Délmagyarország, 1943. július (19. évfolyam, 145-171. szám)

1943-07-01 / 145. szám

-ymmv* aoidrfMf 1943. lüíius 1. XIX. Ort. 143. u. Wm ű: ^ Xm 12 fillér nnfoiifa 3 20 P. negyedevre 9i* Megjelent az uj árszínvonalról szélé rendelet a rendelet szabályozza a fizetéseket és a béreket, megállapítja az árakat, valamint a fényűzési és élvezeti cikkek ui adóterhét Budapest, junius 30. A Budapesti Közlöny csütörfóki szama a rendeletek bosszú sorát közli, amelyek többek között az árakat, a fizetéseket és a bé­reket inból szabii hozzák. A kormány azért tette közzé egy időben ezeket a rendeleteket, hogy az uj ár-, bér- cs fizelésszinvonal kiala­kulásában az összhuiyj és «>gyö»tetüsrg pótlékot kell fizetni. A fizetési pótlék mérU-ke az ország egész területén egy. ségés, az alapfizetésnek megfelelően nyert megállapítást. A fizetési pótlék a korábbi rendeletekben már megálla­pított mintegy 30 szazaWi figyelembe­vételével az évi 4000 pengőig terjedő fizetések után 60 százalékos, a 8000— 'J4.000 pengő között mozgó fizetési cso­biztosiltathassék és megfelelő módon portoknál a pótlek legfeljebb 4400 pen­gő lehet. Akinek évi 24.000 pengőnél több. de évi 28.400 pengőnél kevesebb az alapfizetése, annak pótlékát ugy kell megállapítani, hogv a pótlék az alapfizetést 28.000 pengőre egészítse ki. Az ipari (kereskedelmi) bánya- és kohoüzemekhen, üzletekben s a rende­letben felsorolt egyéb vállalatokban foglalkozó iparos- és kereskedősegé­det, munkások, tanoncok és hasonlo munkavállalók munkabéreinek ujabb szabályozásáról kiadott rendelet értel­mében a munkaadónak meg kell álla­viiaí.i.j « munkavállaló tigynevezeti alapbérét. Az alapbér az eddigi törvé­nyes bérpótlékot általában 30 százalé­kot is magában foglaló, junius 30-á/i érvényben volt járandóság 77 százalé­ka. Az alapbér alapján kiszámitolt já­randóság, úgyszintén a túlóra dija cs az esetíeges vasárnapi pótdíj után bér­pótlékot kell fizetni. A bérpótlék a hadiüzemekben és a honvédelmi törvény alapján előkészü­leti intézkedésekre kötelezett üzemek­ben 60 százalék, egyéb üzemekben a munkaadó a bérpótlékot 30 százalékig emelheti Tel. A munkabér általános rendezése kapcsán természetszerűen újból sza­bályozást nyerlek a mezőgazdasági munkabérek is. A magánakalmazöttak nyugellátásának, valamint a munká­sok nyugdijának ujabb szabálvoz.ására vonatkozó rendelkezések rövidesen megjelennek. kifejezésre is jusson, mert Nj csak ez nyújthat lehetőséget az uj árszínvonal áilaíxiósitasára. A rendelet keretében a közalkalma­zottak illetményei és családi pótlékai, valamint a nyugdíjak, özvegyek és ár­vák járulékul is szabályozhattak. A közalkalmazottak háborús külónmun­kaátalánnyal összevont fizetése 20 százalékkal lett nagyobb és a családi •pótlék a fiaefésiavílásnak megfelelően emelkedik. Fenntartja a rendek) az! az eddigi rendelkezést, hogy az újszü­lött után első ízben a felemelt családi pótlék ötszörös összege fplvó.silflndó. • A nyugdláfns terén ^lényeges ÜjT­+ást jelent a rendelet, mert a közalkal­mazottak újonnan megállapított fize­tését veszi a nyugellátás kiszámításá­nak alapjául s egyben cincii a nyugdi­jak családi pótlékát is. A magánalkalmazottak fizetésének ujabb szabályozásáról szóló rendelet halálya kiierjed az ipari (kereskedel­mi), bánya- és kohóüzemekben, üzle­tekben és a rendelet-ben felsorolt egyéb vállalatokban, úgyszintén az általában keresetszerüen folytatott vállalkozá­soknál. foglalkozásokban és irodákban alkalmazott magántisztviselőkre is. A rendelet a magánalkalmazottak járan­dóságát emeli és egyben rögzíti. A munkaadó köteles a rendelet há­táivá alá cső munkavállalójának úgy­nevezett alapfizetését megállapítani. Az alapfizetés alapján kiszámított já­randóság, úgyszintén a túlóradíj és az. esetleges vasárnapi pótdíj után fizetési sebh mértékben a hm fogyasztási adóját. A borfogyasztási adó fel­emelése nem érinti a szöllüsgazdák által termelt és saját használatuk ra szolgáló bor adójánál biztosított ü százalékos kedvezményt cs a ma­gasabb Kusfogyásztási adó mellett is megmarad a magánszemélyek ál­tal saját házi szükségleteikre esz­közölt válságadó meutessége. A közszüksógletszáhiba menő cik­kek közül csupán a cukor ára emel­kedett nagyobb mértékben. Tndva­levő azonban, hogy a cukor ára az 1938. évi árrögzités óta nem emel­kedett- Ezzel szemben a termelési költség különösen a cukorrépa be­váltási ára lényegesen drágult. esolatban a mesterséges édesítő "te­rek ára is megváltozott. A háború kitörése után efsöizben került sor a sóiövedék. alapárának az italmércsi illeték tételeinek, a vámkezelési illetékeknek, valamint a vám vállalati raktárdijának fel­emelésére, továbbá elsőitben válto­zik a gyula ára is. Sor kerül az árufuvarozás mai díjtételeinek megfelelő emelésére is a vasúti- és tehergépkocsi forga­lomban. A vármegyék, a városok, valamint a nagy- és kisközségeket érintő egyes kérdések szabályozá-a tár­gyában kiadott reudolkezések a he­lyi hatóságok rendelkezések ara­uyositását jelentik. Egyszerűsítés4 intézkedések is vannak a rendelet­ben. A jövőben ugyanis a belügy, miniszter rendelettel állapíthatja uieg a helyi közhatósági közszol­gáltatás legmagasabb mértékét é ezen felül az önkormányzati testü­letek saját hatáskörűben határoz­hatják meg a helyi hatóságok a A cukor árának emelésével kap-j közszolgáltatást. Súlyos UarcoK megindulását Jelentette be Churchill Fokozott erejű léqitámadások nyugaton — Hagy pusztitást okozott a kölni dómra hullott bomba — Livorno belvárosát bombázták az angolszász repülök német véderő A fényűzési és élvezeti cikkek adóterheinek emelése A Budapesti Közlöny csütörtöki sav és az élesztő eladási ára, ugy­számában rendeletek jelentek* meg, amelyek intézkednek az iránt, bogy azok az adók. amelyek tételesen, te­hát nem százalékszerüen állápitat­tak meg. valamint az állami szol­gáltatásokért járó fii jak, tarifák s egyéb állami, illetve közületi bevé­telek összhangbahozassanak az uj árszínvonallal. Az uj árszínvonal kialakítása a kézbevételek eme ujabb szabályozá­zásának figyelembevételével tör­tént. A bvételek fokozásánál a kor­mány elsősorban a fényűzési, illet­ve az élvezeti cikkeket kívánja megterhelni. Ezeknek a szempon­toknak megfelelően emelkedik a mozijegyek, adóterhe, a szesz és en­nek következtében az ecet. az ecet­szintén emelkednek a dohánygyárt­mányok árai. is. A dohánygyárt­mányok emelkedése az olcsóbbfaj­táknúl kisebbek mint a jobb rninő­ségüeknél. Növekszik az ásványolaj, az izzó­lámpák, valamint a szivarkakapír fogyasztási adója is. A jövőben a propán, bután gázok után is kell fizetni fogyasztási adót és megszű­nik a totalizatőr fojgalmiadómen­tességc. A legöbb vendéglátó özemben ju­lius lá-től a vendégek által fizetőit összegről számolólapot kell kiállí­tani és e számolólapra a rendelet értelmében járó illetékeket kell le­ró nni. Emelte a kormány a bor- és ki­Berlin, junius 30. A főparancsnoksága közli: — A keleti arcvonalon semmi jelen­tős harci esemény nem lörtéDt. A Fe­kete-tengeren nemet tengeralattjárók elsüllyesztettek két, összesen 2000 ton­nás hajót, könnyű tengerészeti haderők pedig rövid éjszakai ütközet során egy szovjet ágyúnaszádot. A légierő a Novorosszijszk előtti tengeri területen bombákkal megsemmisített egy elleu­séges örjármüvet. — Nehéz nemet harci repülőgépek kikötő berendezéseit és ott levő hajó­kat A földközitengeri térségben ked­den 12 ellenséges repülőgépet lőttünk le. Kct vadászrepülőgépünk nem tért vissza. Nemet tengeralattjárók az At­lanti-óceánon és a Földközi-tengeren bajokaravánok és egyedül baladó ha­jók ellen vivőit kemény harcok során s hajót süllyesztettek el összesen 4V ezer tonna tartalommal, közöttük egy romboló és 3 csapatszállító hajót. F'gy másik gőzöst megtorpedóztak. E har nagy köteléke jó eredménnyel bombáz-j cok folyamán hajóink 5 ellenséges la a szerdára virradó éjszaka a bonéi bombázó repülőgépet lőttek le. (M I I) Repesz- és gyújtóbombák tízezrei Kölnre Berlin, junius 30. Az angolszász' időszakából származó csarnoképn h gihaderő a keddre virradó éjsza-' iete. Nagy a kár a kölni székesegyház­ban. Nehéz bombák ütötték át a dóm boltozatát és a templom belső részében robbantak fel, ahol erös pusztítást vittek véghez. A baloldali kereszthajó teljesen elpusztult, szintúgy a pompás orgona, a ke­resztelő kápolna és az értékes szo­borrniivekből nagyon sok. A bolto­zat több helyen beomlott- A küls< főfalakon is nagyon látszik a célt tévesztett és a közelben becsapódói bombák sziláukhatása.. Elismerik ugyan, hoer a várof ka uj terrortámadást intézett Köln e'len. A Köln ellen végrehajtott ujabb brit terrortámadás során a repeszbombákat és a gyújtóbombák tízezreit teljesen válogatás nélkül dobálták le a városra, mert a sürü felhőtakaró, amely különösen a vá­rost borította, a brit bombázóknak teljesen elvette a-látását. A meg­semmisített kulturális emlékek kö­zött van a kölni városi tanáeséyui­let dus szobordiszitésével, a vele szemben álló városháza, úgyszintén a Gürzenich, e régi hanzaváros lúghirüyé vált és a középkor korai fCvályaudvaiuuak a donihoz vslók

Next

/
Oldalképek
Tartalom