Délmagyarország, 1941. december (17. évfolyam, 275-297. szám)

1941-12-02 / 275. szám

ftcdd Aíra 10 niitr mi. tffcenu cr 2. xtn. ctl 215. sz. Havonta 2.50, nca'ieacyrc 1.20 p ker esztény politikai napilap Háborús Készültség a (scnacs-occánon. lapén tovább tolglalia a tarijiilasohal A rosrtovj s^ovjeterőfeszités ellenére a némel vezefés elsősorban Hoszkvát tekinti céljának — Heves küzdelem Líbiában Pélöín cs Dtirlon laléihozoli Oc ringgel Az első vonalban — mint a wa­s-ljingloui tárgyalások kezdető óla szinte megszakítás nélkül — héttőn is a japán-amerikai idegháború áll• Annak ellenéve. hogy nincsenek újabb jelentések, amelyek megevő sítenék a washingtoni tárgyalások megszakadását, továbbra is súlyos­9tak Ítélték meg a távolkeleti hely­zetet. Ezt a megítélést két tény tá­masztotta alá. Az egyik tozso ja­pán miniszterelnök erélyes hangú Vasárnapi beszéde, amelynek élo az USA ellen irányul, a másik pedig az, hogy további flottamozdulatok történlek a Cseudes-ótíeánon. Japáy újabb i'lottaerőket vont össze a Fü­löp-szigeti amerikai támaszpont kö­rüli vizeken, ugyanakkor továbh erősítették a távolkeleti angol hajó­hadat Japán flotta Borneo előtt Éjszaka érkezett értesülések sze­rlntmind- Washingtonban, mind Tokió­ban egyre komolyabban ítélik meg a helyzetet. Roosevelt váratlanul meg­szakította szabadságát és konferenciá­ra bivta összes a különböző fegyver­nemek vezetőit. Kuruszu és No'raura megjelent Hull külügyminiszternél, Ku­ruszu kijelentette a sajtó képviselői előtt, bogy a japán kormány végleges válaszát még uern nyújtották át — A Távolkeleten a badikészülődés a tető­fokra búgott. Romeo közelében japán hadihajók jelentek meg. Singapurból, Holland-Indiából és Ilongkounbó] egyaránt azt jelentették hétfőn este. hogv készültségbe helyezték a légi és tengeri erőket. Csungking A japán külügyminisztérium félhi­vatalos lapja azt irja, bogy a csurig­kingi kormány háromszázezer kínai katonát összpontosított az ehnitlt na­pokban Tüdők inti halárán. A Tokióba érkezett jelentések szerint a kínai se­reget l.rit és amerikai katonai tanács­adók' irányítják. A ke'eti arcvonal A szombati német hivatalos je­lentés, amely a kiürített Rosztov el­leni megtorlásokéit jelentette be. is­mét a szovjet íróul déli szakaszára irányította a figyelmek A. berlini lapok vagy nem írnak erről továb­biakat, vagy ...a... hivatalos jelentés (részleteit csoportosítják. A háború­ba való kapcsolatban az egyetlen mozzanat, amely most az előtérben áll — jelenti Berlinből Ottó von Eeydebreck — a télre való beren­dezkedés a keleti fronton. A uémet Csapatok szállásul igénybe vesznek minden nélkülözhető helyiséget, a k-tefl b rdstín+éren egnétz- irs+ottflv? rosok keletkeznek. A legegyszerűbb a gyalogosok elszállásolása. Ezek számára lakhalóvá teszik az épség, ben maradt bunkereket és erődített épületeket is- Egy másik berlini je­lentés szerint „a rosztov! városne­gyedek -kiürítése után a nemet csa­patok kérlelhetetlen ellenrendszabá­Igokai léptetlek éleibe lToszloV la­kossága ellen, amelynek most már meg kellett ereznie a német ököl egész keménységéi". A roszlovj har­cokba igen eredményesen avatkozott be száz meg száz stuka és harci gép. — jelenti a bprlini beszámoló. Líbia Az északafrikai harcokról a né­met véderő jelentésein túlmenően nem érkeztek újabb hírek Berlinbe. A harcokkal kapcsolatban utalnak arra Berlinben, hogy a helyzetet a kar elér. óriási kiterjedései jellemzik. Pitinek megfelelően a küzdő csapa­tok mozgékonysága a másik jellem­ző vonása a most folyó sivatagi há­borúnak. Ezzel együtt jár az, hogy a hadműveleteket még nem lehet át­tekinteni teljesen. Stockholm hétfőn arról közölt meg nem erősített értesülést, hogy a brit csapatok Agedabiáuál elérték volna a íengert­Törökország Ankara megcáfolta, hogy szovjet hadihajók érkeztek volna Tstanbulba. A románok török gyapot és szén elle­nében hajlandók'voltak olajat szállíta­ni Törőkországnak, de csak török ha­ji-kon. Amikor erről Ankara kérdést intézett a szovjethez. Kujbisev megta­gadta a hozzájárulást líir szerint a szovjet három tartályhajóval olajat küldött Istanbulba, a száílitmáuvt ha­dihajók kisérték. A három tartályhajót a törökök megvásárolják. Törökország­ba más szovjet kereskedelmi hajók ís érkeznek, ezeknek megvásárlásáról is szó vájj Ankarában. Ankara cáfolja azonban, hogy a feketetengeri szovjet flottát megvennél — Sevdam miniszter­elnök egy hónapra tervezett betegsza­badságát bizonytalan ideig mcah&sz­szábbitolta. — Egy Istanbulba érkezett jelentés azt a bírt kommentálja, hagy állítólag szó van arról, hogy egyes hollywoodi filmstúdiókat szerszámgé­.pek gyártására terveznek átszerelni. Finnország Az Egyesült-Államok kormánya tegnap újabb diplomáciai lépési telt Helsinkiben. Ezzel a lépéssel kap­csolatban Berlinben pártjára kelnék Finnországnak és nyíltan rámutat­nak arra: Finnország csak két do­log között választhat; vagy tovább híred » '-révrjst elten i-ajjy bete. egyezik saját megsemmisítésébe. A nemet fővárosban nem fűztek meg­jegyzéseket a t'iun kormánynak azokhoz a tanácskozásaihoz, ame­lyek Mannerheim tábornagy bevo­násával folytak, sem ahhoz, hogy a finn parlamentet rendkívüli ütés­re hívták üssze, — jelentetto hétfőn Berlinből Oltó von Ueydcbrcek. Va­sárnap egyébként finn kormánynyi­latkozat hangzott el, amelyben 11au­-gell miniszterelnök megállapította, hogy a moszkvai békeszerződésben átengedett területek jórészét máris visszahódították és a hadműveletek ec'ja most már kizárólag az ország békéjének biztosítása. Megállapítja a nyilatkozat a továbbiakban, hogy Keletkarclia lakossága a íinu nép­nek egy része, Finnország védelme biztosításának az elve érvényesül Kelctkarjala népére is. Helsinkiben illetékes Helyről ka­pott értesülés szerint Németország j mintegy 75 ezer tonna gabonát szál­1 lít Finnországnak. A legközelebbi termésig Finnország, gabonaszük­ségletét mintegy .kétszázezer tonná • t-a teszik, ' Norvégia Hétfőn éjsz*ka Qsloból érkezeti je­lentések beszámolnak arról, hogy em met katonai törvényszék e&y távi" dúszt, egy kereskedőt egy igazgat <V nőt. egv ügyvédet és egy rcndönűrmé ­tert kémkedés miatt halálraítélt. A< ítéleteket hellén végrehajtották. A bi­zonyítási eljárás szerint a társas :t tagjai összeesküvést szerveztek és tit kos rádióberendezések utján összeköt' tetést. tartottak fenn az elleaségg"! Angliával, Vichy Yíchyb'e érkezett párisi jelent­szerint a párisi Montmartre-on ed­dig még ismcrcltou tettesek bomba merényletet kíséreltek meg ném-1 katonák ellett. A hatóságok mind •» intézkedést' megtettek a merénylők kézrekeritésére- A jelentés arról hírt közöl, hogy a párisi'foldalaiI; villamos, a Molro forgalmát egyelő­re beszüntették. A Pétain—Görirtg találkozó Táris, december 1. Az OFI jelenti: Ugy tudják, hogy Pétaiu és Dar­1 a u Ynubcu G ö r i u g g e I találkozott, Párisbau arra számítanak, hogy rövidesen hivatalos közle­ményt adnak IÍ1. (MTI) Roszfóvnál német kötelékek visszaverik a támadó szoviet csapatokat Berlin, december 1. A Német TI je- jármöosriopokat ezen a vidéken a i Páris, dcccmbcr 1. A Német TI je< lenti: December 1-én Saiut Fl<" reutiu Pergerybcn ööring bfro dalmi tábornagy és Pétaiu tábornok hosszabb megbeszélést f o J \ tátott a Németországot és Francia, országot érdeklő kérdésekről. (MTI lenti: Katonai részről közlik: — Azok a német kötelékek, ame­lyek Rosztov körzetében parancsuk ér­telmében elhagyták a város területét, hogy a lakpsság ellen megindulhasson a szükséges megtorló intézkedés, a légi haderővel együttműködve hatéko­nyan és sikeresen visszaverik az erő­sen tagozott alakzatokban előnyomuló bolsevista csapatókat. Ellenséges álla­sokat, csapa tgyülekézcscket és szovjet met harci repülőgépek és a tüzérsé' olyan eredményes tűzzel árasztja el hogy o bolsevista veszteségek uelte fegyverekben és gördülő anyagba még a keleti harctéren is szokatta i mértéket öltenek. A rémet csapatok nem okozhattak volna ilyen rendkivii súlyos veszteségeket n bolsevistáknak ha az állítólagos német visszavonulás — mint azt a bolsevista-angol prop-­ganda nevezi —, rendetlen és fejetlen lenne. (MTI) Berlin, december 1- -illaIában jól­értesült helyréi közlik a Német TI­valí — Három nagy csata jellemzi a katonai helyzetet. Ezek a moszkvai, a rosztov-vidéki és az északafrikai sivatagban lefolyó nagy csaták. Ezekről a uagy csatákról, mivel azok jelenleg még folyamaiban van­nak, egyelőre nem lehet közelebbit mondani. — A Moszkva körüli hadművele­tek német felfogás szerint már el­jutottak arra a fokra, amely lehe­tővé teszi, hogy már a közeljövőben részleteket, esetleges közelebbi hely­megjelöléseket is közölnek a nyil­vánossággal Német harci kötelékpk ezen a területen jelentós előreknla­D-FFF ÉR-FEL- v-io- !,t ÍRDUV-YHIY*. Három nagy csata — Ezekkel ta efedményektcl szemben alig számítanak <i szovjet­nek a déli harctéren, Ilosztovnál kezdett tehermentesítő hadművele­tei Legfeljebb annyiban jöhet szá­mításba, hogy itt maga 0.3 cUcnsi i •végzi el erőinek egyenesen elképzel hetetlen mérvű elhasználását. Az el­lenség itt erős kötelékekot zsúfolt össze, olyau tartalékokat, .-melye­ket nyilván, nagysietve Szibériából és Iránból dobtak erre a harctérre. A szovje(csapatok igy nagy szám­beli fölénnyel támadnák. A német hadvezetőség a helyzet bölcs felis­merésével kiürítette Rosztovot, hog-/ könnyebben végrehajthassa az oií.: ni partizánok ellen szükségessé v. ló megtorló intézkedéseket. Ha uio 1 ft fZO-vjef e;.t h tényt sr-jozeleroTjek

Next

/
Oldalképek
Tartalom