Délmagyarország, 1930. szeptember (6. évfolyam, 196-219. szám)

1930-09-06 / 200. szám

•j930 szeptember B. DfiLMAGYAZÜSZAG 3 VALAMINT Szeged: Kárász a6. Egyelőre sem relais, sem külön rádióadóállomási nem építenek Szegeden i kereskedelmi miniszter válasza a szegedi memorandumra — „Ha maid sor kerQI a második adóállomásra, akkor Szeged }ön először számításba" fA Délmaggarország munkatársától.') A P^magyarországi Rádió Club, mint ismeretes, néhány hónappal ezelőtt akciót indított, hogy Szeged kapja meg a tervezett relais-, vagy kü­lön adóállomást. A relaisállomások megszer­zéséért — mint emlékezetes — versenyfutás Indult meg a városok között, egyedül Szeged Irolt az, amely dr. Kogutowitz Károly egye­temi tanár indítványára külön adót kért. Én­cek érdekében a klub memorandumot készí­tett, amelyet Szeged művészi, tudományos, köz­jglett tényezői közül sokan aláírták. A memo­randumot azzal a kéréssel jutatták el Klebels­berg kultuszminiszterhez, hogy a kérelmet pártolja a kereskedelmi miniszternél. A memorandumra sokáig nem érkezett vá­lasz, mig pénteken a kultuszminiszter levél­ben értesítette dr. Kogutowitz Károlyt a ké­relem sorsáról. Dr. Kogutowitz péntek este választmányi ülés keretében ismertette a ke­reskedelmi miniszter válaszát. A kereskedelmi miniszter arról értesítette a kultuszminisztert, hogy Szeged kérelmét megvizsgálta. A relais­állomások ügye még csak tanulmányozás alatt áll és ha megvalósítás alá kerül, akkor is csak fokozatosan lehet sző a bevezetésükről a költségek miatt. A felállítandó állomások sorrendjét sok mindentől teszik majd függővé. A kért külön adóra vonatkozóan azt a választ adta a miniszter, hogy annak engedélyezése egyelőre nem áll módjában, azonban ha sor kerül egy második adó felállítására, akkor majd Szeged jön elsősorban számításba. A klub választmánya a miniszter válaszát pozitív ígéretnek tekinti, mert fontosabb érdek, hogy Szegeden legyen a második adóállomás és ne ismét Csepelen. Beérkezett a járásbírósághoz az első színházi kártérítési pör Solvmossy Sándor 5900 pengő kártérítés! követel a várostól fi Délmagyarország munkatársától.) A l!'Délmagyarország megirta, hogy több szinész, akit Kürthy György nem szerződtetett a szín­házhoz, bepörli a várost. Az első keresetet a város ellen Solymössy Sándor adta be és a szegedi járásbíróság október l-re tűzte ki az lelső színházi kártérítési pör tárgyalását. Solymossy Sándor keresetében előadja, hogy Jogosan hihette magát a szegedi szinház tagjá­nak, mert Kürthy György közölte vele, hogy a szinügyi bizottság elfogadta a javaslatát és őt is szerződteti a szegedi szinház tagjai So­rába. Annyira biztos volt szegedi szerződteté­sébén, hogy semmiféle lépést nem tett annak érdekében, hogy másutt helyezkedjen el. Elő­adja még keresetében Solymossy azt is, hogy amikor a szinészegyesűlettől pénzt kért köl­csön, az egyesület Kürthyhez fordult, hogy Solymossy tagja-e a színháznak. Kürthy ked­vező válasza után a szinészegyesület Soly­mossynak folyósította is a kölcsönt. Mindezen indokok alapján arra kéri Solymossy a bíró­ságot, hogy állapítsa meg a város kártérí­tési kötelezettségét és részére egyévi fizetés­nek megfelelően ötezer pengőt Ítéljen meg. Egyébként a többi, furcsa körülmények kő­zött nem szerződtetett és állás nélkül maradt szinész érdekében azt a tervet vetették fel a színházi irodában, hógy éjjeli előadást ren­deznek javukra. Hogyan történt Csonka János halálos szerencsétlensége a vágóhídon? A szegedi törvényszék Ismét elrendelte a bizonyítás kiegészítését (A Délmaggarország munkatársától.) Két eszten­dővet ezelőtt halálos szerencsétlenség történt a vá­rosi vágóhídon. Csonka János napszámos az egyik kazánt tisztította, eközben a magasfeszültségű vil­lamos kézilámpa halálra sújtotta. A kiszállott bi­zottság a holttest mellett egy kisfeszültségű, re­dukált lámpát talált, amelyet speciálisan kazán­tisztításhoz szoktak használni. Ez a lámpa ala­csonyfeszültsége miatt alkalmatlan halálos ütésre, viszont a boncolás kétségtelenül megállapította, hogy Csonkát áramütés ölte meg. Az esetet kővető három hónap múlva érdekes fordulat tőrtént az ügyben. A vizsgálóbíró előtt megjelent egy Németh János nevü vágóhídi mun­kás és előadta, hogy a szerencsétlenséget Felföldi István üzemvezető-gépész okozta azzal, bogy el­Greta Garbó énekel hétfőtől a Belvárosiban. nézte a magasfeszültségű lámpa használatát. Mert a szerencsétlenül járt Csonka nem azzal a lámpá­val dolgozott, amelyet a bizottság a halott mellett talált. A szerencsétlenség utáu megkérte őt Felföldi, hogy hozzon le a raktárból egy alacsonyfeszült­ségü redukált lámpát és azt állította a halott mellé. Ezért talált a bizottság a halott mellett szabályos lámpát. Elmondotta, hogy azért várt eddig a feljelentéssel, mert félt Felfölditől, de miután a gépészt elhelyezték a vágóhidról, meg­tette jelentését A megindult uj vizsgálat alatt több munkás tett ilyen értelmű vallomást, mire az ügyészség gondatlanságból okozott emberölés miatt vádiratot adott ki Felföldi ellen. A szegedi ügyészség első izben 1929 decemberé­ben tartott az ügyben főtárgyalást. Felföldi István azzal védekezett, hogy nem volt felelős üzem­vezető. De nem igaz az sem, hogy valakinek uta­sítást adott volna arra, hogy redukált lámpát állítson a halott mellé. A munkások azért tettek ellene ilyen vallomást, mert haragszanak rá.. A bíróság ezután több tanút hallgatott fel, igy Kiss Balázs, Farkas Imre, Barna Mihály munká­sokat, akik azt igazolták, hogy Csonka a magas, feszültségű lámpával dolgozott. Kihallgatták Csányi Ferenc városi főmérnököt, aki kijelentette, hogy bár az ő hatáskörébe tartozik a vágóhid ellen­őrzése, mégsem tudja, hogy milyen lámpával dol­goztak a kazántisztitásnál. Dr. Jankovics László orvosszakértő szerint Csonka halálát villanyáram­ütés okozta. Dr. Feuer Egon ellenőrző szakértő annak a véleményének adott kifejezést, hogy a halált hőguta is okozhatta. Az elektromosszakér­tők: Rátkag Endre és Klein Ottó szerint nem lehetett teljes bizonyossággal megállapítani, hogy mi okozta Csonka halálát. A további kihallgatások során olyan vallomások is hangzottak el, amelyek a gépész és Balázs Károly vágóhídi igazgató közötti rosszviszonyra vonatkoztak. A biróság az igazgatón kivül kihall­gatta még Beck Aladár vágóhídi állatorvost, Buócz Károly főtanácsost, Vidovics Ferenc tanár-szakér­tőt, majd dr. Eisner Manó védő kérésére a biró­ság elrendelte az iratoknak az Országos Orvosi Tanácshoz való felterjesztését annak eldöntése vé­gett, hogy mi okozta Csonka János halálátj Pénteken tartott a tőrvényszék ebben az ügyben ismét főtárgí/alást. Mivel az előző tárgyalás óta 30 nap eltelt, a perrendtartás értelmében újra ki kellett hallgatni az összes tanukat és szakértő, ket. Ez reggeltől délig tartott A tanuk és a szak­értők fentartották az előző tárgyaláson tett vallo­másukat, majd dr. Eisner Manó ujabb bizongi. tási indítványt terjesztett elő. Kérte megidézni és kihallgatni a mentőket arra a körülményre, hogy mikor hivták ki őket a balesethez, több tanút jelentett be annak az igazolására, hogy magas­feszültségű lámpát használtak ezt a balesetet meg­előzően az összes szegedi kazántisztitásnáL Dr. Mihálgffg István ügyész kérte a távollévtf dr. Jankoviccs László orvosszakértő tanukénti ki­hallgatását. A biróság a kérelemnek helyt adott és a tárgyalást szeptember 30-ig elnapolta. Ekkor kerül sor az Igazságügyi Orvosi Tanács szakvéle­ményének ismertetésére is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom