Délmagyarország, 1942. június (18. évfolyam, 123-145. szám)

1942-06-02 / 123. szám

Kcűfl 5 1942. MHlIlS 2.. XVIII. Cfl. V* SZ. Ára 10 fliltr GoYonla 2.50. negiredeYre 1.20 í> •• keresztény politikai napilap ¥cssiiereszfef kapott IS© hős charit@vi bomwéé Abf Ottó vezérőrnagynak a Vaskereszt I. osztályát adományozta Hitler —Budapesten összeült a magyar-német fcultaráüs vegyes­bizottság — Elsüllyedt a Trinidad angol cirkáló — Havai a néma! nagykövettel tárgyalt Százmilliós német kölcsön Törökországnak A légihóboru Ax egésx euxópa-nfrikai front, a I meg a nagy charkovi csata ercdmé­in effélénk ülés jegyet viseli magán. nycrőL arae.lv nem is lehet vitás. Tobruktól a Jeges-tengerig mindé-} niitt előreveti árnyékát a harma­dik döntő nyár. Afrikában meg nem alakult ki teljesen a kép, de az bi­zonyos, hogy napok óta az egyik legnagyobb sivatagi páncélos csa­tát vívják. Mindkét oldalon hatal­mas erőket, vetnek harcba, hiszen a tét — egyre világosabban látszik — nemcsak Tobrtrk. Zürichből ma azt jelentették, hogy a páncélos csata tetőpontjára ért A hadműveletnek annál nagyobb jelentősége van, mert a sivatagi bőség, amely az utolsó 48 órában fokozódott, a min­dent elhoritó vastag porfellegekkel egészen rendkívüli teljesitményeket követel. A csata egyik góca a siva­tag nyugati szélén egy háromszög, ez a támadás Tobrtik felé irányul, a másik gócot "Bir Hacheim körül le­bet felfedezni, ittBommclnek sikerült íitat vágnia a brit aknamezőkön, amivel jelentékenyen megrövidi­tetie az utánpótlási vonalat. Ber­linben még várnak a részletes jelen­tés kiadásávaL Á Ize'eti offenziva rA" német sajtó haditudósítók Írá­sait. közli a ebarkovj csatáról, nbol a legnagyobb anyagháború játszó­dott le és ahol a szovjet rendkívüli veszteségeket szenvedett. Még nincs jelentés arról, hogv már megindult volna a küzdelcnt a Ponee-átjá­rókért. Ezzel szemben élénkség mu­tatkozik a középső és az északi fronton, ahol a német helyi akciók sikerrel jártak. Kiemeli az OKW a magyar kötelékek kitiinő teljesít­ményét. amelyek két hétig tartó hareokban megsemmisítettek a mö göttes területeken erősebb bolse­vista orvlövész bandákat. A néniét lapok ismételten hangsúlyozzák, liogy a főparancsnokság egyálta­lán nem befolyásoltatja magát a szovjet kísérleteitől, akkor indítja meg a nagy nyári támadást, ami­kor a legjobbnak tartja és olt, ahol nem is gondolja az ellenfél. Ber­linben nevetségesnek mondják a moszkvai propaganda jelentéseket, amelyekkel szépíteni szeretuék a charkovi vereséget és kiemelik", hogy külföldi újságírók győződtek Az OKW vasárnapi jelentése kö­zölte, hogy angol bombázók rémü­letkeltést szolgáló támadást intéz­tek Köln belvárosa ellen, robbauó­és gyújtóbombákkal nagy károkat okoztak a polgári lakosságnak, 44 támadó gépet lelőttek. A berlini Montag cimü lap megállapítja, hogy viszonylagos nyugalom után Churchill parancsára Köln ellen támadást inté-zett KAP, a britek ujabb barbár bűnténye összefüg­gésben van a szovjet charkovi ve­reségével. „Churchill bemutatót ren­dezett — irja lap — a második arc­vonalból." A berlini lap cáfolja a Keuternek azt az állítását, hogy a támadásban óriási légi alakulatok vettek volna részt. A britek ujabb bombatámadást intéztek Páris kül­városai ellen, a támadás főképpen az északnyugati ipari kerületok la­kosságát sújtotta. Egyetlen község­ben 200 lakóház pusztult el a bru­tális támadás nyomán. A német bombázók ujabb batásoH tevékeny­séget fejtettek ki Anglia különböző részei felett. Délkelet-Angliában igen sok nehézbombát dobtak le, ugyanekkor légiriadó volt London­ban is. Támadást intéztek a Bristol­csatornában, többek között Sout­bampt.on támaszpont ellen. A brit légierő megismételte berepülési kí­sérleteit a holland, belga és a fran­cia partvidékre, igen sok gépet le­lőttek, Prága Még nem sikerült, megtalálni © Heydrich protekturátusi helytartó ellen elkövetett merénylet tetteseit. Szombaton és vasárnap Prágában 50, Brünnbcn 12 kivégzés volt. Az NST jelentése szerint azért ítélték halálra ezeket az embereket, mert bc nem jelentett egyéneket rejteget­tek lakásukon. Az Ítéleteket azonnal végrehajtották. A vasárnapi kivég­zések között volt dr. Vanek. a föld­tnivelési minisztérium elnöki osztá­lyának helyettes vezetője is. Az íté­let indokolása az. hogy ezek a mélyek veszélyeztették a közrendet, a biztonságot ós a munka folytatá­sát. A merénylet ügyében a legna­gyobb szigorral folytatják a nyo­mozást. Egy cseh rendőrtisztet és egy orvost, akik nyomban a me réuylet helyére siettek és első segély­ben részesítették Heydrichet, a né met hatóságok 10 ezer koronás juta­lomban részesítették. A cseh-morva kormány vasárnap rádiófelhivást adott ki, amelyben a Heydrich el­leni merényletért Benest és hiveit terheli a felelősségi Pórís, Brüsszel Mint a Bud. Tud. jelenti, a franca­országi' megszálló parancsnokság köz­leményt adott ki. amely szerint májú® 27-én merényletet követtek el egy né­met katona ellen. Ila tíz napon bel ii t nem sikerül a merénylő megtalálása, akkor tiz egyént kivégeznek, további személyeket kényszermunkára külde­nek. Vasárnap hivatalos közleményt adtak arról a támadásról — jelenti a* OFI-MTI —, amely Parisban a Rue de Seineben egy élelmiszerüzlet ellen történt. Rálőttek a rendőrökre és két rendőr meghalt, három megsebesült. A nyomozás során kiderült, hogy az üg? bolsevista eredetű. Az Opera közelé­ben ledöntötték VII. Edvard angol ki­rály szobrát, azt hiszik, hogv tiltako­zásul történt a ledöntés az angol bom­batámadások ellen. Mint az NST Je­lenti, a brüsszeli statáriális biróság' három belga kommunistát halálra ité.t, mert. résztvettek egv SS-embcr meg gyilkolásában és megrongállak egy magasfeszültségű vezetéket. Az itéli­teket azonnal végrehajtollák­Távo'kelet Ma kevesebb jelentés erezett a li­volkeleti eseményekről. Egy berlini NST-jelentés azt közli, bogy a kinaiik a Mekong-állásba vonultak vissza. Yü­nan-tartományban — mondja a jelen­tés — a kinai csapatoknak, ame.yrk­•u'k sikerült elszakadni az eilenacgtöi, elérték a Mckong folyam közelében eiőre clkészilclt állásokat. A japánok nagyobb távolságban köve'.ik a visz­izavonuló binaiakat, ugv ialsz:k, rövid iriün belül a második nagy csata ké­szül ezen a vidéken. A harcok nagy követelményeket rónak a csapatokra —-•mondja a jelentés v-, nie: t rnijnn Yünanban, mind a keleti tartományok­ban nem kedvező az időjárás a had­műveletek számára. Yünanban jelen­leg nagy esőzések vannak, a folyamok, erősen megduzzadtak és nagy teriilo­tek viz alá kerültek. A japánok axon­ban tervszerűen folytatják az akciót Magyar feienfiés a honvédség sikeres harcairól A Magyar Távirati Iroda jelenti: zclésében összeomlott. Az ellenségre Katonai körökből Dyert értesülés sze­rint a charkovi csata befejezésével az arrvonalnak ezen a részén igen kedvező uj helyzet ala­£ kidt ki. Az a hatalmas eredmény, amelyről a német hadijelentés részletesen beszá­molt egyébiránt kellőképpen érzékel­leti a nagy győzelem arányait és an­nak roppant jelentőségét. A eharkovj bekerítő csatában olv kiválóan harcolt dunántúli kötelékek parancsnokának; Aht Ottó vezérőrnagynak a Német­birodalom vezére és kancellár­ja az 1. osztályú német Vaske­resztet adományozta, amelyet iinnepi külsőségek között adtak át a kitüntetett njagvar tábor­noknak. A charkovi csatában résztvett. honvédkötelékek le­génvséco köziil különben oz­ideig mintegy 150 főt tűntettek ki a IT. oszfálvu német Vaske­reszttel. A magyar csapatoknak azon az sr"­vonalán. amrlyrc a charkovi craín küzdelmei nem terjedtek ki. az ellen­ség meg-megujnlö ta mállásokkal igye­kezett a bekerített szovjet erők felszá r-.olását késleltetni. Ezek a kísérletek azonban kudarcot vallottak, mert honvédeink minden támadási visszavertek. Egyik, zászlóaljnyi erővel vég-e hajtott támadásuk mar tüzérségünk tű­csapatok másik támadása során 23 harckocsival kísérelték meg gyalogro­Itamuk előkészítését Féldásan működő páncélelhá­rító fegyvereink a harckocsi­támadás első hullámában elő­retörő nyolc szovjet harckocsit a legrövidebb idő alatt kilőt­ték ugy, hogy az ellenséges páncélos kötelék többi jármü­vei meghátráltak és további elöretöresiikre már nem került sor. Az ellenség rendkívül súlyos vesz­teségeivel verlek vissza ezek a csapa­taiuk azt a támadást is, amelyet » Szovjet ezrede re jü kötelék be vetés éve, kísérelt meg. Bar az ellcnscg része rőt a legutóbbi napokban csak szórvá­nyos légitevékenység volt, légvédelmi ütegeinknek sike­rült háro,m cjlmséaes repülő-" gépet lelőniük. A vasárnap kiadott német had.je­lentés kiemelte azt a sikert is. ame­lyet magyar kötelékek az arcvonal mögött összeverődött orvlö­vészüandák megsemmisítésével m értek el. K jelentéshez magyar katonai részről .. következő tájékoztatást fűzték: A szóbanjorgó jelentéssel kapcsola­tosan olyan nagy kiterjedésű erdőtire lületröl van szó, amelyet a téli hoc.a pok közlekedési viszonyai között nem lehetett megközelíteni. Most. hogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom