Délmagyarország, 1943. április (19. évfolyam, 73-96. szám)

1943-04-01 / 73. szám

csflttrtftk ara 12 mier KERESZTENY POLITIKAI NAPIJ.AP Német és olasz vélemény Edén washingtoni megbeszéléseinek eredményéről l®nd©r»bor» folytatják a toné cskozósokat a Szovjeiunto és Kína bevonásával — Biztonsági ©vezetek felállítását kívánja Törökország semlegességének megóvásáia Tovább folynak a súlyos harcok Tunéziában — Keleten csak helyi erők harcolnak B«rb>, március 3) A német véderő célos! kilőnünk, főparancsnoksága közli: — A tuniszi elhárító esata fart. A keleti arcvonal déli és közép I Néhány szakaszon az ellenséges lá­támadásai meghiusi­ső szakaszan a nap altalaban uyugod lan leit cl. — A kubáni hídfőnél és VjazmátóJ délnyugatra indított ellenséges előre­nyomulásokat tüzérségünk hatásos 'ü­ze és znhanó harci rcpiilőgépkötelé­keink lendületes lották. — Az lltnen-tótól délre az arcvonal megrövidítésére irányuló támadó vál­lalkozásunk a nagy terepnehézségek ellenére is elérte kitűzött céljait. — A Ladoga-tólól délre elterülő harci területen a kemény, de eredmé­nyes védekező harcok tovább tartanak. Két ellenséges zászlóaljat bekerítet­tünk és megsemmisiteitűnk. sok pán­madó tevékenység a német-olasz csa­patok eredményes ellenállásának hatá­sa alatt alábbhagyott Más arcvonal­szakaszon folytatta az ellenség sulvos támadásait. Csapataink szilárd elhárí­tásán kedden is ósszeomloltak az ösz­szes támadások. — A Icgicrö éjjel-nappal újból és újból beleavatkozott repülőkötelékel­vel a földi harcokba. A Földközi-trnseren egy német harci repülőgép elsüllyesztett egy an­gol tengeralath'áröt. _ A lési erő kedden megtépő Fá madást intézeti Anglia déli partvidé­kén katonai célok ellen. A támadás eredményes volt. (MTI) Különieientés 103,500 fonna •Isü'yaszTésérS' Berlin, március 31. A Fübrer fő­hadiszállásáról a következő külöu­jeleutóst közlik a Német Távirati Irodával: A véderő főparancsnok­sága közli: Tengeralattjáróink a különböző pótlási utvonalakon ismét sulvos csapást mértek az ellenségre. Az Atlanti-óceán északi részén sokszor viharos időjárás közepette, az At­lanti-óceán középső részén és a Földközi-tengeren, legnagyobbrészt hajókaravánokból 17 súlyosan meg­terhelt összesen 103.500 tonna űrtar­talmú ellenséges kereskedelmi ha­jót süllyesztettek el. A biscayai öbölben ellenséges bombázók támadást intéztek német tengeralattjárók ellen. A tenger­alattjárók légvédelmi fegyvereikkel 5 nehéz bombázót lelőttek. (MTI) Súlyos harcok Eszaktunéziában Berlin, márci us31. A Nemzetközi kész gyülekezéseit. Ezenkívül jó ered­Sajtotajekoztaio lioua jelenti a tuni­szi helyzetről: A Dzsebel Abiodlól keletre vezető «rszágut mentén kedden is erős bni kötelckek folytatlak támadásaikat a tengely legészakibb harccsoportja el­len. A déli óráklói kezdve súlyos har­eokra került a sor, amelyekbe délután és este brit részről páncélos kőeiékek is beavatkoztak. Bár erős tüzérségei vetettek be, nem tudtak keresztüljutni a német-olasz állásokon. Mindenütt visszavetették őket és közben súlyos veszteségeket szenvedtek, Erős zuha­nóbombázó kötelékek bombákkal szet­,vertek a francia gyalogság támadásra rnéunyel támadták a brit páncélosokat, llusz harckocsiból álló brit köteléket több bombatalálattal megsemmisiiet­tek vagv harcképtelenné tettek. Dzsetoel Abiod és El Tamera állo­más között felgyújtottak többek kö­zött száz csapatszálliló kocsit, ame­lyek zsúfolva voltak legénységgel. Medzsesz el Babnál is megindult ked­den a már napok óta várt brit támadó tevékenység. A britek támadásai egy magaslati állás elien nagy vesztesé­gekkei jártak a britekre és még hozzá 100 foglyot voBak kénytelenek német kézben hagyni. (MTI) H#'yi erők harebavefésére szorítkozik a szovjet Berlin, március 31. A Nemzetközi Tájékozlató Iroda jelenti a keleti harctér helyzetéről: A keleti harctéren a harci cse­lekmények kedden azokra a helyekre szorítkoztak, amelyek már az előző napon is a harcok középpontjában álottak, Jellemző, hogy a bolsevis­ták vállalkozásaikbaji helyi erők harcba intésére szorítkoztak, mert {nyilván nem voltak abban a hely­zetben, hogy a hadmüveletek cél­jára ujabb erőket hozzanak a hely­színre. A német repülőgépek min­denfajta nagyságú bombával árasz­tották el nappal és éjjel az arcvo­nal közelében levő térséget, vala mint a szovjet mögöttes területét, továbbá az összes felvonulásokat, utánpótlásokat, anyagszállításokat, összegyiilekézeteket. Megfigyelé­seink. valamint a foglyok és szöke­vények" vallomása szerinf rendkívül súlyosak azok a veszteségek, ame­lyek a szovjet mögöttes összeköt fe­téseinek e módszeres támadása ré­vén szenvedett. Ezek a veszteségek mindenekelőtt a gépesített kötele,­kéknél, beleértve a szovjet páncélos csapatokat is. gyakran elérik a harminjj százalékok (MTI) Ed»n Ottawába® Lisszabon, március 31. Mint a brit hírszolgálat jelenít, Eden külügymi­niszter és kísérete kedden délután 4 óra 5 perckor érkezeit meg az ottawai repülőtérre. A brit vendégeket magas­rangu személyiségek élén Mscken­zie King miniszterelnök és Mar­Donald főbiztos fogadia. Eden csü­törtökön beszédet mond az alsóházban összegyűlő szenátorok és képviselők előtt. (MTI) Lifvíriov ro®gbe$zé!és© Hu'íel 'Amszterdam, március 81. A Né­met TI jelenti: Az angol hírszolgá­lat jelentése szerint Litvluov szer­dán megbeszélést folytatott. ITulbri azokról a kérdésekről, amelyek Edonnek az Egyesült-Állmaokban történt látogatása nyomán felma­rültek. (MTI) lortdcnban folytatfák a washingtoni megbeszéléseket Ss©Yj"»torosi: — amerikai megbeszélések feévetík a brit­amerikai tanácskozást London, március 3L A Budape Tudósító jelenti: T<oednnt tjolltj körökben hangoztatják, hogy Eden washingtoni tárgyalásai az angol­szász államférfiak eszmecseréjének csupán kezdetét jelentik. A megbe­széléseket Londonban folytatják. Hir van arról is. hogy Eden kül­ügyminiszter meghívta Hull külügy­minisztert Londonbna. Amennyiben Hull nem hagyhatná el az Egyesült­Államokat. Welles államtitkár lá­togatna el Angliába, Szó van Wal­lace látogatásáról is. nki Angliába igen népszerű. Londoni politikai körökben rámntatnak arra. hogy Eden washingtoni tárgyalásai a legutóbbi napokban uj színezetet kaptak, az ott időző kina'% államfér­fiakkal folytatott megbeszélésekkel. rA Times washingtoni levelezője különös súlyt fektett annak meg­állapítására, hogy az angol—ame­rikai eszmecsere még jobbaD kime­rítette a két birodalom közötti egyetértést. (MTI) Washington, március "1. A Buda­í pesti Tudósító jelenti: Roosevelt. elnök e keddi sajtóértekezlet s'01" megerősítette azt a hirt, hogy a kö­zeljövőben az Egye sül-Államok én Szovjet közös értekezletet tart, «• háború utáni problémák megvitat fására. Reméli. hogy ezen szemé­lyesen is tárgyalhat Sztálinnál. Koosevelt hangsúlyozta, hogy » washingtoni megbeszélésekről ál­landóan tájékoztatták az összes szö­vetséges kormányokat, hogy ..egye­sült nemzetek közötti egyetértés majdnem teljes.** (MTI) Stockholm, március 31. Á Némdt TI jelenti: A newyorki rádió köz­lése szerint Roosevelt a keddi sajtó­értekezleten bejelentette, hogy Eden angol külügyminiszter washingtoni tartózkodása alkalmával folyt brit­amerikai tanácskozásokat rövidesen szovjetorosz—amerikai megbeszélé­sek követik majd a háború utáni krédésekről. Az angol külügymi­niszter washingtoni tárgyalásai — mint hire jár — megelőzték Eden megbeszéléseit Sztálinnal és Molo­tovval. (MTI) Némef illetékes hely Roosevelt és Eden kilenc Yenötszázalékos megegyezéséről Berlin, március 31. A Német TI je­lenti: lllciekes nemet helyről tájékoz­tatásul a következőket közlik: Berlini politikai körökben érdeklő­déssel vették Koosevelt kijelentésejt, hogy Edenne! folytatott tárgyalásai során kilencvenöt százalékban meg­egyezésre jutottak. Ez a kijelentés egv általán nem lepte meg a berlini illeté­kes köröket minthogy ezeknél a meg­beszéléseknél Washingtonban legfő­képpen a szovjet kérdséről voJt szó. Ez a figyelemreméltó összhang is csak hangsúlyozza az amerikai készsé­get, hogy Szovjetoroszországgal min dénáron teljes megegyezésre jussom Az Atlanti Charta és más hasonló el­vi megállapodások feladása Anglia és az Egyesült-Államok részéről ezek után iiagyon is kézenfekvő. Hogy a bolsevista követelések milyen irányúak, az a többi között Korneicsuk helyettes külügyi népbiztossá történ'­kinevezéséhői is kiviláglik. Ezzel kap­csolatban különleges iligyeimet szen­telnek Berlinben Sikorszky londo­ni nyilatkozatának, amelyben minden eddiginél élesebb módon követeli lüüü. szeptemberi lengyel határok vis'­szaállitását Ebben a nyilatkozatban Sikorszky kijelenti, hogy ha a habom befejezésekor nem veszik ".. tigveíen»b«

Next

/
Oldalképek
Tartalom