156 találat (0,194 másodperc)

Találatok

1. 1951-05-31 / 124. szám
[...] folyamatokra vonatkozó kísérletekről A továbbiakban Bozóky László Mák ranczi Béla és [...] vonat­kozó kísérleti eredményeiket Befejezésül Kovács István Kossuth díjas akadémikus számolt be [...]
2. 1956-05-13 / 112. szám
[...] ez alkalommal a ze­nét Bogáncs István üzemi párt titkár 100 forintos [...] 1 2 1 6 3 Bozóky Dunaföldvár 8 2 Vass 3 [...]
3. 1960-04-02 / 79. szám
[...] csapat 15 12 re Jók Bozóky Petrik Szaíafai illetve Kersák Christ [...] Bán Munka és sport Búzás István a Szekszárdi Sütő ipari Vállalat [...] Massányi Marót ed ző Németh István Alsó sor Tobak Já nos [...]
4. 1960-05-28 / 125. szám
[...] Zsuzsa Tolnai Gimn 451 4 Bozóky Ilona Du­naíöldvári Gimn 450 5 [...] férfiak 100 méteres síkfutás 1 Bozóky László Dunaföldvári Gimn 11 8 [...] Szekszárdi Gimn 25 7 2 Bo­zóky László Dunaföldvári Gimn 25 9 [...] 2 16 2 4 Bárdos István Szekszár di Gimn 2 16 [...]
5. 1961-01-11 / 9. szám
[...] tőlük A csapat edzéseit Pfeiffer Ist­ván és Wittman Ádám irányítot­ta A [...] Szekszárdi Dózsa 451 ifjúsági 8 Bozóky Ilona dunaföldvári gimn 450 ifjúsági [...]
6. 1961-01-19 / 16. szám
[...] Dózsa 11 8 ifjúsági 4 Bozóky László Dunaföldvári gimnázium 11 8 [...] 25 72 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
7. 1961-01-20 / 17. szám
[...] a cikói spor­tolókkal majd Babits István labdarúgó játék­vezető ismerte­tett néhány szabályt [...] 25 72 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...] Falvay Tibor Szekszárdi gimnázium Aradi István Bátaszéki VSK 9 Bakó Ferenc Szekszárdi Dózsa 10 Bozóky László Dunaföldvári gimn Folytatjuk Egyéni [...]
8. 1961-04-23 / 95. szám
[...] is ott lesz a majálisban Bozóky a fiatal nőtlen állat­orvos éppen [...] ezzel intett vissza a köszö­nő Bozókynak Szakadt a hűvösleheletű jószá­gé tavaszi [...] a ma­gukhoz térő növények de Bozó­kynak a nyakába csurgóit az égi [...] Héderváriak kezén van majd Werbőczy István tulajdonába ke­rül aki Debregecz akkori [...]
9. 1962-02-10 / 34. szám
[...] ki lesz az dős Eördögh Bozóky Koch hi a versenyző aki [...] 25 72 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
10. 1963-05-30 / 124. szám
[...] gép próbatétele keze úgy jár Bozóky Lajos a fogantyúkon I mint [...] feljárót kialakítani és a munka­vezető Bozókyt küldte gépével csinálja meg az [...] újból nekihajszolja az akadálynak Mert Bozóky La­jos nem az az ember [...] állja basnnló ór víznek Bognár István A jófene tudja de hát [...]
11. 1964-01-24 / 19. szám
[...] Lengyel Gyula 157 5 Szabó István 156 Félnehézsúly 1 Bozóky Zoltán 120 kg kétfo fásból [...] dőlt meg Ezek közül kiemelke­dik Bozóky Zoltán 71 kg os sza­kítása [...] A járási tanács ülésén Antal Ist­vánt a járási tanács vb elnök [...] Bonyhádi Spartacus ve­zetői és Antal István vb elnök helyettes közös megbeszélést [...]
12. 1964-02-08 / 32. szám
[...] 25 72 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...] 1 mínusz 5 fok között Bozóky Zoltán a dunaföldvári Magyar László [...]
13. 1964-03-20 / 67. szám
[...] járási TS elnöke és Molnár István a járá­si labdarúgó szövetség elnöke is megjelent A taggyűlésen Váradi István sportköri vezető tartott I beszámolót [...] Svincsók Paks 247 kg 2 Bozóky Dunaföldvái 230 5 kg Nehézsúly [...]
14. 1964-04-08 / 81. szám
[...] folyóirat kriti­kai része is amely­ben Bozóky Éva Bo huniczky Szefi Som [...] Bán Ervin és Cs Nagy István írt a közelmúltban megje­lent könyvekről [...] munkájának megjavítása Előadást tart Antal István a bonyhádi járási tanács elnök [...] veszélyeztetés miatt bű­nösnek találta Mangó Istvánt s ezért 5 hónapi felfüggesztett [...]
15. 1964-10-04 / 233. szám
[...] László Anna és Harcsai Kulcsár István tollából olvasha­tunk Ezúttal is gazdag a folyóirat versanyaga Pákolitz István Mezei András Demény Ottó Herényi [...] Ordas Iván Zalavárról írt Nemes István Zrínyi Miklósra emlékezik Dersi Tamás [...] Holta Ferenc Angyal Endre és Bozóky Éva írásait olvashatjuk az új [...]
16. 1969-03-15 / 62. szám
[...] díj­nyertes műveinek bemutató hang­versenye Bogyai István táncda laiból 14 10 Egy [...] Dunaföldvár a hétvégi ügyele­tet dr Bozóky István tartja Rá­kóczi u 4 Telefon [...] Jánosné Da nizs János Kovács István Lo hász Mihályné Tumpek Ádám né Pock István Hollós László Szabó János PIACI [...]
17. 1969-03-16 / 63. szám
[...] Dunaföldvár a hétvégi ügyeletet dr Bozóky István tartja Rá­kóczi u 4 Telefon [...] ál arcok 19 35 Albert Ist­ván és népi zenekara játszik 20 [...]
18. 1969-03-29 / 73. szám
[...] 45 Rádióreklám 13 50 Fenyő István könyvszemléje 14 00 Ci­gánydalok csárdások [...] eletet Dunaföldvár ügyeletes orvosa dr Bozóky István Dunaföldvár Rákóczi u 4 Telefon [...]
19. 1969-03-30 / 74. szám
[...] eletet Dunaföldvár ügyeletes orvosa dr Bozóky István Dunaföldvár Rákóczi u 4 Telefon [...]
20. 1969-04-03 / 77. szám
[...] A községi tanács el­nökének Gergely Istvánnak határozott véleménye hogy a községből [...] április 4 én dr Rimay István ügyel Lakása Paks Tol­nai u [...] dél­től 5 én délig dr Bozóky István fogadja betegeit Lakása Duna­földvár Rákóczi [...] reggel 6 ig dr Fisi Ist­ván Sióagárd Kossuth u 13 5 [...]
21. 1969-04-04 / 78. szám
[...] Magyar muzsika 8 45 Nyúl Ist­ván kamaraegyüttese játszik Zeke Gyula énekel [...] gyermekkórusa énekel 10 02 Fenyő István könyvszem­léje 10 12 Nemzetközi rádió­játék [...] Ápriiis 4 én dr Rimay István ügyel Lakása Paks Tolnai u [...] déltől 5 én délig dr Bozóky István fo­gadja betegeit Lakása Rákóczi u [...]
22. 1969-04-26 / 94. szám
[...] Paks Az ügyeletet dr Rimay István tartja Paks Tolnai u 4 [...] u Telefon 6 Dunaföldváron dr Bozóky István fogadja betegeit Duna földvár Rákóczi [...] 19 35 Lírai riport Vas Istvánnal 20 00 Tv híradó 20 [...]
23. 1969-06-13 / 134. szám
[...] tanácsülésen búcsúztat­ta Dunaföldvár lakossága dr Bozóky István körzeti orvost aki nyugalomba vonulásával [...] tanács amelynek hosszú évekig dr Bozóky István is tagja volt a szó [...] való­ságos idegenvezetőnek számí­tó gépkocsivezetőjének Esés Istvánnak és Szabó Gyu­lának Kis helyen [...]
24. 1969-10-14 / 238. szám
[...] csikmákszűrő és a többi Bogár István nemcsak a Sár­köz szülötte lakója [...] rá A múzeum tulajdonosa Bo­gár István szívesen kalauzol bennünket helyiségről helyi­ségre [...] Nézegetem az iratokat 1 Dr Bozóky István Böde György kezelőorvosa tanúval­lomásában kijelenti [...] férjem nem volt Bu­dapesten Molnár Istvánt többször is kihallgatta a rendőrség [...]
25. 1972-11-14 / 268. szám
[...] járási könyvtár lányok asszonyok klubjában Bozóky Éva a Nők Lapja munkatársa [...] 129 21 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
26. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jövőért történik Bozóky Éva ÉRSEKUJVÁRY LAJOS AMIÓTA MEQLÁTTALAK [...]
27. 1973-10-28 / 253. szám
[...] megkapták benne méltó helyüket GÄL ISTVÁN BOZÓKY ÉVA KÁLDI JÁNOS CSOKONAI Holdas [...]
28. 1973-12-09 / 288. szám
[...] a magyar lírában címmel holnap Bozóky Éva a Nők Lapjának munkatársa [...] A Paksi Járásbíróság dr Molnár István tanácsa előtt Szabó elmondta hogy [...]
29. 1974-06-09 / 133. szám
[...] annak kötetét is kézbe vesszük Bozoky Éva Uj könyvek Az ünnepi [...] idő szellemi erkö körképe Sőtér István nagv l legzetű regénye Az [...] kötete a Behajtan ti­los Vas István Az ismeretlen isten című vaskos [...]
30. 1974-10-20 / 246. szám
[...] Nem bír kijönni mu tatott István a húgára E Nem akarja [...] E Csioi fölényesen átnyújtot­E ta Istvánnak a macskát Z Őrizd Nehogy [...] v Kormányozható léggömb Megfigyeltem Lekiáltott Istvánnak Megyek István föllntett a piros téglás udvarról [...] diada­lát a múló évek fölött BOZÓKY ÉVA F
31. 1975-03-09 / 58. szám
[...] oldalán legnagyobb eHeivt feie Tisza István szobrának he­lyén leleplezték Károlyi Mihály [...] megismerkedésé­nek és barátságának történeté­ről GÁL ISTVÁN Az ötszáz éves Michelangelo r [...] magányának falait áttör­ni képes volt BOZŐKY ÉVA í í MICHELANGELO BUONARBOTb [...]
32. 1975-05-25 / 121. szám
[...] is az Ima vadevező­sökért Csukás István költemé­nyeivel és a Bárány és [...] drámája a Kaspar melyhez Eörsi István írt utó­szót Az Akadémiai Kiadónál [...] megújulását ban és Európa jövőjében BOZÓKY ÉVA Í Ny ikolaj Molcsanor [...]
33. 1975-06-15 / 139. szám
[...] erős eltérésnek kell lenniei E BOZÖKY ÉVA v H r i [...] felnevetett hangos bol­dog nevetéssel Antalfy István fordítása 1975 június 15
34. 1975-09-07 / 210. szám
[...] az idegelekt­romosság titkát Megfejtésével PÁKOUTZ ISTVÁN VERSEI U T A K [...] a teljesebb emberi lét felé BOZÓKY ÉVA 1 1975 szeptember Zj [...]
35. 1976-04-06 / 82. szám
[...] Mozart operáját jellemzi A rendező Bozóky István előtt nyilván az opera színpadképe [...] többek között Vay Ádám Szirmay István Sándor Gáspár részvételé­vel Jellegében még [...]
36. 1977-04-10 / 84. szám
[...] ozorai kommu­nista pártszervezet titkára Miklós István így számolt be az 1945 [...] még nem történt Én Miklós Ist­ván tartottam a földosztás­sal kapcsolatos történelmi [...] nincsenek meg a feltételek hozzá BOZÓKY ÉVA Ki gondol a kispapákkal [...]
37. 1978-06-04 / 130. szám
[...] vihetnek magukkal az életbe GÁL ISTVÁN Avtandil Adeisvili Felvilágosító propaganda Halló [...] he­lye csupán én nem temető­je BOZÓKY ÉVA
38. 1978-11-26 / 279. szám
[...] november 26 Favágó Id Szabó István szobra Boldvai lelet Az Országos [...] jól­esik polcunkra tekintve tud­nunk jelenlétükről BOZÓKY ÉVA
39. 1979-04-04 / 79. szám
[...] a szö­vetség főtitkárával dr Bódi Istvánnal Sötét szemüveg szelíd meleg barátságos [...] társadalmi szervek­től egész társadalmunktól GÁTI ISTVÁN Szovjet lapokból SZOVJETUNIÓ Közeledik a [...] az anyaság a béke költőjéről Bozóky Éva Vár­nai Zseni már 1914 [...] beszélgetését az idő­közben elhunyt Friss István­nal Néhány cikk taglalja az irodalom [...]
40. 1980-02-15 / 38. szám
[...] másnál úgysem válik be Benedek István írja valahol hogy a házassággal [...] legjobban az lehetőleg ne házasodjék Bozóky Éva Migrénnek is nevezik azt [...]
41. 1980-04-04 / 80. szám
[...] az érzelmek erősödé­sénél is nélkülözhetetlen BOZÓKY ÉVA Packázok a hivatallal Kedves [...] is köszönve szerető hívük CSÁSZÁR ISTVÁN Hincz Gyula rajza SZERGEJ MARKOV [...]
42. 1980-09-04 / 207. szám
[...] zuhanyozott testfelületen szabad használni SZŰCS ISTVÁN Szovjet lapokból lyet N Medvegyeva [...] fiúk és lányok Á mellékletben Bozóky Éva Testvérmúzeumok című riportja tájékoztat [...]
43. 1980-09-14 / 216. szám
[...] élén a 70 éves Vas Istvánt köszönti Sőtér István esszéje és Takáts Gyula költeménye [...] Ká­rolyi Amy Mészöly Miklós Pákolitz István Pécsi Gab­riella és Zelk Zoltán [...] ér­demel Melczer Tibor írása Kormos István költészetéről és Nemes Nagy Ágnes [...] álla­mosítást követő időkben Agárdi Gábor Bozóky István Dobos Ildikó Ditrói Ilona Galambos [...]
44. 1980-12-04 / 284. szám
[...] az Elnöki Tanács elnökétől Bognár István Szovjet lapokból SZOVJETUNIÓ A vezércikk [...] brigádjainak tartalmas éle­tét mutatja be Bozóky Éva Asszonybrigádok Veszprém megyében című [...]
45. 1980-12-04 / 284. szám
[...] Trabant Lim eladó öcsény Zala István Petőfi u 29 sz 76 [...] Mély fájdalommal tudat­juk hogy DR BOZOKY LÁSZLÓ belgyógyász főorvos 60 éves [...]
46. 1980-12-18 / 296. szám
[...] előadásának születését s a rendező Bozóky István munká­ját kísérte végig a műsort [...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN főszerkesztő helyettes SZÁLAI JÁNOS Szerkesztő­ség [...] 11 422 Felelős vezető SZELL ISTVÁN Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
47. 1981-04-16 / 89. szám
[...] A tomerömű épitkezés Mezőgazdasag Kelemen István osztályvezető helyettes és az osztályvezető [...] tudo­mányok osztálya az Akadé­mia székházában Bozóky László akadémiai levelezőtag a Nemzetközi [...]
48. 1981-05-01 / 101. szám
[...] Változott mint maga a vi­lág BOZÓKY ÉVA Egy római kori város [...] Zsuzsa régész ve­zetésével a székesfehérvári István király Múzeum mun­katársai A bemutatott [...]
49. 1981-10-25 / 251. szám
[...] Szelestey László és ta­lán Joanovits István képein is Természetközelség a sajátja [...] Jakab szerepében a pályakezdő Dégi Istvánnal a Miskolci Nemzeti Színház Arturó Uija Sztlankay Istvánnál ai címszerepben 1 a tragikus [...] bromztükreivel méltó otthona lehet a Bozóky István vezette társulatnak mely azzal hogy [...]
50. 1981-11-20 / 272. szám
[...] századi műemlék épületet az úgyne­vezett Bozóky féle házat adott a helyi [...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN főszerkesztő helyettes SZALAI JANOS Szerkesztőség [...] 11 422 Felelős vezető SZÉLL ISTVÁN Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
51. 1982-09-21 / 221. szám
[...] Gá­bor Miklós barátját Horatiót Avar István alakította Ez az előadás nem [...] Nem lláthatta Gábor Mik­lós Avar István Bessenyei Fe­renc Tolnai Klári Ajtay [...] legjobban s jó Drahota Andrea Bozóky István és Kern András Tahi Tóth [...] és tanulságos Az Ablak Wisinger István és segítői jóvoltából nem nyo­mozói [...]
52. 1983-03-11 / 59. szám
[...] most az orszá­gos hírű Kiss István szobrász művész munkáit láthatják az [...] udvara kicsi növelni kellene a Bozóky ház udvarával oz udvarban lévő [...] népes tábora azért ra­gaszkodik a Bozóky házhoz mert az szinte szerves [...]
53. 1983-12-10 / 291. szám
[...] de ez már filozófia PAKOLITZ ISTVÁN Visszás A botfülű kéretlen intonál [...] a hattyú is életerős eleven Bozóky Éva
54. 1988-12-06 / 290. szám
[...] János Nagy László és Örkény István Olvashatunk Gergely Mihály László Gyula [...] megszólalnak mások is például Volly Ist­ván népdalkutató vagy Bozóky Mária mükriti kus Folytathatnánk a [...]
55. 1988-12-27 / 307. szám
[...] Nemzeti Múzeum alapját képez­ték Széchenyi István gróf Nagycenket és Kiscenket édesapja [...] egységes klasszicista homlokzatot kapott Széchenyi István Hild Ferdinánd ugyancsak soproni építésszel [...] szolgálták a család kényelmét Széche­nyi István kastélyának sorsa 1945 elején a [...] szálló és a különterem fa­lait Bozóky Mária festőművész akvarelljei díszítik ihletőjük [...]
56. 1991-08-18 / 194. szám
[...] korona első nagy kirá­lyunk Szent István koronázása óta a nemzet legfontosabb [...] II Szilveszter pápa küldte Szent Istvánnak Ezzel koronázták meg első királyunkat [...] megőrizte első királyunk emlé­két az Istvánok névnapi kö­szöntő dalai Szent Istvánról is szólnak Igaz kora zenei [...] királyhoz című kórusát Verse a Bozóky énekeskönyv ből 1797 való a
57. 1992-09-02 / 207. szám
[...] MASSIVE Hungária Kft kép­viseletében Hódosi István ke­reskedelmi igazgató Külön értékelték a [...] CSAPATOK­RÓL Atomerőmű SE Gosz tola István Remélhetőleg a bajnokságban való részvétel­hez [...] rendeznek meg A szervezők egyike Bozóky Dénes maga is testes ember [...] Budapest 3 5 5 Péter István Bátaszék 3 5 6 Péter [...]
58. 1992-11-09 / 264. szám
[...] villant a piros lap dr Bozóky játékvezető kezében Jakab Elek Teszler [...] Szekszárd 1200 néző V dr Bozóky Szekszárd Mausz Koller Dzsinovics Agapov [...] de Horváth partjelző beíntésére dr Bozóky les címén érvény­telenítette a gólt [...] gólarányt is javít­hattak volna Lubastyik István Küzdelmes mérkőzésen helyzetei alapján megér­demelten [...]
59. 1993-09-06 / 207. szám
[...] szünetben Ká mán Edző Varga István MTK Piel Turbék Híres Vincze [...] Székesfehérvár 3000 néző V dr Bozóky Videoton Walt ham Mitring Varga [...]
60. 1993-09-27 / 225. szám
[...] Pécs 4000 néző V dr Bozóky PMSC Csaban Bódog Zare Braun [...] 46 percben Jakab Edző Varga István Gólszerzők Répási a 21 Szedlacsek [...]
61. 1993-10-25 / 248. szám
[...] 0 Siófok 3000 néző V Bozóky Siófok Bíró Ke­szeg Bimbó Szabadi [...] Szabó Kámán Pena Edző Varga István Gólszerzők Szarvas a 4 és [...]
62. 1994-04-23 / 95. szám
[...] írtam első szakcikkeimet Amikor beléptem Bozóky László pro­fesszor volt a vezetője [...] osztályve­zetője az akkor még fiatal Bo­zóky professzor ahol rádiu­mot használtak tumor [...] Egyesület mutatkozik be a Szent István Házban rende­zett baráti esten Kedden [...]
63. 1994-04-30 / 101. szám
[...] Mráv Hor­váth B Edző Kersák Ist­ván Dombóvár Erupkin 26 15 Bosznai [...] Paks 17 óra V dr Bozóky Mihalecz István Újabb pontvesztés hazai pályán Ha [...] 17 óra V Béni Losonczi István Néhány kulcsjátékos gyengébb formája miatt [...]
64. 1994-10-29 / 255. szám
[...] kapus Mátyás 1 Edző Pergel István Szek­szárd Marlyin Sklar 2 Ora [...] 16 óra V Kincses Mihalecz Ist­ván Rendkívül szoros fe­szült hangulatú mérkőzést [...] Maraszin Beke Edző Dra vecz István MLSZ JT váloga tott Dr Bozóky Csema Bu kovszky Sóthy Győr [...]
65. 1997-04-01 / 75. szám
[...] a Körúton A budapesti Szent István körút és Honvéd utca sarkán [...] meg is érkezett a tavasz Bozóky István meteorológus szerint április első hetében [...]
66. 1997-04-30 / 100. szám
[...] is­merték és szerették hogy SZABÓ ISTVÁN nyug MÁV pályamester simontornyai lakos [...] Mély fájdalommal tu­datjuk hogy DR BOZÓKY LÁSZLÓNÉ elhunyt Temetése 1997 május [...]
67. 1997-10-29 / 252. szám
[...] erre a dátumra gróf Széchenyi István 1825 november 3 án az [...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] frakció­vezető helyettese és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője Pusztai 56 [...] Ferenc 44 66 Szent Iványi István 53 52 2 i 41 [...]
68. 1997-11-05 / 258. szám
[...] meg a 3 hektárt Varga István MDF és Torgyán József JGV [...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Elmondta a Műcsarnokhoz autókkal és [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...] egyetemen a Bécalél Akadémián Csejtei István magyar nagykövet ebből az alkalomból [...]
69. 1997-11-26 / 276. szám
[...] a legjobb ma­gyar labdarúgó játékvezető Bozóky Mező és Hanacsek társaságában Melboume [...] Mi zser Pokomi Edző Klement István Tartalékosán is biztosan nyert a [...] Rácz Mi­zser Pesti Edző Klement Ist­ván A paksiak alaposan visz szavágtak [...]
70. 1998-11-28 / 279. szám
TUDÓSÍTÓ HAJDÚ B ISTVÁN SZABÓ TAMÁS félidő Hungária körút [...] Szakvezető Egervári Sándor Reszeli Soós István l Már a huszadik másodpercben [...] 17 én Nyíregyházán Reszeli Soós István lecserélte Fodor Tibort A játékos [...] Nem volt les dilemmával dr Bozóky Imre aki Akasztón lengetett utoljára [...]
71. 1998-12-01 / 281. szám
[...] asz­szisztens pedig a bíráskodástól visszavonuló Bozóky Imre volt A magyar ligaválogatottat [...] 3 6 Könyv Kokéról Kovács István pehelysúlyú profi ökölvívó életéről szól [...] szerzett bokszoló Kokó ahogy Kovács Istvánt mindenki ismeri 1997 december 1 [...]
72. 1998-12-03 / 283. szám
[...] sokkal illessenek közölte tegnap Csurka István A MIÉP elnöke szerint az [...] kapcsán Bo zóky András politológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] bom­bák szikráivá válhatnak tette hozzá Bozóky simonffy takács Fejlődő közigazgatási rendszer [...] ellen­zékkel konszenzusban kíván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...]
73. 1999-02-02 / 27. szám
[...] részére hir­deti meg az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjra kiírt pá­lyázatot a [...] megszűn­tek a meteorológiai jellegű problémák Bozóky István meteorológus azonban tudományosan közelít a [...]
74. 1999-10-12 / 238. szám
[...] labdarúgó Európa bajnokság rendezési jogát Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] jó­tékony hatását emeljük ki mondta Bozóky Imre Missura Gábor projekti­gazgató úgy [...] Rónai il­letve Fauszt Fekete Törő István Pincehely Hőgyész 5 0 3 [...]
75. 1999-10-13 / 239. szám
[...] okokra vezetik vissza a vereséget Bozóky Imre MLSZ elnök szerint a [...] Eb nek otthont adni így Bozóky aki szerint a 2008 as [...] 11 Poór 7 Edző Szilágyi István Lányok KSC Szekszárd PVSK 62 [...] Érdeklődni Ócsény Polgármesteri Hivatal Guzsván István polgármester Tel 74 496 872 [...]
76. 1999-12-04 / 283. szám
[...] el a megnyitóra Akkori főnővérem Bozóky Ilona még a Vörös Csillag [...] Kiss Mária Bencze Jánosné Benei Istvánná Berta Lászlóné Bertók Lajosné Csíkos [...] Jó zsefné Gallai Andrásné Ger­ber István dr Gyurkó Éva Győr Varga Istvánná dr Ha­las Zoltán Kazay Istvánné [...]
77. 1999-12-16 / 293. szám
[...] roma válogatott szövetségi kapitánya Mezei Ist­ván társaságában Szekszárdra várják többek között dr Bozóky Imre MLSZ elnököt is A [...] megér­tem a játékosokat mondja Patkós István a csapat tréne­re Az csak [...]
78. 1999-12-17 / 294. szám
[...] szerzés céljával pályára lépő Lázár István vezette szekszár­di gárda pont nélkül [...] egy egy gólt szerzett Orbán Bozóky találkozó Orbán Viktor miniszterelnök szerda este fogadta Bozóky Imrét az MLSZ elnökét tájékoztatta [...] es telefonon vagy személyesen Vida Istvánnál vagy Dobler Péternél SHÜRUSITAS A [...]
79. 1999-12-30 / 304. szám
[...] Tatabánya 2 1 22 Kovács István a BS ben pontozással le­győzte [...] jogot 25 Az MLSZ közgyűlésén Bozóky Imrét választották elnök­nek 26 A [...] Major Antal Horváth Ger­gő Sebestyén István Kovács Miklós Felker Viktória Máté [...] Major Antal Szabó Bence Sebestyén István Kovács Balázs Kovács Miklós Felker [...]
80. 2000-01-21 / 17. szám
[...] a profi bemutatkozására készülő Gabnai István személyében A további uniós fellépők [...] két évre szóló megállapodást kötött Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
81. 2000-01-28 / 23. szám
[...] csütörtöki elnök­ségi ülésén megoldódott Ferenczi István másfél éve húzódó ügye a [...] is sugároztak összefoglalókat a találkozókról Bozóky Imre MLSZ elnök arra a [...]
82. 2000-02-23 / 45. szám
[...] Magyar Labdarúgó Szö­vetség elnöke dr Bozóky Imre is A napirendi pontok [...] épül fel ak kor Pisont István kezd helyette Népújság Totó Tippjeink [...]
83. 2000-02-26 / 48. szám
[...] a két debütáns közül Gabnai István diadalmaskodott miután a har­madik menetben [...] p gy 4 menetben Gabnai István Unio Bakó Csa­ba Unió TKO [...] labdarúgó szövetség elnökségének meghívá­sára dr Bozóky Imre MLSZ el nök mellett [...] Margaréta Tolna gár­dáját is Dr Bozóky Imre felszólalásá­ban elmondta a Magyar [...]
84. 2000-03-23 / 69. szám
[...] jesítő család is S ipos István Paksra érkezett Országfutás A szegedi [...] métert együtt tegyenek meg Sipos Istvánnal akkor kövessék nyomon útját la­punk [...] A paksi Iparoskor vendége dr Bozóky Imre a Magyar Lab­darúgó Szövetség [...] sport vagy gazdaság kérdeztük dr Bozóky Imrét Ha röviden akarok válaszol­ni [...]
85. 2000-11-14 / 266. szám
[...] megtisztelő címet az idén viszont Bozóky István móri termelő Ezerjó borát és [...] bál volt Szekszárdon a Szent István Házban ünnepelték meg a szőlő [...] boraiból egy egy pa­lackkal Szunyogh István szekszárdi termelő Palánki he gyen [...]
86. 2001-08-04 / 181. szám
[...] túl Ta­másiban a X Pintér István em­lékverseny mezőnye s nincs már [...] Harta 17 Sakk X Pintér István emlék verseny Tamásiban a Dám [...] ifi 16 Sakk X Pintér István emlék verseny Tamásiban a Dám [...] erre a ren­dezvényre jelentette ki Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szö­vetség [...]
87. 2001-08-16 / 191. szám
[...] hi­ganymozgásával Takács Norbert és Papp István vá­ratlan találataival segítették a felnőtt [...] éjszakai versenyben az Ifj Keller István id Keller István páros a nyolcadik míg a [...] Joseph S Blatter a FIFA Bozóky Imre az MLSZ elnöke illetve [...]
88. Vasárnapi Tolnai Népújság, 2001-09-09 / 36. szám
[...] Tóth M Edző Reszeli Soós István Zalaegerszeg Túri Kocsárdi Telek Csóka [...] Frunza 64 Vagner Edző Kisteleki István Kispest Honvéd Tóth J Téger [...] államnak vi­szont egy fillérrel sem Bozóky Imre a jelenlegi MLSZ elnök [...]
89. 2001-11-24 / 274. szám
[...] biztos hogy itt lesz dr Bozóky Imre a Magyar Labda­rúgó Szövetség [...] középen Ficza Ferenc jobbról Gáspár István Ficza Ferenc a rutinos szek­szárdi [...] az ugyan­csak Hondát terelgető Gáspár Istvánt tartotta s a jóslata beigazolódott [...] helye meglepetés Végeredmény 1 Szűcs István 5 5 2 Boros István Babits SE 5 3 Kovács [...]
90. 2002-01-25 / 21. szám
[...] én kezdték a felkészülést Klement István heti öt edzést vezényel tanítványai­nak [...] 11 Teremfoci Barátság kupa Losonczi István emléktorna a bonyhádi sportcsarnokban 8 [...] kontinentális első­ségért Ezek egyike Kovács Ist­ván a kategória korábbi világba­jnoka aki [...] automatikus Eb szereplő Magyarországot dr Bozóky Imre MLSZ elnök Berzi Sándor [...]
91. 2002-05-11 / 109. szám
[...] KSE szombat 17 óra Klement István Moh­ácson végig a mi akaratunk [...] glasgow i pályán Hajdú B István a SPORT 1 kommentátora aki [...] Kaposvár mellett amelynek vezetője dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke Huszár István az Eb 2008 Kft projekt­igazgatója [...]
92. 2003-02-06 / 31. szám
[...] a magyar labdarúgás szem­pontjából mondta Bozóky Im­re az MLSZ elnöke azon [...] a Tol­navármegyében Székely Ferenc Bezerédj István utolsó évei cím­mel írt tanulmányt [...]
93. 2003-02-22 / 45. szám
[...] amelyen meghívottként jelen volt dr Bozóky Im­re az MLSZ elnöke is [...] MUNKAÜGYI KÖZPONT 7100 Szekszárd Szem István tér 11 13 I 74 [...] Megyei Munkaügyi Központ Szekszárd Szent István tér 11 13 III emelet [...] Megyei Munkaügyi Központ Szekszárd Szent István tér 11 13 Telefon 74 [...]
94. 2003-05-31 / 126. szám
[...] éve 1918 ban elhunyt Stann István építész akinek még ma is [...] Mandula a nyolcaddöntőben A közgyűlésen Bozóky Imre el­nök átadta a Magyar [...]
95. 2003-06-07 / 132. szám
[...] ban kezdte színi pályáját Irsai Bozóky Zsigmond a megye székhely szülötte [...] együttes műsora 15 40 Éles István kabaré 16 30 Koktél Táncegyüttes [...] sok bol­dogságot erőt egészséget kíván István Szilvi Nikiké és a Szülék [...] is­merték és szerették hogy TÓTH ISTVÁN Öcsény Garay u 16 sz [...]
96. 2003-07-19 / 167. szám
[...] változások várhatók Mint azt Ta­kács István elnöktől meg­tudtuk a tavalyi keret­ből [...] Leandro Rósa Jovic Penksa Szuperkupát Bozóky Imre az MLSZ elnöke adja [...]
97. 2003-11-20 / 270. szám
[...] múlt heti számunkban megje lambos Istvánná Dombóvár Mol lent gyermekeknek szóló [...] Jantyik vények helyes megfejtői közül István Paks Anna u 11 7030 [...] még­is volt ok az ünneplésre Bozóky Imre MLSZ elnök a magyar [...]
98. 2004-01-29 / 24. szám
[...] gyermek ifjúsági és sportminiszter továbbá Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] arról amit Fehér Miklós elért Bozóky Imre emlékezésében felidézte a támadó [...] Viktor Finis 22 gólos Benics István Ászok 18 gólos Aradi Gábor [...]
99. 2004-02-28 / 50. szám
[...] ban bajnoki címig vezető Kindl István vehette át az év legjobb [...] a labdarúgó szövetség szer­dai értekezletén Bozóky Imre az MLSZ elnöke bejelentette [...]
100. 2004-04-09 / 84. szám
[...] stadi onban barátságos találkozón Ezt Bozóky Imre MLSZ elnök je­lentette be [...] Pfeifer Tolmácsi Papp Edző Végh Ist­ván Dunakömlőd Vesza Frast Prantner Borsi [...]

 

  • 1
  • 2