Délmagyarország, 1943. május (19. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-01 / 97. szám

Szomftaf Álra 12 mtr 1945 IRAIIIS 1. XIX. Éfl. 97. sz. Havonta 3 20 P. nconfderre 9*20 P DEIMAGYARORSZAG KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP Laval Hitler főhadiszállásán Az európai helyzetről és Franciaország belső kérdéseiről tárgyaltok a megbeszélésen — Résztvett a tárgyalásokon Bastianini olasz külügyi államtitkár is — Ismét eredmény­telenül támadja a Szovjet a kubáni hídfőt — A harcokban három hadosztályt teljesen, kettőt részben elvesztettek a belsevisták Tuniszban heves ellenállásba ütközik az angolszászok támadása B«rlin, április 30. A német véderő főparancsnoksága közli: — A Szovjet csütörtökön nagy erők­kel újból támadásra indult a kubáni hídfő keleti arcvonala clkn. A táma­dást heves tüzérségi előkészítés ve­zette be és nagy páncélos és repülő­erők támogatják. Az ellenség azonban egy helyen sem tudott tért nyerni. — Á légierő hatásosan táuagatta csapataink súlyos elhárító harcait, vágiil is a szovjet támadasokat véres veszieségeket okozva, visszaveriük. Sok bolsevista fténcélost kilőttünk.Né­met vadászrepülők a déli arcvonalsza­kasz fölött légi harcokban 67 bolsevis­ta repülőgépet lőttek le — A nvugattuniszi arcvonalon több ellenséges helyi jellegű támadást ver­tünk vissza. A légi erő a földköziten­geri tér fölött 12 ellenséges repülőgé­pet pusztított ei. A tengely vesztesege 5 repülőgép. (MTI) Olasz jelentés Róma, április ,10. Az olasz főhadi­szállás 1070. közleménye: — Tuniszban a vonalaink áttőrésé­irányuló ismetejt ellenséges támadási kísérletek csütörtökön is az olasz és német csapatok elkeseredett ellenállá­sába ütköztek. A tengely légiereje rendkívül élénk tevékenységet fejtett kl és az ellenséges táborhelyek ellen intézett támadásai során igen sok gép­kocsit felgyújtott vagy megrongált. (MTI) Su yos veszteségekkel összeomlott a bolsevisták kubáni támadása Berlin, április 30. A Nemzetközi met és szövetséges csapatok elszánt Tájékoztató Iroda jelenti a keleti harc­téri helyzetről: A keleti harctéren csütörtökön a helyzetet a bolsevisták nagy támadó tevékenysége jellemezte a Kubáni híd­fő keleti részén. A szovjet főparancs­nokság nem kevesebb, mint 0 lövész­hadosztályt, valamint sok páncélos összevonásával megsemmisítő csapást igyekezett mérni a német csapatokra, minthogy minden előző tömogiámadá­sa veszteség'cljesen és eredménytele­nül végződött. Az állásokat védő né­ellenállása következtében a legkemé­nyebb harcok fejlődtek ki. A bolsevis­ták .vesztesége három teljesen szétvert és legalább két súlyos veszteséget szenvedett hadosztály. Az arcvonal többi részéről csak felderítő és rohamcsapattevékenységen kívül Kurszk térségében csak egy fontosabb harccselekményt jelentenek. Német gránátosok több roham löveggel végrehajtott rohamvállalkozásuk so­rán elfoglaltak egy fontos magaslatot. (MTI) ' . * Átalakítják a fasiszta párt szervezetét Róma, áprlis 80. A Fasiszta Párt mellett működő hivatalok közül ötöt Értesítőié a következőket közli: {eltöröltek. A fasiszta szervezeteknek minden olyan emberét, akit a haderő A Duce által megadott irányelvek megvalósítása végett és avégből, hogv a fasiszta párt működését még jobban meggyorsítsák, bizonyos módosításokat hajtanak végre a párt szervezeteiben. Legfontosabbak e rendelkezések közül, hogy a fasiszta párt intéző bizottsága es a háborúban levő nemzet érdekeit szolgáló tevékenységi körben lehet al­kalmazni, hadirokkantakkal, a hábo­rúban megcsonkultakkal és fronthar­cosokkal fogják helyettesíteni. (MTI) Át európai probléma Hitler és Laval megbeszélésének tengelyében Berlin, április 30. A Fülirer főha­diszállásáról jelentik a Német Táv­irati Irodáuakí A Führer április 29-én Ribbentrop birodalmi külügyminiszter és Bas­tianini olasz külügyi államtitkár jelenlétében a főhadiszálláson fo­gadta Pierre Laval francia minisz­terelnököt. A megbeszélés folya­mán a résztvevők teljes megértést tanúsítottak egyfelől a Németor­szágot, és Olaszországot, másfelől a Franciaországot érdeklő kérdések iránt. Teljes tárgyilago-'sággal megvizsgálták, hogy milyen mér­tékben kell résztvennie Franeiaor­áfiágnak azokban az erőfeszitések­,ben és áldozatokban, amelyeket a !+ang9!yh ataimat az nj Európa fel­í^lt/fili valamint a szövetkezett angol­amerikai plutokraták elleni harc­ban magukra vállaltak és milyen előnyök származnak majd Francia­országra e részvételből. (MTI) Franciaország részvétel* a küzdelemben Berlin. április 30. A Német, Táv­irati Iroda diplomáciai muukatár­sa irja; Lavalnak a Führer főhadiszállásán tett látogatásáról kiadott hivatalos közlemény tarfalmából és hangjá­ból következtetni lebet » látogatás jelentőségére. Ez a látogatás bele­illeszkedik a Führernek a Na&y­németországgal szövetkezett nemza­+«V Ví-p-ricolSi-rel foly­tatott megbeszélései sorába, A fran­cia miniszterelnökkel folytatott német-olasz megbeszélésnek is az uj Európa felépítése érdekében, a bolsevizmus, valamint a vele szö­vetkezett afiolszász plutokraták el­leni harc áll a középpontjában. El­tekintve attól, hogy annak az Eu­rópának" a védelmében Franciaor­szág területileg nem lényegtelen szerepet játszik, a megbeszélések és a szóbakerülő kérdések önként adódtak Franciaországunk a küz­delem erőfeszítéseiben és áldoza­taiban való részvételéből, amelynek fejében Franciaország más­felől megfelelő előnyökben ré­szeüsl. Aligha tévedhet az megbeszélés során nem hagyták fi­gyelmen kívül azokat a belső fran­cia kérdéseket, amelyek különösen az északafrikai francia gyarmabi­rodalom elleni angol—amerikai tá­madással kapcsolatosak, annál is inkább, mert az ebből keletkezett helyzet Franciaországot az eddigi­nél is inkább Európára utalja. Abból a körülményből, hogy a közlemény a megbeszélés valameny­nyi résztvevőjének teljes megérté­sét, valamint tárgyilagosságát álla­pítja meg. annak a kérdésnek meg­vizsgálásával, milyen mértékben vegyen részt Franciaország a ten­gelyhatalmaknak az nj Európa feb építéséhez vállalt erőfeszitéseibeö és áldozataiban, következtetni lehét a megbeszélések pozitív jellegére. Bastianini olasz külügyi államtit­kár jelenléte mutatja, hogy meny­uyire teljes az egyetértés a nem­zetiszocialista Nagynémetbirodalom és a fgsiszta Olaszország között a katonai és politikai vezetés minden kérdésében, amint ez kifejezésre jutott már a Führernek és a Dúcé­nak április 7—10 között történt em­szervc­német ezeket a felfogás, amely szerint alékezetes találkozója alkalmából. . Ley május 1-i cikke a némef nép munkatel esitményérőf Bettin, április 30. A Német TI je-.nak a katonáknak kezébe, akik' éle­* lükkel védik Európát a bolsevista áradattól. (MTI) A német munkaarcvonal tíz éve Berlin, április 30. A Német TI je­lenti: Ley birodalmi szervezetügji vezető a birodalmi munkaügyi ka­maráknak az uj birodalmi kancel­lária épületében tartott ülésén be­szédet mondott a „német munka­arcvonal 10 évéről." A háború okoz­ta nehézségek mellett is a munkás­ság teljesítményei egyre fokozód­nak. A gyárakban fegyverek és lö­szerek, valamint mindenféle felsze­relési cikkek tömege állandóan nö­vekszik s a német véderő a fegy­verek mennyisége és minősége te­kintetében nagy fölényben van és marad is az ellenséggel szemben. így a német munkarevonal műkö­dése kielégítő. A Führer volt az. aki a legnehezebb órákban segített megadta az irányt, megmutatta a célt es az utat. A munkaközösségek, a jryárak és üzemek legyenek e há­borúban a népközösség és a. rendít­hetetlen győziakarás rendíthetetlen bástyái. Történjék bármi, mi soha­sem adjuk meg magunkat. (MTI) lenti: Dr. Ley birodalmi zetügyi vezető május 1-én a nép ünnepén egy cikkben mondja; — Ma ismét egy munkás év ma­rad mögöttünk, amelybon a német férfiak és nők újra egészen szokat­lan teljesiményt vittek véghez a termelésben. A gyárakban és mű­helyekben nemcsak számra rendkí­vül sok fegyver és katonai Felszere­lés készült el hanem a német fegy­vereket újra tökéletesítették és részben teljesen ujakkal egészítet­ték ki. Ezért a német nép a háborn negyedik esztendejében megint el­látta véderejét minden szükséges hadianyaggal. A német nép — foly­tatja a miniszter — nemzeti ünne­pén — bajtársi érzülettel tekint, a határain tul élő lobbi országra, amelyek vele együtt küzdenek és dolgoznak az angol—amerikai és bolesvista gyámkodástól mentes európai győzelemért. A többi euró­pai nemzet hozzátartozói részint maguk is Németországban dolgoz­nak. a harctéren küzdenek felfegy­verkezetten. részint saját maguk gyáraiban és műhelyeiben dolgoz­nak. hogy fegyvert adjanak azok­Ünnepélyesen fogadják a frontról hazaérkező lány hadseregfőparancsnokot és törzskarát Budapest, április 30. Vitéz Jány ilós miniszterelnök üdvözli a haza­Gusztáv vezérezredes, a keleti arc-1 (érő hadseregparancsnokot és sze­vonalon '.küzdő II. honvédhadsereg'mélyében a II. honvédhadsereget főparancsnoka szűkebb törzsével május 1-én 17 óra 30 perckor érke­zik haza. A Keleti-pályaudvaron ünnepélyes fogadtatás keretében a magyar n&m36t és a magyar kirá­W? V'v-s^í'nM- WdtlfTfl MiV. is amely az orosz i'ronton 1942. nya­rán és a keleti arcvonalra induló orosz támadás feltartózta lásábau és elhárításában jelentős szerepet, vitt (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom