sú utasszállító gépe szomba­ton reggel, néhány perccel azután, hogy a tokiói repü­lőtérről felszált és Hongkong felé indult, nekiütközött a Fudzsijamának. A gépen — végleges jelentések szerint — a személyzettel együtt össze­sen 124 ember utazott Va­lamennyien életüket vesztet­ték. Ugyancsak szombaton délelőtt a tokiói öbölbe zu­hant egy helikopter, amely az egy hónappal ezelőtt sze­rencsétlenül járt gép roncsai után kutatott. — Zajtalan kulcs. Egy an­gol cég plasztik anyagból kulcsokat gyárt, amelyek zaj­talanul forognak a zárban. A találmányt örömmel fo­gadják mindazok, akik ké­sői járnak haza és diszkré­EGY KIS STATISZTIKA A statisztikusok szerint „aktív személynek"- azt le­het nevezni, aki .fizetett munkát" végez. Ezek sze­rint például Sir Edmund Hillary, amikor megmászta a Himaláját, nem tekinthe­tő aktív személynek, de amikor belépődíjas előadást tart élményeiről, akkor már igen. * Az amerikai közgazdá­szok nyugtalankodnak az emberi élet meghosszabbo­dása miatt: az állam nyug­dijterhe 25 százalékkal na­gyobb ma. mint 1900-ban volt. Amikorra a jelenlegi halandóság — mint várha­tó — felére csökken, az említett teher 75 százalékkal nő. Hogy a közösség növek­vő megterhelését elkerüljék, a nyugdíjkorhatárt 65-ről 72 évre szeretnék emelni. * A nős emberek tovább él­nek. mint a nőtlenek. A férfiak ugyanis nehezen viselik el a magányt. BÁBSZÍNHÁZ Délelőtt 11 órator CsalavárW bérlet, délután 3 órakor bér­letszünet: Hamupipőke. MOZIK Fáklya: 2, 4. 6 és 8 órákéi* A csábítás trükkje. Matiné: A levegő kalózai (fél 11.). Hétfőn: délután 2 és 4 órakor A „lord* és bandája. Este 6 és 8 órakor: A mi házunk. — Vörös Csillag: Lobo. a farkas. Előadások kez­dése: 3. negyed 6 és fél 8 óra­kor. Matiné: Az. arénában (fél 11). Hétfőn: Amerika éjjel. Elő­adások kezdése: negyed 6 és fél 8 órakor. Móricz Zsigmond Művelődési Otthon. Miháiytelek: Tenkes ka­pitánya. (4 és 6 órakor.) Magyar film. I. rész. Postás Mozi: Néma barikád. (Fél 6 és fél 8 órakor.) Nyugdíjas Szakmaközi Műve­lődési Otthon. Kossuth Lajos su­gárút 53.: Egy krumpli. két krumpli. (5 és 7 órakor.) Ma­gyarul beszélő amerikai film. INSPEKCIÓ* Al.LATORVOSI SZOLGALAT" Szeged város területére Március 5-tól 12-ig este 6 órá­tól reggel 6 óráig (vasár- és ünnepnap nappal is) elsősegély és nehézellés esetére ügyeletes dr. Rosti Ince állami állatorvos. Lakása: Gogol u. 6. Telefon: 36-48. Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni. Ki mit tud az idegenforgalomról? Már javában folynak országszerte a televízió népszerű ten akarnak bejutni. A zárat Ki mit tud? vetélkedőjének selejtezői. Tegnap délelőtt egyébként belülről tranzisz­torral lehet felszerelni: pon Szegeden a megyei tanács épületében 37 jelentkező star­tolt a délkelet-magyarországi idegenforgalmi tájegység te­tosan feljegyzi, mikor dug- rületi idegenforgalmi Ki mit tud? elődöntőjén. A tét nem ták utoljára zárba! a kulcsot a ménnyel. Ez a amelynek már az arabok a régi időkben kivételes gyógy volt kisebb, mint a tv által közvetített nyilvános verse­nyeken való részvétel. A zsűri (elnök: dr. Harangozó Jó­„ , asef, a szegedi városi KISZ-bizottság nevelési osztályának , . annK gyógymód vez>stóje Reile Gézáné, a Bács-Kiskun megyei, dr. Inokai Jánosné, a Békés megyei, Gács György, a szegedi Idegen­SZ^ItXM^ ró f°ri?alm> Hivatal vezetője. Ruzsáli Pál, az IBUSZ szegedi róSSál 1 MmSteo" nutezási irodájának vezetője és a játékvezető Nagy Pál új­anvagot — csodálatos et^ri ságíró) három megye: Bács-Kiskun. Békés és Csongrád J . versenyzői közül három meneten keresztül választotta ki •AKrUrn a legjobbakat. Az első fordulóban 10—10 kérdésből álló íveket osztottak ki, ahol a válaszokat igennel és nem­erét tulajdonítottak, legújab- k^ett jelölni Inneu 18-an jutottak a következő ban spektrál és vegréáeti ahAo1 mar .borítékból kaptak a versenyzők a elemzés alá került, s megál- kerteseket A nagy izgalmak közepette lezajlott utolsó lapították, hogy molibdent, fordul° M elso helyet Izsák Péter szegedi vei­foszfort, báriumot, kalciumot senyzo szerezte me*, aki mint katona, jelenj Hodme­és számos szerves anyagot zövasarhelyen teljesít szolgalatot. A második helyre tartalmaz A Mumieóval tör- MikJya Jenő szeghalmi tanító, a harmadikra pedig Ke­ténő kezelés a sebek rend- lemen Gábor, szintén szegedi, de Hódmezővásárhelyen kívül gyors hegedősét idézi katonáskodó versenyző került. Ök fogják képviselni elő és megrövidíti a zúzott Délkelet-Magyarországot a televízió nyilvános vetélke­csontok begyógyulásának dóján, idejét Előadások, rendezvények — Vitát rendez a Tiszatáj kri­tikai rovatának idei munkater­véről a dél-magyarországi Író­csoport és a Tiszatáj szerkesz­tősége március 8-án. kedden délután fél 6 órai kezdettel a Sajtóház klubjában. A rovatter­vet Kovács Sándor Iván, a Ti­szatáj rovatvezetője ismerteti. — Az Ismeretterjesztő Filmklub a TIT kárász utcai klubjában kedden-este 6 órai kezdettel ve­títést rendez. Beeautatják az Orosz lovasok, a Jégparádé és a Kardvívás mesterei cimű fil­meket. — A kibernetikai szabadegye­tem következő előadása március 7-én este 6 órakor kezdődik a Bolyai Intézetben. Gál János vil­lamosmérnök a gépi em'é'-e -s­ről tart előadást. — A Mars a legújabb kut ta sok tükrében címmel Márki-Zav Lajos, az Uránia csillagvizsgáló vezetője tart előadást keddpn. március 8-án este 6 órai kezdet­tel a tudományegyetem Béke­épületének Béke tantermében. 1,1986. március 6. DÉL-MAGYARORSZÁG ||

Next

/
Oldalképek
Tartalom