2. oldal, 369 találat (0,150 másodperc)

Találatok

101. 1938-06-14 / 131. szám
[...] Erdélyi János Kertész T ajos vitéz Kéray Endre Konstantin Pista és [...] de legnagyobb sikere a János vi­téz ügyes jelenetekből összeállított előadásának volt [...] József Gombó Reginával Házasságot kö­töttek Farkas János ökrös Erzsébettel Iritz Sá­muel [...] kocsit amely asszohyt gá­zolt Fcrenczi Sándorné 36 éves Róka uccai asszony [...]
102. 1938-06-19 / 135. szám
[...] Már 17 pengőm kaphat egy vitéz l nlt gy ormokkocsi üzembon [...] Daróczi Rozá­lia Elhaltok özv Junkovics Sándorné 67 Mesz­lényi Dezső 45 özv [...] Miksa 62 Mol­nár József 61 Farkas Imre 22 Szécsi József 65 [...]
103. 1938-07-17 / 158. szám
[...] le a Sirkert uccában Csuzdi Sándorné Dessep ffv téri asztalos fe­lesége [...] sarkával olyan súlyosan összeverte Csuzdi Sándornét hogy a mentőknek kellett körházba [...] 58 Pompás uj kávéháza János vitéz sőrőzője gyönyörű télikertje a főváros [...] előnyös penzió árak Cigány szegedi Farkas Jóska Jazz­tánc Virány swing orchestra [...]
104. 1938-09-11 / 194. szám
[...] L Pompás uj kávéháza János vitéz sörözője gyönyörű télikertje a főváros [...] előnyös penzió árak Cigány szegedi Farkas Jóska Jazz­tánc Virány swing orcheslra [...] Szabó János és neje Barla Sándorné 975 négyszögöl dáli ugarját 1188 [...] z házát 3 ezer pengőért vitéz Józó Péter és neje Bagaméri [...]
105. 1938-10-25 / 231. szám
[...] A közönség soraiban olt volt vitéz dr Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő [...] Ferenc fakereskrdő Stern­berg Zoltán fnkereskedő vitéz Balogh Sándor kövező Budavári Sándorné képkerctező Csáki Ferenc takarmánykercskodő Zseinbori [...] bizottság október 28 án tárgyalja Farkas Antal hentes és mészáros ifj [...] Józsefné zsibárus Szende Izsó fáspinrés Farkas Gyula allalkercskedő dr Be­nedek Zoltán [...]
106. 1938-11-05 / 240. szám
[...] eljuttatni szíveskedjék Ha­zafias üdvözlettel dr vitéz Csiky Jenő kir ker börtönigazgató [...] kisleányt vendégül látni IIizafias tiszte­letiéi vitéz Süvegh Dezső kárpitos Adományok Pénle [...] 10 Szánthó János 20 László Farkas József szegcdi cég 10 We [...] 1 nöi rövid kabát Török Sándorné 4 P dr Kovács Károly [...]
107. 1938-11-13 / 248. szám
[...] Sándor Benő és Muhari Mária Farkas Sándor cs Yidák Margit Pataki [...] Hódy Antalné S 2 Gera Sán­dorné 42 vitéz Vajkav Mihályné 45 Viki István­né [...] felszabadulásának ünnepén a szegedi vegyesdandár vitéz nagysclmcczi Mcrey László altábornagy vezetésével [...] kuruc őrzi Hazajöttek elkergetett bujdosó vitéz il Kassa felé igaz jószág [...]
108. 1938-11-15 / 249. szám
[...] pontos megjelenés Budahegyi Jó­zsefné Czappcrt Sándorné Csányi István Csányi Istvánné Csányi Péter ifjú Csetneky István vi­téz Csetneky Istvánné özv Dávid Gyufáné [...] már eddig is a szegedi vitézek hölgyei nemcsak a felajánlá­sokkal pénzbeli [...] vasárnap délelőtt A nemes ak­cióhoz vitéz Pa ugyay Farkas a Széchenyi Mozi igazgatója lehetővé [...]
109. 1938-11-20 / 254. szám
[...] Sopsich János prépost Atkaimi szentbeszédet vitéz Pint é r József pp [...] Zboray Ferenc a zene­szerzők közül Vitéz Endre vitéz Pctcrdy Lajos ifj Boldizsár és [...] Mária Fehér Péter ts Kiss Farkas Erzsébet Győrt Imre és Gólya [...] Batancs Piroska 15 özv Kiss Sándorné 53 Kósa lllcsné 62 Ónozó [...]
110. 1939-01-29 / 24. szám
[...] Gizella El­ba tik Geigr er Sándorné 88 Kopasz Ferencné 25 Kiss [...] özv Zöldi Andrásaié 91 éves Farkas Mihály 8 hónapos Schr elder [...] Ferencné 80 Tamás János 47 vitéz Margiltay István 43 Deák János [...] 91 Kuklay Já­nos 45 özv Farkas Gyu áné 79 özv Nyáry [...]
111. 1939-02-02 / 27. szám
[...] Mester János Gelei Jó­z rf Farkas Béla egyetemi tanárokat láttuk A [...] meg a helyőrség katonai előkelőségei vitéz Mérey altábornagy­gyal az élen akinek [...] Lenvai Tusi Breinovics Vilmosné Fnludi Sándorné Kevevári Manvika Orsolva Mária Neiszinger [...] Józsefné Hatvani Jenőné Horváth Ilike Farkas Fercncné Koltav Magdi ZsednóczkI Irénke [...]
112. 1939-02-08 / 31. szám
[...] Főiskolai álarcosbál Február 16 Aradi Farkas Károly eigánybálja Raffaynál Február 18 [...] munkát végzett élén dr Nagy Sándorné elnöknővel aki melleit ott volt [...] Vági Jánosnc Tóth Miklósné Varnyu Sándorné dr Bod Árpádné Jelen voltak [...] Nagy Sándor dr Sáska István vitéz Zádorfalvy Má­tyás védnökök A mulatság [...]
113. 1939-02-12 / 35. szám
[...] legragyogóbb hangulatban A bálon megjelent vitéz Merev László altá­bornagy és neje vitéz Imees György dr főispán és [...] Lászlóné dr Hunyadi Jánosné Danner Sándorné Kneffcl Sándorné dr Bokor Pálné vi­téz Somfalvy Gyuláné ifj Danner Jánosné [...] alkalmazottak bálja Február 16 Aradi Farkas Károly cigánybálja Raffaynál Február 18 [...]
114. 1939-02-19 / 41. szám
[...] Wechsler Mária Szirovicza István és Farkas Ju­lianna Tokody István és Nagyiván [...] Faragó Antalné 55 özv Politzer Sándorné 92 Hódi János 64 Hegedűs [...] Józsefné 81 Polyák Ferenc 15 Far­kas András 21 Ifkovies Gábor 10 [...] Állandó raktár nagv vá­laszték özv vitéz KALLAYNÉNAL Kálvária tl Telefon 15 [...]
115. 1939-03-05 / 53. szám
[...] József Reiehlinger Erzsébettel Bogár Antal Farkas Ilonával Szőke János Lauer Etelkával [...] 37 Szántai Ba­iázsné 23 Komócsin Sándorné 40 Szélpál Ali­hály 48 Tóth [...] Állandó raktár nagy vá­laszték özv vitéz KÁLLAYNÉNÁL Kálvária u 44 Telefon [...]
116. 1939-03-12 / 59. szám
[...] Gyu­la Kővári Julianna Bánfi Imre Farkas Má­ria Farkas László Németh Mária Meleg Jó­zsef [...] Csighy János 79 özv Lochmann Sándorné 60 özv Battancs Józsefné 86 [...] raktár nagy vá lasztik üzv vitéz KALLAYNÉNÁL Kálvária u 41 Telefon [...]
117. 1939-06-02 / 124. szám
[...] két érdekes elő­adás hangzott el Farkas Béla dr A rákok pillássejtjeiről [...] 3 gyer­mekruha 1 papucs Zerdahelyi Sándorné 1 kg tarhonya Rónay né [...] 8 drb ruhácskát var­iak meg vitéz Bakonyi Imre könyvek és térkép vi­téz Káldyné 2 pengő Miután élelmiszereket [...] Mária Gálffy Marika Gáspár Amália vitéz Bánky Róbert Bánky Elemér Sel­ley [...]
118. 1939-06-14 / 133. szám
[...] Az elő­adásokat vita követi A VITÉZEKNEK TILOS A NYILASKE­RESZTES PART A [...] végéig a városi katonai parancs­nokságnál Vitéz utca 11 földszint nanonta 11 [...] öngyilkossági szándékból leugrott az emeletről Farkas Erzsébet 22 eves háztar­tási alkalmazott [...] csalt ki özvegy Rót h Sán­dorné budapesti lakostól A rendőrség bűnügyi [...]
119. 1939-07-30 / 172. szám
[...] Fehér Margit Zlugi Imre és Farkas Gizella Kluszák István dr és [...] 21 Lovászi Antal 60 Gucsi Sándorné 31 özv Gárgyán Imréné 81 [...] emlékére rendezendő ünnep­ségeken résztvegyen A vitézek és vitézi vá­rományosok resztvesznék az [...] olcsó árak Unió könyvre is Vitéz SÜVEGII DEZSŐ kárpi­tosmester Kálby Albert [...]
120. 1939-08-29 / 196. szám
[...] Glattfelder Gyula dr megyéspüspök dr vitéz Shvoy Kálmánná és Muntyán Ist­ván [...] anyák kaptak pénzjutalmat és kitüntetést Farkas Gyuláné Lőcsei Mihályné Kovács Ist­vánná Csepregi Sándorné csak kitüntetést Pál Béláné Bánfi [...] Szappanos Lajosné Árendás Ferencné Balog Sándorné Juhász Mi hályné Bürgés Mihályné [...]
121. 1939-09-03 / 201. szám
[...] Já­nosné Hunyadi tér 14 özv Farkas Józsefné Hajnal utca 11 b [...] Adolf Polgár utca 30 özv vitéz Szántay Já­nosné Boldögasszony sugárút 33 [...] Csongrádi sugárút Só Láng Károly Vitéz utca 18 Fleiszig Samtt­né br [...] magántulajdonban levő területet megszerzett Dékány Sándorné szegedi lakosnak ingatlan területet adott [...]
122. 1939-09-07 / 204. szám
[...] II o v á n Sándorné haragjának középpontjába K 6 s [...] érdekeset teremtő versenyt Tavaly ősszel vitéz Falugyay Farkas vollc át a Széchenyi Mozit [...]
123. 1939-09-23 / 217. szám
[...] 5500 pengőért Balogh Ferenc eladta vitéz Dobó Jánosnak a Bak tő [...] K ka tjövedelemmel 1500 oencöért Farkas Istvánné eladta Bárkányi József és [...] tjővedelemmel 3 VJ 7 pengőén Farkas Istvánné eladta Bárkányi József és [...] 11 sz búzát pengőért Szilágyi Sándorné eladta Fogas István és nc [...]
124. 1939-10-08 / 229. szám
[...] em szabadegyetemi előadást tart Előad vitéz Surányi Unger Tivadar dr egyetemi [...] Házasságot kötöttek Menner János és Farkas Hona Fcscher Mihály és Gyárfás [...] Lászlóné 68 Vadász Mihály 35 Farkas János 43 Virág Jó­zsef 90 [...] özv Szegleti Jánosné 82 Szabó Sándorné 58 Juliász Gergelyné 54 Komá­romi [...]
125. 1939-12-03 / 275. szám
[...] 3 i Gúál Jeremiás 25 Farkas Mihály 88 Csonka András­áé ü [...] Gotz Mátyásné 65 özv Sándor Sándorné 58 Luki Danica 35 eves [...] irre­denta tartalmú dráma előadása előtt vitéz Gár­gyati Imre a MOVE szegedi [...] Széke és társ 3 dalombizottsága vi­téz nagybányai Horthy Miklós Magyarország főméltóságu [...]
126. 1940-01-28 / 22. szám
[...] t Modern kárpitozott bútorokat rendeljen vitéz SíiVEGH DEZSŐ kárpitos KÁLLAY ALBERT [...] nőszövetség munkáját ismerteti dr Makkai Sándorné s gcrdonkaszúmmal közremű­ködik Szarka László [...] Ferenc 56 Szász Jukabné 82 Farkas Ist­ván 35 Tanács Irén 10 özv Vocscy Sándorné 68 Fischcr Jenő 62 Kiss [...]
127. 1940-06-16 / 135. szám
[...] ki illetőleg ügyfeleket idéztek meg Vitéz Szabó Géza dr tanácsnok a [...] Gémes Sándor és Lov­rencsics Terézia Farkas Ferenc és Kató Fiozália Nacsa [...] Osváth Imre 54 özv ida Sán­dorné 98 Szabó Irén 3 Kispál [...]
128. 1940-07-02 / 147. szám
[...] augusztusra földszintes kettőszoba hallos lakás Vitéz utca 18 földszint Egy nagy [...] 25 P vételárért özv Juhász Sándorné szegedi lakos eladta Molnár utca [...] lakosnak 33 000 P vételárért Farkas József és tsa szegedi lakosok [...]
129. 1940-07-09 / 153. szám
[...] csárdából egy ismeretlen egyén kölcsönkérte Farkas Imre fe­hértől lakos kerékpárját amelyet [...] 42 kor kat tiszta jövedelemmel Farkas István és neje szegedi lakosoknak [...] 29 kor kat tiszta jöve­delemmel vitéz Szőke István és neje szegedi [...] n öl udvarral özv Bn­kaesi Sándorné szegedi lakősnak 24 000 P [...]
130. 1940-08-04 / 176. szám
[...] közben lezuhant A gép pilótája vitéz G a g y ó [...] 000 pengőért Vőneki Istvánné eladta Farkas Eajos és ne­jének a Bndonihalom [...] n öles telekkel 3100 pengőért vitéz Farkas József és neje eladták Czirok [...] kat jövedelemmel 300 pengőért Dékánv Sándorné eladta Dékánv József és ne­jének [...]
131. 1940-08-11 / 182. szám
[...] vissza ne térjen Hét újságíró vitéz Benke Tibor Molnár Béla P [...] vérig magyar falusi házat ábrázol Vitéz Bonczos Miklós államtitkár az árvízvédelem [...] Csiszér Béla és Balogh Julianna Farkas Im­re és Sehneider Józsa vitéz Iványi József és Éber Etelka [...] László 7 hó özv Csűri Sándorné 82 Hegedűs Antal 66 Tóth [...]
132. 1940-08-18 / 187. szám
[...] 79 özv Csiszár Józsefné 90 Farkas Erzsébet 15 Dobák Gergely 44 [...] a oly 61 özv Pollák Sándorné 65 Kasza Péter 48 Kátai [...] pengőért sportkocsik 20 pengőtót kap­hatók vitéz UállQHnfi gyermekkoesigvá­Felelősségteljes munka ll PlOviltf [...]
133. 1940-08-25 / 192. szám
[...] napjáról Közvetítés Siófokról Beszél Gecső Sándorné és Le­genyei József dr 20 [...] hangjáték 3 rész­lten Szövegét írta vitéz Vaday Albert Zenéjét szerezte Fehér [...] a dolgozó uj Itália Hegedűs Sándorné Jnkay Jolán em­lékiratai Jókai és [...] Imre magyar nó­tákat énekel kíséri Farkas Jenő cigány­zenekara 13 00 A [...]
134. 1940-09-22 / 216. szám
[...] 40 tisztség kerül betöltésre A vitézek lErdélyértc Csongrád vármegye Vi­tézi Széke [...] Barabás Pi­roska Vargvas József és Farkas Rozália Apró TsfváD és Markó [...] Kovács Rona Elhaltak özv Ker­tész Sándorné 85 éves Kis Péter Józsefné [...] Márton 72 Váradi Ferenc 86 Farkas Béla 2 hónapos Joanovics Szilárd [...]
135. 1940-09-29 / 222. szám
[...] a Nem­reti Munkaközpont mai ünnepségén Vitéz Marton Béla a Nemzeti Munkaközpont [...] 83 Lá­zár Antalné 71 Szemmári Sándorné 71 Csűri ls ván 37 [...] Sándor 71 Tombácz Ferencné 45 Farkas Mária 1 özv Kovács Henrikné [...]
136. 1940-10-06 / 228. szám
[...] Barna Endre Rigó utca 38 vitéz Balogh Sándor Polgár utca 26 [...] Korona utca 26 özv Csányi Sándorné Korona utca 26 özv Csányi Sándorné cég Korona utca 26 Erdős [...] Dezső dr Délibáb utca 11 Farkas Nándor Katona utca 25 vitéz Kiss Györgvné Szentháromság utca 48 [...]
137. 1941-02-18 / 40. szám
[...] közgyűlés egyhangúlag Marto­tiosi Józsefet dr vitéz Savanya Ferencet és Gra­lid Erdőt [...] lakosok elad Iák özv Lázár Sándorné szegedi lakosnak Szcl­utca 12 sz [...] tjövede lemmel 480 P vételárért Farkas Imre és társai sándoiTalvi lakosok [...] kat tjo­védefemmel 5000 P vételárért Farkas András szegcdi lakos eladta CsánJ [...]
138. 1941-03-30 / 73. szám
[...] tjövedelemmel 2300 P vételárért k Farkas Mihály és neje szegedi lakosok [...] szegedi lakosok eladták őzv Tandari Sándorné szegedi lakosnak Külső Csór­va dülőbeli [...] és neje szegedi lakosok eladták vitéz Oláh István és neje szegedi [...]
139. 1941-04-19 / 88. szám
[...] gyűjtés A tiszti asszonyok kögében vitéz Solymossy János tábornok neje folytat [...] Schilling Gáborné Szabó Jánosné Fisó Sándorné Rack Géza dr Renkey János [...] alatt követték el Lados István Far­kas utca 6 szám alatti lakos [...]
140. 1941-06-10 / 130. szám
[...] következő ingóságok cseréltek gaz­dát Végvári Sándorné békésíöldvári lakos eladta Ábrahám Illés [...] tjövedelemmcl 800 P vételárért Vér Sándorné szegedi lakos eladta Zombori Lajos [...] István szegedi lakos eladta dr vitéz Csiky Jenő és neje szegedi [...] eladták Masa Géza szegedi lakosnak Far­kas dülőbeli 252 n öl szöllőjét [...]
141. 1941-06-15 / 134. szám
[...] Imréné szegedi lakos eladta Dombovári Sándorné szegedi lakosnak Árviz u 76 [...] 3360 P vételárért özv Tandari Sándorné szegedi lakos eladta Móra Sándorné szegedi lakosnak Külső Csórva dülőbeli [...] Váradi János szegedi lakos eladta Farkas An­tal szegedi lakosnak Fódor u [...] fehéreket és Szegeden lesz játékosnézőben vitéz Ginzery szövetségi ka­pitány is Az [...]
142. 1941-07-06 / 152. szám
[...] n öl szántóját 596 pengőért Vitéz Magyar Ferencné szegedi lakos eladta [...] és társai szegedi lakosok elad­ták Farkas József szegedi lakosnak Tarján dülő­beli [...] neje szegedi lakosok elad­ták Rózenberg Sándorné és társa szegedi lako­soknak Remény [...] János és neje szegedi lakosoknak Far­kas u 3 sz a házukat [...]
143. 1941-10-07 / 228. szám
[...] szakmunkás Faragó Jenő kisegítő kézbesítő Farkas Elemér malom­müvezetö Farkas János vendéglős Farkas Já­nos m kir poslnföcllenőr Farkas Lajos szoba­festő Fehér Mátyás nv [...] Andor ve­zértitkár Kovács Sándor kereskedő vitéz Kör­mendi Kálmán rendőrfőtörzsörmeslcr vitéz Ku­bissy Béla rendőrfelügyelő dr Kup [...] Zombory Tmre hivatásos ír­nok Zöldi Sándorné dohánygyári szakmunkás
144. 1941-10-09 / 230. szám
[...] Fodor Pé­ter Feltámadás u 25 Farkas Antal Vásárbelyi­sugárut 29 vitéz Farkas József Pozsonyi u 12 a [...] Szivárvány utca 28 özv Bárányi Sándorné Petőfi Sándor sugaröt 69 Burescb [...]
145. 1941-11-09 / 256. szám
[...] téren A szakülés tárgya dr Farkas Béta Ujabb adatok a csontos [...] Mihály utca 10 özv Winkier Sándorné Arany János utca Katona Lajos [...] Majlinszky Miksáné Révav utca 8 vitéz Kakuszi István Osz­ttovszky utca 20 [...] November 14 én Dr Tukats Sándorné Leinzingor Mária Horthy Miklós u [...]
146. 1941-11-13 / 259. szám
[...] ratu utcai bútorozott szoba kiadó Vitéz utca 28 K ü lönbejáralu [...] Királyhalom Yárostaúyához tartozó serléstulajdonosok Dr Farkas Dezső városi állatorvos A Szaty­mazou [...] SZERKESZTŐI ÜZENET ö v N Sándorné Az alalok kiegészítésére szíveskedjék hozzánk [...]
147. 1941-11-23 / 268. szám
[...] S z i h a Sándorné 71 éves Szenthárom­ság uteai lakós [...] István 84 Novak Ferenc 66 Farkas József 81 Bogár Vik­tória 28 Házi Margit 3 hó Császár Sándorné 59 özv Elekes Józsefné 84 [...] 20 Szegedi Cipőipari Szövetkezet 20 vitéz Kakuszi István 15 László Ilona [...]
148. 1941-11-30 / 274. szám
[...] házbérjövedelemmel 6800 P ért özv Farkas Antalné és társai eladták Prágai [...] tjövedelemmcl 1900 P ért Tandnri Sándorné szegedi lakos eladta Sze­mesi István [...] 1941 november hó 30 Dr vitéz Szabó Géza tanácsnok a városi [...] sorozatot tömegbé­lyeget megvételre ke resek Farkas Ká­roly Szeged Pál u 6 [...]
149. 1941-12-31 / 297. szám
[...] 30 Közvetités a Spolarirh kávéházból Farkas Jenő cigányzenekara muzsikál Mindszenti Ts [...] Ilona mélyhegedűn játszik zongorán kiséri vitéz Pongrácz István 15 40 Mit [...] 18 óra 05 Dr Réthelyi Sándorné és Urbán István magyar nótákat [...] 18 40 Kisütött n nar Farkas Zoltán előadása Szeged szab kir [...]
150. 1942-01-13 / 9. szám
[...] jégvében állott elsőnek Vet ró Sándorné énekelt szép előadásban me leg [...] taps köszöntötte Bárány Pál János vitéz sorozata zárta be a gazdag [...] inget Héj­já Józseftől férfikabátot Makón Far­kas Áronnétól cipőt S ó k [...]
151. 1942-01-18 / 14. szám
[...] Hanna magyar táncokat mutat be vi­téz Solymossy Jánosné énekel Tar iá [...] A szegedi ítélőtábla szombaton tárgyalta Farkas Antal feketeszéli legény árdrágitási ügyét Farkas szep­temberben összeszedte a feketeszéli gazdák [...] behozta a városba és eladta Far­kas Sándorné Szilléri sugáruti kereskedőnek lilerenkint 32 [...]
152. 1942-02-14 / 36. szám
[...] Ab­laka Imre könyvek özv Nagy Sán­dorné 50 fillér és cigaretta Tisza [...] könyv Fischer Pál 5 szivar Vitéz utca Földvári utca Békc ut­ea lionvéd tér Gyűjtők Farkas Judit és Baló József Popper [...] Boes­kayné l P és cigaretta Farkas József 1 P és cigaretta [...]
153. 1942-04-09 / 79. szám
[...] mert nagyon el vagyok fáradva Vitéz Zadory Béla ezredesiek rki maga [...] szol Fin tuli uton haladó Farkas János sándor alvi lakost A [...] március 29 én behaloll Csermis Sándorné csongrádi asszony házához és nagymennyiségű [...]
154. 1942-04-19 / 88. szám
[...] Veszely György cs Gsóti Katalin vitéz Vincze György ós Miklós Ilona [...] Hor­váth Zsikó Gergelyné 54 özv Farkas íslvánné 90 Kovács Imre 51 [...] Ju­hász Péter né 86 Kószó Sándorné 61 Bajusz Nándor 2 Tóth [...]
155. 1942-04-19 / 88. szám
[...] 19 500 P érl Somorján Sándorné eladta Kiss Jozsciüénuk Kottnányos u [...] kat tjö­vedelemmel 6162 P ért Farkas Jánosné eladta Muharszki Máriának Hóbiárt [...] Vőneki István Tombácz László Bálint Sándorné Mega Kossuth La jos sugárnf [...] Szeged 1942 április 15 Dr vitéz Szabó Géz tanácsnok javadalmi szakbizottság [...]
156. 1942-04-26 / 94. szám
[...] Ilirek BUDAPEST TI 11 15 Farkas Sándor cigányzene­kara muzsikál 12 15 [...] T Sprilis hó 5 Dr vitéz Szabó Géza tanácsnok a városi [...] Kovács István és neje eladták vi­téz Varga Antalnénak Szatymaz kap 35 [...] ezer P ért özv Szöllőesy Sándorné eladta Rziha Jánosnak Alpári dülőbeli [...]
157. 1942-04-29 / 96. szám
[...] lóit jel ni meg akiktl vitéz Sziuay Béla ny a altábornagy [...] hisszu Au­lélné Tichy Béíáné Vass Sándorné Eailierl Ecreucné Fazekas Mihátvoé j [...] Sámtorné kulturális szakosztály vezetője Molpár Sándorné Fegyve­res Éva Köváry Nándorué Sz [...] Ferencné Drozdik Gyulápé Fodor Já­nosné Farkas Gézáné ftrdögh Islváe­mi özv Hegedős [...]
158. 1942-05-07 / 103. szám
[...] műsora Belvá­rosi Mozi A tengeri farkasok Korzó Mozi Haláltánc Széche­nyi Mozi [...] törvényszékhez dr Csaba Sándor és vitéz dr Galamb Sándor hódmezővásárhelyi járásbirákat [...] kapnak az idén a selyenitenyéaz­lök Vitéz Bonczos Miklós államtit­kár az Országos [...] a cigányorgazda ügyét Özv Ajtai Sándorné 59 éves szegedi cigányasszony és [...]
159. 1942-05-10 / 106. szám
[...] a városi gőzfürdőben Szombaton délben vitéz I r á ii y [...] és dr Miskolczy Zoltán főorvos vitéz S z a­bó Géza és [...] műsora Belvá­rosi Mozi A tengeri farkasok Korzó Mozi Haláltánc Széche­nyi Mozi [...] 53 Fülöp Fe­renc 69 Filótás Sándorné 63 özv Gál Jánosné 73 [...]
160. 1942-05-10 / 106. szám
[...] és neje eladták Áh rahám Sándorné és társainak Nyá rí dülőbeli [...] Bayer Géza és neje eladták Far­kas Erzsébetnek Tarján dülóbeli 167 n [...] 1942 május hó 9 Dr vitéz Szabó I 7 éoa tanáSsnök [...]
161. 1942-05-17 / 111. szám
[...] 5 50 Hős asszonyok Irta vitéz Csi­kós Jenő aieszredes Felolvasás 6 [...] szerzetté és a Rádiózenekart ve­zényli Farkas Ferenc 10 10 Res 7 [...] és Orbán Sándor énekel kiaéri Farkas Jenő cigányzenekara 6 10 Erdélyi [...] tjöve­delemmel 623 P ért Böjti Sándorné és társai eladták Szabó Sándornak [...]
162. 1942-06-12 / 131. szám
[...] valamint az egyetem részétől dr Farkas Béláné és a Katolikus Vővédő [...] 12 pen­gőt Bakó László 10 vitéz Görög Ká­roly 10 dr Tnkats Sándorné 8 vitéz Tar Antal 8 vitéz Csongor Árpád 8 gróf Stomm [...] 5 dr Szilágyi Ferenc 5 vitéz Imrev Róbert 5 vitéz Gárgyán Imre 5 és Stampay [...]
163. 1942-06-14 / 133. szám
[...] Káflmánné az egészségvédelmi szövetség elnöke vi­téz dr Tóth Béla tiszti főorvos [...] v a y János ellenőr Vitéz dr Tóth Béla városi tiszti [...] a Délmagyar­ország munkatársa és dr Farkas Bé­la egyetemi tanár Tagokká pedig [...] gyógyszertárak Lein­zinger örök k Tukats Sándorné Horváth M u 9 Pósa [...]
164. 1942-06-21 / 139. szám
[...] Konzervgyár 20 PénzügyigRzgatóság 10 dr vitéz Shvoy Kálmánné 20 dr vitéz Tóth Béla 20 Ketting Lajos [...] legna gvobh szerenet dr Tukats Sándorné és vitéz Feketehalmv Cznvdnor Fe reucné valamint [...] eladta Rózsi Sándor és nejének Farkas dülőbeli 707 n öl szántóját [...]
165. 1942-07-08 / 152. szám
[...] gyakornokot Reák Lajos makói és Farkas István sze­gedi forgalmi adóhivatali dijnokot [...] L o tisztekké Zsí­ros András vitéz Szántay Imre forgalmi adóhivatali dijnokokat [...] tanárrá B erényi í Üveges Sándorné Dalik Ilona sze­gedi siketnéma intézeti [...]
166. 1942-08-02 / 174. szám
[...] hu­zattál Haska János toilkereskedő párnatoli vitéz Farkas József tollke­reskedő 20 párnatol Füredi [...] tej 14 termelőnél tejfel vér Sándorné eladta ifj Korm 160 1 [...] és társa eladták Cseh Imrénének Farkas n 18 sz há­zukat 174 [...]
167. 1942-09-06 / 202. szám
[...] cyógvszertárak Lein­zinger örök k Tnkats Sándorné Horváth M n 9 Pósa [...] földmüvelésügyi miniszter szeptember i ével vitéz Zsi day Imre miniszteri osztálytanácsost [...] állami kereskedelmi leányközépiskolához helyettes tanár­rá vitéz Vécscy Gvörgyné Schrödse Katalin és [...] Vilma Elhaltak Vas­tag András 78 Farkas Jolán 48 Ba­log Ferenc 65 [...]
168. 1942-09-12 / 206. szám
[...] 6 Vajda József Csemegi­jutca 31 vitéz Vigh József Csongrá­mányok özv Takács [...] sálat 2 pár vadászharis­nyát özv Farkas Istvánné Mh 887 1 drb [...] Mh 962 1 párna huzattal Far­kas József Mh 834 1 párna [...] utca 8 özv Baka esi Sándorné Korona utca 29 Bán Imre [...]
169. 1942-09-15 / 208. szám
[...] özv Gombos Antalné Balástya 154 Farkas Istvánné öszeszék 183 Diamant Dezső [...] Tóth Ferenc Mórahalom 197 Csű­ri Sándorné és Csernci Margit Zákány 592 [...] Sebők Pái Csórva 506 m vi­téz Bokor Zoltán Atokháza 284 özv [...] ólity Lajos Közép utca 21 vitéz Sző­ke Istvánné Mátvás fér 3 [...]
170. 1942-09-15 / 208. szám
[...] köszönti Finnorszá­got Az üdvözlő beszédet vitéz Náray Antal vezérőrnagy a Rádió [...] Vezette Vártai Megérdemelt győzelem Gól­lövők vitéz Ábrányi Szórát és Ben­de Csongrád [...] tjövedelemmel 18 500 P ért Farkas József eladta Németh Jenő éi [...] 20 000 P ért Krizsán Sándorné eladta Beckí Jánosnak Frantíiahegv dülőbeli [...]
171. 1942-09-19 / 212. szám
[...] egy pár bakka ncsot lopott vitéz Halmos Ár­pád kantinostól és eladta [...] Szakáll János Röszke 19 Gárgyán Sándorné Röszke 884 Tombácz József Röszke [...] 976 Pakai Mihálv Szentmi­hálytelek 986 Farkas János Röszke 993 Horváth Józsefné [...] 7 20 A front szava Vitéz Csikós Tenő ver­seit elmondja Naszódv [...]
172. 1942-10-02 / 223. szám
[...] Jó­zsefné Szobota Ancika Elek Istvánné Farkas Istvánné és Farkas Nándorné A nemes célra adakoztak [...] fillér Farkas Nándorné kiló szöllő Farkas Sándorné 400 ci­garetta Dani Imrémé 4 [...] 3 Réz Sándorné 2 Tóth Sán­dorné 50 fillér Janovai Olga 50 [...] Tóth Jánosné 1 özv Gulyás Sándorné 2 vitéz Ladányi 1 pengő Fagler Edéné [...]
173. 1942-10-08 / 227. szám
[...] az aláb­bi adóügyi fellebbezéseket tárgyalja vitéz dr Shvoy Kálmán Klauzál tér [...] holmi Horkai Antalhoz Elitéit szénatolvaj Farkas Sán­dor 54 éves csanyteleki községi [...] tekintettel csak kélhavi fogházra büntették Farkas ezt is so­kallotta és fellebbezést [...] tévedés csúszott be amennyiben Péter Sándorné nem két darab hanem 2 [...]
174. 1942-10-09 / 228. szám
[...] muff egy drb szőr­me Lajos Sándorné két pár érmele­gitő Krier Rudolf [...] Zoltán Vezényel Vaszv Viktor Rendező Vitéz Tibor Kar­igazgató Farkas Ferenc Közvetít s Kolozsvárról Hangfelvétel [...]
175. 1942-10-14 / 232. szám
[...] gyógyszertárak Lein­zinger örök k Tukats Sándorné Horváth M u 9 Pósa [...] ESTE 9 KOR o o Vitéz Horthy István nt Makón Makóról [...] 1 szappan és 5 pen­gő Farkas János 1 párna és 1 [...] kiszenvedett é megsebesítette annak társát Far­kas Vincét is Szándékos ember­ölés bűntettével [...]
176. 1942-10-16 / 234. szám
[...] gyógyszertárak Lein­zinger örök k Tukats Sándorné Horváth M n 9 Pósa [...] Sándor és Czike Lajos alezredesek vitéz nemes dál­nokfalvi Bariba Rezső vkb [...] Érdem­kereszt II fokozatát a kardokkal vitéz Németh Imre százados címzetes őr­nagy [...] na 1 huzat I lepedő Farkas Elemér 2 P Rziba Sándor [...]
177. 1942-10-18 / 236. szám
[...] gyógyszertárak Lein­zinger örök k Tukats Sándorné Horváth M n 9 pó [...] Budapestről jelentik Magyaror­szág főméltóságu Kormányzója vitéz nagybaezoni Nagy Vilmos m kir [...] a csatorna­menti falvakban Vöröskeresztes kitüntetések Vi­téz dr Simon Elemér a Vöröskereszt [...] Szécsi Antal és Zav Ju­lianna Farkas Antal András és Bito Erzsébet [...]
178. 1942-10-31 / 248. szám
[...] biróság a minap elfo­gott szőnyegtolvajt Vitéz Hárs László törvényszéki egyesbiró pénteken [...] vádlott az Ítéletben megnyugodott Vass Sán­dorné Mihaliczky Julianna tanyai asszony 2 [...] végre­hajtását 3 évi próbaidőre felfüggesz­tette Farkas Dávid makói férfisza­bó nyolc gyermeke [...]
179. 1942-11-04 / 250. szám
[...] Fia So­mogyitelep X n 606 vitéz Bedő Ár­pád Dr Boross J [...] özv Jakab Rezső­né Somogyitelep 1278 Farkas Ferenc Csuka u 6 ifj [...] munkaszolgálatának hiratot szervezését dr Tukats Sándor­né végzi a városi zeneiskolában En­nek [...] kerül Darinka a láncosuő Sztojkov Sándorné Kolarity Darinka 39 éves kulai [...]
180. 1942-11-17 / 261. szám
[...] dr Pauer Lóránd került szavazóbirónak Vitéz dr Hárs László e gyesbiró [...] eljöttek megköszön­ni az ország legbátrabb vitézeinek bogy hazánkat az ellenségtől megvéd­ték [...] a következő ingat­lanok cseréltek gazdát Farkas Tózsefné eladta a Szeged Kereskedelmi [...] 110 000 P­ért Dzv Szilágvl Sándorné eladta Hajas Endre és feleségének [...]
181. 1942-12-25 / 293. szám
[...] Mária 10 Szabó János 35 Farkas Im­re 19 özv Kalapos Sándorné 78 Tre­bich Zsigmondné 70 Fehér Sándorné 69 Schif Sámuelnc 69 éves [...] vármegye vitézi székkapitánya 14 bácskai vitézt ava­tott Zomborban A felavatottak vala­mennyien [...]
182. 1943-01-03 / 2. szám
[...] uzsorabíróságban Ungváry János tanácselnök tagjai vitéz dr­Hárs László törvényszéki bíró ós [...] Molnár Jenő törvény­széki tanácselnök tagjai vitéz dr Hárs László és esetenként [...] és Németh Katalin Elhaltak özv Far­kas Bálintné 53 Domokos Mihály 60 [...] nyomozást Kifosztottak egy lakást Csikáu Sándorné szegedi lakos feljelentést tett a [...]
183. 1943-03-17 / 61. szám
[...] Megbizható józan üz­leti szolgát felvesz vi­téz Süvegh cég Hid n önálló [...] Sándor eladta Horváth Gyulának n Farkas utca 19 a számú házát [...] ársai eladták Takács Jánosnénak a Farkas dűlőben lévő 979 n öl [...] József és nefe eladták Orbán Sán­dornénak a Téglagvár utea 27 számú [...]
184. 1943-04-04 / 76. szám
[...] Pálffi Ferenc és felesé­ge eladták Farkas Antal és feleségé­nek Farkas dülőbeli 1598 a öl szól [...] 000 P ért özv Hor­váth Sándorné eladta vitéz Torjay Fe­rene és feleségének Gém [...] és Szalay László énekel kisér Farkas Jóska cigányze­nekara 8 15 Bulgária [...] 15 Kis szoba bútorozva kiadó Vitéz u 15 Sin­ger Utcai szoba [...]
185. 1943-04-18 / 88. szám
[...] Ö P ért özv Tandari Sándorné elsdia Fődi Vincénének Külső Csórva [...] ért özv Csi­kós Pálné eladta Farkas Imre és fe­lei ének Tarján [...] sz hizakat TBOrt F rtrf vitéz eszéki JözseTWr eladta Marschall Magdának [...] hasz­nálattal 2 személvnek is kiadó Vitéz utca 15 emelet Bútorozott szoba [...]
186. 1943-05-11 / 105. szám
[...] Leiu­zinger örök k dr Tukat Sándorné Horváth Mihály utca 9 Pósa [...] Kántor Imre ellenőrök Sári István Farkas József számvizs­gálók Gugánovits Lajos Menning [...] László Újabb Röntgenthera­piás eljárások 2 Vitéz Borsos Lász­ló 28 mellkaselőtti nyelőesőiképzés [...]
187. 1943-05-19 / 112. szám
[...] Ilonát Kovács De­zsőnél Petrik Balázsiét Farkas MihálvnóK Kovács Ovörgvnét és Molnár [...] ur őfőméltósága a miniszterelnök előterjesztésére vitéz kövecsesi Lukács Béla titkos taná­csos [...] Szé­chenyi Istvánné ügyvezető elnök Tö­rök Sándorné ügyvezető alelnök Kis­pál Lászlóné társelnökök [...]
188. 1943-05-21 / 114. szám
[...] dr Halassy Nagv Józsefné dr Farkas Béláné dr Bnuckner Gvőzőné dr [...] i Is vánné dr Koch Sándorné dr Greguss Pálné dr Gárdonyi [...] Zoltánné id Dan­ner Jánosné Ilcrke Sándorné dr Ilyés Tivadarné dr Pollner [...] Papp Istvánné Szotnolnoki Mária Kneffcl Sándorné vitéz Bajcsy La­josné Kolthay Alajosné Ungvárv [...]
189. 1943-05-23 / 116. szám
[...] kriti­káikért Bejelentette Ihász Aladár hegy vitéz Bánky Róbertnek aki né­hány napon [...] fiETI MüSORi Vasárnap délután János vitéz Ren­Bes helvárak Vasárnap este János [...] szorgalomból és adták 6 zy Farkas KáImánné lak aZ kitartásból mellyel [...] telekkel 15000 P ért Apró Sándorné eladta Kopasz József és ne­jének [...]
190. 1943-07-04 / 148. szám
[...] Kószó Mihály és Szabó Er­zsébet vitéz Farkas István és Apró Mária Csányi [...] özv Brenner Antalné 77 Almási Sándorné 54 Hagyik Tibor i Franck [...]
191. 1943-08-01 / 172. szám
[...] az Alföld Fazekas Mária és Farkas László énekel kisér Oláh Kálmán [...] 5 45 A magvar Ver Vitéz Bodor Aladár tréfás elbe­szélő költeménye [...] tavalyról ismerősei a pnblikumnak kívülük vitéz Már­ton Sándor jellemszinész vitéz Szi­lágyi naturburs egészítik kf a [...] telekkel 6000 P órt Kádár Sándorné eladta Csű­ri Juliannának a Puskás [...]
192. 1943-08-22 / 189. szám
[...] kormány nevében Kállay Mikiós miniszterelnök vitéz K e­r e s z [...] n Magyar Élet Pártja nevében vi­téz Lukács Béla tárcanélküli mi­niszter országos [...] Zádor Emil Pacsirta­tttca 23 Bárányi Sándorné Hunyadi tér 12 Pá Ifi [...] özv Schöner Lajosné Sajka­utca 9 Farkas Sándorné Szilléri su­gánit 50 Klivinvi Ferenc [...]
193. 1943-08-22 / 189. szám
[...] család anyát részesített pénzbeli jutalomban Farkas Árpád halála Far­kas Árpád nyugalmazott székesíóvá rosi műszaki [...] műszaki világ a halál esetről Farkas Arpád ugyanis a szá­zad első [...] Boha­ta István és Csécsey Erzsébet vitéz Fekete Károly és Papdi Julianna [...] Feith Ignácz 78 özv Pataki Sándorné 55 Komsanszkv Rozália 73 Koncz [...]
194. 1943-09-15 / 208. szám
[...] 5 Galambos A 20 Rziha Sán­dorné 5 Sebők P Mihály 2 [...] János 5 Nógrádi Lajos 3 vitéz Feren­czi Pál 1 Gagó József [...] János 4 Masa Já­nos 20 Farkas József 5 Szabó Antal 5 [...]
195. 1943-09-18 / 211. szám
[...] etn­zinger örök k dr Tukats Sándorné Horváth M n 9 t [...] Tombácz István Boszorkánysziget n 9 Farkas Mihályné Bálvánv n 13 Szekeres [...] Szabó Ferencné Szé­csi n 12 Farkas Sándorné Pásztor u 3 Szélpál Ardrásné [...] halmit elzálogosította 160 pengőért Halász Sándornénál Amikor újra ki­ment a frontra [...]
196. 1943-10-01 / 222. szám
[...] Horváth Mihálynó Alföldi u 34 vitéz Varga Márton Alföldi u 43 [...] Délibáb u 13 özv Kabai Sándorné Délibáb u 23 Kővágó Aniírásné [...] Faragó u 28 Bu­runka Péter Farkas u 20 Ötvös János­né Farkas u 18 öz v lfahn [...]
197. 1943-10-02 / 223. szám
[...] István Petőfi S sugárut 85 Farkas Jánosr é Rákóczi n 34 [...] Gáspár Szent Ferenc ntea 19 vitéz Kiss György Szentháromság­ntra 48 Nyári [...] Szél utca 32 özv Rózsa Sándorné Szivárvány utca 2 id TTusz­fa [...] Vajay Erzsi Varga D József vitéz Szilágyi Lajos vitéz Márton Sándor Sípos Ila és [...]
198. 1943-10-06 / 226. szám
[...] Kovács Ist­ván Nyit u 20 Farkas Ferenc Vám­tér 3 Berger Adolf [...] István Veresács u 10 a vitéz Gábor ÍJózsef Veresács u 101 [...] 955 Mózes And­rás Atokbáza 268 Farkas Mihály Atokháza 987 Bozóki András [...] jó Feleségem és Anyukánk Lakatos Sándorné temetésén megjelenésükkel ós virágadományaikkaf fájdalmun­kat [...]
199. 1943-10-31 / 247. szám
[...] ért Yisnyei Mihály eladta dr vitéz Várady László és nejének a [...] 2820 T ért özv Lázár Sándorné eladta dr Deák Ferencnek a [...] élned és halnod kell ösz­szeállitotta vitéz Somogyváry Gyula 7 40 A [...] szerzette és a rádió­zenekart vezényli Farkas Ferenc 9 40 Hirek 10 [...]
200. 1943-11-16 / 259. szám
[...] hajótelepén vasárnap avatták fel a vitéz nagybá­nyai Horthy Istvánról elnevezett ha­joslaktanyát [...] főtanácsos Csikós Mihály műszaki tisztviselő vitéz Csonka An­tal folyammérnöki tiszt Csonka [...] Égert István MA V feliigyclő Farkas István MAV áll főnökhelyet­tes Fenyvesi [...] héten a Délmagyarország hogy Kolos­sy Sándorné egy postaellenőr elvált felesége aki [...]