Délmagyarország, 1942. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-18 / 14. szám

HIREK Szegedi útmutató A Somogyi-könyvtárban és az egye­temi könyvtárban vasárnap és ün­nepnap kivételével könyvtárszolgálat. A Városi Mnzeum egész évben nyitva. Szolgálatos gyógyszertárak; Franki József Szent György-tér 9, Frankó Andor Dugonics-tér 1, Surjányi Jó­zsef Kossuth Lajos-sugárut 81, Sel­meezi Béla Somogyi-telep IX. u. 489. Szinház és mozik műsora: Belvá­rosi Mozi: Szüts Mara házas­sága, Korzó Mozi: Eltűnt egy asszony, Széchenyi Mozi: Egy éjszaka Erdélyben. Városi Szinház vasárnap délután és este: Vig özvegy, héttőn; Jétékonycé­ln előadás a Vöröskereszt javára. —oOo— <— Díszelőadás a Vöröskereszt ja­vára. Hétfőn, 19-én este 8 órakor a Városi Színházban a Vöröskereszt javára rendezett jótékonycélu előadó­ion a szegedi társadalom ismét tana­bizonyságot tesz a magasztos célok­ért dolgozó emberbarati intézmény munkájának megértéséről. Az elő­adás magas színvonala, a műsorszá­mok művészi értékei elsőrendű élve­zetet Ígérnek, amely a téli szezon tár­sadalmi eseménye és művészi estje lesz. Az előadás iránt megnyilvánult hatalmas érdeklődés bizonyára meg­hozza az erkölcsi siker mellett az anyagit is. A még megmaradt jegyek a szinház pénztáránál kaphatók. A rendezőség dr. Csikós Nagy Józsefné­val, Zsivkovics Józsefnévéí, Örhalmv Károlynéval a vigalmi bizottság elnö­kével és Szabó János igazgatóval az élen, pompás műsort állított össze. A gazdag műsoron szerepel a honvéd­zenekar Fricsay Ferenc vezénylé­sével, Kiss Kárólv ünnepi beszédet mond, dr. Tóth Béláné prológjót Dam6ssy Nóra mondja eh Len­gyel Gabriella hegedül, Bányász Hanna magyar táncokat mutat be, vi­téz Solymossy Jánosné énekel, Tar iá ni Ida cimbalomszámokat ad elő. bemutatják a Munkácsy Mihály •TepéskészitÓk* eimü festménve után beállított élőképet, vráűl a szinház tagjai Vándor' Kálmán »Özvegy Varga Ábrisné* színmüvét játsszák ei. — Árdrágitási ügyek. A szegedi ítélőtábla szombaton tárgyalta Farkas Antal feketeszéli legény árdrágitási ügyét. Farkas szep­temberben összeszedte a feketeszéli gazdák lefölözött tej készletét lite­renkint 24—26 fillérért anélkül, hogy iparigazolványa lett volna, 50 liternyi tehez 10 liter vizet öntött, az igy meghamisított tejet biciklin behozta a városba és eladta Far­kas Sándorné.. Szilléri-sugáruti kereskedőnek lilerenkint 32 fillér­ért, aki 34 fillérért adta tovább ve­vőinek. A törvényszék Farkas An­talt 8 hónapi börtönre itélte, Far­kasnéval szemben megszüntette az eljárást, mert beigazolódott, hogy az asszony nem tudta, hogy hamis tejet vásárol. Fellebbezés folytán került az ügy a tábla elé, amelynek R1 e m y -tanácsa szombaton hely­benhagyta a törvényszék ítéletet. — 'A törvényszéken is tartottak szombaton tárgyalást árdrágitási ügyben, dr. V i s k o v i t s József egyesbiró ördög Jánosné Szent­háromság-utcai hentes ügyében ítélkezett, ördögné május 3-án 2.60 helyett 3 pengőért adta a sertés­comb kilóját. A törvényszék 100 pengő pénzbüntetésre ítélte. -­özv. Rácz Mihályné kiskun'do­rozsraai piaci árus a szombati sze­gedi piacon vaiat árult és 4.90 he­lyett 5.80 pengőért adta kilóját őrizetbe vették, átadják az ügyész­ségnek. — Korm'áiiyzösértésérl egyhónapi fogház. Bukör Imre 26 éves bács­palánkai lakos áprilisban a palánkai villanvtelepen sértő kifejezéseket hasz­nált a kormányzóval szemben. A sze­gedi törvényszék B ő k a yt-tanócsa •aomriataa 1 nőnapi fogházra ítélte. — Ellenőrzik a vásárlási könyvbe i való bejegyzéseket. A közellátás­ügyi miniszter a szegedi kamará­hoz leiratot intézett, amely Szerint azt tapasztalták, hogv egyes iparo­sok. kereskedők, néni tartják be a rendelkezéseket, amelyeket a köz­szükségleti cikkek kiszolgáltatásá­nak korlátozása tárgyában kiadott rendelet, valamint a v'ásái iási könyv rendszeresítése tárgyában kiadott rendelet előirt. A rendelkezéseket megszegők ellen kihágási eljárást indítanak. Nyomatékosan figyel­mezteti a közellátási miniszter az iparosokat és kereskedőket, hogv a rendeleteket a legpontosabban tart­sák be. különösen szigorúan ügyel­jenek arra, hogy közszükségleti cikket a fogyasztóknak csak a köz­vetlen fogyasztói szükségletnek megfelelő és a rendkívüli gazdasá­gi viszonyok által indokolt menv­nviségben szolgáljanak ki, továbbá hogv a kiszolgáltatott árumennyi­séget a vásárlási kftnwbe minden esetben pontosan íegvezzék be. A rendelkezések pontos betartását el­lenőriztetni fogiák és azoknak meg­szegése esetén megtorló intézkedé­seket indítanak. _ ANYAKÖNYVI HIREK. Az el­múlt héten született 14 fiu és 11 leány. Házasságot kötöttek: Jambrik Lajos és Gajdácsi Viktória, Zsurkán János és Mészáros Anna, dr. Horpácsi Fri­gyes és Sziráky Éva, Boros Dezső és Frajcos Ilona. dr. Novaszel Ferenc és Bruckner Erna, Békéi Géza és Jójárt Viktória, Fehérvári István és Deu­bel Edit, Veres Sándor és Szilágyi Mária, Laczkó Ferenc és Kovács Pi­roska, Mison Nándor és Hegyi Ilona, Belovai Sándor és Farkas Irén, Bor­bély Béla és SimáDdv Aranka, dr. Csendes Oszkár és dr. Bács Borbália, Csertő Ferenc és MárSon Julianna El­haltak: Tóth Klára 17 hó, özv. Fara­gó Vir.céné 72, özv. Zab Györgyné 75, özv. Kovács Antalné 68. Szlávik Fe­renc 73. Magda Istvánné 55, Singer Viktor 78. Skrajkus Jozefina 81, özv. Salga Istvánné 56. Krainer Antal 47, Némethv Károlv 1 napos, Komáromv József 42, Kis János 9 hónapos, Zo­bay Péter 56, Simon Ferenc 67. Gön­czi István 70. Komlósv Andor 72. Áb­rahám Etel 82. özv. Fischen Ignáené 75. id. Farkas Márton 72, özv. Maró­thy Gergelvné 75, Csúcs Erzsébet 2­hó. Bapkó Sándorné 45. Balogh Lász­ló 2 napos. ifj. Jávori József 4 hóna­pos. özv. Haskn Józsefné 84. özv. Nagy Istvánné 77. Tóth Péterné 54. Aradi Imre 80. özv. Rácz Mihálvné 77. Mol­nár István 6. özv. Oppénheim Jakab­né 82 és Vér Fercncné 74 éves korá­ban I fi N I K-vendéglőben minden csütörtökön és szombaton erdélyi flekken és vargabéles. — Szeged sz. kir. város árverési csarnoka 1942 január 20 és 21-én ár­verést tart, melv alkalommal a Vá­rosi Zálogháznál, Nemzeti Hitelinté­zetnél és úr. Simon György záloghá­zánál 1941. november végéig lejárt és nem rendezett tételek kerülnek* árve­résre és pedig 20-án délután fél 4-kor ékszerek, 21-én ingóságok. Felkérjük az érdekelt vevőket, hogy a vásárlási könyvecskéjüket feltétlenül hozzák magukkal, 'mert az uj árukat a vétel alkalmával be kell vezetnünk. Magá­nosok megbízásait 21-én déli 12 óráig fogadja cl az intézet. Igazgatóság. J—3 SZOBÁBÓL ÁLLÓ keres Leipzig! Birodalmi Vásár Tövoszi vásár 1942. inúrc- l-5-iő. Jelentkezési hntárldö 1942 ion. 30 Minden felvilágositást ad: Ketting La­jos, Szeged. Tisza Lajos-körut és Ká­rolyi-u. sarok. Tel.: 26-87 és a Leip­zigi Birodalmi Vásár magyarországi kirendeltsége, Budapest, IV.. Váci­utoa 1/3. (Bejárat: Türr István-utca 8.) félemelet 5. Telefon: 380-540. — Az egyetemi német nyelvtanfo­lyamok hallgatóinak figyelmébe. Az egyetemi német lektorátus által, vaia­mint a Német Intézet által rende/.itt német nyelvtanfolyamok a karácsonyi szünet befejeztével a szokott napó­kon és időben ismét megkezdődtek. A Német Intézet közli, hogy a nyelvtan­folyamok első féléve csak január 31-ével zárul, a második félév fefc ruár elsején kezdődik. — Tizliónapi börtönt kapott a Mik­száth Kálmán-utcai sziiesüzlet betörő­je. Nagy István 29 éves kecskeméti lakos november 15-én feltörte Hor­váth István Mikszáth Kálmán-utcai szücsüzlctét és 3000 pengő értékű árut, bekecseket, szőrméket lopott el onnan. Nagy fölött szombaton Ítélke­zett a szegedi törvényszék Bókav-ta­nácsa és 10 hónapi börtönre itélte. — Balatoni matiné. A Balatoni Szövetség felkérésére a Tömörkény Irodaimi Kör az egyetem auditórium maximumában 25-én délelőtt 11 órai kezdettel balatoni matinét rendez. A bevezető beszédet dr. B e 11 e Ferenc mondja. Gazdag diapozitív anyaggal dr. Wagner Richárd, a földrajzi in­tézet adjunktusa ad elő >A Balaton földrajza* cimmel, S z il a s s y Lajos, Vidó Mária és dr. Némedy Gyula szerepel még a műsoron. A matinéra a belépés díjtalan. — Dr. Deniénv Alajos kamarai lő­, titkár 1942. január 25-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor adóügyi szakelőadást tart az iparosság részére. Az Ipartes­tületben megtartandó előadásra ez­úton hívjuk meg tagjainkat Az elnök­ség. 304 KIVÁLÓ MINŐSÉGE NEM VÁLTOZOTT nagy vállalat a város leg­belső közpi.útidban. Ajá tokát »Bennég jelöléssel* jel m-St alatt a kiadóba kérűní. — A SZEGEDI PIAC ÁR AI. A teg­napi piacra felhajtottak 70 ku-on fe­lüli borjut 2, 70 kg-on alulit 1-et. 140 —148 kg-os hizott sertés 22, 110 kg-os sertés 6, I. r. sonkasöldő —, 100 kg-os hizott sertés —, 170 kg-os hizott ser­tés —. 35—75 kg-on aluli sovány ser­lés 35 kg-on aluli 17, választási ma­lacot 118 darabot. Az árak a követ­kezők: borjú 70 kg-on felüli kilója 142. 70 kir-on aluli 138. 140-148 kg-ós hizott sertés kilója 172, 110 kg-os 168. 35—75 kg-ig sovánv sertés kg-ja 203 287 fillér. 35 kilogratnon aluli 287 ­350. választási malac párja 40—80 P. Húsok. Marhahús eleje I. r. kg 2.62, TI. r. 2.42 hátú Ha 1 r. 2 98. TI. r. 278. borjúcomb csont nélkül egészben 3 70, szeletelve 4.—. lapocka csont nélkül 3.30. karai csonttal 2.80 szelve 3fO nyakas, szegv és paprikásnak 2.30. sertéskarai bosszú 2.70. rövid ,3 —, comb csonttal 260. csont nélkül 3.—, lapocka csonttal 2.60. csont nélkül 3—. taria csonttal 240. csont nélkül 2 80. oldalas 2.—. köröm —.80. fel As farok 1.40. első csülök 1.60. hátsó csülök 1 80. zsirszalonna bőrrel 2.64, bőr nélkül 2.84. háj 3.06. zsír 330. juh­hús 1 60 -2 40. báránvhus 2.00—240 P. Tej és tejtermékek. Teljes tej piacon termelőtől literje 32. házhoz szállítva 34. csarnokban 32—34. tehéntúró so­vánv termelőtől kilója 0 80 zsíros 1 , viszonteladónál sovánv 0.90. zsíros 110 tejfel piacon termelőtől literie 130. viszonteladónál 140 fölözött lej bárhol 12 fillér Tojás. Hűtőházi friss tojás kilóin 3 04. konzervált (meszest 2.85. friss tojás darabja 1—10-ig 16­17. meszes 1—10-ig 15-16 fii] Szárnvv sok. A piacon termelőtől kérhető leg­magasabb fosryasztói ár: csirke kilója 2.60. lyuk 2.10, kappan 2.10. kacsa so­vány 1.90. hizott 2.50. liba sovánv 2.20 pengő hizo't 2,80 pengő, pulvka sovány 2.10 pengő syöngvös 2.10 P Gyümölcs. Alma téli nemes fajta ki­lója 1 60-320. narancs 1.40—2.60, mandarin 2.40—3.20 pengő, citrom 10­18 fii!. Zöldségfélék: Burgonya nyári rózsa kilója 16—10. őszirózsa 14—17 Gülhaha 15-18. ótott rózsa 16—19. F'la 13—16. Krögcr 10—13. Wcllmann Il­ii. vöröshagyma 18- 24 Fokhagvm i 63 —66. petrezselyem 35—40. sárgarépa 20—25. vöröscékla 20 32 vöröská­poszta **J-.J|0 zelle* 60—1 00 fejes­kápOívt- 19-12 kelkénpggta 80 79. Varaiáb téli 7—12. torma 139--7 P Makói hirek Bécsy Bertalan polgármesternőt sikerült kieszközölnie, hogy a makói leventék és iskolások részére 400 da­rab bakkanesot utaltak ki. A bakkan­csofc rövidesen megérkeznek és kiosz­tásra kerülnek. Makón háromezren igényeitek iu­ha- és fehérnemüanyagot á rtéj/ruhá­zati akcióból. A rendőrség internálási eljárást in­dított Huber Lóránt nagyszalontai illetőségű egyén ellen, aki Makón nemkívánatos gazdasági tevékenysé­get fejtett ki. —oqo­— 800 pengő eltűnt a véletlenül nyitva felejtett üzletből. Különös lo­pási figvben tett feljelentést szomba­ton reggel a rendőrségen Klein Mártonné, . kinek Mérey-utea 9a. szám alatt van textilüzleté. Elmondotta, hogy pénteken délijén szokása szerint alkalmazottaival együtt eltávozott üz­letéből. az Hteleitajfót azonban elfe­lejtette bezárni és véletlenül a kasszát is nyitva hagyta. Amikor délután visz. szatért. eszébe jutott, hogy délben nem zárta be az üzletet. Rosszat sejt­ve, azonnal a pénztárti ókhoz sietett, hogy megnézze, nem hiányzik-e belőle a benne levő pénz. Rossz sejtelme iga­zolódott. mert a pénztárfiók teljesen üres volt. Délelőtt, amibor az üzletet elhagyta. 806 pengő volt a fiókban, ezt az összeget az ebédszünet alatt is­meretlen tettes ellopta a záratta* fiókból. Lehet, hogy valaki észrevette az utcán járókelők közül, hogy az üz­let őrizetlenül maradt és kihasználta az alkalmat a pénz ellopására, de az is lehetséges, hogy véletlenül tévedt be valaki, esetleg vásárló szándékkal és csak akkor gondolt a pénz eltulaj­donítására. amikor látta, hogy az üz­letben nincs senki. A rendőrség meg­indította a nyomozást. KEHESEK Azonnalra is 10—12 tieiiiistgboi aiio lahrtnzi vagy házat iroda céljaira, körúton belül. Bentlevő lakókat költscgmeg­téritéssel elhelyezem. Közvetítőt magasan díjazok Réz* letes megbeszélés Faragó-Utca 18b, vagy Petőfi Sándor-sugárul 23. joofe. TsibfOí.: 13-üt

Next

/
Oldalképek
Tartalom