Délmagyarország, 1940. június (16. évfolyam, 122-146. szám)

1940-06-01 / 122. szám

DÉLMAGYARORSZÁG Szombat 1940. VI. 1. KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP Elkeseredett végküzdelem a dunkerquei sánctáborban Megérkeztek Londonba a Dunkerqueből elszállított csa­patok — Repülőgépről élelmezik és látiák el hadianyag­gal a tengeri visszavonulást fedező csapatokat A belga képviselőház megfosztotta trónjától III. Lipótot Még mindig tombol a pokoli küzdelem a llaiidriai fronton. A szövetségesek jelentése szerint az angliai expedíciós csapatok egy­harmadát, mintegy 100-000 embert cs a fran­cia katonák közül sokat sikerült elszállítani azon a körülbelül 20 kilométer széles és 40 kilométer liosszu folyosón, amelyet rendkí­vüli erőfeszítésekkel nyitottak a tenger felé. A franciák az Armentieres—La Bassé-vona­lon, az angolok pedig a Dixinuiden- cs Nieu­port-szakaszon harcolva fedezték a visszavo­nulást. Dunkerque elsáncolt tábora körül to­vábbra is ádáz harcok dúltak. Párisi jelentés szerint minden talpalatnyi földért kemény harc folyt. Különösen heves csata tombolt a flandriai dombok birtokáért A Somme és az !A»sne mentén mindkét részről néhány hclvi gyalogsági müveletet hajlottak végre heves ágyúzás közben. A Meusc és Moscl közölt a németek egyik rajtaütését visszavetették. A német véderőfőparancsiiokság közli, hogy amig oz északfrancia országi francia csapatok zöme fölmorzsolódott, vagy fogságba került, a szét­ugrasztott és bekerített osztagok néhány he­lyen még ellenállást tanúsítottak pénteken délelőtt. Az Artoisban és Flandriában harcolt német csapatok hadosztályainak zöme fölsza­badult uj föladatokra. A haditengerészet az egész hollandi, valamint a német kézben levő belga és francia partvidéken átvette a parl­védclniet. A német távirati iroda jelentést kő­zöl arról, hogy Charleville francia városka, ahová a németek bevonultak, a francia bom­bavetőgepek pusztításai következtében, ro­mokban hever. A délkeleteurópai helyzet a csütörtöki eny­hülés ulán, pénteken ismét komolyra fordult. A belgrádi V r e ni e róinai tudósítója jeleníti, hogy megszakadtak az angol—olasz tárgyalá­sok és nem valószínű, hogy egyáltalán folvtat­ják azokat. A nyugati hatalmak római diplo­matáinak a helyzete egyre kínosabbá válik — irja tovább a lap. Diplomáciai tárgyalás van folyamatban Németország és Olaszország kö­zött. Beszámol a tudósítás arról, hogy Mus­solini vtAratlanul elhagyta Kómát és hír szerint valamelyik olasz katonai központba repült a francia határra, vagy a Földközi­tengerre. Prloux tábornok íogluuleitését felentik o nemetek Berlin, május 31. A német távirati iroda harc­téri jelentése ezeket mondja: Azok a fraueia csapatok, amelyek Flandriában és Artoisban álltak, nagyjából felmorzsolódtak, vagy fogságba estek. A szétoszlott francia had­testek néhány szétugrasztott része erdőkben és néhány helységben utolsó ellenállással megkí­sérli a sors kérlelhetetlen folyását feltartóztat­ni. Előreláthatólag ínég néhány napig tart, mig a foglyok számát cs a hadizsákmány mennyisé­gét véglegesen megállapítják. A három héttel ez­előtt megkezdett nagyszabású hadműveleteknek erek az eredményei háborns történelemben egyedül állanak majd. Miután Gir®ud tábornokot, a kilencedik hadsereg parancsnokát niár régebben loglyulejtették, most Prioux tábornok, az 1. had­sereg parancsnoka is fogságba esett. Anélkül, hogy az összefoglaló áttekintésnek elébevágnánk, már most megállapítható, hogy a foglyulejtett francia tábornokok száma ezzel egyáltalán uem merült ki. Dunkerque előtt az utolsó ellenállást egy tiz kilométer mély keskeny terület előtt fejlik UL A tengerp,artlioz vezető korridorról azonban nem lehet szó. A partmenti arcvonal meghosszabbítá­sára elhelyezték a haditengerészet tüzérezredeit. A német haditengerészetnek ezeket a különleges csapatait a holland, belga és francia tengerpart mentén levő állásokban helyezték cl, liogy itt el­foglalják a partmenti ütegeket, vagy ezeket utána, szállított, illetve újból fölállított hadianyagok­kal megerősítsek. Francia jelentés Prioux fábornoh csapatainak nemzetéről Paris, május 31. 'A' Tlavas-iroda május 31-én | délben a katonai helyzethez a következő megjegy­zést fűzte: A szövetséges csapatok tartják magukat nem­csak Duukerque elsáncolt táborában, amelyet a támadók teljesen körűIkcritettek, hanem az Ysel­Csatornától nyugatra is. Prioux tábornok csapa­tai délről észak felé menve, lassankint elérik Dunkerque vidékét. Prioux tábornok hadseregé­nek jelentékeny része már szerencsésen eljutott ide, a hadsereg többi része igyekszik utat törni. Puiikerqiicbcti a szövetségesek légelháritó ágvui hatásosan védelmezik a sebesültek behajózási műveleteit. Egyidejűleg azokat a csapatokat is elszállítják, amelyek Dunkerque elsáncolt táborá­nak további vcdelmezéséhez nem szükségesek. Itt történik az utánpótlás és a körházanyagok behajózása is. A Somnie-meuti arcvonalon a né­metek ejtentámadásiiit könnyen visszavertük. Az Aisne folyónál Rethel vidékén a nemetek három rajtaütést kíséreltek meg a folyó déli partja el­len. A támadásokat Kivédtük. Aragóniában elég. heves tüzérségi tüz folyt. Páris, május 3t A llavas-iroda jelenti: Az északi francia és angol hadak helyzete a pénteki nap folyamán fokozatosan súlyosbodott. Különö­sen Prioux tábornok vezénylete alatt álló fran­cia csapatok zömének helvzetc vált válságossá. A Dtinkeruue körül elsáncolt csapatok, amelyek tu­lajdonképpen a visszavonulást fedezik, még min­dig szilárdan tartják állásaikat. Repülőgépről látták el a körülzárt csapatokat Jen Paris, május 31. A légügyi minisztérium jc­A 31-ére virradó éjszaka bombázó repülőgé­peink élelmiszerrel és lőszerrel látták el a dün­kerguei területen harcoló szövetséges csapato­kat, Az éjszaka lepte alatt nehézség nélkül át tudlak fepiilnl a veszélyes pontokon és ejtőer­nyővel eresztették le szállítmányukat. Vissza­térő útjukban egész mélyen szállták el és fontos ,adatokat szereztek a német, csapatok mozdula­tairól. Május 3l-i nap folyamán egy vadászre­pulögépmj Mesgersckmidt-rendszerü repülőút­XVI. évfoluam 122. szám peket támadott meg. Egy gépünk nem tért visz­sza. Pénteken vadászrepülőgépeink fedező tevé­kenységet is folytatlak. M angol expediciös csapafoK visszaérkezése Londonba London, majns 3L A Havas-iroda jelenti: Pénteken az angol királyi 'légihaderő és vala­mennyi fajta repülőgép védelme alatt lovább félyt a Belgiumból és Flandriából visszavont •angol csapatuk parira szállása az angol kikötők­ben. Az angol katonák kimerülten, de töretlen lelki állapotban érkeznek vissza Angliába. London, május 3L A Reuter-iroda jelenti: Az expedíciós hadsereg töhhezer katonája érke­zett, pénteken Londonba. Elmondották, hogy a flandriai liareok alatt az ellenség nagy vesz­teségeket szenvedett- Minden katona ajkáról hallható: „Adjatok nekünk több repülőgépet!" ,ViztárO lanhoh" az elárasztással vedeli Dunherque ellen Rajnamenti község, május 31. A Stefani­iroda különtudósítója jelenti: Az angol-francia mentési műveleteket megkönnyíti u köd, amely akadályozza a német légitámadásokat. A zsili­pek megnyitása is megnehezíti a német táma­dást, mert a páncélos gyors csapatok nem tud­nak eljutni Dunkerqueig. Ma azonban a harc­térre érkezett több olyan német nehéz páncélos, amelyet, külön a hollandiai elárasztóit teriileie­ken való működésre építettek. A liö ború első háromnegyed évének nemei sikerei Berlin, május 31. Májussal véget ért a háború 9. hónapja és valósággá vált az, amiről Német­országban kezdettől fogva meg voltak győződi e: a német győzelem. A háború első félévének végén német politikai körökben a helyzetet ugy vázolták, hogy mig a nyugati oatalmak sem gazdasági, sem katonai rendszabályokkal nem érhetik el a győzelmet, a német véderő harcrak észen várja a parancsot a döntő csupást, painelyiöl senki sein tudja, mikor következik be, de mindenki meg lehet győződve, hogy el fog homályosítani minden eddigi elképze­lést a katonai átfltőerőröl*. Hollandiát 5 nap alatt kiküszöbölték, további 13 nap alatt Belgiu­mot is. A franciák legerősebb válogatott hadse­régét óriási arányú hadművelettel megsemmisí­tették és ugyanez a sors érte a semleges angol expedíciós hadtesteket is. Anglia és Franciaor­szág erősen csökkent erőkkel, emberben cs anyagban szenvedett pótolhatatlan, veszteségek ulán részben megfosztva fegyverkezési és nyers­anyagbázisaitól, amelyek most a birodalom ren delkezésére állanak és kizáróan megmaradt saját érőikre támaszkodva állanak szemben most a minden tekintetben fölényben levő német véderft­ve.l, amely részben niár mélyen a francia erődöv mögött, részben az angol partok előtt áll. K'cstrélféh a dtiszláv-orosz Hcreshede'mi oKmámjoKaf Belgrád, május 31. Az a szovjetornsz kül­döttség, amelynek föladata a május 11-én Mós? kvában kötött délszláv.orosz kereskedelmi és haiózasi megállapodás ratifikációs okmányai­nak kicserélése, pénteken Belgrádba érkezett. Cincár-Markovies délszláv kiilüaryminis'ter és Lavrentiev szófial orosz követ kicserélték a szovjetorosz-délszláv kereskedelmi egyezményt jóváhagyó okmányokat. Este Andres kereske­delemügyi miniszter az Avala-heg;en díszebé­let adott Lavrentiev tiszteletére. A itámeteft liadií ^oiuiiah (ehinllK III. Lipótot Berlin, májas 31. A belga király helyzetére, való itteni fölfogást fejtegette ma a külügy­minisztérium képviselője a külföldi újságírók előtt. Kijelentette, hogy Lipót király, mii'* a belga haderő főpara inwnQka, tette ls a ferv-

Next

/
Oldalképek
Tartalom