Délmagyarország, 1941. április (17. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-01 / 74. szám

DÉLMAGYARORSZ Kend, 1941. IV. 1. HÍM KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP XVII. évfoliiam T4. szám JnaoszlávIdHán növekszik az Izgalom, guors ütemben lolglk a mozgósítás Elutaztak a jugoszláviai nímci állampolgeroh, Belgrád lakossága hamvatMiomlok menekUl — A belgrádi nemet es a berlini Ju­goszláv követ telentestetelre hazautazott — falunak a tárgyalások a szerb es a horvát politikusok között Nacaoha Rómába érkezett Belgrádi Jelentés szerint 1100 német állampolgár indult útnak vasárnap hajón, hogy Bécsbe utazzék. Belgrádból elutazott a német követség személy­zetének minden családtagja, A menekültek első csoportja megérkezett Temesvárra. Elmondották, hogy a németeket üldözik Jugoszláviában, tettleg bántalmazzák, aki németül beszél. Nagykikindán szétrombolták egy német üzletember boltját Né­met tulajdonban levő lakásokat, üzleteket foszta­nak ki az egész ország területén. Bukaresti jelentés közli, hogy Románia be­szüntette az olajszállítást Jugoszláviának, A német állampolgárok Horvátországból Is elutaztok Belgrád, március 31. 'A MTI jelenti: A néme­tek Horvátországot is elhagyták. A német ál­lampolgárokat szállító utolsó vonat ma délután 1 órakor Indult el Zágrábból. Belgrád, március 31. A Német TI jelenti: A Szerbia minden részéből hazainduló német te­lepesek utolsó különvonata hétfőn éjjel hagyia el Belgrádét. (MTI) . 1 Összehívták a horvát képviselőket Zágráb, március 31. A Német. Távirati Iroda Jelenti? SubasíCs horvát bán hétfőn délelőtt fo­gadta Nedeljkovies tábornok, hadsere gparanes­nokot 'és Hosszabb megbeszélést folytatott ve­le. Később Macsek, a horvát parasztpárt ve­zére ég a vasárnap Zágrábba érkező Andresz kereskedelmi és iparügyi miniszter hosszú ta­nácskozást folytatott Subasiös bánnal a báni palotában. Minthogy közleményt nem, adtak ki a tárgyalásokról, a közvélemény találgatások­éit yan utalva. Hétfőn az a hír járta Zágráb­ban, hogy tervbevették a horvát képviselőház egybehtvását, hogy tájékoztassák őket a vita alatt álló legfontosabb kérdésekről és hogy hozzá tudjanak szólni a dolgokhoz. (MTI) Zágráb, március 31. A Német Távirati Iro­da jelenti: A londoni rádió által terjesztett hí­rek. amelyek szerint Mácsek máris belépett a kormányba, nem felelnek meg a tényeknek. Az erre vonatkozó tárgyalások még mindig iftly­nak. (MTI) A belgrádi német kővel Berlinbe, a Berlint fugoszláv kővel Belgrádba utazott Belgrád, március 31. Vön Heeren belgrádi Jiémet követ hétfőn este jelentéstételre Ber-I linbe utazott. A berlini jugoszláv követ hétfőn peggel Belgrádba érkezett, hogy jelentést te­gyen kormányának. Kosotics August, a horvát parasztpárt alelnöke, aki hétfő reggel óta Bel­grádban tartózkodik, a délelőtti órákban a kor­mány horvát minisztereivel tárgyalt Macsek Belgrádba utazásának időpontja bizonytalan. Ezt annak tudják be, hogy MaCsek hír szerint nem is lép be a kormányba, hanem Zágráb­ban marad és átveszi a horvát parasztpárt vezetését A külpolitikai helyzetet illetően belgrádi politikai körökben kijelentik, hogy m,ég tárgyalások vannak folyamatban, úgy, hogy a helyzetet még negt lehet pontosan meg­ítélni. Jugoszláviában hétfőn bezárták az iskolá­kat. A német iskolák bezárására is sor kerül, azzal az indokolással, hogy a tanerők eltávoz­tak Jugoszláviából, A Wilheintsirasse szószólóin a német-fugoszláv viszonyról Berlin, március 31. A jugoszláv helyzettel kap­csolatban német illetékes helyen még mindig nem foglalnak állást, de megállapítják, hogy Jugoszlá­viában a németellenes irányzat mindinkább elő­térbe k'erüL A Wilhelmstrasse szószólója kijelentette,hogy Németország továbbra is tokozódó érdeklődéssel kiséri az események fejlődését Németország — mondotta _ nem hagyja ugyan befolyásolni poli­tikáját az utca fékevesztett tömegétől, de hos®. szabb ideig nem tűrheti, hogy Németországot sér­tegessék. Német illetékes helyen hangsúlyozzak, hogy a legutóbbi németellenes tüntetésekről és a németek ellen mindinkább fokozódó túlkapások­ról ezőló hírek nagyrészt megerősítést nyertek. Német körökben különösen nagy felháborodást keltett a Németországot különböző módon ért meggyalázáson kivül Gregoricsnak, a Vreme fő­szerkesztőjének és több más németbarát újságíró­nak letartóztatása. Gregorics egyik előharcosa volt a jugoszláv—német közeledésnek és nemié­giben a Führer is kihallgatáson fogadta. A Né­metországgal rokonszenvező újságírók letartóz­tatását Berlin a jugoszláv kormány határozottan külpolitikai irányú cselekménynek tekinti. Mint­hogy a jugoszláv kormány még mindig nem hozla nyilvánosságra követendő külpolitikai irányát, a Wilhelmstrassenak sem áll módjában hivatalosan állást foglalni a délszláv kormány magatartásá­val kapcsolatban, azonban megállapítják, hogy a jugoszláv kormány kétségen kivül semmit sem) tesz abból a célból, hogy a fékevesztett elemeié németellenes tulkapásainak gátat vessen. A biro* dalmi kormány ezért rendelte el-a Jugoszláviá­ban tartózkodó birodalmi németek hazaszállítás sát. A Wilhelmstrassen továbbá rámutatnak arra, hogy a német sajtó a jugoszláv eseményekkel kapcsolatban eddig a legnagyobb tartózkodással foglalkozott és nagy tartózkodásról tett tanusá­gott, de a jugoszláv kormánynak tudomásul kell vennie, hogy a türelemnek is van határa. CMTI)! jugoszláv nniiaí hozat a háromhatalmi egiieznténu említése ítélkili Berlin, március 31. A Német Távirati Iroda je­lenti: A Wilhelmstrasse szószólója kijelentette, hogy a birodalmi kormány birtokában van a ju­goszláv kormány egy külpolitikai vonatkozás* megnyilatkozásának, de ebben nincs szó a három? hatalmi egyezményről. A nyilatkozat további tar­talma és körülményei tekintetében a legnagyobb tartózkodást tanúsítják. (MTI) Utóbb horosztáliioka! hívlak fegyverbe A Német Távirati Iroda jelenti Amszterdam* ból: Egy angol hírügynökség belgrádi jelentései szerint a hétfőre virradó éjszaka folyamán töbHj ujabb jugoszláv korosztályt hivtak fegyverbe raeneuui Belgrád lakossága Belgrád, március 31. Belgrádban állandóalj növekszik az izgalom. A kormány mindent elköve­tett, hogy lecsillapítsa a kedélyeket, de az álhírek egyre jobban terjednek. A német és olasz állam* polgárok elköltöztetését fenyegető előjelnek te­kinti a lakosság, aminek következtében a polgári lakosság hanyatt-homlok menekül a fővárosból. , Belgrádban hétfőn este utasították a rendőrsé* get, hogy akadályozza meg a tömegeket az eluta* zás megkísérlésében. A mozgósítás gyors ütemben folyik. A .vasutj forgalmat korlátozták az egész országban. Mától kezdve bizonytalan ideig szünetel az iskolai taní­tás. A kormány hétfőn este az Avala hírszolgálati iroda utján felhívást intézett a lakossághoz, amely­ben közli, hogy az elköltözködésre nincs szükség^ Azt csak akkor és ott fogják végrehajtani, amikor és ahol a kormány szükségesnek fogja Ítélni. A! helyzet súlypontja e pillanatban a szerb—horvát megbeszéléseken nyugszik, amelyek — megbízhatói értesülések szerint — még nem fejeződtek be. Al szerb kormánykörök derűlátása kissé korainak bizonyult, mert Macsek kedden előreláthatóan neut megy Belgrádba, hanem helyette Koautics, a hor­vát parasztpárt főtitkára folytatja a tárgyaláso­kat Belgrádban. Andres kereskedelmi minisztert vasárnap este visszahívták Zágrábba. Sutej pénz­* ügyminiszter kedden ugyancsak Zágrábba megy. A horvátok nem csupán az 1939. augusztus 26-1 szerb—horvát megegyezés elfogadásához ragasz­kodnak, hanem a jelek szerint külpolitikai köve­teléseket is támasztanak. (MTI) A görög hadsereg Albániában ts Tractában Belgrád, március 31. Az albán front viszonyla­gos nyugalmáról arra lehet következtetni, hog$ a görögök átszervezik hadseregüket. A görög had, erő Klisszura elfoglalása óta nem indított na­gyobb támadást, a háború eleje óta harcoló csa­patok szabadságra mentek s már nem is Albániá­ba térnek vissza szabadságukról, mert közben csapattesteiket Tráciába helyezték át. A friss csa­patok most helyezkednek el a középső albániai szakaszon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom