Délmagyarország, 1942. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-01 / 1. szám

CsüförfftK 1942 tonoár 1. xvm. evi. i sz. Ara 10 Sülé MavoMa 2.50. Rcgijedívrc í.20 P KER ES2TENY PÖ4JÍTIKA1 NAPILAP Rémes u| fejleményeket vár a földközitengeri térségben 4 [apón csapatok 50 kilométerre állnak Manilától — Amerika már lemondotr a Fülöp­szigetekről — Elkeseredett elháritóharcok a keleti fronton, Szebasztopolnál a németek mélyen betörtek az erődvonaiakbr a szovjet tehermentesítő kísérlete Keresnél Washingtonban folytatják a tanácskozásokat Újév reggelén 1900 millió ember áll harcban a második világháború va­lóban az egész világra kiterjedő arc­vonalain. Ahogy karácsonykor sem szüneteltek a harci cselekmények, ugy újévre virradóra csak fokozódtak a hadmüveletek. A diplomáciai fronton változatlanul a Földközi-tenger és a különböző tárgyalások állanak a kö­zéppontban. A Bud. Tud. zürichi je­lentése ugv tudja, hogy a földköziten­geri térségben ujabb féjleménveket vár Róma. A T>ie Tat azt irjja hogy ebben a tekintetben minden nap ujabb jelen­ségeket hozhat. A spanyol kormány rendkívüli minisztertanácsához kap­csolódik az a hir, bogv Sir Sámuel Hoare madridi brit nagvkövet Gib­raltárba érkezett Ezt megelőzte a madridi olasz nagvkövet látogatása Suner külügvminiszternél. Churchill Ottawában olvan kielen'ést tett bogv Ang'ia most már abban, helyzetben van. hogy az ellenség fegy­vereihez hasonló fegwprekkel hareo1­jon. Churchill újévre viszauta­zotf Washingtonba. A német saitó Fden útjával kapcsolatban megállapítja, hogv Moszkvában tulajdonképpen ki­szolgáltatták Európát a bolsevizmns­nak. Európa történelme — írják — egvik legjelentősebb órájába érkezett. Washingtonban — jelenti a? NST — mértékadó helyen közöltek, hogy az amerikai kormány jelenleg a kereseti adó felemelésének tervi­vel foglalkozik, hogy fedezze a há­borús kiadásokat. Roosevelt közölte a szerdai sajtóértekezleten högy a most. búcsúzó évben a nemzeti bevé­tel 27 százalékát fordították hadfel­szerelési célokra, a jövő évben ez az arány ötven száz.alékot fog kiten­ni. mert közel 100 milliárd doHárr kell a legsürgősebben háborús cé­lokra felhasználni Manila ostroma A Távolkeleten a japánok tovább fokozták a nyomást, a Maláj.félszige­ten trópusi bőségben folytatódik az előnvomulás. Singaporeben kihirdették a statáriumot Mig az angolszászok már lemondtak a Fülöp-szigetekről, addig a Bud. Tud berni jelentése ugv tudja, hogv minden eszközzel védeni akarják Singnporét. Washingtonból azt az értesülést kapta az NST. hogv az amerikai had­ngvminiszférinm uj jelentése szeriri az amerikai csapatok Luzon szigetén visszavonultak. Erős japán egvcégek a légihaderő, támogatásával délről és északról Manila felé menetelnek. Az amerikai állásokat jelenti Washing­ton — hátrább vonták. Saneha'han úgy tudják, — jelen­ti az NST —. hogy északról és dél­ről mintegv ötven kilométerre köze­lítették meg a japán Csapatok Ma­nilát. Az amerikai erők visszavonu­lása miatt nehéz helyzetbe kerültek az amerikai nehéz tankosztályok. 'A' Renfer-ifoda egyik jelentése arról ad számot — közli a NST —. hogy MatJ Artúr, a fülöpszigeti amerikai erők főparancsnoka olyan jelentést tett, amely szerint Mani­lától mintegy 200 kilométerre afc amerikai védelmi vonalat a japánok minden valószínűség szerint áttör­ték. Hivatalos japán jelentés szerint — jelenti Tokióból az NST — a japán légierő szerdára virradó éjszaka erős kötelékekkel heves támadást intézett Singapore berendezései ellen, a repü­lőgépek főképpen az erődítéseket bom. báztók. A japán császári főhadiszállás ten­gerészeti főparancsnoksága jelentése szerint — közli Tokióból az NST — '"apán buvárbsjók Ilawait blokád alá ették \ blokád célja laza hogy mer;­akadálvoz^a az összeköttetést Ame­rika és a Fülöp-szigetek között Tokióból jelenti az NST. hogy a burmai úton. amely Hongkong el­foglalása óta életfontosságúvá vált. jelenleg szünetel a forgalom, jelenti a Domei-iroda. A japán légierő ál­landó támadásai, valamint RangooO kikötőberende'zései ellen folytatott akciók a Domei-iroda szerint Csang­kaiseket elzárják ettől a fontos után­pótlási vonaltóL A német kezdeményezés A keleti arcvonalon tovább tartol­tak a heves összecsapások Német részről közölték, hogy a szovjet em­ber- és hadianyag kíméletlen bevté­sével próbálja folytatni a támadáso­kat. Illetékes német katonai helven — jelenti Berlinből az NST — az év vé­gével összefoglalót adtak ki Németor­szág katonai helyzetéről. Megállapítja az összefoglaló, hogv a német véderő a birodalom összes ellenségeit vala mennyi arcvonalon védekezésre kénv­szeri tette. A támadó kezdeményezés továbbra is teljesen a németek és szö­vetségeseik kezében van Ha Németor­szág mai helvzetét összehasonlítják 3 mull világháborús helyzettel, meoálla. pillák Berlinben, hogy ma is megvan az az előnve Németországnak, hogv belső vonalon hareol és igv teljes mér. tékhen kihasználhatja a legrövidebb szállítási utvonalat és berendezéseket. A német véderő tetszés szerint alakii­hat ki katona? súlypontokat Ezzel szemben Németország három ellen­felének messzi távolságokat kell le­küzdenie és nincs abban a helyzetben, hogy maga válassza meg a hareok gyuifópontiál. Németország akkor, ott és ahol akarja, alakit ui súlypontokat és indit uj kezdeményezést. — A keleti arcvonalon _ folvtatja német katonai hely az összefoglalót — egyelőre változatlan marad a hely­zet azokon a nontokon, amelyeket a német csapatok most tartanak meg­szállva Megállapítja illetékes német katonai hely, hogv a szovjet legutób­bi támadásainak tulaidonkénnen sem­mi célja nem volt, csak jelentéktelen helyi sikereket tudott elérni, ame­lyeknek az általános helyzetre semmi befolyásuk és jelentőségük nincs. Kü­lönben is — hangsúlyozták illetéke* német katonai helyen — a szovjet lá­madó dühe az utóbbi napokban már alábbhagyott Uj fejezet Libiában Északafrikában Agedabia környé­kén folynak most a csatározások. Kü­lönböző jelentések ugy tudják, bogv itl várhaló a főerők ujabb nagy csa­tája. Az afrikai hadmüveletek egy fejezete zárult le Beneházi elfoglal sával és mindkét fél jelzi, hogv a ki zeljövőhon nagyméretű uj hadmüve tek kezdődhetnek meg. Rotnmel ' bornok Tripolisz felöl gvorsabb ütem ben kapja az utánpótlást. Az afrikai helyzetről az év vég' ve! német illetékes katonai helyér kijelentették, — jelenti Berlinből ; NST —, hogy német katonai köri' megítélése szerint az angol offei ziva nem érte el kitűzött célját, n**Tr sikerült előretörni Tuniszig. Az ú védelmi vonalakat a tengelyei tartani fogják, sőt magukhoz r gadják ismét a kezdeményezést, britek óriási anyaggal indultak támadásra, de sikerült rendkívül sú­lyos veszteségeket okozni, legaláb 1300—1500-ra becsülik a britekne páncélkocsikban szenvedett veszte ségeit, — állapítják meg Berlinbe illetékes katonai helyen­Japán összefoglaló jelentés Tokió, december 31. Az OF1 je­lenti: A császári főhadiszállás össze­foglaló közleményt adott ki. amely a -poru kitörésétől december 26-ig' le­''<W. ' hadieseményekről számol be. Eszerint a japán hadsereg repülői el­pusztítottak illetőleg légiharcban le­lőttek 135 ellenséges bombavetőt és 106 ellenséges vadászrepülőgépet. Sa­ját veszteségünk 19 gcp. 16 ellenséges repülőgépet zsákmányoltunk, össze­sen 34 nagy és négv kisebb ellensé­ges hajót süllyesztettek el vagy meg­rongáltak. A harcokban 76 harcko­csit és páncélgépkocsit, 1304 gépko­csit, 301 yasuti kocsit 106 különböző tipusu ágyút, nem szamitva a hong­kongi erőd ágyúit, ezenkívül 223 gép­puskát zsákmányoltak. A japán veszteségek a kővetkezők: 743 halott és 1799 sebesült. Az ellen ség négy japán csapatszállító hajót el­süllyesztett, tizenkettőt pedig megron­gált'. (MTI) A bolgár hadsereg készen áll Szófia, december 3L A Stefani­iroda jelenti: Daskalov hadügymi­niszter a bolgár hadsereghez inté­zett napiparancsában hangoztatja, hogy a bolgár hadsereg sértetlen erővel ítészen áll arra, hogy telje­sítse feladatát és közreműködjék a végső győzelem kivívásában és az igazság diadalrajuttatásában. (MTI Nagy támadások a Krím-félszigeten A véderőfő­Berlin, december 31. parancsnokság közli: — Deremher 17. óta a Krim-félszi­geten a rendelkezésre álló valamennyi német és román erő összefogásával tervszerű támadás fnlrik S/ebfisZtopol erődje ellen. A leghevesebb elhárítás eilenére súlyos harcokban elfoglaltuk a részhpn erősen páncélozott szovjet védelmi berendezések nagv részét és mélyen betörtünk az ellenséges állás­: .'tidszerbe. Szeharztopol védelmének tehermentesítésére az ellenfél a leg­utóbbi napokban a keresi félszigetei a Feodozia mellett ismét erösebb had­erőket tett partra. A szükséges ellen intézkedéseket megindítottuk. — A keleti arcvonal több más szu­kaszán kemény hidegben elkeseredő elhárító harcokra keriilt a sor. A ne héztüzérség Leningrádban hatásos tüz alá vett hadifontosságu berendezése, ket. (MTI) Lordon közös nyilatkozatot ad kl Genf, december 31. A Stefani­iroda jelenti: A Paily Telegraph washingtoni tudósítójának jelentése szeri Dt a hét vége felé Londonban közös nyilatkozatot adnak ki a bá romhntnlmi egyezmény államaival szembenálló valamennyi szövetséges TI t ében. A nyilatkozat Churchill washingtoni és Eden moszkvai tár­gynlrisainak következménye. (MTI) Eden távirata Sztálinhoz London, december 31. A Reuter­iroda jelenti: Eden Szovjetoroszor­szág elhagyása után táviratot inté­zeti Sztálinim- és Moiofovhoz. A Sztálinhoz küldött táviratban a kö­vetkezőket mondja: ..Mielőtt visszatérek országomon. szerencsémnek tartom, hogy kifejez­hetem Excellenciádnak nagy örö­mömet afelett, hogy újból megláto­gathattam a Szovjetuniót és megbe. szélhettem Önnel a háború és béke kérdéseit, amelyekkel országaink­nak. a két szövetséges hatalommal meg kell birkóznia. Bizonyos, va­gyok, hogy e nagyjelentőségű ta­nácskozások nagymértékben megerő­sítik közös háborús kapcsolatainkai és ezálfal közelebb hozza részünkre a végső győzelmet." Molotovhoz intézett táviratában a következőket mondja: „Bízom abban, hogy látogatásom és tárgyalásaink nagymértékben előmozdítják az angol-szovjeí együttműködést." (MTT)

Next

/
Oldalképek
Tartalom