Délmagyarország, 1942. május (18. évfolyam, 98-122. szám)

1942-05-01 / 98. szám

Pftifch 1942. május 1. AVIH. C¥i. 99. sz. ATra 10 fillér Havonta 2.50. negyedévre *.20 P jSfcjjiJfe KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Barmában rendhivttl kritthussá vált az angol és kinai csapatok nemzete Ujabb egységekkel erősitik a földközitengeri amerikai flottát — Törökország újra meg­kezdi a hajózást a Földközi- és az Egei-tengeren Darlan PUrlsDa érhcicff T ismét amrriScol csapaton szálltak portra Eszaftirországtsnn A nagy tavaszi, illetve koranyári hadaszati kezdeményezésit az egész vonaton nagyszabású előkészüljek vezeUk be. elsősorban nundeu itntz­kedés megtörténik az ottani területek munkaerejének és ellátásúnak biztosí­tására. Berlinben ujabb különleges rendelkezesek jelentek meg, améiyck hivatva vannak biztosítani a rendel­kezésre allo munkaerőket és azok el­oszlását. Az uj rendelkezések igeuyoe veszik a badiloglyok -egyreszét is utt, ahol erre szükség vau. Csütörlö*öu rendelkezés jelent meg a vasárnapi nrunkaszuiiet ieJt'üggesztéscröl. Mint Hcydcbreck Berlinből jelenti, a kemény léi következtében előállott gazdasagi károk következtében szükségessé- vau, hogy egyes mezőgazdasági területek.i újra vessenek be. Ennek erdekében je­lent meg a vasárnapi mezőgazdasági munkaszünet felfüggesztéséről szolo rendelet. Olaszországban hasonló szi­gorú intézkedések jelentek meg az el­látás zavartalanságának biztosítására. Mussolini beszélt erről a kérdésről a tartományi főnökök elölt, ezenkívül pedig a I'opolo, d'ltalia ír arról, bogy az élelmiszerekkel való üzérkedés meggátlására megszigorították a bün­tetéseket. Londonból jelenti az NST: ameri­kai hadihajóknak a Földközi-tengeren való tartózkodásával kapcsolatban a Daily Telegraph washingtoni jelentése arról számol be, hogy rövidesen a Földközi-tengerre éikczik a nemrég' elkészült /Washington/ és /N'orlh-Ca­rolinaz csatahajó, valamint több cir­káló cs más kisebb egység. Az NST jelenti Londonból, hogy az íitgol fővárosban nagy jelentőséget tu­lajdonítanak a török kormány elhatá­rozásának, amely szerint újból meg­indítják a török hajózást az Egei- és tt Földközi-tegenren. A török hajózást akkor szüntették be. amikor azt hit­ték, hogy a háboiu ezekre a tengered­re is kiterjed. Ugy látszik, hogy 'Tö­rökországban már nem hisznek ilyen fejleményekben. Az NST római jelentése szerint olasz hivatalos körökben hazug pro­pagandának minősítik azt a külföldi híresztelést, hogy az olasz kormány­ban átalakítások várhatok. Hazugság az is, amit Mussoliniitok a királlyá! folytatott tanácskozásáról és a miniszté­riumokban tervezett tisztogatásról hí­resztelnek. A keleti olvadás Egyelőre még hiányoznak azok a jelek, amelyekből arra lehetne követ­keztetni, hogy közvetlenül küszöbön állnak a keleti fronton a nagyobb­szabásu harci események. A német csapatok az eredményes elhárító har­cokon kiviil a sár és az áradások elte. nére továbbra is több helyen támadó kezdeményezéseket hajtottak végre és mint a NTI jelenti, sikerült elfoglalni «§y foutos orosz hídfőállást, A jelen­tés közelebbről még netn jelöli meg ezeknek a harcoknak szinterét. A szov­jet mindenáron annak látszatát igyek­szik kelteni, hogy a kezdeménye­zés a kezében van és még nem értek véget a éli hadjárat erőszakolt támai­dásai; Legutóbb középen és északon kísérleteztek helyeiikint nagyobb táma­dásokkal, de a német elhárítás meg­akadályozta az eredményeket. Az 11­men-tö körül igyekeznek most ujabb tömegek feláldozásával .támadást ke­resztülvinni. Délen ugy látszik, nem­sokára bekövetkezik az offenzíva be­vezetőjének ideje. Léai háború Berlinből táviratozza az NST, hogy a német véderöföparancsnokság jelen* lése szerint a legutóbbi nápokban Mur. manszk és Karélia fölött légiharcok­ban nagy szánul Hurricáné-gépet lötteg le. A lelőtt ellenséges gépek szétna olyan nagv, bogy katonai körökben is csodálkozást keltett. Rámutatnak ka­tonai körökben, hogy minden olyan ié. giharcban, amelyben szovjet részről amerikai gyártmányú Hurricane-gépet vetnek be, ezeket a gépeket majdnem mind lelövik, a velük harcoló német vadászok köziil pedig jóformán egy sem vész cl. Ennek magyarázatát né­met részről abban látják, hogy a szov­jet pilóták nem tudnak megfelelően bánni az ujlipusu amerikai gépekkel. Amint Berlinből jelenti az NST. a Rostock ellen intézett legutóbbi angol légitámadás következtében 163 ember balt meg, ezek között 29 francia hadifogoly. Illetékes német helyről .hangsúlyozzák, hogy a -ros­tocki támadásról terjesztett angol hírek erősen túlzottak. Burma India felé. Most már Mandalay köz vetlenül bekerül a tüzvonalba. A MTI római jelentése szerint még nem erő­sítették meg azt a bírt, bogy az an­gof-kinai parancsnokság Burmában ál­talános visszavonulást rendelt volna el. A keleti szakaszra nagyobb kínai tartalékokat rendeltek. Sanghajból jelenti az NST, bogy Clarence G a n s s, csungkingi ame­rikai nagykövet csütörtökön Új-Delhi­ben megbeszélést folytatott Johnson ezredessel. Gauss és Johnson azokat a problémákat beszélték meg, amelyek a burmai ut elvesztésével kapcsolat­ban felmerültek az amerikai segítség­nek a kinai hadsereghez való eljutta­tása tekintetében. A Fülöp-szigetek A Fülöp-szigetek egyes szigetein folyttátódtak az egyes harci cselekmé­nye. Igy meg folynak a harcok Minda­nao szigetén, ahol a japánok tegnap birtokba vették Cotabato városát. Cor­regidor ellen folytatódtak a légi tá­madások és szünet nélkül tart a tüzér­ségi párviadal. Tokió összefoglaló jelentést adolt A japán csapatok a legutóbbi ered­ményes támadás után most három ol­dalról félkör alakban támadnak Man­dalay ellen. Az a két nap előtti Ste­fani-jelentés egyelőre nem bizonyult válónak, hogy a japánok már birto­kukba vették volna Lashio városát, ellenben eljutottak a külvárosokig ahol jelenleg véres harcok folynak. A japánok támadják a fontos Mandalay —-Lashio vasutvonalat, bogy ezzel megszerezzék a teljes ellenőrzést a burmai ut fölött. A Lashio elleni moz­dulatok miatt sulyos helyzetbe kerül­tek a Sitlang-völgy felső részén elten­álló kinai csapatok, amelveket most a bekerítés veszélye fenyeget. Erős ki­nai ellenállás ellenére sem sikerült a kjnai állásokat megkerülni Taunggy'ói északra, itt a japánok nagyobb páncél ios kötelékeket alkalmaztak a dön'és érdekében. A másik szakaszon Meik­tiálánál tovább folynak a sulyos har­cok. Azzal, hogy az angolsrászok min­dent elkövetnek a volt burmai fővá­ros védelméért, azt. akarják elérni, hogy elzárják jz^utat a japánok előtt ','•? •:fi"'' WtF&'ü SvswVf h.v . ki a jávai hadmüveletekről. A jelentés rámutat azokra a nehézségekre, ame­lyeket a japán csapatok legyőzlek a sziget meghódításánál. Voltak a sike­res partraszállásnak veszélyes jelene­tei is, mondja a beszámoló, araikor a japán csapatszállító hajókat egyetlen romboló védelmezte. A támadásnál négy japán hajót megrongáltak, illet­ve elsüllyesztettek, köztük azt a hajót is, amelyen Inianmro japán főparancs­nok tartózkodott vezérkarával. A tá­bornok kénytelen volt az ellenséges hajók és repülőgépek bombazáporában az olajjal elárasztott tengeren a part­ra úszni. Ez a jelenet is mutatja a ia­pán inváziós csapatok teljesitménvei­nek értékét Beaverbrook Az NST londoni jelentése szerint Attlee helyettes miniszterelnök csü­törtökön az alsóház ülésén kijelentet­te. hogy semmiféle közösséget nem vállal Beaverbrook lorddal, aki jelen­leg Amerikában tartózkodik és egy ott elmondott beszédében második arc­vonal létesítését követelte Angliától. Bower konzervatív és Douglss munkáspárti képviselő . ugyanis heve­sen kikeltek Beaverbrooknak emiatt a beszéde miatt, mert a beszéd kiszá­míthatatlan károkat okozhat Angliá­nak. Attlee azt is kijelentette: az an­gol kormánv nem vállal felelősséget azért, amit Beaverbrook magánember­ként mond. ugyanis lord nem hivata­los megbízatással tartózkodik Ameri­kában. igv a konnánvnak nincs is reá befolyása. Attlee nyilatkozata P" litikai körökben nagv feltűnést kel­tett. mert Beaverbrook útját cs kivá lását a kormányból 'annakidején/ azzal indokolták meg. hogy fontos küldetés' vállalt Amerikában. Burma sulyos helyzete Genf, április 30. A Német TI je­lenti: Az United Press jelenti Lon­donból: A burmai helyzet a legutóbbi. 24 óra alatt olyan rohamosan rosszab­bodott, hogv most már a legtöbb katonai szakértő meggyőződése sze­riut az egész burmai hadjárat rövi­desen a vége felé közeledik. A sajtó is kezdi előkészíteni a közönséget a rossz hírekre. A Daily Mail csütör­töki vezércikkében például ezeket írjá: Burmából rossz hírek érkeznek. A helyzet rendkívül kritikus. Fel kell. készülni, arra, hogy teljesen el­vesztjük Burmát. Ha a japánoknak sikerül Lashiot niegszállniok, akkor uem'csqk a burmai rátát tartják a kezükben, hanem beékelik magukat, a brit és kinai csapatok közé, ami­nek Kína. elszigetelése és az lehet a következménye, hogy a brit csa­patok kénytelenek lesznek visszavo­nulni az indiai batár felé. Burma, elvesztése a szövetségesek számái a az óriási e'ruberanyag elvesztését is jelentheti. Kína podig kénytelen lesz lemondani a szövetségesek ha­dianyagszállításáról. (MTI) Berlin, április 30. A rancsnoksága közli: — A kelei arcvonal középső és északi szakaszán eredményes támadó­és rohamcsapatvállalkozásokat hajtot­tunk végre és sikeresen visszavertük az ellenség szórványos, gyengébb tá­madásait. Légi haderőnknek a szovjet vasúti berendezések és hátsó összekö­tő vonalak ellen intézett támadá-ai következtében az ellenség érzékeny veszteségeket szenvedett gördülő ha­dianyagokban. A Lappföldön és a Mur­mann-arcvonalon méghiusitoMuk a bolsevisták ismételt támadásait és su­lyos, véres veszteségeket okoztunk a támadóknak. — ÉSzakefrikában az erős homok viharok miatt csak élénk kölcsönös felderítő tevékenység foly t. ftlémet hadijeSentés véderő föpa-— A Földközi-tenger keleti részéi egy német tengeralattjáró a brit után­pótlási hajózásból elsüllyesztett egy vitorlás szállítóhajót. Tengeralattjáróink Északnmori ka keleti partjainál elsüllyesztettek hat ellenséges kereskedelmi hajót 3-> ezer tonna űrtartalommal és torpedó­találattal megrongáltak egy további nagyobb bajót. L. A nénjét légihadérő tovább fo'y­tatta megtorló támadásait Nagybri­tannia ellen. Az április 30-ra virrad > éjszaka harci repiilögépkőtelékeiok jó látási viszonyok közepette táma­dást intéztek N'orPich városa ellen. \ város központjában és ipari beren­dezéseiben nagykiterjedésű tüzeket cs erős robbanásokat figyellek Kieg. Ellenséges repülök légitámadást

Next

/
Oldalképek
Tartalom