Délmagyarország, 1911. május (2. évfolyam, 100-123. szám)

1911-05-24 / 118. szám

8 OELMAGYARÖRSÜÖ 1911 május 24 — Lázár polgármester Budapesten. Lázár György dr, polgármester kedden Buda­pestre utazott, ahol több városi ügyet intéz el. — Segély a Soiuogyi-köiiyvtáviiak. A muzoumok és könyvtárak igazgatója arról értesítette Szeged várost, hogy fölterjesz­tésben kérte a vallás- ós közoktatásügyi minisztertől négyezer korona államsegély­nek a Somogyi-könyvtár részére való enge­délyezését. — Uj ügyvéd. Benyovszky László dr, a sze­gedi jogászólet rokonszenves tagja az ügyvédi vizsgát letette. Glattfelder püspök Makónak. Makóról jelentik: Makó városához Glattfcl­der Gyula dr uj csanádi püspök leiratot intézett, amelyben kijelenti, hogy minden­kor a legnagyobb buzgalommal és igyeke­zettel azon lesz, hogy Makó város érdekeit előmozdítsák. Ennek egyik jelóiil átengedi a makói főtéren álló csanádi püspökség házát százharmincezer koronáért. A ház, mely ezen összegnél jóval többet ér, lehe­tővé teszi, hogy az uj városházát e ház helyén ópitsók föl. A püspök leirata Makón nagy örömet keltett. A püspök ezzel szép jelét adta, hogy Makó város haladásának ügyét szivén viseli. — Hici'onymi emlékezete. A Szegedi Gaz­dasági Egyesület Hieronymi Károly kereske­delemügyi miniszter elhunyta alkalmából rész­vétét fejezte ki a kereskedelemügyi minisz­tériumnak. A minisztérium nevében Kálmán Gusztáv államtitkár most megköszönte a rósz­vótnyilvánitást Bokor Pál helyettes polgármes­ternek, az egyesillet elnökének. — Vidéki hirlapirók igazgatósági ülése. A vidéki hírlapírók országos szövetsége junius harmadikán este bét órakor Szabadkán, a Ke­reskedelmi Egyesület dísztermében igazgatósági ülést tart. — Harmatit Hedvig temetése. Budapest­ről jelontik : Immár végkép el kellett búcsúzni a szegény Ilarmath Hedvigtől. Délután fél­négykor eltemették, nincs többé. Kedves, szi­vünkhöz nőtt alakja — az emlékezeté. A szim­pátia, amely életében körülvette, virágerdővel díszítette föl koporsóját. Barátok, ismerősök, tisztelők kegyeletük jelével halmozták el. A ravatalt a Lipót-lcörut 10. számú házában levő lakásban állították föl. Félnógy előtt valamivel lehozták a koporsót az udvarra, itt volt a gyászünnepély. A temetésen ott volt a művé­szet, irodalom, szinház megannyi kitűnősége. — A városi párt közgyűlése. A szegedi városi párt évi rendes közgyűlését szombaton délután hat órakor tartja meg a felsővárosi Gedó-féle kerthelyiségben. Közgyűlés után nyolc órakor ugyanott társasvacsora lesz. — A szegedi leányegycsület. A szegedi leányegyesület kedden délelőtt a tagok élénk részvétele mellett tartotta meg évi rendes közgyűlését. Feuer Erzsi elnök megnyitó­beszéde után Kállai Emil dr, titkár terjesz­tette elő az elnökség évi jelentését, amelyet jóvábagyóan tudomásul vettek s az elnökség­nek a fölmentvényt megadták. 22.232 korona 90 fillér az egyesület vagyona. A népkonyhában az idén 20.177 adagot fogyasztottak el. A választásokat ejtette meg azután a közgyűlés a következő eredménynyel: Diszelnök Singemé Horovitz Katalin, elnök Feuer Erzsi, alelnök Brecber Margit, pénztáros Schiiffer Rózsa, ellenőr Grün Rózsi, titkár Kállai Emil dr. A leányegycsület még elhatározta, hogy Löw Lipótnak, a nagytudásu főrabbinak emlékére ezer koronás alapítványt tesz s a junius 4-iki ünnepségen részt vesz. — Az istentelen európai diplomaták. Londonhói jelentik: A presbiteriánus egyház vezetősége szent hadjáratot hirdet a Washingtonban székelő európai diplomácia ellen, amely vasárnaponkint fényes estólye­ket szokott rendezni ós megmételyezi vele az európai erkölcsöket. Mr. Harlan, magas­áliásu biró és a presbiteriánus egyház elő­kelő funkcionáriusa, nyilt levelet adott ki az európai diplomaták ellen, amelyben igy ir: Szégyen és gyalázat, hogy külföldiek jönnek Washingtonba és vasárnap mulatságokat rendeznek, ahelyett, hogy templomba jár­nának. — Görgey. Budapestről jelentik: A Mária Valéria-utcai csendes palotában nyári üdü­lésére Visegrádra készül Görgey Artúr, a szabadságharc agg fővezére. A legutolsó na­pokban az a hir terjedt el, hogy a tábor­nok gyengélkedik. Szerencsére nem igaz e hir. Görgey tábornok igen jól érzi magát és öcscsének, Görgey István közjegyzőnek csa­ládjával csak a melegebb napokat várják, hogy kiköltözzenek a visegrádi tuszkulá­numba. A tábornok kedden délelőtt nyitott ablaknál ült és nagy érdeklődéssel hallgatta az újságok hireit,amelyeket előtte fölolvastak. — Molnár Ferenc autója. Budapestről je­lentik: Molnár Ferenc, a kiváló iró kedden délután elhagyta a Pajor-féle szanatóriumot, ahol eddig orvosi ápolásban részesült. Orvosi tanácsra gyalogosan indult Zsigmond-utcai lakása felé. Délután egy mélyen lefátyolo­zott hölgy és két kis fiúcska látogatta meg az irót. Rövid vizit után Molnár Ferenc a hölgygyei ós a két fiúval pompás automobil­jába ült s azt Molnár vezette. A főúton simán, minden baj nélkül száguldott az autó, de mikor a jégveremnél levő fordulóhoz értek, a sebes iramban haladó automo­bil, miután Molnár elfelejtett tülkölni, beleszaladt az épen beforduló 344-os számú bérkocsiba. A bér­kocsi, melyet Weisz Simon hajtott, darabokra tört, egyik ló elpusztult. Szerencsére ember­életben nem esett kár. Molnár Ferencet a ki­állott izgalmak ugy megtörték, hogy kénytelen vissza menni a Pajer-fóle szanatóriumba. — Az állomásfülvigyázó tragédiája. Sza­badkáról jelentik: A babapusztai állomáson bor­zalmas szerencsétlenség történt. Szűcs Pál állo­mási fölvigyázó a két órakor Babapuszta­állomásra befutó 4216. számú tehervonatot várfa az állomás előtt. A vonat 50—60 méter­nyire lehetett az állomástól, amikor Szűcs kiállt a sinek közé és piros lámpáját meglóbálva, jelezte a vonatnak, hogy megálljon. A vonat berobogott az állomásra ós az állomás épülete előtt megállt. Mikor a szokásos három percnyi megállási idö letelt, a vonatvezető inditani akarta a vonatot, de várta a jelzést. A jelzés azonban késett. A vonatvezető nem tudta mire vélni a jelzés elmaradását, azt hitte, hogy az állomási fölvigyázó bement az állomás épü­letébe ós mivel jelzés nélkül a vonatot meg nem indíthatta, leszállt a vonatról és bement az állomási épületbe, ahol azt mondták, hogy az állomásfölvigyázó az épületbe nem is jött be. Az állomás és a vonat személyzete az állomás­fölvigyázó keresésére indult. Hosszú keresés után végre megtalálták az ötödik teherkocsi alatt, véresen, szétroncsolt tagokkal, élettelenül. Nehéz kideríteni, hogy kerülhetett a szeren­csétlen embor a vonat alá. Az öngyilkosság teljesen kizártnak tartható, mert öngyilkosságra semmi oka nem volt. A legvalószínűbb, hogy Szűcs föl akart szállni valamelyik kocsira. Nem jól világította meg a kocsi lépcsőjét, félrelépett és igy zuhant le a korekek közé. — Agyonverte az apját. Újvidékről jelentik: A délvidéken és különösen Erdély oláhlakta községeiben számtalan bűn marad kiderítetlenül és megtorlatlanul, mert van­nak járások, ahol harminc esztendő óta se láttak orvost, halottkémnek pedig egyszerű földmiveseket alkalmaznak, akik természe­tesen még a halál okát se tudják megálla­pítani. Megtörténik, hogy valakit megmér­geznek és a halál okául tüdőgümőkórt köny­velnek el. Peics György szállási kisbirtokost is ilyen alaposan vizsgálták meg,mikor meghalt. Borzasztó sérülés volt a fején, de a halott­kém nem nagyon kutatta, hogy a seb hon­nét ered, egyszerűen beirta, hogy György bácsit agyonrugta a ló. Több mint félév telt el azóta és most névtelen levél figyelmez­tette az ügyészséget, hogy Peicset ó mos bottal a fia, István ütötte agyon. A fiút, aki beismerte bűnét, a csendőrség letar­tóztatta. — Öngyilkos ispán. Hódmezővásárhelyről jelentik: Kenéz Lajos ispán megmérgozto magát és meghalt, Kenéz vásárhelyi utkaparó fia volt, a földmivesiskolában tanult és nyolc óv előtt Eszterházy herceg sárosdi uradalmában mint ispán volt alkalmazva. Az öngyilkosságot azért követte el, mert az uradalom által rábízott pói­zeket elköltötte. — Tüntetés a Házban. Budapestről je­lentik: A szociáldemokrata párt kedden tün­tetést rendezett a képviselőházban. Abban a pillanatban, mikor Hazai Samu honvédelmi miniszter beterjesztette a véderőjavaslatokat, a második emeleti karzat középső részéből nagy csomó cédula röpült a terembe, ame­lyet egy fiatal ember hajított a honvédelmi miniszter felé. A cédula-tüntetés nem zavarta meg a minisztert, aki folytatta a javaslatok előterjesztését. Azt a fiatal embert, aki a cédulákat ledobta, a karzaton szolgálatot tel­jesítő detektívek nyomban kivezették és a háznagyi irodában jegyzőkönyvet vettek föl vele. Majd az ötödik kerületi kapitányságra vitték, ahol igazolta magát, hogy Gytday Sándor cipészsegéd. A röpcédulákat a párt megbízásából szórta. Szabadon bocsátották. — Az asszonyka. Aradról jelentik : Nagy társaság volt hétfőn este Markucz József bara­konyi jegyző házában. Éjfélig mulattak, ekkor hirtelen a szomszéd szobából revolverlövés hal­latszott. A jegyző fiatal felesége mellbelőtte magát. Beszállították a borosjenői kórházba, ahol atyja járási orvos. Állapota súlyos, do nem életveszélyes. Egy év óta ól boldog házasélet­ben és azt hiszik, hogy véletlenül lőtt magára. — Táncestély a Bi'iiekner-kertheii. Az államvasuti altiszti kör a tisztviselő ifjúság támogatásával junius 3-án a Bruckner-kertben fényesnek ígérkező táncestólyt rendez. Világ­posta, táviró- ós távbeszélő-állomás és szépség­verseny is lesz. A győztesek egy-egy remek csokrot is kapnak. Á tiszta jövedelmet a vas­utas árvaház, a siketnémák szegedi intézete, a hirlapirók országos nyugdíjintézete és a kör zászlóalapja javára fordítják. Az estély fényes erkölcsi és anyagi sikere előre is biztosítva látszik abból a szorgos agilitásból, amit a jó­tékonyság jegyében fáradozó rendezőség végez. — Szegedi tornászok IVagykikindán. A tornaegyesület kiváló csapata a hódmezővásár­helyi ós nagyváradi fényes szereplés után junius tizenegyedikén Nagykikindát keresi föl, hogy jeles képességeinek bemutatásával egyrészt magának és városának jóhirnevét öregbitso, másrészt pedig az ottani fiatalságot a tested­zés komoly művelésére buzdítsa. A tornászok már javában készülnek ujabb szereplésükre és előreláthatólag husz-huszouöten vesznek részt a csapatban, mely fabottal, továbbá korláton és nyújtón mutat be elsőrangú gyakorlatokat. Nagykikindán nagy érdeklődéssel várják a szo Legkellemesebb családi SZÓRAKOZÓHELY a kerthelyisége a szinház mellett. :: Minden este mozgófSngkép-etöadás Oj Kossuth - kávéház

Next

/
Oldalképek
Tartalom