Délmagyarország, 1940. október (16. évfolyam, 223-249. szám)

1940-10-01 / 223. szám

DELMAÖVARORSZAG líCŰd, 1940. X. 1. KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP XVI. ÉVfOiliam 223. SlÚííl Horiiioniiiónh hitvesének ráfliószőzata a maünar társadalomhoz Budapest szeptember 00. Vitéz nagybányai Horthy Miklósáé, h kormányzó hitvese hétfőn este 7 órakor rádiószózatot intézett a magyar társadalomhoz az »lirdclyérU-akció támogatása érdekében. A főméltóságu asszony, aki már többizibcn szólt a rádión keresztül az ország társadalmá­hoz, nyugodt, meleg hangján, kitűnő előadással mondotta cl szózatát, amely a következőképpen hangzik: Jól tudom, súlyos feladatot vállaltam, ami­kor anyagi áldozatot kérek, áldozatokat Erdély­ért. A feladat azért súlyos, mert hiszen a magyar társadalom egykori gazdagságát tönkretette Tria­non és mert minden egyes magyar család ma közterheket kénytelen viselni. De én mégis re­ménykedem és bizom a nemzet áldo­zat készségében, mort amely nép életképes és méltó az életre, az válságos időkben rendkívüli erőfeszítésre és a legnagyobb áldozatokra képes, a magyar pedig életerős faj. —. A Gondviselés irgalma megengedte nekünk, magyaroknak, hogy békés tanúi lehetünk a nagy világégésnek. Eddig legalább is megengedte. Fér­fiainbat nem fenyegetik a harctér veszedelmei és szenvedései, asszonyainknak nem kell éjszakán­ként a szirénák vészjelét figyelniük és gyerme­keik életéért rettcgniök. De még azt is megen­gedte nekünk az Ég kegyelme, hogy véráldozatok nélkül gyarapithattuk hazánk csonka területét. Fogadjuk alázatos sziwel az isteni kegyet és mu­tassuk magunkat rá méltónak azzal, hogy önként 'áldozunk az emberszeretet és a haza oltárán. Ál­dozzunk Erdélyért! Az erdélyi magyarság nagy része ma tragikus helyzetben van. A természeti csapások és politikai események idézték fel ezt a helyzetet A román mozgósítás régóta elvonta a férfiak javarészét a munkától, a sok föld művelet­len maradt, a gazdák igavonó állatait elhajtotta a román katonaság, a gazdasági és háztartási fel­szerelés fosztogatás prédája lett. Az erdélyi nép aggodalommal tekint a köze­ledő tél felé. Szűkében van az élelem­nek, kifogyott a ruhából. Vetőmag nél­küj nem képes gazdálkodni, cipő nélkül gyermekei nem járhatnak iskolába. Ha kérdem, mire van hát szüksége Erdélynek, azt kell felelnem, úgyszólván mindenre: vetőmagra, élelemre, ruha­nemüekre, gazdaslági felszerelésre, háztartási tárgyakra és szükség van iskola Könyvekre is. — Az erdélyi nép a béke éveiben és a háború megpróbáltatásai között mindenkor egyaránt k i­válónak bizonyult. Erdély a vitéz katonák szülőföldje.. Erdély, , mint termékeny kulturtakij, ritkítja párját Európában. Évszázadok óta erős­sége és büszkesége Szent Tstván birodalmának. Ezt a nagyszerű népet meg kell menteni a pusztu­lástól, amely nem saját hibájából, hanem idegenek bűnéből szakadt rá. A mentőakció sikere a ma­gyar élet kérdése. — Most pedig asszonytársaimhoz intézem a szót. A férli elméjével és karjával, a nő eszével és szivével szolgálja a nemzetet. A magyar asz­szonyokat és leányokat kérem, erőnk egyesítésé­vel, mutassuk meg, mire képes a női szív. Kérem, vegyék különös gondjukba az »Er­dél y é r tj-ni o z g a 1 ni a t. A gyüjtőbizottság szétküldte iveit az országban. Budapesten házan­ként pénz és használati tárgyak gyűjtése indult meg. A magyar asszonyokat és leányokat arra kérem, könnyítsék meg a gyűjtő hölgyek és urak munkáját, fogadják őket szívesen, járjanak ké­pükre, ajánlják fel adományaikat. — A végére ériem annak, amit el akartam mondani. Mielőtt azonban elbúcsúznám, arra szö­vetnék emlékezni, hogy a Guuilvi3dca szemmel látható jóindulattal tekint le a szenvedésekben megtisztult magyar népre. Ez arra kötelez min­ket, hogy ne riadjunk vissza az áldozatoktól a ma­gyar nép érdekében. Amit áldozunk, az legyen fo­gadalmi ajándék, amit magunk, családunk és nem­zetünk jövő boldogulásáért felajánlunk a Teremtő trónja előtt. f eltiltás Szeged Közönségéhez A kormányzó úr őfőméltósága fecrnköltlelkű hitvese felhívást intézett az országos lakosság­hoz, hogy a xisszatért erdélyi magyar tcstyé­London, szeptember 30. A légügyi ég belbizton­ságügyi minisztérium közlése szerint, amint a Reuter-iroda jelenti: az ellenség bombázói a hét­főre virradó éjszaka több támadást hajtottak vég­re. A legerősebb támadás Londont és környékét érte. A főváros egyes kerületeiben több tűz, a Ci­A City Berlin, szeptember 30. As angol főváros ne­gyedszer élt át vasárnapi légitámadási A német repülőgépek vasárnap este ismét nagy tömegek­ben jelentek meg London felett. A Cityre a támadó gépek főleg gyujtóbombá­Bcrlin, szeptember 30. A Német Távirati Iroda jelenti: Egy JU 88. mintája gép hétfőn szétrombolta a hastingsi repülőteret. A zuha­nógép alacsonyan szállva támadta meg a még épülőfélben lévő építményeket és egészen ala­csonyan tcpülve dobta le a bombákat. Egy teli­találat valósággál elsöpört egy csarnokot. Más gépek gyilkos tűztölcsérekkel borították el a futómezőnyi és a teret kráterekkel borítva, használhatatlan állapotban hagyták cl. Egy gépszín lángragyulladt. A támadás annyira meglepte az ellenséget, hogy sem vadászgépek nem vették üldözőbe az ellenséges gépeket, som pedig a légvédelmi tüzérség nem lépett mű­ködésbe. Angol bombatámadások Betlin, szeptember 30. rA Német Távirali Iroda jelentií A hétfőesti német újságokban nagy feliratok mutatnak rá arra. hogy a leg­utóbbi angol légitámadások is kizárólag ncyi katonai célpontok ellen irányultak, így például tanya, halottasház és női otthon ellen. 1 A Nachtausgábe kiemeli, hogy Kölnben gyűjtő és robbanó angol bombák sürün lakott városrészekre estek, amelyek négy személyt megöltek és tizenkettőt súlyosan megsebesítet­tek. A fajnábergi körzetben egy birtokra nem kevesebb, mint 11 robbanó és S0 gyújtóbomba esett. A német repülők megtorló támadásai mínd­ezideig méz csak angol katonai öélüontok ellen reink megsegítésére adakozzunk. A főméltóságu asszony felhívása alapján azzal a kéréssel fordulók Szeged sz. kir. város áldozatkész népéhez, hogy a kifosztott, üldö­zött. de most mar szabad erdélyi testvéreink megsegítésére vagyoni helyzetének arányában, kötelességszerűen adakozzék. Adományokat a napilapok kiadóhivatalai, É város főpénztára elfogad és továbbít Szeged, IMI. szeptember 29, Tukals Sándor dr. s. k, l főispán. tyhen pedig egy súlyos tűzvész keletkezett Mer. sey közeiében több nagy tüz keletkezett és néhány kereskedelmi épület megrongálódott London kör­nyékén, főleg délen és nyugaton okoztak károkat az ellenség bombái. Égése kat dobtak le s több kisebb-nagyobb tüzet okoz* tak. Az angol pénzvilágnak ez a központja éjfélre már tele volt égő házakkal s még hajnalban ia vörösre festették az eget a City felett torn\psuló füstfellegek. irányultak. Talán Churchill azt gondolja, hogy ez mindig így lesz. vagy pedig provo­kdlni akarja a német légierőket, hogy egcsa városokat borítsanak lánokba, A lelő ff gépek aránua Itállőn 30:14 a nemetek tavára Berlin, szeptember 30. A Német Távirati Iroda értesülése szerint hétfőn több hullámban újabb német harci gépek indultak támadásfa London és Anglia déli partja ellen• A változé­kony időjárás ellenére is a kötelékek világosan kivehették célpontjaikat és minden űrméretű bombákkal árasztották el azokat, A robbaná­sokból megállapíthatták, hogy a bombák rend­kívül nagy károkat okozták. Londonban a tá­madások elsősorban a Themzétől délre fekvő hajójavító üzemek ellen irányultak. A harci cselekmények folyamán kifejlődött légi csa­tákban a nemetek eddig 38 gépet lőttek le; li német gép nem tért vissza. Snncr römal utazása Bőma, szeptember 30. A Stefani-iroda je­lenti: Sefrano Siincr spanyol belügyminiszter kedden délelőtt 10 órakor érkezik Kómába. Tiszteletére Ciano gróf villásreggelit ad, este pedig zártkörű vacsorán vesz részt. A megbe­szélések szerdán kezdődnek. Jól értesült római körök megerősítik, hogy a spanyol miniszter­nek az olasz kormányt ér fiakkal folytatandó megbeszélései igen nagy fontosságúak. Hatalmas ereíü légitámadások Anglia ellen A City lángokban — Elpusztult a hastingsi repülőtér Serrano Suner kedden Rómába érkezik A hastingsi repülőtér pnsztnlása

Next

/
Oldalképek
Tartalom