Tolnai Népújság, 1994. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1994-04-01 / 77. szám

LEGFONTOSABB SZEMPONT A BIZTONSÁG (3. oldal) BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1994. ÁPRILIS 1. PÉNTEK ÁRA: 16,30 FORINT V. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM „Amikor hajto­gatsz, egyik kezed legyen az apa, má­sik kezed legyen az anya, a papír a gyermek." Hajtogatás a könyvtár­ban című írásunk a 4. oldalon olvasható. Minden pénteken Módosul a Kresz A közlekedési tárca remé­nyei szerint május közepétől, június elejétől léphetnek életbe a Kresz újabb módosí­tásai, melynek tervezetét a minisztérium várhatóan a jövő héten terjeszti a kormány elé - mondta el Gyurkovics Sándor, a Közlekedési, Hír­közlési és Vízügyi Miniszté­rium államtitkára tegnap. Bezárják Németország pécsi főkonzulátusát Április 30-ával Németor­szág bezárja pécsi főkonzulá­tusát - közölte csütörtökön a német külügyminisztérium szóvivője. A német fél sajnálja, hogy erre a lépésre kénysze­rül, s egyben megértést kért a magyar kormánytól: az új fel­adatok és a takarékossági kényszerek következtében áramvonalasítani kénytelen a német külképviseletek hálóza­tát. Pécsre tiszteletbeli konzult fognak kinevezni, az egy hó­nap múlva bezáró főkonzulá­tus feladatait a budapesti né­met nagykövetség veszi át - fűzte hozzá a szóvivő. Decs: drágább lesz a lakodalmas Kedden ült össze a decsi képviselőtestület, hogy meg­hallgassa a '93-as évi adóterv teljesítéséről és az idén terve­zett adóbevételekről szóló tá­jékoztatást. A képviselők elfo­gadták a beszámolót, újdon­ság, hogy '94-ben csak a vál­lalkozóknak kell Decsen kommunális adót fizetniük, magánszemélyeknél eltöröl­ték a helyi adók ezen fajtáját. A tavalyi kölktségvetésről szóló beszámolót is elfogad­ták, és döntöttek arról, hogy a '93-ból származó pénzmarad­ványt tartalékalapra helyezik. A testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait is, valamint döntések születtek aktuális se­gély-ügyekben. A képviselők a sárközi lakodalmas rendez­vényekre a szokásosnál maga­sabb közterület használati dí­jat állapítottak meg. Az érin­tett kereskedőket levélben tá­jékoztatják a döntésről. Ülést tartott a szekszárdi képviselőtestület Kábeltévé, zárt ülésen A szekszárdi képviselőtes­tület tegnapi ülésén sok, a la­kosságot közvetlenül is érintő döntés született. Második szavazásra az alábbiak szerint emelték fel a vízdíjat: közületi fogyasztóknak 55 forint/ köbméter, lakosságnak 47. A csatornahasználat az első esetben 54 Ft/köbméter, la­kosságnak 45, plusz áfa. Emelkedett a piaci, a vásár­téri helypénz és a közterületek igénybevételének díja is. Mó­dosították - a törvénynek megfelelően - a lakások el­adásáról szóló rendeletet, aminek az a lényege, hogy újabb értékesítésekre kerül sor. A garázseladások most lekerültek a napirendről. (Folytatás a 2. oldalon) HATÁRTALAN ÖRÖM. Tegnap kora este befejezéséhez érkezett a három éve minden esz­tendőben megrendezésre kerülő Határtalan tantárgyverseny, amit - hasonlóan az első alka­lomhoz - idén ismét Szekszárdon rendeztek meg. A fizikából, matematikából és magyar nyelvből kiírt tanulmányi versenyre Erdély 15 megyéjéből, Mátyusföldről, Becséről, Lúgosról és Galántáról is érkeztek általános iskolás tanulók, s részt vettek a megyeszékhely általános iskolás tanulói is. A hétfőn kezdődött verseny eredményhirdetésére, az ünnepélyes zárómű­sorra, majd azt követő diákdiszkóra került ugyanis sor tegnap a szekszárdi gyakorló általános iskola aulájában, ahol főként a díjazottak öröme volt határtalan. Fotó: GK Csernomirgyin tárgyalásai Főleg a gazdasági kapcsola­tokra összpontosították a fi­gyelmet Boross Péter minisz­terelnök és Viktor Csernomir­gyin kormányfő vezette ma­gyar-orosz plenáris tárgyalá­son a Parlamentben. A tárgya­láson az orosz tartozás rende­zésének több módozata is szóba került. Lehetőségként említették: magyar vállalko­zók, vállalatok tulajdonhoz juthatnának Oroszországban, részt vehetnének az ottani privatizációban. Remény van arra, hogy még Csernomir­gyin kormányfő látogatása al­kalmával megállapodást írnak alá az adósságok rendezésé­ről. A válságban is eredményesen Egy közgyűlés nyomán Keddi számunkban be­számoltunk már arról, hogy közgyűlést tartott a BONY Szolgáltató Szövetkezet. Mi­közben a cipőipar válsággal küzd, a cég az átalakulás után fenn tudott maradni, sőt némi hullámvölgy után kö­rülbelül ugyanannyi mun­kást tud foglalkoztatni, mint annakelőtte. A különbség csak annyi, hogy jóval na­gyobb értéket állítanak elő, mint korábban, és ott vannak a legjobb piacokon. A köz­gyűlésen felvetődött, hogy a nyugdíjasok ugyanakkor nem megfelelő arányban ré­szesülnek a tulajdonból, úgy vélték, a részjegyek 30 száza­lékos árfolyamon történő visszavásárlása nem igazán hízelgő ajánlat. Szelesi László, a szövetkezet egykori vezetője a közgyűlés után megerősítette: — Változatlanul kifogáso­lom, hogy a 730 nyugdíjas résztulajdonos nem kapott személy szerinti értesítést a közgyűlésre, ennek követ­kezménye az lett, hogy tizen- ketten lehettek jelen az érde­keltek részéről. (Folytatás a 4. oldalon.) A gazdasági 1 // •• / bűnözésről Koncepciót fogadott el a kormány a gazdálkodással összefüggő bűnözés megelő­zése, felderítése és a hatéko­nyabb felelősségre vonás ér­dekében. A kabinet a gazda­ságvédelmi tevékenység ösz- szehangolására április elsejei hatállyal koordinációs bizott­ságot hoz létre, amelyben he­lyet kapnak az állami gazda­sági ellenőrzési feladatokat el­látó szervezetek és főhatósá­gok képviselői, valamint a gazdasági bűncselekmények nyomozását végző rendőrség, illetve a vám- és pénzügyőr­ség delegáltjai. Az Állami Vagyonügynök­ség az idén 713 fennhatósága alá tartozó cég, együttesen 345 milliárd forint könyv szerinti értékű tulajdonrészét kínálják fel megvételre, s ez mind az ajánlattételek száma, mind pedig az értékét tekintve meghaladja az eddigieket. A vagyonügynökség idei RÖVIDEN Magyarország jövője szem­pontjából meghatározó ese­mény színhelye lesz pénteken a görög főváros. (2. oldal.) Azt nem tudja megakadá­lyozni a társadalom, hogy va­laki az öngyilkosság ilyen in­direkt eszközét válassza, de a környezet veszélyeztetését igenis meg kell akadályozni. (3. oldal.) A Magyar Máltai Szeretet­szolgálat bonyhádi csoportja segítséget kér tehát, hogy se­gíthessen. (4. oldal.) A bonyhádi képviselőtestü­let Oroszki István polgármes­ter előterjesztésében tárgyalta és fogadta el a szociális tör­vény végrehajtásának és a he­lyi szociálpolitikai munka ér­tékeléséről szóló beszámolót. (4. oldal.) Egy régi, immár három évvel ezelőtti ügy végére tett pontot a közgyűlés akkor, amikor tu­domásul vette a Tolna Megyei Moziüzemi Vállalat felszámo­lásáról szóló tájékoztatót. (3. oldal.) Szülinap A születésnap minden em­ber életében fontos, ám a kis­gyerekek számára sokkal fon­tosabb, mint a meglett embe­reknek. Nos, tegnap délután két szekszárdi hatéves nem szokványos születésnapi kö­szöntésben részesült. Ugyanis a hatodik születésnapját ün­neplő FIDESZ szekszárdi cso­portja a párttal egy napon szü­letett Jakab Csillát és Bartha Zolit narancstortával és játék­kal ajándékozta meg a Prím cukrászdában. kínálatáról készített összefog­lalóból, az előbbiek mellett, az is kiderül, hogy a felkínált va­gyonért fizetett tényleges vé­telár - az igénybevehető ár- kedvezmények, illetve a társa­ságok elmúlt évi vesztesége miatt - várhatóan jelentősen elmarad majd a könyv szerinti értéktől. Az ÁVÜ idei kínálata A NAP HÍREI Invázióra számítanak Rábafüzesnél Tömegével térnek haza a húsvéti ünnepekre a Nyu- gat-Európában dolgozó török, szerb és román vendégmun­kások, akik Magyarországra belépve főleg a rábafüzesi ha­tárátkelőt veszik igénybe. Az állomásnál már csütörtök dél­előtt egyórás várakozás ala­kult ki - mondta a helyi vám­hivatal vezetője. Kulcsár Zol­tán szerint a forgalom várha­tóan még növekszik az oszt­rák bevásárló turistákkal és a határ menti lakosság, hasonló célú kiutazásaival. Ä magyar turisták számára előnyös, ha az ünnepek előtt a búcsúi, kő­szegi, vagy a szentpéterfai ha­tárátkelőt használják. Ezzel lényegesen csökkenthetik a várakozási időt. II. Nemzeti Rákellenes Napok Hazánkban évente 33 ezer ember hal meg daganatos megbetegedésben, ebből 1.400-an szájüregi rák követ­keztében. Az utolsó 15 évben a szájüregi tumorok okozta halálozás megduplázódott. Minderről Kásler Miklós, az Országos Onkolgiai Intézet fő­igazgatója beszélt csütörtökön Budapesten az április 7-9 kö­zött megtartandó II. Nemzeti Rákellenes Napok című ta­nácskozás beharangozó sajtó- tájékoztatóján. Szólt arról is, hogy a rendezvényen az idén elsősorban ezekre a daganat­fajtákra kívánják felhívni a fi­gyelmet a szervezők. Gyepgazdálkodási konferencia A legelőgazdálkodás hosszú évek óta a magyar mezőgaz­daság legelhanyagoltabb terü­lete - hangzott el egyebek mellett csütörtökön Debre­cenben, a XII. Gyepgazdálko­dási Napok megnyitóján. Lo- vászy Csaba, a Földművelé­sügyi Minisztérium helyettes államtitkára elmondta: jelen­leg a mezőgazdaság által hasznosítható földterületnek csupán 13 százaléka, 1 millió 100 ezer hektár a legelő. Ékszercsempész bevándorlók Mintegy hat kilogramm, ösz- szesen 10 millió forint értékű arany ékszer - medálok, lán­cok, gyűrűk, karkötők, csatok - került be az országba vám­mentesen annak a jogszabály­nak a kijátszásával, miszerint a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldiek beván­dorlási ingóságként egy kilo­gramm aranyat hozhatnak be vámmentesen Magyaror­szágra. Az ügyben csempészet bűntettének alapos gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Vám- és Pénzügyőrség. ENSZ-katonák búcsúztatása Magyar ENSZ-katonákat bú­csúztattak ünnepélyesen csü­törtökön a Magyar Honvéd­ség Művelődési Házában. A közeli napokban hat magyar katonatiszt utazik Kuvaitba, egy pedig Mozambikba, hogy részt vegyenek az ENSZ kato­nai megfigyelői tevékenysé­gében. A búcsúztatás során elhangzott, hogy júliusban kezdődik meg a magyar ENSZ-katonák szervezett ki­képzése Budapesten, mintegy 120-150 résztvevővel. Április közepéig még várják tisztek, tiszthelyettesek, sorkatonák, illetve tartalékosok jelentke­zését békefenntartói tevé­kenységre. Újabb heroinfogás Több mint 50 kilogramm hero­int foglaltak le csütörtök reg­gel a nagylaki vámhivatalnál - tájékoztatta a Vám- és Pénz­ügyőrség Országos Parancs­nokságának illetékese az MTI-t. A múlt heti mintegy másfél mázsás rekordfogás után most egy német forgalmi rendszámú tehergépkocsiban bukkantak heroinra a határon. Az útlevélkezelőnek feltűnt, hogy a tehergépkocsin a vám­zár sértett állapotban van, ezért a határőrség a jármű szi­gorított vámvizsgálatát kérte a határőrségtől. A vámvizsgálat során az eredetileg gyanított határsértők helyett 52,13 kilo­gramm heroint találtak. Az ügy vizsgálatát a vámszervek átadták a rendőrségnek. Heves harcok Boszniában Tizenöten életüket vesztet­ték és negyvenen megsebesül­tek a Gorazde elleni szerb bombázások következtében - közölte szerda este a szaraje­vói rádió. A rádió szerint a vá­ros számára a háború két év­vel ezelőtti kezdete óta a szer­dai volt a legnehezebb nap. A kelet-boszniai muzulmán enk- lávé elleni bombazápor a rá­diójelentés elhangzásakor is tartott - írta az AFP. A szara­jevói ENSZ-erők közlése sze­rint a város körzetét a szerbek már két napja támadják. Csü­törtökre virradóra a szerb tü­zérség ismét lőtte Gorazdét. A szerbek tüzérségi tüzet zúdí­tottak egy másik kelet-bosz­niai muzulmán enklávéra: Zepára is. Egy ottani iskolát találatok értek; halottakról, il­letve sebesültekről Zepából egyelőre nincsenek adatok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom