Délmagyarország, 1941. március (17. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-01 / 50. szám

DELMflGVflRORSZAi Szombat 1941.111.1. ­KERESZTENY POLITIKAI NAPI LAP X¥II. fVlOl"4lW 5Ü Jk Bulgária csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez Filo? inliiíszíerelnőh és Popot Küitügiiniiníszler ma Irtok alá a csal­tokozásról szóld leOyzókóiiyfet — Küszöbön áll az angol-bolgár diplomáciai viszony nsegszakifása török—angol barátság tartós alapokon nyugszik" — iüapStfa meg az Edén ankarai látogatásának befejezése alkalmába! kiadott jelentés "Belgrád, február 28. Feltűnő szedésben adja bi­lid a belgrádi Politika azt a newyorki értesülé­sét, hosy.Petkov tábornok bolgár vezérkari főtök bevonásával a bolgár kormány íitkos ülést tartott, fstanbuli jelentés azt közli, hogy Bulgária magatartásával kapcsolatban olyan hirek terjed­tek el, hogy Bulgária a közeljövőben m»st már eeatlukozik a háromhatalmi egyez­ményhez, illetve a csatlakozást nyilvá­nosságra hozza. Es magyarázná meg Németországnak azt a felfo­gását, hegy nem gondol bulgáriai bevonulásra, mert a háromhatalmi egyezményhez való csatla­kozás olyan katonai együttműködésre ad lehető­séget, amely fölöslegessé tesz minden más akciót. Ezzel a hiirel tartják kapcsolatosnak Törökor­szágnak azt az álláspontját, hogy nem szüntette meg a katona! óvintéz. kedéseket és a bolgár—tőrök egyezményt csak addig tartja érvényben állónak, míg semilyen részről nem tá­pasztal olyan akciót, amelyben érdekeinek veszé­lyeztetését látná. A Bolgár-angol diplomáciai viszont! megszakítása elOfl k S'sófia, február 28. Bulgáriának a h'áfmas­Súfalmi egyezményhez való ösatlakozási szán­dékát látszik alátámasztani George Randell szófiai angol követ nyilatkozat*, amelyben a követ kijelentette, hogy igen közel áll Bülgá­IPia és Anglia között a diplomáciai viszony Megszakítása. "Amennyibe!? el" kell hagynom állomáshe­lyemet — mondotta az angol követ —, ez eset­ben nagy veszélybe kerül Bulgária, mert had­Színtérré válik. Egy stockholmi értesülés is közli azt az I angol álláspontot, amely számolt mái) azzal, p hogy Bulgáriára Anglia nem számíthat többé. jj Ezzel kapcsolatban közlik, hogy S Eöee és Dili szombatkúa crkczncU Athénbe. Ezt a látogatást törökországi tanácskozások előzték meg, amit azért tartanak föntosnak, mert minden bizonnyal szóba került az an­karai tanácskozások- során egy Saloniki ellen induló esetleges ellenséges támadás sofán bi­zonyos török területen lévő támaszpontok an­gol részről történő igénybevétele' Bulgária csaflakozősa a hfirmosegrcinténobcz Belgrád, február 28. A Veeser Berlinből szerzett éltesülése szerint'Filov bolgár minisz­terelnök és Popov külügyminiszter szombaton Berlinben találkozni fognak Ribbentrqp biro­dalmi külügyminiszterrel. Ezalkalommai Jegy­zökönyvet írnak alá Bulgáriának a hármas egyezményhez való csatlakozásáról. Az egyez­mény aláírásánál Olaszországot Alfieri olasz nagykövet, Japánt Oshima japán nagykövet fogja képviselni. (MTI) Pibbenfroii Bécsbe érkezett Bécs, február 2S, Ribbentrop német biro­dalmi külügyminiszter pénteken este Bécsbe ér- ­kezett. A külügyminiszterrel együtt érkezett Bécs- f ba Osliima Iliruso japán császári nagykövet is. (MTI) zstköaá helyzettel kapcsolatban tanulmánj-oSSk'a, felmerült kérdéseket és n balkán] kérdést, amely szoros összefüggésben éli Törökország és Anglia érdekeivel, különös figyelemmel tárgyalták meg. A tárgyalások során mindkét részről megállapí­tották érdekeik azonosságát ezeknek a politikai kérdéseknek tekintetében.* Crlpps AHkaráDam London, február 23 A Reuter-iroda jelenti: Ás angliai rádió közlése szerint C r i p p s moszkvai angol nagykövet pénteken magántitkára és kato­nai attaséja kíséretében Ankarába érkezett, hogy tanácskozzék Edennel. (MII) Forgalmi Korlátozáson Bukarestben Bukarest, február 28. Péntekeu reggel szí* gorú forgalmi korlátozások léptek életbe Bu­karestben. A villamosok, autóbuszok és az au­tótaxik csak 'csökkentett számban közlekedhet­nek és mindössze néhány útvonalon. A külvá­rost teljesen elzárták forgalmi tekintetben a központtól. A járókelőket több helyen szigorú­an átkutatják. Az Anglia megsegítései célzó javaslat niáfa az ameríKai szenátusban Nevyork, február 28. A Német Távirati Iroda jelenti: Wheel er szenátor, a demokratáknak és aj Anglia megsegítését célzó törvényjavaslat el­lenfeleinek vezetője, pénteken négyórás beszedőt mondott. Mint előbbi nyilatkozataiban, ebben a beszédében is azt állította, hogy a törvényjavas, lat károsan befolyásolja az Egyesült-Államok fegyverkezését, Rooseveltet felhatalmazza arra, hogy tus Egyesült-Államokat belevigye a háború, ba és diktátori hatalmat ad az elnök kezébe. Willkievel kapcsolatban Whecler kijelen­tette, hogy "Willkie a köztársasági pártban a faló szerepét tölti be. Washington, február 28. A Reuter-iroda je­lenti: Maloney demokratapárti szenátor pénte­ken este a szenátusban mondott beszédében azt kívánta, hogy fogadják el az Anglia megsegítését célzó törvényjavaslatot, hogy elkerüljék az An­gliára és szövetségeseire, valamint a kisebb nem-" zetekre áldatlan lélektani következményeket A' háború vagy béke kérdéséről magáról már nem lehet vitatkozni, mert az amerikaiak bizonyos értelem­ben máris hadat viselnek. (MTI) Itifézkedésift Bulgőr lábon esetleges angol bombázásoK ellen s Szófia, február 28. Diplomáciai téren pénteken volt az élénkség. F i 10 v miniszterelnök ki­"aHgatáson fogadta Anglia, Törökország és Olasz­ország követét. A miniszterelnök az olasz követ­te' hosszasan tanácskozott. » A bolgár—angol viszony a legutóbbi 24 óra ,^Lamán rendkívül válságos szakaszba jutott. Po­rcai körök értesülése szerint ebben nagy sze­j^Pe van azoknak a nyilatkozatoknak, amelyeket szófiai angol követ az angol és amerikai sajtó­^ósitók előtt tett azzal a célzattal, hogy tudas­a bolgárokkal, hogy az angol repülők bom­fogják az országutakat, ha a szófiai kor­továbbra is a barátság és egvüttmüködés ^Jitikáját követi a tengelyhatalmakkal. Bolgár itikai körök hidegvérrel fogadják az angol kö­fenyegetéseit annál is inkái)!), mivel a katonai ^Óságok már megtették intézkedéseiket esetje­*ngol bombatámadások ellen. A rendőrség ebként ir.en sriacruan ellenőrzi z. Szófiába!' ( lakó angol állampolgárokat és mindazokat, akik a brit követség szolgálatában állnak, Hir szerint ma reggel a Times tudósítóját és a görög kővei­| ség két alkalmazottját, mindhárman bolgár állam­polgárok, letartóztatták. Délután további letar­tóztatások voltak. (MTI) Hivatalos íeientés Edcn ankarai látogatásáról Belgrád, február 28. Ede'n befejezte ankarai tárgyalásait. A tárgyalásokról a Török Távirati Iroda a következő közleményt adta ki: »Edcn angol külügyminiszter, valamint Dili tábornok, vezérkari főnök február 26-án hivatalos látogatásra Ankarába érkezett. A köeftrsaségi el­nök kihallgatáson fogadta őket, majd tárgyalásé­kat folytattak. A megbeszélések során mindkét részről megállapították, hogy a török—angol ba­rátság tartós alapbkon qvugszik. Á :»!íeIs£í n^. Némcf rcpöiOoiicnziTa a tengeren Berlin, feÜPnar 28. X Kémei Távirati Iro­da jelentií A pénteki német haclijelentés sze­rint egy tengeralattjáró 22-000 tonna ellensé­ges kereskedelmi hajót süllyesztett el. Távol­sági repülőgépeink február 26-án biztosított Hajókaravánból kilenc hajót 58.000 tonnatafta­lommal elsüllyesztettek. Ezenkívül három ha­jó súlyosan megrongálódott és további négy hajó bombatalálatokat kapott. Február 27-én Írországtól nyugatra egy tizezertonuás keres­kedelmi hajót és 12 más nagy bajót bombatn­lálatokka! súlyosan megrongáltunk. Egyrészük elveszettnek tekinthető. — Harci gépek" Csütörtökön Dél- és Keléi­angliában hadicélokat, több repülőteret támad­lak meg és több találattal robbanásokat okoz­tak egy repülőgépgyárban. Az ellenség csü­törtökön sem nappal, 6em éjjrt .nem repült ba a birodalmi, yagy a megszállt területig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom