Délmagyarország, 1940. augusztus (16. évfolyam, 173-197. szám)

1940-08-01 / 173. szám

DÉLMAGYARORSZÁG Csütörtök, 1940. VIII. 1. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Bukarest haladéktalan tórgijalásokra vállalt kötelezettséget A külföldi sajtó értesülései szerint szeptember 1-íg, leg­később 15-ig létre kell iönnie a közvetlen megállapo­dásnak, ellenkező esetben döntőbíróság következik — A legközelebbi napokra várják a bolgár tárgyalások megkezdését fiz milliárd dolláros amerikai költségvetés a „Kél óceán flottáidnak" megteremtésére Romániának meg kell (ennie a lépéseket a köz­vetlen tárgyalások megkezdésére — cz a hang ál­lapitható meg az egész nemzetközi sajtó maga­tartásából. Változatlanul azok a jelentések van­nak túlsúlyban^ amelyek nyomatékkal bíznak ab­ban, hogy mar a legközelebbi napokban megkezdődnek a magyar—román, illetve a bolgár—román tárgyalások. Bukarestből egyelőre még hiányzanak a tényeken alapuló értesülések, ugy látszik, most még zárt falak mögött játszód­nak le a diplomáciai előkészítés ak­kordjai. Más hangok azonban arra gyanakodnak, hogy Bukarest egyelőre még megkísérli a halo­gatás módszerét, mondani sem kell, ered­ménytelenül. Ennek a. magatartásnak rövidesen el kell tűnnie, hiszen Rómában nem titkolják, hogy a halogatás esetleges román politikája nemcsak Délkeleteurópának, de a tengelyhatalmaknak is kárt okozna. Berlinnek és Rómának egyaránt az a szándéka, hogy az érdekelt hatalmak a lehető legrövidebb idő alatt jussanak meg­egyezésre, miután a tengely egyelőre befejezte munkáját a müncheni, salzburgi ég római előké­szítéssel. A román kormány egyelőre kétségbe­esett erőfeszítéssel igyekszik eltitkolni a y:»ló helyzetet az amúgy is megrendült és rózsaszínű álmaiból felébredt román közvélemény előtt. Er­re mutat az a jelentés is, hogy Bukarestben teg nap elkobozták a Corriere delta Se­ra-t, amely mint ismeretes — tegnap már ar­ról közölt értesülést, hogy a bolgár tárgyalások Bukarestben, a magyar tárgyalások Aradon kez­dődnek meg. Ez a magatartás azonban nem foly­tatható, a legközelebbi napokban halogatás nél­kül meg kell kezdeni a közvetlen tárgyalásokat. Berlinben hangsúlyozzák, hogy Bukarestnek kell kezdeményeznie és olyan engedményeket kpll ten­nie, hogy ne legyen szükség döntő bi róság összehívására. Berlinben nem is számolnak ennek lehetőségével. Halifax lord keddi beszédéből már érezhető volt áz egyre jobban kiéleződő j a p á n—a n g o 1 feszültség, amely ma már közvetlenül hábo­rúval fenyeget. Egyes hirek már arról tudnak, hogy Anglia ultimátumot intézett Japánhoz, A helvzet rendkívüli feszültséget jelenti, hogy t i z amerikai hadihajó érkezett a Csendes­óceánra. A Csatorna partián pedig egyre inkább befejezéshez közelednek az előkészületek, ma már nagyarányú német csapatösszcvonásokr''l érkezik liir> az egész holland-belga—francia partvidékről. Belgrád a fárüiralások mielőbbi megindulását várta Belgrád, július 31. A szerdai lapok a dél­keleteurópai fejlődés új fázisáról írnak, mert a közeljövőben közvetlen tárgyalások megin­dulását várják Románia és szomszédai között. A bukaresti jelentések Románia tárgyalási hajlandóságáról szólnak, 'úgyhogy a délszláv sajtó a közvetlen eszmecserék mielőbbi meg­indulását várja. A Politika bukaresti tudósítója azt jelenti, hogy a román minisztertanácson egyes mi­niszterek hajthatatlanoknak mutatkoztak min­den területi engedmény tekintetében. A lap budapesti jelentése szerint, magyar ' politikai körök mostmár nyíltabban foglalnak állást a salzburgi tárgyalások eredményei tekinteté­ben. Magyarország azt várja, hogy Románia részéről mennél előbb lépés történik közvetlen tárgyalások megindítására A Vreme arról számol he, hogy Románia képviselői Salzburgban már tudómásul vették Magyarország feltételeit és így a közvetlen tárgyalások az elvi alapokban való megegye­zést fogják jelenteni. \ román követ visszatért Szófiába ; b'zóliá, julius 31. Filoti szófiai román követ szerdán repülőgépen visszaérkezett Bukarestből. 1 A román követet Filov bolgár miniszterelnök és Popov külügyminiszter fogadta. Mint hirlik, a román követ hirtelen visszaté­rése megkezdett szabadságáról és a bolgár ál­lamférfiakkal való megbeszélése összefüggésben áll a Dobrudzsa kérdésében a legközelebbi na­pokra várható tárgyalásokkal. Belgrád Románia kötelezettségeiről Belgrád, julius 31. A Vreme részletesen fog­lalkozik a helyzettel és azt irja, hogy Románia fialziburgban és Rómában kötelezettséget vállalt Jarra, hogy hozzálát Magyarország és Bulgária /irányában határainak revíziójához. A tárgyalá tánknak azonnal meg kell indulniuk és elsősorban ílteBúCáriával való tárgyalásokra kerülne sor — irja a Vreme. A Politika szerint Bukarestben cáfolják, hogy a német kormány szeptember l-ig adott volna he ladékot Romániának a területi kérdések rendezé­sére. Románia kötelezte magát — irja a Politika —, hogy azonnal hozzálát a közvetlen tárgyalá­sokhoz. Szeptember 15-röl beszelnek o londoni lapok London, julius 31. Az angol sajtó egyrészt továbbra is bő teret szentel a magyar—bolgár— román rendezésről szóló híreknek, megemlitve, hogy a közvetlen megállapodásnak szeptember 15-ig kell létrejönnie, különben a tengely döntő­bírósága következik. Több lap közli a hirt a tár­gyalások helyéről, hozzáfűzve, hogy az első lé­pésnek ronián részről kell megtörténnie. A Times cs a Daily Telcgranh azl állitia. hogv Romániá­XVI. évíoliiam 1T3. szám ban növekszik a hangulat a további területáten­gedések ellen. A DaiJy Mail közli a Reuter-iroda jelentését arról, hogy egyes román körök szerte* vissza kell utasítani a salzburgi diktátumot. 1500 munkás! elbocsáttattak o zsombolyai cserépgyártói Bukarest, július 31. A zsombolyai Bohn-féle cserépgyár 1500 munkást elbocsátott azzal az in­dokolással, hogy az épilkezés szünetel és igy nincs szükség cserépre. Az elbocsátott munkások nagy többsége magyar. Amerika 10 milliárd dolláros költségvetése Washington, július 31. A kamara költség­vetési bizottsága póthitel nyitására tett indít­ványt, hogy megalapítsák a „két óceán hadi tengerészetét". A póthitelt egyúttal kétmillió főnyi hadsereg felszerelésére is felhasználták. Az új hitel 1-963 millió 151.957 dollárt tesz ki. Ezzel együtt a kongresszus folyó üléssza­kán a szárazföldi hadsereg és a haditengeré­szet kiépítésére engedélyezett összeg a 10.010 millió 225-513 dollár Vsúcsösszegre emelkedik. A bizottság indítványozta, högy hagyják jóvá 11.391 különböző típusú repülőgép építését. Amerikából tilos a reptilögép-benzlnexport Washington, julius 31. A Reuter-iroda jelenti? Az Egyesült-Államok kormánya megtiltotta a re­piilőgépbcnzin kivitelét a nyugati féltekén kívül bármely országba. Roosevelt titkára kijelentette a sajtó kópvisft* lői előtt, hogy ezt az intézkedést Maxwell, a ki­viteli ügyek vezetője javasolta és azt Roosevelt jóváhagyta. A feltett kérdésekre válaszolva hang­súlyozta, nem tudja, vájjon Amerika szállit-e ezentúl benzint Angliának. Életbelépett a kiterjesztett tender! blokád London, július 3L — A Reutef-iroda je* lenül A gazdasági hábörúra vonatkozó új ren­delkezések. amelyeket Dalton miniszter ked­den jelentett be az alsóházban, szerdán éjfél­kor lépnek életbe« Az ongol kikötök veszélyben London, julius 31. C r o s s angol tengerészet­ngyi miniszter szerdán rádióbeszédet intézett » birodalomhoz és a többi között ezeket mondotta; — Lehetséges, hogy az ellenség bármely pil­lanatban a kikötőkre vonatkozó rendszabályok megváltoztatására kényszeríthet bennünket, de meg vannak a terveink minden eshetőségre. Nem tudhatjuk, az ellenség mennyire akadályozhatja kikötőink forgalmát, a teendő azonban világos: most kell minden lehető szállítmányt hazaszállíta­nunk. Lehetőleg meg kell akadályoznunk kikö­tőink eltorlaszolását. így tudunk majd szembe­nézni a viharral, ha majd kitör. Megszűnt a postaforgalom Franciaország két része között Clermont-Forrand, julius 31. A táviró-, távbe­szélő- és postaforgalniat julius 31-évei ideiglene­sen megszüntették a megszállt területekkel. Kétnapos minisztertanács Madridban Madrid, julius 31. A német távirati iroda lenti: Kedden Franco tábornok elnökletével a minisztertanács éjfélig tartott és még szerdán délelőtt is folytatódott-

Next

/
Oldalképek
Tartalom