Délmagyarország, 1942. október (18. évfolyam, 222-248. szám)

1942-10-02 / 223. szám

DELMAGVARORSZAG Péntek, 1342. október 2 leni támadás előfeltételét. Ez a had­test heteken át tartó súlyos védőhar­cokban megtartotta ezt a fontos záró­állást a nagy fölényben levő ellensé­ges erőkkel szemben. — Voronyczstől északnyugatra az ellenség hiábavaló támadások során egy hadosztály szakaszán 25 páncé­lost vesztett. Rzsevnél intézett táma­dásaink az ellenség makacs ellenállá sa ellenére is állásaink helyi kijavítá­sára vezettek. Az ellenség gyülekezé­seit tüzérségi tűzzel és légitámadások­kal szétvertük, úgyhogy egyáltalán nem került sor a tervezett támadások, ra. — Német és magyar kötelékek a középső frontszakasz mögött úttalan erdőteriileteken erős bandákat hajtot­ok össze és megsemmisítettek, csekély veszteségünk mellett az ellenség 1062 halottat, 1218 foglyot, valamint na­gyobb mennyiségű súlyos és könnyű fegyvert vesztett. — Az északi arcvonalszakaszon körülzártunk erős ellenséges erőket és az ezek felmentésére irányult ellentá­madásokat visszavertük. Egyiptomban a német-olasz pán­Elkeseredett. kíizde Spartakusz Berlin, október 1. Illetékes német helyről tájékoztatásul a következő­ket közlik: Mint itteni katonai kö­rökben csütörtök este megítélik a sztálingrádi helyzetet, a várost fél­körben vették körül, a félkör hnrját a Volga alkotja. A félkör déli része teljesen német kézben van, míg az északi részben, főképp az ott le Vő bárom nagy gyárért, továbbá a Tíykov mnnkástelepülésért, a hatal­mas kiderjedésü vágóhidért és az arany-ezüst tárgyakért ismét igen magaifiL f isste ékszerészKiaStérs célos hadsereg csapatai visszavertek egy heves tüzérségi előkészítés után megindult angol támadást. Kilőttek számos páncélost és 200 foglyot ejtet­tek. — Német tengeralattjárók az Ori­noco torkolatánál, a Free Town előtti tengerrészen, Ujfundland előtt és az északi Atlanti-óceán középső részén elsüllyesztettek 12 ellenséges kereske­delmi hajót 54.000 tonna tartalommal. Ezzel tengeralattjáróink szeptember­ben 126 hajót süllyesztettek el 769.200 tonna tartalommal és ezzel az 1942 májusában eddig elért legnagyobb ha­dieredménvt is felülmúlták. — Hans Joachim Marseille száza­dos, a legnagyobb német vitézségi ki­tüntetés tulajdonosa, az afrikai északi parton repülőhalált halt anélkül, hogy az ellenség legyőzte volna. (MTI) Sem a sztálingrádi -negyedért úgynevezett Spartakusz negyedért folytatnak még elkeseredett harco­kat. Sztálingrád maga már nem ha­dászati pont többé — hangsúlyozzák német katonai körökben —, hanem csupán egy füstölgő romhalmoz neve, A hadászati eélt már elérték és ezért a német hadvezetés továbbra is tervszerűen folytathatja Sztálin­grád körzetéhen támadásait a német és szövetséges katonák tudatos kí­mélésével. (MTI) KáElay IKQSPÍ felívása . női honvédelmi szolgálatra való jelentkezésre Budapest, október 1. Kállay Mik­lósnó, a miniszterelnök hitvese, csü­törtök este rádiószózatot intézett az országhoz a női munkaszolgálat meg" szervezéséről. A rádiószózat alkal­mával megjelent a magyar rádió székházában Antal István nemzet­védelmi-propagandaminiszter felesé­gével, Strum Dénes ezredes, a női honvédelmi munkaszervezet orszá­gos felügyelője, Kádár Gyua vezér­kari ezredes- Ott voltak továbbá a budapesti napilapok főszerkesztői vitéz Kolosváry Borcsa Mihály sajtókamarai elnökkel az élükön. Kállay Miklósné fél 7 órakor lépett a mikrofon elé, hogy elmondja rend. kivül nagyfontosságú rádiószőzatát a női önkéntes honvédelmi munka­szervezetről — Háborúban álló nemzet vagy ttok — mondotta. — Hivő szavam a hábo­rús nemzet asszonyainak, leányainak szól. Munkát kérni jöttem': áldoza­tos munkát « nemzetért. — Törvényhozásunk még 1939-ben megalkotta a honvédelmi törvényt, amely felhatalmazza a kormányt arra, hogy mindenkit be lehessen hivni 14. életévétől 70. életévéig a honvédelem érdekében, hogy testi és szellemi képességeinek megfelelő munkát végezzen. De ez a törvény módot ad arra is. hogy a nemzet erőkifejtésben uólkülözhetelteo ama­kássereg önkéntes jelentkezés alap­ján szerveztessék meg. Én ügy ér­zem, hogy mi magyar nők ez Utóbbi megoldást választjuk, vagyis ön­ként jelentkezik mindenki, akinek családi és fizikai körülményei azt lehetővé teszik. — A törvény nem kiván harcot a nőktől, nem akarunk amazonokat nevelni, de részt kell vennünk a munkában. Vállalnánk kell minden tevékenységet, amellyel az arcvonal mögött a munka zavartalanságát biztosithatjuk. A női honvédelmi munkaszolgálat nem más, mint a' másfelé szállított férfiak munkahe­lyeinek betöltése az élet minden vo­nalán. Ennek keresztülviteléhez kell, hogy minél előbb megszervez­zük az egységes irányítást, azaz a női önkéntes honvédelmi milnkdt, hogy a háborús szükségleteket ide­jében bíztosithassuk. — Az első háború tapasztalatai szerint sokféle ipari munkát képe­sek a nők kitűnően elvégezni, sőt vannak munkakerületek, aho] akár­hányszor jobban megfelelnek a nők, mint a férfiak. Felesleges bizony­gatni, hogy mennyire fontos érdeke az egész országnak. «z egész háború kimenetelének, hogy mindenki ott. és ugy álljon munkába, ahol legin­kább hasznára válik nemzetének. Ezért alakult a női önkéntes honvé­delmi munkaszervezet. Minden had­testparancsnokig székhelyén kerü­leti munkabizottság alakult. A vá­rosokban. községekben helyi munka­bizottság létesült. Ezek s jelentke­zéseket felveszik és a szükséglet sze­rint a behívásokat a katonai ható­ságokkal együttesen végzik. A je­lentkezések már megindultak. Ed­dig körülbelül százezerre tehető az önként jelentkezett nők száma. Van­nak vidékek, ahol különösen nagy megértéssel és felelősségtudattal kérnek részt a munkából az összes lányok és asszonyok- Szeretném* ha példájukat az egész országban kö­vetnék. Az ország legelső asszonya, vitéz nagybányai Horthy Miklósné őfőméltósága maga állt a. női Kos­védelmi feladatok' végrehajtásával' megbízott társadalmi egyesületek élére. — Magyar asszonyok és leányok? Most mutassuk meg a világnak, hogy mire képes a magyar nő. Nagy és komoly teljesítményeket várnak tőlünk és mi örömmel vállalkozunk. Tudjuk, nagy szükség van ránk. Mindenki, aki jelentkezett, katona lesz, felesküdött a szent ügyre és megállja a helyét rendületlenül. (MTI) Szerdán SsszeüS a Ház és megkezdi érdemi munkáját Budapest, október 1. A Budapesti Értesítő jelenti: Az az élénkség, ámely általában mutatkozik politikai körök­ben a Ház várható közeli összeülésé­vel kapcsolatban, a MÉP csütörtök esti pártnapján is tapasztalható volt. A párt tagjai igen nagy számban jöttek össze a párt klubhelyiségében. Az esti órákban megjelent Kállay Miklós miniszterelnök is, a kormány tagjai közül még Lossonczy Ist­ván közellátásügyi miniszter, továbbá vitéz Bonczos Miklós igazságügyi, B á r c z a y János földmüvelésügyi, Gergelyfíy András belügyi és Jurtsek Béla közellátásügyi állam­titkár volt jelen. Később megérkezett Tasnád i-N agy András, a Iláz el ­nöke és vitéz Törs Tibor, a Ház al­elnöke is. Kállay Miklós miniszterel­nököt és Lossonczy István közellá­tásügyi minisztert csakhamar nagy A móravárosi asszonyok megvendégelték a sebesüli honvédeket (A j&uimu&yaiorszag inunkatáJ'SiilúlJ Megható jelenetek játszódtak le csü­törtök délután a Mérey-utcai kereske­delmi leányiskolában elhelyezett sebe­sült honvédek között. Ugyanis a mó­ravárosi asszonyok és leányok keres ték fel a hadikórházat Inczédy László móravárosi plébános és Bánhidy Lász ló káplán vezetésével és megvendé gelték a sebesült katonákat finom ma gyáros kaláccsal, szöllövel és cigaret tával. Az akció megszervezője id. Ab laka Györgyné volt. Segítőtársai en­nél a nemes akciónál a gyűjtésben, mint a munkában: Sánta Piroska, özv Sánta Istvánné, Ábrahám Istvánné Mánik Edéné, Tarnai Mihályné, ifj. Ablaka Györgyné, Ablaka Istvánné, Dóczi Mihályné, Gergely Lászlóné, öz­vegy Csányi Györgyné, Szobota Jó­zsefné, Szobota Ancika, Elek Istvánné Farkas Istvánné és Farkas Nándorné. A nemes célra adakoztak: Ablaka György 10, Lehotai Rózsika 10, Kocsis Jánosné í özv. Masa Gyu­láné 1 pengő, Nagy Jánosné 100 ciga­retta, özv. Csizmadia Józsefné 1, Bodó Péterné 1, Beniczki Györgyné 1 P, Gá­bor' János 50 fillér, Özv. Vőneki Ist­vánné 2 pengő, özv. Csizmadia Jó­zsefné 1 csomag könyv, Somogyi Kál­mánná 50 cigaretta, Virgay Lászlóné 50 cigaretta, Albert Ferencué 3, Lacz­kó Antalné 2, Dóczi Mihályné 2 P és fél kiló zsir, Becsei Imrénó 1, Mánik Edéné 2 P és 100 cigaretta, Késes Mol nár Vilmosné X, Szika Ádúmné 1, özv. Farka Illésné 1, Szabó Józsefné t, N N. 1, Papos Mihály 1, Havalecz Ist­ván 2, Patkós Imréné 1 pengő, Izsák László 100 cigaretta, Dobó Ferenc 5 pengő, Szimora Ferencné C0 Fiilér, Ba­jusz Józsefné 1 pengő. Tájmelné 5 to­jás, Pásztor Pálné 1 pengő, Sárkány ' Pálné 50 Fillér, Lehoezki Jánosné 1.3 kiló liszt, Krizsanics Etelka 1. Bakó nyi Yiktprné 1,0 oda Ferencué 2. IJAlú Mártonná 1 Stalóki Józsefné 1, Csó't Lajosáé Btcsei Istvánné 1 ifj. Sán­ta Istvánné 2 P és 10 tojás. Kiss Un réné 200 cínareüa. Sánta Piroska 13 csoport vette körül és a legélénkebb eszmecsere folyt, amelynek során el­sősorban az időszerű közellátási kér­dések kerültek szóba, dc megtárgyal­tak más problémát is. A miniszterel­nök ezután a Ház elnökével tárgyalt és megbeszélte a Ház őszi munkapro­gramját. A képviselőház a jövő héten, szer­dán, október 7-én ül össze és megkezdi érdemi munkáját azoknak a törvény, javaslatoknak a tárgyalásával, ame­lyekkel a kormány a törvényhozást ai őszi hónapokban foglalkoztatni kíván­ja. A kormánypárt ezzel egyidejűleg ugyancsak a jövő hét közepe táján tartja a nyári szünet után első pártér­tekezletét, amelyen a hirek szerint Kállay Miklós miniszterelnök részle­tes tájékoztatót ad azokról a törvény­javaslatokról, amelyek a jövö héten öszeűlő Ház elé kerülnek. HMMmr • kiló szöllő. 5 kg liszt, 4 liter tej, özv Sánta Istvánné 15 kiló szöllő, 5 kiló liszt, 30 deka zsir, özv. Biczók István­né 1 pengő, Sánta Ferencné 1 kiló liszt, Tóth Ferencné % Báhzs Péter­né 1 pengő, Péter Sándorné 30 deka cukor, 5 tojás, 2 cigaretta, ördögh Já­nosné 1, Kis Lajosné 1, vi'éi Vajkai Mihályné 3, Vas István 2 pengő, Sza­lóki Erzsike 10 tojás, 40 cigaretta, ótott Istvánné 1, Hegedűs Antal 1, Bá­lint Sándorné 2, Tábi János 2, Len­gyelné 1, Csányi István 5, özv. Nyári Sándorné 2, Kocsis Józsefné 1, Csi­szár Ignác 5, Ruhl Béláné 4, Szikla Jó­zsefné 2. özv. Szegi Jánosné 2, Tukar­csi Mihályné 1, Szentendrei Gusztáv­áé 2 pengő, Stenczler Jenőné fél kiló cukor, Tarnai Mihályné 2 kiló liszt, 3 tojás, Gergelyné fél kiló cukor, 5 to­jás, Kopaszné háromnegyed kiló cu­kor, Reketye Anna 1 és fél kiló liszt, 3 tojás, N. Erzsibe 1 pengő és 2 kiló liszt, Szekszárdi Pálné 4, Karsai Pál­né 2, Csendes Jánosné 1, Zsemberi Sándorné 1, Németh Andrásné 2, Hódi Istvánné 3 kiló liszt, Ábrahám István 2 kiló liszt, fél kiló cukor, cigaretta, Csányi Piroska cigaretta, Gsipeiné 1 pengő, Farkas Istvánné 11 liter tej, vaj, tojás, Bors Józsefné 2, Tóth Mi­hályné 60 fillér, Szobota Józsefné 5, Sipos Istvánné 1 pengő, Kirí János­né 10 cigaretta, Elek Istvánné 2 kiló liszt, 5 tojás, Molnár Ferencné 5 to­jás, fél kiló cukor, negyed kiló zsir, Eszényi Lajos 3 pengő, Burghardt Jó­zsefné 50 cigaretta és 2 pengő. Sulyok Ferenc 60 fillér, Farkas Nándorné $ kiló szöllő, Farkas Sándorné 400 ci­garetta, Dani Imrémé 4, Molnár An­drásné 3, Réz Sándorné 2, Tóth Sán­dorné 50 fillér, Janovai Olga 50 fillér, özv. Szécsy Józsefné 2 pengő és 2 kiló liszt, Árva Jánosné 1 pengő és 1 kiló liszt, Kószó Antalné 3, özv. Biczók Jó­zsefné 2, Tóth Jánosné 1, özv. Gulyás Sándorné 2, vitéz Ladányi 1 pengő, Fagler Edéné 4 kiló liszt, dr. Gserne Jártos 15 kiló szöllő, Bangó Józsefné 2, ifj. Ablaka Györgyné 4, Ablaka Ist­vánné 4 pengő, Beniczki Margitka ci­garetta. A kalács megsütését Dóczy Mihály síéi utcai pékmester vállalta el telje­sen díjmentesen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom