Délmagyarország, 1942. november (18. évfolyam, 249-272. szám)

1942-11-03 / 249. szám

Kcfld Ara 10 filier l»42. november 3. XVill. t\l 249. sz. Havonta 2.50. negyedévre 7;20> POLITIKAI NAPILAP Német kézre került jir város a Kaukázusban Egyiptomban megkezdődött az angol offenzíva második szakasza — A tengelycsapatok egyre erősödő eiSenlámadasokka! válaszolnak az ellenségnek —• Példátlan hevességű harcok a Salamon-szigeteken Törökország továbbra is megőrzi semlegességét — Berlini véle­mény a török államelnök beszédéről rA pénteki harci szünet után az angolok szombaton ujult erővel fol vtatlák az egyiptomi offenzívát. A 8 órai Újság berlini tudósilója héifői jelentésében ugy emlékezik meg erről, hogy ezzel megkezdődött a britek nagy »áttörési« kísérleté­nek második szakasza a Rommel­frle acél-záróállás ellen. Berlini ka­trnai körök megítélése szerint a né­met hadvezér — sportnyclven szól­va — a mérkőzés első menetét a m.aga javára könyvelhette el. Uj, nagyarányú harcok kezdődnek, emelvek az előzőktől alighanem kü­lönböznek. Erre lehet következtetni angol és amerikai híradásokból, amelyek elmondják, hogy a brit hadvezetés elkeseredetten folyó északafrikai csatában bizonyos át­állításokat végzett. Ezek között sze­repel különösen az, hogy főképpen nagyszámú nehéztüzérséget vonnak össze a legelső állásokban, jeléül annak, hogy még az eddiginél is nagyobb erejű tüzérségi tüzhatással igyekeznek a német—olasz védelmi vonalon rést ütni. Német tájékozott helven hétfőn kijelentették, hogv a már kilenc napja tartó ütközetben a német Páncélos erők változatlanul a fő­harci vonal mögött csak készenlét­ben állanak és zömük még egyálta­lán nem avatkozott bele a küzde­lembe. „ acé'sta'acü" Berlini tájékozott helyen ugy vé­l'k, hogy a brit támadások máso­dik szakasza lendület, ember és hadianyag bevetése tekintetében úem marad mögötte az elsőnek. Ennek ellenére határozottan t'pységes bizakodással néznek a .lov ő küzdelmek elé. amit elsősor­ban azzal magyaráznak, hogv a 'vngetycsapatok védelmi vonala kitűnően ki van épilve. Ezt bizonyítják az ellenséges tá­borból érkező híradások is. Igy p^l­a»ul az angol sajtó »acé!szalapnak« nevezi a német—olasz, mélyen ta­gozott védelmi vonalat. Berlinben bekben az angol híradásokban an­jelét látják, hogy elő akarják jtésziteni a brit közvéleményt arra, h°§y ne vegye könnyedén az el­a'anieini csata jövő fejleményeit. Keleti front 'StfeaE élletíüre. Hogy. mind istb­ban közeledik az »orosz tél®, a ke­leti arcvonalon még egyre élénkül­rek a hadműveletek. A badszinter­ről érkezett híradások szerint áll ez elsősorban a Szovjetunió déli részén l'olyó küzdelmekre, amelyekben a Terek folyótól nyugatra a szovjet harci cselekmények egy c agy offen­zíva jellegét öltötlék. Az itteni vi­déken makacsul védi a szovjet, szá­mos folyó partját és nagyszámú gyalogság, valamint az GKW által is emiitett tank-oszlopok harcba­velésével igyekszik a tengelyerők előretörését a grozniji kőolajuae­dence irányában feltartóztatni. A legnagyobb elkeseredéssel kí­sérleteznek a bolsevisták a táma­dásokkal Sztálingrádtól északra és délre is. Égészen valószínűtlennek tetsző makacssággal hullámokban támadnak, többek között azokkal a k'sebb egységekkel, amelyeket az utolsó iizenuégy nap alatt a Volgán ál szállítottak. A hétvégen ugyan­ezen az uton zászlóal jerősségü csa­patokat vetettek harcba, A város­ban főképpen egyes háztömbök, ipartelepek, raktárházak és lakóte­lepek alkotják a fő ellenállási fész­keket. Téli offenzíva li®an és szigorúan fogjuk megtar­tani azokat az egész világon ismert irányvonalakat, amelyek nemzeti politikánkat mind befelé, mint ki­félé megszabják — mondotta Inönff a többi közt Szerződéses kötelezettségeinkhez, szövetsége­seinkhez és barátainkhoz hí­ven gondosan elkerülve minden hátsó gondulatot és színlelést, foly­tatjuk nemzeti biztonságunk poli­tikáját. 'Arról van szó, hogy fokoz­zuk a nemzet ellenálló erejét, hogv kivül maradhasson a háborún vagy ha már a háborúba lépünk, ahból becsülettel és sértetlenül ke­rüljünk ki. Ma sokkal szükségesebb, mint bármikor, hogy vitéz és ér­tékes hadseregünket készenlétben tarthassuk — fejelte be beszédét az elnök. Tizennégy ellenséges gépet lőtt !e a magyar légvédelmi tüzérség rA" Magyar Távirati Iroda jelen'/: 27-ik számú hadi jelentés. A hon­véd vezérkar főnöke közli: vállalkozása összeomlott Tüzérségünk igen jó eredmény­nycl lőtte az ellenséges gyülekező helyeit és műszaki építményeit. Légvédelmi tüzérségünk több ellen­séges bombázóköleléket szórt sz£t és összesen 14 gépet lőtt le. Saját rohamiáttőreink néhány sí­Gyalogságunk példásan működő j keres vállalkozást ha jtottak v.égj-e zárótüzében az ellenség minden saját veszteség nélkül. Az elmúlt hót folyamán az ellen­ség felderítő és légi tevékenysége a magyar hadsereg arcvonalán igen élénk volt. Német hadije!entés 'Az Interinf. berlini jelenlése sze­rint a vasárnapi nap folyamán a keleti arcvonalon a helyzet a tereki szakasz kivételével általában nyu­godt volt. A középső arcvonalsza­ksszon a bolsevisták folytatják elő­készületeiket a téli offenzívára. Megfigyelték, hogy az állásokba vitt ui téli ütegeket lőttek be s a vörös felderítő repülőgépek. amelyek nagy magasságban repültek, foko­zott tevékenységet fejtettek ki. A német tüzérség a német vonalak el­len irányuló nagyobb rohamcsapat­vállalkozásokhoz berendezett ké­szenléti állásokat pusztított el. Törökország 'A Német Távirati Iroda ankarai jelentése arról számol be, hogy I n ö n ü államelnök a török parla­ment hatodik törvényhozási idő­szakának megnyitása alkalmából a nagy nemzetgyűlés képviselői előtt a kormány és a diplomáciai testü­let tagjainak jelenlétében beszédet mondott. — %i cflíővétEmő Ő7ben is Tojé'­Berlin, november 2. parancsnoksága közli: — Gyalogságunk a Tuapszcbe ve­zető vasútvonal tói északra kiépített kisertídállásokért folyó súlyos, de eredményes harcokban a kedvezőtlen hegyi terepen újból előbbre küzdötte" magát. Az ellenséges csapatok részeit bekerítettük és megsemmisítettük, több eltentámadást visszavertünk. — A Terektől nyugatra csapataink lendületes támadása a súlyos terepvi­szonyok mellett is több hegyi patakon át visszavetette a makacsul védekező ellenségek Elfoglaltuk Alagir városát cs ezzel elzártuk a Szovjet fontos csa­pa tfet vonulási útját. _ Sztálingrádtól délre az ellenség egyre ujabb páncélosoktól támogatott támadásai meghiúsultak. Az ellenség sikertelen kisérletet tett újból, hogy a A véderő fő- várostót északra csapatokat tegyen partra. Két ágyúnaszádot és több nagy; csapatszállító csónakot elsüllyesztet­tünk. Egy ágyúnaszádot megrongál­tunk és többszáz hadifoglyot ejtettünk^ — Liwnytől északnyugatra az eL lenség helyi jellegű támadásai meghiú­sultak. A középső és az északi arcvo­natszakaszon kölcsönös felderítő- és rohamosztagvállalkozások voltak. — Az egyiptomi arcvonalon a né­met és olasz csapatok ellentámadása az el-alameini arcvonal északi szaka­szán vasárnap tovább tartott, a német és olasz csapatoknak sikerült az ellen­séget — annak különösen az egyik ausztráliai hadosztályának, a legsúlyo­sabb veszteségeket okozva. — vissza­vetni. (MTI) Alagir elfoglalásának jelentősége Berlin, november 2. A Német TI közli a hétfői hadijelentés kiegészíté­séül: A német csapatoknak a Nalcsiktól délkeletre fekvő térségben sikerült folytatni elönyomulásukat, jóllehet, sok nehézséget keltett leküzdeniök a Terek kisebb szakadékos partu mellék­folyóin való átkelésnél. Alagir váro­sával hadászatilag jelentős pont ke­rült a németek kezébe. E város elfog­lalásával megszakították az oseviai hadi utat, amely az egyetlen járható átjáró a Középkaukázuson át. Az utat a bolsevisták a legutóbbi időben na­gyon kiépítették, mert az ettől keletre fekvő Grúz hadiúton kivül csak ezen az uton tudták az utánpótlást szállí­tani csapatainknak. Sztálingrádtól dél­re a bolsevisták páncélosoktól támo­gatott ujabb tehermentesítő lámada­sokkal kísérleteztek. V támadók sehol sem érték el a német védelmi vonala­kat. A támadások mindenütt összeom­lottak. A bolsevisták súlyos vesjttesúr goket szenvedtek. (MTI) Helyreállt az összeköttetés egy elszakított német kötelékkef Berlin november 2. A Nemzetközi Tájékoztató Iroda közli az északafri­kai helyzetről: _ _ 'Az "egyiptomi Alexander-támadás tizedik napjának reggelén az egés* német-olasz védelmi rendszer szilár­dan a tengelycsapatok kezében voltT Szombaton és vasárnap . nagyszámúi

Next

/
Oldalképek
Tartalom