Délmagyarország, 1940. január (16. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-03 / 1. szám

HBHHBHMÜ Szerűn. !94ö. I. % KERESZTÉNY POLITIKA! NAPILAP XVI. évfomam 1. szain TOpcniohos MnM fiiflcőftcn üldözlh a mcncKfllO orosiohat 18.060 orosz Katona pusztult cl a Hiasta-to bombáhhal toiszaii la­ton jcöcn — Anglia es Franciaország beielentelte a népszövetség­neK a ftnncK sür^Os megsegítését Becker Vendel örvendező lélekkel kezdhetünk hozzá »z új évben nehéz föladatunk teljesítésé­hez, — örvendezhetünk, mert első szavunk a magasztalás szava lehet, amivel egy nagy­jelentőségű szegedi ós magyar, magyar és katolikus esemény jelentőségét ünnepeljük. A lop belső oldalán rcszleteseu beszá­molunk arról az alapítványról, amit Bcckcr Vendel c. apát, pápai kamarás, főigazgató tett, fölajánlva jelentős ingatlanvagyonát a szegedi katolikus tanítóképzés coljára, te­hát szegedi, magyar cs katolikus rendelte­tés szolgálatára. Ez a nagyjelentőségű, ön­zetlenségben és áldozatkészségében messze világító elhatározás azért is magára vonja a figyelmet, mert ez nz alapítvány most sokkal többet szolgál, mint amire az alapít­vány vagyona és jövedelme rendelve van: kitűzőit rendeltetésén, elhatározott célján felül ebben a zűrzavaros életben utat mutat és olyan tanulságukat tár föl, melyeket nem hasznosítani bűn volna a magyarság ellen. Bcckcr Vendel leszármazására nézve né­met, sváb szülőktől született, de életének minden érzésével, lelkének minden fogé­konyságával, intelligenciájának minden ér­deklődésével. hitével és vallomásával kato­likus &} magyar. Beszelhetnek Szédült el­mék a vér éretörvénycről, aminek nem . mondhat ellent se érlelem, se lélek, beszél­hetnek a leszármazás eleve clrcndeltetésé­ről, aminek parancsát nem törheti meg se erő, se akarat, — ime, előttünk a ragyogó példa, hogyan válik valaki cselekvő, al­kotó, kivételesen hasznos magyarrá lélek­ben, akaratban, érzésben, bitben és kon­fesszióban, függetlenül a leszármazás tör­vényétől és a születés diktatúrájától. Ismerünk külföldi városokat, melyek fölmérbetctlenül sokat köszönhetnek pol­gártársaiknak- Vannak múzeumok, amelye­ket egy polgár épített föl szülővárosának s uépesíteít be a tudomány és művészet al­kotásaival. Vannak kórházak, gyermekne­velő intézetek, jótékonysági intézmények, melyek életrehívőjuk nevét hordozzák 8 egy ember jóságának .cs szeretetének alko­tásai. Másutt képekkel, szobrokkal, szökő­kutakkal gazdagítják jómódú polgárai vá­rosukat. Genfben van egy tér, amit a város egyik polgárától kapott ajándékba. Szege­den mérhetetlenül ritkán történik meg, hogy a város örököljön valamit gazdag pol­gáraitól, vagy megajándékozottja legyen a hálás jólétnek. Bcckcr Vendel nagy és nemes ajándé­kát azonban az a cél is magasra emeli, ami­re rendelve van. Magyarság és kaíoh'kum. •— a szellemnek, léleknek, hitnek cs oda­adásnak ez a két forrása, az íudja csak eb­ben a szédült világban fölhozni azt az erőt, ami nclkiil nincs nemzeti élet, nincs sza­bad nemzet cs nincs jövő. Minél több ködbe • rejlik az uraz útat, minél több lárma kiáll­ja túl a jövendő egyetleu parancsát, minél több.idegen áfiuinmal akarják elvenni ílé­lőképessé<rünk tiszlasáe-át, annál ragvogób­buu fénylik föl a magyarságnak és katoli­cizmusnak testvéri küldetése, testvéri hiva­tása és egymásrautaltsága. Csak rá kell nézni Európa térkénére, csak meg kell raj­Hclsiuki, január 2. A Havas-iroda jelenti: Finn­ország legészakibb részén metsző hideg uralkodik. A hőmérő 10 fok alá süllyedt és az ütközetek jár­őrharcokká csökkentek. A petsamói harcvonal sokkal határozottabb, mint a sallai, a finn csapa­tok balszárnya egészen a norvég batárt criutL London, január 2. Az angol lapok rámutatnak a Iviasta-tavon aratott fényes finn győzelemre, amely talán a finn sikerek legkimagaslóbb ese­ménye. A finnek itt a 63. hadosztályt, legalább 18.Ü90 embert, az indjánok harci módszereivel ejtették tőrbe a tó jegén. A tavon fölvonuló orosz had­osztályra a környező erdőkben leselkedtek a fiit­v' Helsinki, juuuár 2. A finn távirati iroda je­lenti: A finn hivatalos harctéri jelentés a szá­razföldi helyzetről ezeket mondja: Lavajarvi iránijában az ellenség harcikoösik támogatásával egész napon ál támadóit. A tá­madásokat azonban visszavertük. Suomussal­minál a finn csapatok folytat fák a meghódított területek megtisztogatását és üldözik az ellen­séget. a iünüparanlai szakaszon. Északon a jár­őrök és a tüzérség folytatták tevékenységüket. Az orosz repülőgépek bombáztak több vá­rost. Hir szerint több polgári egyén meghalt, vagy megsebesült. Anyagi kár is volt. A finn elhárító repülőgépek és a. légvédelmi tüzérség két. bombavető repülőgépet lelőttek. London, január 2. A Ladoga-tótól északra a finnek folytatják győzelmeik kiaknázását, te­kintélyes mennyiségű hadianyagot zsáhmá­zolnunk az egyre jobban érvényesülő erők | hatásának útját s nyomban tisztában le- I sziink azzal, hogy világerők ütközésének ' útjában vagyunk, világhatalmi komponen­sek találkoznak ott, ahol nekünk élniink, halnunk kell. Most itt az ideje annak, hogy ami erőt ez a nemzet ki tud fejteni, meg tud mutatni s védelmére meg (ud szervezni, azt mutassa és szervezze is meg. A magyar öntudat nagy reneszánszára, van szükség s olyan összefogásra, mely összefog minden­kit a közös munkára, aki lélekben, érzés­ben, akaratban és hűségben magyar s más nem is .tud lenni, csak magyar. A úeve le­het német, törzse lehet sváb, csak legyen beanc annyi magyar érzés, lobogjon benne annyi magyar áldozatkészség, s szive min­den izomrostjával kapaszkodjon úgy bele a magvar földbe és a. magyar jövendőbe, mint Becker Vendel. A neve német, a tör­zse sváb, s magyar földön milyen magasra Ennek s hnrcvoiialnak a legkényesebb pontja Iío­vanicnitől a Jeges-tengerig vezető ut, inert itt, mi­ként másutt is, az oroszok ritkán knlaudoznnk cl ;JZ utakról és a csapásokról. A finnek ezért erősen aláaknázták ezeket nz utakat és ezáltal súlyos veszteségeket okoznak az oroszoknak. nek és ntinden oldalról géppuskatűzzel árasztották c| az ellenséget, miközben repülőgépek bombázlak a tó jegét. A jég beszakadt s az egész gépesített orosz hadosztály a vizbe fulladt. Négy menekülő orosz ezredet finn száutalpasok veitek üldözőbe cs a négy ezred közül a batárt csak a fegyvereit és lőszereit elbajitva menekülő negyedik ezred érte cl. nyálnak és foglyot ejtenek. Aglajarvi körül a csatateret jól fölszerelt, válogatott orosz ezre­dek katonáinak kőkeményre fagyott holttestei borítják. Sclla és Petsamo között a íO fokos hi­deg teljesen megbénította a hadműveleteket.. Finnország legészakibb részén az orosz csapa tokát óriási csordákban követik a szibériai farkasok. tegtesato a nemei Miben Berlin, január 2. A német távirati iroda jo­lenti: Három legújabb típusú brilt Wickers­Wellington repülőgép kedden délután behatol­ni próbált a német öbölbe. Egy raj ném< ' Mcsscrschmitt repülőgép megtámadta és rövid légiharc után lelőtte az angol gépeket. A neme­teknek nem volt veszteségük. tudott emelkedni tiszta lelkével és tiszta múltjával? Lehet-e megtagadni valamit et­től a csodálatos erejű földtől, igaz és nemes lélek tehet-e mást, mint visszaadja a ma­gyarságnak azt, amit kapott tőle jóságban és szeretetben. Szegedi, magyar cs katolikus célra ren­delte alapítványát Becker Vendel magyar cs katolikus szive. A szegedi, szellem, a ma­gyar szellem és a katolikus szellem fonó dik így össze s jelöli ki összefonódott súgó­ban számunkra az egyetlen útat és egyet­len kötelességet. A szegedi szellem, a ma­gyar szellem és a keresztény szellem véd­heti csak meg ezt az országot s adhat szá­wára menedéket abban a világviharbun. ami most dúl felette és körülötte a világlör­ténelem ,egy új korszakának kapuin dö­römböl. Ma Becker Vendel felé fordul » Város szive s hálát dohog áldozatkészségéétj és útmutatásáért. Egésznapos csata után visszaverték az oroszokat Indián csellel" pusztítottak el a finnek egű orosz hadosztályt

Next

/
Oldalképek
Tartalom