Délmagyarország, 1941. november (17. évfolyam, 250-274. szám)

1941-11-01 / 250. szám

V/omfoaí Ara tó fillér 1941. november l. XYII. evi. 250. sz. novonia 2.50. neauedCvre 7'?« P ARORS kfreszteny politikai napilap felhívás Szeged társadalmához! Vitéz nagybányai Horthy Miklósnó Főinél­lóságú Asszonynak a magyar társadalomhoz intézett rádiószózata ntán kérő szóval fordu­lok Szeged Város nemesen érző lakosságához, hogy a nélkülöző, szegény ínségesek téli nyo­morának enyhítésérc adakozzon. Magyar testvéreink nélkülöznek, mert nincs téli ruhájuk, tüzelőjük és főleg élelmük. A ma­gyar ember hova forduljou, ha nem a tehető­sebb magyar testvéréhez. Olyan kevesen va­gyunk magyarok, hogy tétlenül nem nézhetjük, hogy testvércink ruha, téli tüzelő és élelem nél­kül szenvedjenek. A múlt cvben is teljesen átérezték a Főmél­lőságú Asszony nemes, emberbarát, jóságos magyar szivéből fakadó felhívását és siettek aa akciót eredményre júttatni. "A1 múlt évi gyűjtés gyönyörű eredménnyel végződött. Tudom és hiszem, hogy a város lakossága most is teljesíti szent kötelességét és rgyek­<ziS felhívásömnak eleget tenni. Most ne • nézzünk mást, csak azt, hogy ezen a télen ne legyen Szegeden éhező, fázó, nélkülöző testvé­rünk és iparkodjunk a fájdalom könnyeit le­törölni. Annak a kijelentése mellett, hogy a Szege­den befolyó adományok kizárólag szegedi jegesek segélyezésére fordíttatnak, felhívom a nemes adakozókat, hogy a pénzadományt a fő­ispáni hivatalba hétköznap 8 órától 2 óráig, természetbeni adományt pedig a rókusi elérni iskola igazgatóságához szíveskedjenek lehető­leg december hó 15-ig eljuttatni, hogy az még karácsony előtt szétosztható legyen. Ezúton kérem fel a szegedi hivatalok és intézmények vezetőit, hogy az összegyűjtött pénzadományt közvetlenül a főispáni hivatal­ba szíveskedjenek befizetni, hogy az összeg Szegeden maradhasson. Miuden adományt a szegcdi sajtóban még külön is nyugtázunk he­tenként egyszer a vasárnapi számban. Ezzel kapcsolatban félhívom a segélyre Hondákat, hogy a kérelmüket a Főméltósagú Asszonyhoz címezve, hozzám legkésőbb no vem brr hó 25-ig juttassák el, mert későbben ér­kező kérelmeket figyelembe nem vehetek, tehát - Főméltósagú Asszonyhoz közvetlenül ne for­duljanak, mert az oda előterjesztett kérvények a főispánhoz küldetnek meg s az ebből szár­mazó késedelem azt eredményezheti, hogy a kérelmező segélyben már nem részesülhet. Bízom, hogy kérő szavam meghallgatásra talál és a segítség nem marad ell Szeged, 1941. októbef 31-én. Dr. TUKATS SÁNDOR főispán. A Krimi német előnyomulás az egész Közeikeletet veszélyezteti Waveil sietteti a Kaoháius megvédésére telt eiöhészűleieh beíeie­zését - Német DombázoreDülCh meascmmlsIleltéK MoszKva pálya­udvarait Nagg tOntctöggDles Newüorhhan az Eggesfilt-illamoh DeavatKozása ellen A Magyar Tá*.é"ati Iroda; jelenti: Az ukrajnai arcvonalon küzdő szövetséges erők az ellenséges csapatokat mind szélesebb szakaszon szorítják át n. Doqcc folyón s vcszjk birtokukba a folyó jobb­partját. A magyar csapatok legutóbbi sikereiket kiszé­lesítve, ujabb pontokat szállottak meg a Donee mentén. Teljes itményeikkc] a szövet­séges katonai körök meleg elismeri* sét vívták ki. A krimi előnyomulás veszélyes fenyege* tés az egész Közelkelet számára i Livorno, október, 31. A Stefani-iroda jelenti: Ansaldo a Tclcgrapho mai számában a krimi hadműveletekkel foglalkozik és hangsúlyozza ennek a területnek óriási jelentőségét a Feke­te-tengert partvidéke ellenőrzése szempontjából. A Ivrim-fé'szigct valóban pótolhatatlan támasz­pont a feketetengeri szovjet hajóhad számává és mindenekelőtt fontos hídfő a Kaukázus felé. A Erim-félsziget birtokában, könnyen megkö­zelíthető a Kaukázus az azovilengerparti Fosz­lovon át tett kerülő nélkül is. Ansaldo szerint érthető tehát az az elkeseredettség, amellyel a bolsevisák a földszorost védelmezték, de a né­meteknek tíznapi harc után kedvezőtlen idő­járás mellett mégis sikerült megtörni minden ellenállást. Hangsúlyozza Ansaldo a nagy íA gahnat, amelyet a krimi események és a német csapatok ottani gyors előrenyomulása Lon­donban előidézett. Az augolokat jobban nyug­talanítja tízkilométeres előrenyomulás a krimi félszigeten, vagy a. Donenc-medcneében, miut akár százkllométcres előrcnyomalás Szovjet­oroszország középső, vagy északi részén, íuerf a krimi nemet előrenyomulás veszélyes fcnyei gciést jelent az egész közeikele ti terület számá­ra. W'ávell tábornok ezért sietteti előkészüle­teit a kaukázusi felvonulásra, bogy szembenéz­hessen a helyzettel abban az esetben, ha » szovjetcsapatok kényteleník volnának engedi ni. (MTI) Rosztov kiürítése megkezdődött Stockholm, október 31. A szovjet hatóságok megkezdték a válságos helyzetbe jutott Rosztov ipari város kiürítését. A Dagens Nyheter cimü új­ság a Szovjet rádiójelentéseire támaszkodva közli, hogy a rdsztovi nagyobb ipari üzemek berendezé­sét és egyéb leltári tárgyait már előkészítették az elszállításra. A szovjet csapatokat a Don balparljáa vonják össze, Ez utóbbi jelentést egyébként az angol rá­dió katonai szakértője is megerősíti cs közli, hogv a rosztovi üzemekből elszállítandó gépeket •• anyagokat a Volgától keletre küldik. Rosztov hosszabb időn át való védelme lehe­tetlen, mert a lton folyása a szovjetcsapatok szá­mára védhetetlenné teszi a terepet. . A Moszkváért folyó harcról a Dagens Nyhetert levelezője azt jelenti, hogy a döntő ütközet KaH­r.intől .a" déli irányba haladó Oka folyóig, illetve* Xara folyóig elterülő terepen alakul ki. Német hivatalos jelentés Eredménytelen maradt De Gaulle tüntetésre való felhívása Páris, október 31. A Német TI jelenti: De Gaulle-nek, a ffancia lakossághoz intézett az a felszólítása, hogy péutcken délután 4 órakor ötperces csendben tiltakozzék a németek ellen, a legteljesebb mértékben hatástalannak bizo­nyult. Az utcákon mindenütt Ugyanolyan sür­gés-forgás volt. mint máskör iMetidő idején. (MTI) Berlin, október 31. A Führer főhadiszállásáról jelentik a Német Távirati Irodának. A véderő fő­parancsnoksága közii: Az ellenség a Krím-félszigeten a német es ro­máu csapatoktól kémén yen üldöztetve, nagysietvcl menekül. Ezzel siker korouázta azokat a hosszú és nehéz áttörő harcokat, amelyekkel Mannstein gyalogsági tábornok hadseregének gyalogos had­osztályai F'ílugbeil altábornagy légihadtesteivel együtt a félszigetre vezető keskeny földszoroson keresztül kikényszeritették az áttörést A Doneo medencéjében sikeresen folytatták a német és szövetséges csapatok a megvert ellenség üldözését A Leningrád körüli arcvonalon az ellenség több kitörési kísérletét visszaverték. A hadsereg nehéz ütegei leningrádi fcadifontosságu célpontok­ra tüzeltek. A tüzelés hatását megfigyelték. A teleti arcvonal többi részén a hadműveletek továbbra is előrehaladnak. A Fekete-tenger vidékén harci repülőkötelékek bombázták Eupatoria és Keres kikötőberendezé­scit cs e vizeken öt teherhajót süllyesztettek e!v összesen 13.000 tonnatartalommal. A brit ellátást biztosító hajózás elleni harcban tengeralattjárók hat elíenséges kereskedelmi ha­jót süllyesztettek el összesen 27.000 tonna tarta­lommal! továbbá elsüllyesztettek egy rombolót és két őrhajót is. Egy brit ágyúnaszádot torpedóta­lálattal. súlyosan megrongáltak. Az Atlanti-óceá­non messzijáratu harci repülőgépek elsüllyesztet-. tek egy 20Ó0 tonnás kereskedelmi hajót s bom­bákkal megrongáltak egy másik teherhajót is. Fegyveres tengeri felderítésre kiküldött repülő­gépeink péntekre virradóra brit kikötőket bom­bázlak a kelet- és délnyugataugliai partikon. Ellenséges repülőgép nem repült be birodalmi területre. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom