Délmagyarország, 1917. augusztus (6. évfolyam, 178-202. szám)

1917-08-19 / 193. szám

8 1>*L iJAAtí YARGiiSZA O fezeged, 1917. augusztus 18. DÉLMAGY ABOBS&M ^ . ^ 3 mester javaslatára elhatározta, hogy üdvözöl­ni fogja hős katonáinkat. — A szegedi m agántiszt viselők beszer­zési csoportja. A szegedi magántisztviselők pénteken megalakult beszerzési csoportja nyomban a megalakulás után munkába kez­dett. Az ügyvezető bizottság tudvalevőleg mindjárt a péntekesti megalakulás után ülé­sezett, hogy a legközlebbi teendőket megbe­szélje. Annak természetesen, hogy a beszer­zési csoport működését megkezdhesse, legelső kelléke, hogy a szükséges tőke rendelkezésre álljon. Az első napon, szombaton öt cég 110000 korona kamatmentes kölcsönt bocsájtott ren­delkezésre. A Szegedi Kendéi-fonógyár és az Ujszegedi Kender gyár 30—30.000, a Back-ina­lom és Varga Mihály 20—20.000, a Pollák Sá­muel cég 10.000 koronát adott. Az első napnak «bi>ől az eredményéből nyilvánvaló, bogy a szükséges kamatmentes tőke a legrövidebb idő alatt összejön. A beszerzési csoport sikeres működésének másik nagy biztositéka, hogy ugy Kelemen Béla főispán/mint Balogh Ká­roly tanácsos a legmesszebbmenő támogatá­sukat Ígérték meg, aminek következtében a magántisztviselők beszerzési csoportja ugyan­olyan kedvezmények!.on fog részesülni, mint a köztisztviselőké. A beszerzési csápot legelső teendői lesznek különben: a tagok számár*; beszerezni az egész évi búzát, a télire szüksé­ges tüzelő anyagot és biztositani a szükséges burgonya- és zsirmennyiséget. — Az Országos Gazdasági Bizottság fői­oszS&tasa. Az Országos Gazdasági Bizottságot, melynek elnöke a földmivelésügyi miniszter, alelnöke pedig Bartóky államtitkár lett, tud­valevőleg nyomban a bábom kitörése után szervezte meg a földművelési miniszter. Az Országos Gazdasági Bizottság gondoskodott azóta a hadsereg ellátásáról és az ezzel kap­csolatban álló szükségletekről, azonkívül a kü­lönböző ármegállapítások is a. bizottság ha­táskörébe tartoztak. A földmivelésügyi mi­niszter most föloszlatta a .bizottságot. A föl­oszlató rendelet a következő:- Miután a had­sereg ellátásának eddigelé a vezetésem alatt álló miniszeriumbau szervezett Országos Gaz­dasági Bizottság intézkedési körébe tartozó ügyeit javarészben az Országos Közélelmezési Hivatal veszi át, a visszamaradó ügyek ellá­tása pedig külön szervezet feníartása nélkül is biztositható, ennélfogva az Országos Gazda­sági Bizottságot, mint amelynek fentartására és működésére nincsen szükség, feloszlatom. — A város részvéte Orkonyi Ede iránt. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester dr. Or­konyi Ede kúriai bíróhoz a város nevében rendkívül meleghangú részvétlevelet intézett. — Tiszteit tolvaj polgártársam. A Sza­badkán megjelenő „Báesmegyei Napló" Nyilt­tér-rovatában olvassuk az alábbi fölszólítást: Felkérem azon tisztelt polgártársat, aki az éjszaka szobámba . mászva onnan egyet-mást elvitt, hogy azokat a tárgyakat, amelyeknek ő hasznát nem veheti, küldje vissza. Ilyenek volnának az irományok, kulcsok, jegyek. En­nek ellenében ruhát, pénzt, órát, láncot nyu­godtan megtarthatja. Gondolja meg, hogy nem egészen rossz üzletet ajánlok neki. A ru­hát nyugodtan hordhatja, az órát, lánzot ér­tékesítheti, a pénzt elköltheti, senki sem bánt­ja érte. Oimem megtudhatja az irományokból. A meglopott. — Szegedi vonatkozású katonai előlép­tetések. A Rendeleti Közlöny legutóbbi száma közli a legújabb honvédségi előléptetéseket, amelyek közül szegedi vonatkozásnak a kö­vetkezők: Altábornagy lett Czitó Károly, nemrégen még a honvédkerület népszerű a m igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. Vasárnap A szezon legszebb műsora! mi dráma 4 felvonásban. napos feleség vígjáték 2 felvonásban. A 9 órai előadás a Korzó mozi nyári helyiségében lesz megtartva. Előadások szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. üliirii: n Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. helyi K., hely —.80 fillér, III. hely —.50 fillér. egyhangúlag a poder és krém mellett nyilatkozik meg, mert e két szer a női szépség egyedüli biztositéka. Próbadoboz kor. 1.— Nagy doboz „ 2.50 tisztje. A vezérkari testületben őrnaggyá lé­pett elő Dobokay Béla. A honvédség tényleges állományában ezredes lett Paczolay Jenő 5. honvédgyalogozredbeli alezredes, továbbá Pa­lotás Fausztin, Kreybig Rezső, a 29. honvéd­gyalogezredben. Alezredes lett Shvoy István, a vezérkarhoz beosztott őrnagy, aki legutóbb a szegedi honvédkerület vezérkari főnöki te­endőit látta el. Százados lett helyi alkalma­zásban Szávits János, a többszörösen kitün­tetett hős, akinek féllábába került a háború. Az 1. kon-védloras tüzérosztálynál századossá léptek elő Burián Géza és Berecz Sándor. Százados lett a 2. számú esendői-kerületben Gáspár József. Főhadnagyok lettek: Fialovsz­l<5r Lajos, Próbáld Károly ós Csépi Gyula. A tartalékban Balázs Sándor. Hadnagyok a tar­talékban: Barna Nándor, Mészáros Gyula, Feuer Lajos, Szűcs Jenő, Stertz Mátyás, B'aj­kay Lajos, Eisel János, Halász László, Péter István, Deák Ferenc, Kocsis Lajos, Kozalik Jenő, Blázsik Lajos, Tóbiás Miksa. Csőreg Gyula, Csukonyi László, Turcsáuyi István, Marté Mihály, Mély Mihály, Kovács .József, (Szappanos Géza, Szabó cZltán, Simon József, Fngel Andor, Tenner István, Dudás Gyula, Gábris László, Hnttya Lipót, Szmollény Já­nos, Gotthard Pál, Tóbiás Árpád, Árva János, Török István, Rieger Mihály, Weiser György, Sándor György, Szigeti Sándor dr. Csóti M.­Mihály. A lovasságnál: Ucsnay Pál. Cseres­nyés László, Demkó Imre, Horváth Ernő és Nyiry Károly. Egészségagyi hadnagy lett: Popper Adolf és Tóth Pál László. az 5. hon­védgyalogezredben. Hadnagy gazda szati tiszt: Temmer Ferenc. Népfölkelő főhadnagy: Ko­rács János, Makra Szilveszter. Népfelkelő hadnagy: Jójárt-Bumford Béla. Szőke Antal, Zsebők János, Béndek Árpád Gusztáv, Vas­vári Emil, Miuisán Péter, Rudolffy Róbert, Somogyi Lajos, Fodor Ferenc, Sebestyén En­dre, Zsarkó Lajos. Népfölkelő hadnagy-gaz­dászati tiszt: Torma József, Taraszovies Ödön, Körösi Szilveszter. — A hivatalos lap szom­bati száma közli, hogy Mohiló Lajost a 466-ik gyalogezredben^ Kismartoni Anker Sándort az 5-ik honvédgyalogezredben és Takács Le­helt a 7-ik árkászzászlóaljban hadnagyokká nevezte ki a király. — Urileányok figyelmébe. Az egyik előkelő fővárosi lap apróhirdetési rovatából vesszük az alábbiakat: „Kitanítanék gyógyszertári segédmunkára fiatal urileányt. Német nyelv, főzésbeni jártasság, ágyneművel rendelkező előnyben. Gyógyszerész, Marosdéda. Választ cenzúra késlelteti." Nos igen: tudja meg mindenki, akit illet, vannak még mecenások

Next

/
Oldalképek
Tartalom