Délmagyarország, 1942. június (18. évfolyam, 123-145. szám)

1942-06-21 / 139. szám

a necmabtaflnbszin V»Mrmp, 1942. jnnlns 21. — Az egyházi hatóság ujabb nyilnt­fc*znta Bogdán Gyula Ügyében. Bu­dapestről jelentik: A wekerletelepi ke­reszUevélhamisitások bűnügyében il­letékes egyházi helyen közlik, hogy Bogdán Gyula ellen anyakönyvi visz­szaélések miatt hónapokkal ezelőtt il­letékes esperese vizsgálatot indított. Ez az eljárás még folyamatban volt. amikor Bogdán Gyulának és társainak üzelmei nyilvánosságra kerültek és letartóztatásuk megtörtént. Bogdán Gvulát illetékes fegyelmi hatósága ál­lásától azonnal felfüggesztette, ellene a fegyelmi eljárást megindította. Ez az eljárás csak a világi bíróság itéle tének joigerőre emelkedése után feje­ződik be. Egyházi törvényeink ren­delkezése szerint Bogdán Gyulára, ha a vádolt cselekményekben jogerősen elmarasztalják, a legsulvosahb egyhá­zi büntetés: hivatalvesztés és az egv­házi hlvatalviselési jogtól való vég­leges megfosztás (ár. — Kérjen ön is jégbombát! Vass­cukracr — Lopások. Több apró lopás ügyé­ben tettek feljelentést szombaton a rendőrségen. B e n k ő Ferencné Hatv­tyu-utca 8. szám alatti lakos jelentet­te. hogy a szombati piacon 10 pengőt kiloptak a zsebéből. — Wagner Pé­ter hentes arról tett feljelentést, hogy a vágóhidról elloptak egv fél sertését. A rendőrség mindkét ügyben megindí­totta a nyomozást. — A Magyar Vöröskereszt Szeged vflrori fiókja házibetegápolási tanfo­lvamot rendez, amelv julius 1-én nyí­lik meg a Katolikus Nővédő Egyesü­let székházában, Korona-utea 18. szám alatt. Jelentkezni lehet a Vöröske­reszt-irodában ugyanott a hivatalos órák alatt. A tanfolyam két hétig tart __ Mérgezés. Matyi Istvánné 35 éves. Török-utca 6. szám alatti lakos délután 4 óra tájban kékkőoldattal megmérgezte magát. A mentők a köz­kórhézba vitték. — Nemzetgyalázás! ügyek az ötös­lanáce előtt. A szegedi törvényszék iötöstanácsa dr. Nóvák Jenő tanács­elnök vezetésével szombaton nemzet­gyalázási ügyeket tárgyalt. Palu­c s i k István 38 éves péterrévei fuva­ros azért került az ötöstanács elé, mert húsvétkor részeg állapotában, amikor rezesbandával muzsikáltatta magát végig a község utcáin, szidal­mazta a magyarságot. Az ötöstanács 200 pengő pénzbüntetésre itéite. — Mikin Milán 27 éves jogszigorló, volt adai, jelenleg budapesti lakos, még a szerb megszállás idején, tavaly •februárban egy adai kocsmában rátá­madt a kocsmárosra, amiért az ma­gyarul beszélt. Ezután súlyosan gya­lázó kiielentéseket tett a magyarság­ra. Mikin a szombafi tárgyaláson ta­gadta, hogv a kijelentéseket megtette volna. A törvénvszék bizonvitáskiegé­STÍ»é*f rendelt el az öcrvben. UJ építési anya 99 OHOLIT 99 ím szabadalmazott könnyű, olcsó, hő­és hangszigetelő építőlemez. Készül 200x0.50 m. lábiákban. 1.5, 2.5, 3.5, 5. cm. vastagságban. — Gyártja Debreceni nwgyar b.-t. Debrecen, Fürdő u. 2. Kérjen mintát és ajánlatot. 2Btí 20 éve jól bevezetett illatszergyár keres Szeged városára és Csográd, Csanád és Békés vármegyékre körzetképviseiőt, illetve KÉPVISELETI IRODÁT. Csak illatszertárakban, drogériákban és gyógyszertárakban kitűnően beveze­tett személyek, vagy vállalatok küld­jék be ajánlataikat «MAR.KA CIKK. ieligére BLOCKNER J. hirdetőirodá­ba, Budapest IV_ .Városház u. 10 ss. — Áramszünetek. A villanytelep f. hó 21-én, vasarnap 4 órától 14 óráig a varosnak a Kossuth Lajos­sugarut, Nagykörút, Vásarhelvi-su­gárut és a Kórtöltés által határolt részén, valamint Ujsomogyitclepen nem szolgáltat 380 és 220 V. feszült­ségű áramot. — Folyó hó 22-én, hét­főn pedig Újszegednek a Főfasor, Töl­tés-utca és Bérkert-utca vonaltól északra eső részén 7 órától 17 óráig nem lesz áramszolgáltatás. 346 _ Jégbomba Vass-cukrásznál! — Iskolai találkozó. A Dugonics­utcai polgári leányiskolában 1936— 37. évben végzett I\'/a. oszt. tanulói folyó hó 29-én reggel 8 órakor tart­ják 5 éves találkozójukat az iskola tornatermében. — A Zöldkeresztes kerti ünnepély anyagi sikere. A csütörtökön délután rendezett kerti ünnepség elszámolá­sait most állitotta össze a szegedi Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szö­vetség. A hadbavonult honvédeink gyermekeinek segélyezésére rendezett kerti ünnepség — dacára a kedvezőt­len időjárásnak — fényes anyagi si­kert hozott. Az eddigi elszámolások szerint a tiszta jövedelem meghaladja az 1300 pengőt. Az eladott jegyeken kivül az alábbi felülfizetések folytak he a nemes célra: Magyar Nemzeti Bank 30 P, Szeged-Csongrádi Taka­rékpénztár 20, Nemzeti Hitelintézet 5, Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 20, Szegedi Népbank Szövetkezet 5, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 20. M. kir. Államvasutak 20, Államépitészeti Hi­vatal 10, Szegedi Közúti Vaspálya 20, Első Kecskeméti Konzervgyár 20, PénzügyigRzgatóság 10, dr. vitéz Shvoy Kálmánné 20. dr. vitéz Tóth Béla 20, Ketting Lajos 20. Buócz Ká­roly 10. Haas Fülön és fiai 10. Kuru­csev Sándor 5, vitéz Meskó Zoltán 8, dr. Vidakovits Kamillo 10. Baross­tagok 6, Koeb Sándorné 3. Bulcsu Barnáné 5. Ketting Jánosné 4, Vigyá­zó Bezsőné 3, Bódi Irén 1. dr. Szent­klárai Béla 1. Fodor ftdönné 2. Rózsa Ilona 2. Szabó Ferenc cukrász 17, En?i Ferenc SzVSE-büfés 10, Erieh Kamnf 20. dr. vitéz Falta Béla 20 és összesen még 30 P. többen magukat megnevez­ni nem kívánók. A rendezőség ez­úton is hálás köszönetet mond a sze­gedi gvárvállalatoknak. akik nagvohb számú beflénftiegy átvételével támo­gatták a nemes célt. Az Egészségvé­delmi Szövetség ezúton is legmélyebb hálával köszöni meg vitéz Feketehal­mv-Czevdner Feernc altáhornaevnnk náratlan áldozatkészségét, hogv a honvédzenekar kirendelése által a kerti ünnenélv sikerét ilv rendekivüli módon előmozdítani szíves volf Ugyancsak" hálás köszönetét fejezi ki a helvörség tisztikarának" nagyszámú jelenlétéért és adományaiért. — Dr Pálfv GVÖTW városi kurttnrtanáej?­noknak is köszönetét mond azért Jb megértő támogatásért, hogv a városi kertészet ntián feldisz.ittefte az fln­nenség színhelyét. — Tft említjük meg. hogv a jótékonvcélra történt adakozások összegvüőtéséHen legna gvobh szerenet dr. Tukats Sándorné és vitéz Feketehalmv-Cznvdnor Fe reucné. valamint dr. Szilégvi Ferene né nrhőlrrvek vitték", akik igen nagv szeretettel és meleg érzéssel telmsilet ték jótékonycélu áldozatos munkáiu kaL — Várady Zoltán: Pályaválasztási ufmutató. Nagy szükség volt már er­re a kis könyvre. Nem általános ta­nácsokkal szolgál, hanem pontos gya­korlati útbaigazításokat ad. Milyen pályák vannak? Hogyan és hová kell folyamodni felvételért? Milyen vég­zettség kell? Mennyi a tandíj? Mik a kedvezmények? Meddig tart a kikép­zés? A szerző egyik állami jellegű pá­lyaválasztási tanácsadó intézetnél szer­zett évtizedes gyakorlat alapján fe­lel ezekre a kérdésekre. Időszerű és rendkívül hasznos ntmutaló ez, sok magyar ifjút fog eligazítani a pápa­választás útvesztőiben. A könyv a Da­nubia könyvkiadónál jelent meg, ára 2.60 pengő. — Kérjen ön Is jégbombát! Vass­cukrász. > — Szeged sz kir. város Árvprési Csarnoka f. hó 29-án. szombaton és 22 én hétfőn délután fél 4-kor hivatalos helyiségéhen árverést tart. mely al­kalommal a szegedi zálogházaknál 1942 április hó végéig lejárt fételek kerülnek árverésre és pedig20-án ék­szerek. 22-én ingóságok Felkérjük az érdekelteket, hogv a közbeeső ünnep és hétvégi nagvohb forgalom miatt a hosszabbításokat legkésőbb a hét kö­zepéig eszközöljék Az Árverési Csar­nok magánosoktól is vállal vételi és eladási megbízásokat. A tárgvakat legkésőbb 22-én délig fogadja el az intézet. Az árverésre kerülő tárgvak naponként délután 4-től 7-ig az Árve­rési Csarnokban díjtalanul megtekint­lezze mep nálunk a 2 86, 3 37, 3 75, 4 64 pen­gős szépseghlbás harisnyát Előnyös vétel ! TISZA-ÁRUHÁZ, Tisza Lajos-körűt 16, a cserépedény­piacnál. Figyeljen n címre! MŰVÉSZEI inaatían^orooisom Szeged város területén 1912 junius 15-től 21-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát: Bokor Izsó és társa? eladták Bó­ja Ignác és nejének Alföldi-n. 1 és Zerge-utca 24 sz. házukat, 158 n. öl udvarral, 40 000 P-ért. Délmagyarországi Közművelődési Egyesület eladta Ivich Sándor és tár­sainak Tisza Lajos-körűt 58b. sz. há­zát, 191.75 n. öl udvarral, 160.000 pengőért. Szűcs Erzsébet eladta Varga Jó­zsefnek Pulcz-u. 34 és Teréz-utca 10 sz. házifit, 116 n. ö| udvarral, 8200 pengőért. Gera Jánosné eladta dr. Magyar! Istvánnénak Neszörj dülőbeli 466 n. öl szántóját. 2.04 K kat. tjövedelem mel. 1200 P-ért. . Szűcs Gábor és neje eladták dr. Osváth Józsefnek Franciahegy dülő­beli 400 n. öl szántóinkat, 6.75 K kat. tjövedelemmel. 2000 P-ért. Rozsnvai Jánosné eladta Rózsi Sándor és nejének Farkas dülőbeli 707 n. öl szántóját. 2.09 K kat. tjö vedelemmel. 1200 P-ért. Ördög Józsefné eladta Bálint Sán­dor és nejének Madarásztó dülőbeli 300 n. öl szellőjét. 4.50 K kat. tjöve­delemme.l 300 P-ért. Kk. Szalma József eladta Csiszár Jánosnak Béró dülőbeli 636 n. öl szántóját. —.95 K kat. tjövedelemmel. 804.40 P-ért. Somorián Sándorné eladta Dobó Istvánnak Kormánvos-u. 8. sz. 128 n. öl telkét. 2900 P-ért. Zsemberi Mihálv elad'a Kiss Ist­ván és nejének G'njffonva öülőb-?li 1 h. 1003 n. öl rét és szántóját. 7.49 K kat tiövedelemmel. 2000 P-ért Kk. Rácz Ferenc eladia Felföldi Jenő és nejének Kisteleki pántlika dülőbeli 1067 n. öl szántó és szellőjét. 1300 P-ért. Matyasovszki Irma eladta Reck Józsefnénak öthalom-n. 38a sz, há­zát. 166 n öl kerttel. 1 88 K kat. tjö­vedrlpmmel. 7300 P.ért Herédi Gvörgv és neje eladták Zsiga Rózsának Somngvilelep 1203 sz. házukat. 243 n. öl telekkel, "4000 P-ért Szél Gvörgv és ne'e eladták Kon­dász Ferenenének Gaigoaya dülőbeli 342 n. öl szántóiát. 1.50 K kat. tjóve; delemmel, 1200 P-ért. Dorogi Imre a Tisza (estője Szeged müvészctszeiető közönségé­nek most van először alkalma, bogy alaposabban megismerje egy régffn itt működő kiváló művésznek alkotásait, aki pedig épp e vidék lelkűnek leg­mélyebben szántó, legművészibb kife­jezője. A muzeum kupolacsarnokában nyílott meg e festő kiállítása, aki ed­dig távoltartolta magát szűkebb pát­riája nyilvánosságától és csak a fő­város kiállításain jelent meg és aki­nek munkásságát csak közvetlen ba­ráti köre ismerte igazán. A látogató meglepődve á!l meg e nagyszabású, fö­lényes technikai tudással megalkotott, izzón színes képek előtt és élvezettel merül el e nagvértékü, komoly mü­vek szemlélésébe. A nemesebb értékek felismerésére képes muharát rögtön megérzi azt a magas szinvonalat, amit e müvek kép­viselnek tiszta lelkiségükkel, kompozí­ciójuk tökéletességével és remek fes­tőiségiikkel. A szegediek ezenfelül egv nagy értéket fedeznek fel a képekbon: a raitnk áradó igazi alföldi levegőt és legfőképpen a Tisza poézisét. Igen, Dorogi Tmre a szegediek kedves folyó­jának igazi festőie. aki nem táikép­kivágásokat foglal kereteibe, hanem a költő szivével érzi a folvó lényegét, a Tiszán játszó és csillogó szineket és a magas égből hosszn sugarakban le­zuhogó aranvos fényözönt. Egészen speciális festői stílusa van e téma ki­fejezésére. amelv lágv atmoszferikus szépségeket szpggesz.tiv erővel tud érzékeltetni. De nemcsak a csendes táiképekben festi a Tiszát, hanem ki­válóan felépített kompozíciókban. az emberi test kifeiező mozdntataipak megérzésével a Tiszapart életének: a halászok és kubikosok munkájának kiváló ábrázolója. Ritmikus elrende­zésben töltik ki nz előteret a mnnkás­fignrák', a háttérben nedig a folvó fe­lülete vezeti a távolba tekintetünket. A dereglyék és hárkák közt tevé­kenykedő. Vízben aáznló alakok" nan­sütött bőrén a fénv látszik. de ez nem a fotográfiákon szereplő átlngvilági­tás. hanem a fénvnek káhitóan festői felfogása és inform-etlálásn. Mélven izzó nltrnmarinkék ölelkezik a zsongó vörösekkel, barnákkal. zö'd reflexek tűnnek fel a legmerészebb" kombiná­ciókkal. mindannvi bizonyítéka a szár­nvnló festői fantáziának. Dorogi vérbeli modern Testő. Ee-c bet más p«v művész, kinek tebefséee és fantáziája van9 Aki nem elégszik meg azzal, hnev felmondia az akadé­mián tanult Ivekét, banem azzal in­dult ntra. a többit, amit nvnlt. azt miróna? művészetfel való állandó kon­taktus és a saiáf tehetsége termelte ki. C s á n k" v Dénes, a Szénmű vészelt Mnzenm igazgatóin >az Alföld ízes festő'ének* nevezi Dorogi Tmrét. Ez az fzeas'ég abb'öl az eredeti termé­szetszemléletből fakad, amellyel té­máit lelki szemeivel látta és uiszenf stílusával kénné fnrmáliq. Es P ké­nek" mindazoknak", kiknek" szám ára pev fesfménv nem szobadísznek felhasz­nált természetdnrabk'a. hanem kölfö? alkotás és lelki meenvilvánnlás, amk Unrnd Tmre Véneiben a legnnffvóbW MékeVet találják" meg. amelyek a tna­gvar festészet mértékéve! mérve 1® számottevőek. "" OáBor Jenő,

Next

/
Oldalképek
Tartalom