Délmagyarország, 1942. június (18. évfolyam, 123-145. szám)

1942-06-12 / 131. szám

füiünöen sikerűi! 8 MANSz kert! ünnepélye (A Délmagyarország munkatársétól) Ragyogóan sikerült a MANSz csütörtök délutáni nagyszabású kerti ünnepélye, amelyet a finn katonák cigarettagyüjtő akciója javóra a nemes ügyhöz méltó igyekezettel és lelkesedéssel rendeztek meg. A kerti ünnepély színhelye a Hági sörkertje volt, ahol Ízlésesen megterített asztalok, habzó, hideg sör és fagylaltok várták a közönséget. Már Fél 6 óra tájban valóságos áradat in­dult a MANSz kerti ünnepélyének szín­helye felé: világos, szines, kedves nyá­ri toalettekben vonultak fel Szeged ele­gáns hölgvtársadalmának tagjai, va­lamint a férfikisérök serege. Csakha­mar megteltek az asztalok körül elhe­lyezett székek és többszáz főre emelke­dett a kerti ünnepély résztvevőnek szá­ma. Derűs, vidám arcok mosolyogtak mindenfelé, a közönség valóban jól érezte magát és nagyszerűen szórako­zott együtt az esti érákig. A kitűnően sikerült garden-partyn — amelynek jövedelméből sokezer ci­garettát küldhet majd a MANSz a finn testvérnemzet hős katonái száméra — ott láttuk vitéz Feketehalmy­Gzeydner Ferenc altábornagy ne­jét, dr. Tnkats Sándor főispán fele­ségét, dr. Pálfy József polgármes­tert és nejét, dr. Tóth Béla helyettes polgármestert és feleségét, Tilger Ferenc vezérőrnagyot és feleségét, dr. E1 e m y Sándor táblai tanácselnök ne­jét, dr. T a r a j o s s y Béla ügyészsé­gi elnök nejét, dr. Buócz Béla főka­pitányhelyettest és feleségét, dr. Szé­chenyi István kormánybiztost, dr. Boross Dezső főügyész nejét, dr. Szilágyi Ferenc MAV-üzletigazga­té nejét, K a m p f Erich német kon­zult feleségével, valamint még igen sokan mások is megjelentek "Szeged társadalmi életének vezetői közül. A rendezőség élén dr. Széchenyi István né munkatársavval együtt a legna­gyobb agilitással és buzgalommal ké­szítette elő ezt a valóban minden vá­rakozást felülmúló módon sikerült kerti ünnepélyt. A sikernek' nagy ré­sze a kitűnő háziasszonyokat illeti, akik a jegyek eladását és a közönség toborzását, valamint az asztalok fel­diszitését vállalták A legnépesebb asztala dr. Tóth Béla helyettes pol­gármester feleségének volt aki egy­maga 78 résztvevőt toborzott a kerti ünnepségre. De nagy lelkesedéssel munkálkodtak a többi MANSz-hölgyek is: Tilger Ferencné. dr. Meskó Zoltánné. dr. M u n t v á n Istvánné, dr. Bnóez Béláné, dr. Tarajossy Béláné. dr. Berténvi Ivánné K e I­ler Mihályné. Deák Lászlóné. Tó­biás Lajosné, Karácsonyi Ist­vánné. Körmendv Erzsébet, Szent­kút! Viktorné. Kosztolányi Oyu­láné. dr. Busz Gusztávné, Vé'gh Ká­volvné. Kákonyi Sándorné. Sán­dor Istvánné, Szentmártoni Sze­vérné. valamint az egyetem részétől dr. Farkas Béláné és a Katolikus Vővédő Egyesület hölgyei. Köze] 600 legyet helveztek el a hölgyek már elő­re s igy nem csoda, ha a kerti ünnep­ség kitűnően sikerült A nemes célra való tekintettel fe­lülfizetések is történtek: Kampf Erich német konzul 70 pengő ára ciga­rettát, dr. Vidakovics Kamilló 50 pen­gőt, BatizTalvy János professzor 10 pengőt, vitéz dr. Meskó Zoltán 12 pen­gőt, Bakó László 10. vitéz Görög Ká­roly 10, dr. Tnkats Sándorné 8, vitéz Tar Antal 8. vitéz Csongor Árpád 8, gróf Stomm Marcell 9, őrgróf Paliavi­cini Alfonzné 5, dr. S/.abónéAino Hak­kulincn 5, szatymazí Zsótér Dezsőné 5, özv. Gárgyán Imréné 5. dr. Szilágyi Ferenc 5. vitéz Imrev Róbert 5, vitéz Gárgyán Imre 5, és Stampay János 10 pengőt adományozlak. 1 A katonazenekar szebbnél-szebb ze. ueszámokkal szórakoztatta a közönsé­get, amely még az esti órákban is i^en 'kellemesen érezte magit a kerti ün­nepélyen. Hadiesküvők és egyéb különleges házasságok Házasságkötés telefonon keresztül, hegycsúcson és — orosziánketrecben (A Délmagyarország munkatársá­tól) Háborús világban élünk, de azért a polgári életformák megnyilvánulá­sai nem szünetelhetnek. Az élet megy tovább — bizonygatja egy régi szó­lásmondás — s valóban ugy is van. Az emberek most is születnek, háza­sodnak és meghalnak, csakúgy, mint a boldog béke éveiben. Legtöbb baj van a házasággal. Amikor a házasulandók egyik fele odakünn harcol az eljövendő békés, boldog életért s a másik fele itthon marad, a házi tűzhely mellett, bizony nehéz a házasság létrejöttét elképzel­ni is. Mégis: ujabban egyre többet hal­lunk úgynevezett »hadiesküvőkről«, amikor a fronton levő vőlegény a messzi orosz rónán át nyújtja kezét az itthonmaradt menyasszony felé. És a frigyet — tekintettel a háborús helyzetre — szentesíti a törvény és megáldja a jó Isten.., Az első hadiesküvők története A hadiesküvőknek szentel igen ér­dekes fejezetet Ráth Végh István, a kiváló kultúrtörténeti író a könyv­napra megjelent legfrissebb tanulmá­nyában. Utal arra, hogy Európában a »táv-igent« a háború kényszere hono­sította meg. Az első hadiesküvő tör­ténetét így irja le: >Egy anhalti városka női kliniká­ján családi esemény volt készülőben. Örvendetesnek éppen nem volt mond­ható, mert a leendő anya még csak menyasszonyi állapotban került a kli­nikára, a vőlegény pedig kint harcolt a fronton. A gyermeket a törvényte­len születés átka fenyegette. A ható­ságok csavartak egyet a paragrafu­son és a kivételes idők jogán megen­gedték. hogy távbeszélőn kössék meg a házasságot A gyermek már az apja nevén került be az anyakönyvbe*. Ugyanígy volt Olaszországban is, ahol a fronton küzdő katonának szin­tén megadták a házasságkötési jogot per prociirationcm. Aki odakünn életét teszi kockára hazájáért, megérdemel annyi jogot, mint a régi fejedelmi vő­legény, aki nem kockáztatott semmit, — mondották az olaszok s igy a front­harcos teljes érvényű házasságot köt­hetett. helyettesítés utján. A mai háborús idők modern tech­nikájával átitatott szelleme módosí­tott még ezen is. Ma már lehetővé tet­ték azt, hogy amennyiben a menyasz­szonv rádióállomás közelében lakik, a szertartást rádión közvetítik és a frontharcos vőlegény ezer és ezer ki­lométer távolságból is jelen lehet lé­lekben a saját esküvőjén. Amikor a kapitányt feleségül vette a hadnagy . .. Rátb Végh István felemiit egy rendkivül érdekes esetet, régi anya­könyvi adatok nyomán. A párisi Saint Sulpice plébánia halotti anya­könyvében 1704 október 26-i keltezés sel a következő bejegyzés olvasható: — Eltemettetett G. Premoy, \ Szent Lajos-rend parancsno­ki keresztjének tulajdonosa, azelőtt kapitány a Turbilly­ezredhcU; Jean Gounie felesé­ge, aki ugyanott hadnagy volt. Az elhalt feleség keresztneve: G e n é v i e volt, az anyakönyvben megtalálható. A kapitány és a had­nagy házassága tehát szabályszerű volt, vagyis a kapitány «ur« amazon volt. egyike azoknak a hőslelkü fran­cia honleányoknak, akik férfiruhát öl­töttek és beálltak katonának. A vál­lalkozás néha titokban maradt, néha nem. de ilyenkor is rendszerint meg­tűrték a leánvkatonát. mert férfi mód­ii El MAtiY AHilK.w.Ab x Péntek, 1948. Junjns 12. V jára megállta a helyét... Geneviéve Premoy még hozzá dragonyos volt és >B altba zár lovag* néven kato­náskodott. Olyan vitézül harcolt, hogy nemcsak a Szent Lajos-rendet nyerte el, de férjénél magasabb rangfoko­zatban hagyta ott a hadsereget a há­ború után... Nekünk is volt ilyen vitéz hon­leányunk: Leibstück Mária, aki 1848-ban szolgált a szabadságért küz­dő magyar honfiak között. Éppen most készül róla operett, amelynek ősszel lesz Budapesten bemutatója »Mária főhadnagy* cim alatt Esküvő a légben, hegycsúcson és tengerfenéken... A két világháborút összekötő rela­tiv-békeidőkben többé nem a háborús kényszer diktálta a furcsábbnál-fur­csább házasságkötéseket, csupán a a »Divat őfelsége*. A divat ugyanis nem kedvelte a komoly bázasságköté si formákat s beugratta a többé-ke­vésbbé szerelmes párokat: szakítsanak a hagyomány egyhangú formaságai val és uj, eredeti ötletek révén mutas­sák meg, mennyire a Ma emberei... A legmodernebb esküvőforma ter mészetesen az volt, amikor repülőgé­pen kötöttek meg a házasságot. Erre mondották azt a szójátékot Ameriká­ban, a tág lehetőségek és nyakatekert ötletek hazájában, hogy »hAzasságok a — légben kötetnek*... (Ezért vol tak olyan légiesen könnyűén és pók­háló módjára elszakithatóak a házas­ságok az Újvilágban.) Az úttörő azonban ezen a téren nem amerikai volt, hanem egy spa­nyol pilóta. Az anyakönyvvezetőt si került megnyernie s felrepültek vele és két tanúval 1000 méter magasra és ott rebegték el a boldogitó igent. Az­óta az amerikai divatbolond párok igen gyakran esküdtek a levegőben Ennek az az előnye is megvolt sze­rintük, hogy az >örökéletre« szóíó igent — levegőbe rebeghették el... Amerikában volt még egy másfaj­ta, rendkivül népszerű divat-esküvő Ez a kanadai expresszen folyt le. A hosszujáratu luxusvonathoz kápolná­vá alakitott kocsit kapcsoltak s ebben tartották meg az esküvőt, utána az étkezőkocsiban a mennyegzői lakomái. Sebesség 100 kilométer... Persze igen borsosán kellett megfizetni a divat­hóbort árát. Még ennél is drágább mulatság volt az esküvő a — buvárhsjón. Egy W r i g g s nevü pénzes newyorki gyá­ros megvett egy kiselejtezett buvárha jót, abban tartotta meg lakodalmát, abban ment nászútra és abban keresz­teltette meg első gyermekét... Lakó dalom a tengerfenéken! Tom Durgan oakland' (Kalifor­nia) ifjú viszont éjfélkor, a temetőben esküdött örök hűséget menyasszonyá­nak, Miss Meiba Robinsonnak Semmi különösebb okuk nem volt rá, nem is arra akartak célozni, hogy sze­rintük az esküvő egyenlő a temetés­sel, csupán: valami rendkívülit akar tunk csinálni*, — mondották az ökc vallató újságíróknak. ' Amerikában egyébkent vadabbm.' vadabb ötieteket valósítottak meg há sasságkólétoknél. Volt olyan esküvő, amelyen a menyasszony s a vőlegény, de még a 60 tagu násznép valameny­uylje is fürdőruhában jelent meg az esküvön. Franciaországban viszont nudista esküvő folyt le a délfrancia­országi He de Levant nevü kis szige­ten. A nászuép öltözködésének tökéle­tes összhangját csak az anyakönyvve­zető háromszínű szalagja zavarta ... Svájcban két kitünö hegymászó va­lósította meg azt az ötletét, bogy fel­másztak az anyakőnywezetővel égyült a Point d'Orny csúcsára s itt. az örök ég és hó birodalmában tették le a hüségfogadalmat. A vőlegényen szmo­king volt, fölötte télikabát s a fején cilinder, a menyasszonyon mirtuszko­szoru, fátyol és fehér menyasszonyi ruha — szőrméből. Miudössze 3274 méter magasságban rebegték el a hpl­todiglan-holtomiglan igéit. s, Esküvő — labdarugómérkőzés keretében Londonban 1938 nyarán a tnaryle­bonéi anyakönyvvezetője megengedte, hogy Nina Tarakanova kisasz­szony, az orosz balett tarja fehér ba­lettszoknyácskában perdüljön eléje. Esküvő után az ifjú hölgy spiccelve lebegett le az utcára vezető lépcsőkön. Tabló... Az elrugaszkodott reklámötletek terén természetesen Amerika vezet. Megengedték például, hogy az állat­szeliditő jegyesek az orosziánketrec­ben kössenek házasságot, egy másik artista pár pedig a kiállított — cethal torkában esküdött örök hűséget... Két artista azzal kereste kenyerét, hogy jégbefagyasztotta s igy mutogatta ma­gát a varietékben. Esküvőjük is ekép­pen folyt le. Két jégtömbhe fagyasztva tették le a fogadalmat, éppen csak a kezük maradt kinn. hogy a gyflrfit rá lehessen búzni. Egy losangclcsi szál­lodás pedig a" viz alatt esküdött, mély úszómedence fenekén Búvársisak vojt a jegyespár fején és buvársisakban végezte a szertartást dr Sheldon Shepard anglikán lelkész... Bostonban labdarugómérkőzés ke­retében zajlott le egy esküvő. Az első <ról után kellett megtörténnie a házas­ságkötésnek. A vőlegény szerezte meg az első gólt. Utána megtörtént a há­zasságkötés. majd folytatták a mér­kőzést. A vőlegény még két gólt rú­gott, a menyasszony ellenben — Aé gyet.,. Amerikai véleménvek szerint brilliáns házasság volt. 4:3 a menv­a=szonv javára. Más hasonló mérkő zések sokkal rosszabb eredménnyel is végződtek már Amerikában — termé­szetesen a vőlegény kárára.., mj Unnenélyesen fogadják a Szegedre érkező olasz ifiüsá<*í vezetőket (A Dél ma gyar ország munkatér­fától) Az olasz ifjúsági mozgalom nyolö vezető férfia egy német ki­küldött társaságában csütörtökön •Budapestre érkezik. Hogy egy té­tig tartó tanulmányát során meg­tekintse és tanulmányozza a ma­gyar ifjúsági intézményeket, első­sorban a leveiitokikópzést. A kilenc­tagú tanulmányi csoport három napig időzik Budapesten a főváros vendégeként, majd az ország na­gyobb városait járja be. Első útja Szögedre vezet, ahová hétfőn délelőtt autóval érkeznek meg. A város ünnepélyes fogadta­tást késelt elő az olasz és német­vendégek részére, akik a magyar levente- és cserkészmozgalom ve­zetőinek a Kossuth Lajos-sugár­uton és a Széchenyi-téren át vezet a Dóm-térre, ahol a város nevében dr. Tóth Béla h. polgármester üd­vözli a vendégeket, akik a Hősök szobra előtt tisztelegnek ós megko­szorúzzák a hősök emlékművét. Az ünnepi aktus után díszebéd lesz a vendégek tiszteletére, majd délután a leventeotthonokat látogatják meg és megszemlélik a gyakorlati le­venbekiképzést Az olasz ifjúsági vezetők hétfőn az esti órákban au­tón visszautaznak Bndapestr©.

Next

/
Oldalképek
Tartalom