Tolna Megyei Népújság, 1961. április (11. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-23 / 95. szám

■f A vőlegényt hozó eső Feltornyozott frizurával, vakító fehér ruhában a leány ott állt az ablak üvege előtt, és önelégült mosollyal vizsgálgatta az üvegből visszatekintő „tükörbeli mását”. Később pillantása az égre szállt, amelynek felhőtlen kékje mintha csak az ő szeme ragyogása lett volna: józanul, hidegen és rész­vétlenül ragyogott. Az ablak alatti kert virágai, a távoli rét füvei, körül a mezők zöldje, a falombok s az út pora szomjazva néztek fel a makulát­lan kékségben tündöklő menny­boltra, de azon a felhőnek még a legkisebbje sem mutatkozott. — Csodás lesz a mai majális, hogy ragyog az ég! — csicseregte a fehérruhás leány a szobába be­lépő édesanyjának, aztán hozzá­tette: — Ugye, nagyon cuki ez a sokfodrú tüli? Boriska meg fog pukkadni az irigységtől! Boriska egyelőre nem készült megpukkadni. Csalánt aprított a favágó tuskóján, aztán megke­verte korpával és a kiskacsák elé szórta. — Boriskám. miért nem készü­lődsz már? Nemsokára jön a busz. Nehogy lemaradj. Mondják, Bo-" zóky is ott lesz a majálisban. Bozóky, a fiatal, nőtlen állat­orvos éppen a nyakkendőjét cso­mózta volna, amikor hirtelen, élesen és sürgetően felberregett a telefoncsengő. — Halló, itt Bozóky-lakás! — jelentkezett kicsit morózusan a doktor. — Kérem, doktor úr, legyen szíves, induljon azonnal, a csirke úgy hullik, mint ősszel a légy! — szólt ki a telefonból egy könyörgő női hang. Bozóky abbahagyta az öltözködést. Nyakkendőjét ked­vetlenül dobta az ágyára, és bújt ki a csauszínű cipőből, meg a középszürke, szép kétsoros nad- ' Tágjából, és húzta a csizmanadrá- j got, bilgerit, a bőrbekecset, s pil­lanatok múlva mór hördült is a motorkerékpár, majd kikanyaro­dott az utcára. A motoros feltekintett az égre. A Balaton irányából nagy bodor felhők kavarogtak a falu fölé, és máris koppant az első csepp a doktor kabátján. A motor suhan­va nyelte a kilométereket. Utasa mereven nézett a messzeségbe, de azt még meglátta, hogy a fehér­ruhás lány állt az ablakban, s ta­lán az eget vizsgálta, mert észre sem vette Bozóky üdvözlésre len­dülő karjának mozdulását. Nem így az udvaron kacsáit etetgető Boriska. Két kezében magasra emelgette az etetőteknőt, s jobb híján ezzel intett vissza a köszö­nő Bozókynak. Szakadt a hűvösleheletű, jószá­gé tavaszi zápor. Tortyogva nyel­te a zúduló cseppeket a szomjas föld, s nagyot lélegzettek a ma­gukhoz térő növények, de Bozó­kynak a nyakába csurgóit az égi lé. Amikor a baromfitelepre megérkezett, olyan volt már, mint egy szivacs. Még a dereka körül is esőcseppeket érzett. A csirkék megmenekültek. Az eső elállt. A mező ragyogott, és Bozóky ment vissza a faluba. Ott­hon a csend s az eső utáni jó szag elálmosította, s ahogy ruhájából kibújt, nem átöltözött, csak meg- fürdött és pizsamába öltözve el­vetette magát az ágyon. Nem tudta, meddig aludt, csak az elmulasztott ebéd hiányát érezve ébredt, amikor a szállás- adónéja stirgetőleg keltegette:-------------------------------------------7-------­TÉ NAGY SÁNDOR: (Bááiú égi/ LabdawziafátáL Labdavirág, lény bői Pikkelyeseden sziromgombolyag, kinek a tenyere gömbölyített nagyanyám kuksoló salátái fölé? Látom az ámulatot gyermek-szememen, amivel csikó-koromban ünnepeltelek, ha kevés volt :nár a szegénység képzelt pengőiből vásárolt képzelt gumilabda. Az volt csak a játék, törpe fácska, mikor labdáiddal célbavetted a szíveket, zsonglőrködtél a szépségeddel, mint a szavakkal én most, szó-inas, s a tekintetek kismacska-cirógatásai hozzád gurultak játszani. Egy baltasuhijitás — egy társsal kevesebb. Kiöregedtél, barátom, nincs bocsánat, törzsedben az idő görcseitől megbotlik a nedv, nem tudsz már úgy gömbölyödni, mint szerelmesebb korodban; persze, mindezt nem vádként mondom el, inkább magamat-biztató szavak ezek, hogy most célozzam meg jól a szíveket, amikor a vérkeringés tűzijátéka türelmetlenül raj zolódik a cselekvések arculatára. mi .......................... nwmrnn uiiiim n mrwwi — Doktor úr, doktor úr! Kel­jen már, a hasára süt a Hold, és a majális már régen áll a kul- túrház nagytermében. Annyi a gyönyörű lány, mint az égen a csillag! Bozóky kászálódott, öltözkö­dött. Ebédet, vacsorát egyszerre evett, és indult a bálba. Amikor felnézett a sűrűcsillagos májusi égre, hirtelen eszébe jutott Boris­ka meg a fehérruhás leány. És Bozóky udvariasságból a fehér­ruhást is megforgatta, de igazán, szinte önfeledten csak Boriskával táncolt, és mert az esőcseppek nemcsak szivárványt tudnak az égre varázsolni, de néha nagyító­lencsének is bizonyulnak, Bozóky nem tudott szabadulni az esőben látott képtől, de különösen nem a Boriskáétól, hát nem volt ab­ban semmi szokatlan, hogy a Keszthelyen frissiben vásárolt karikagyűrűt nem a szebb, fehér­ruhás lány, hanem Boriska ujjára húzta fel a doktor, aki talán ma­ga sem tudta, hogy a tavaszi zá­por nyittatta rá a szemét Boris- kára. Borsi Darázs József Távol a Földtől (Folytatás az 5. oldalról.) A Fő tér felé ballagott. A sar­kon betért a tejivóba. Fél liter langyos tejet kért két barnára sült kiflivel. Elgondolkozva kortyolta a te­jet, bele-belemártogatta a kifli­véget. „Lehet, hogy az asszonynak van igaza? Abba kellene hagyni a repülést, és valami biztonságo­sabb, nyugodtabb foglalkozás után nézni? Ledolgozni a napi nyolc órát, utána szórakozni, pi­henni gondtalanul...” Ez motoszkált a fejében és az is, hogy ha nem lenne vadászre­pülő, akkor a felesége sem ide­geskedne többé. Megnyugodna, újra a régi, kedves mosoly ho­nolna arcán, és nem őszülne to­vább. Még huszonhét éves sincs, és oldalt mór ezüstösen csillog né­hány hajszála. A féltő aggodalom, a szorongó várakozás napjainak jele... Azután ezt gondolta: „Ha egészen ősz lesz, akkor is éppen úgy fogom szeretni, mint most... De legalább ne féltene annyira, legalább tudnám, megnyugtatni valahogyan. Hiszen nem mehet ez így tovább. Vagy az asszony betegszik bele, vagy én készülök ki hamarosan ...” — Őrnagy elvtárs, felment a kollégája! — mosolygott rá ba­rátságosan egy bőrkabátos férfi, aki a szomszéd asztalnál telepe­dett le jókora sajttal és egy csö­bör kakaóval. Értetlenül nézett a bőrkabátos­ra. — Egy szovjet repülőőrnagy fel­repült űrhajóval. . . Az előbb mondta be a rádió ... Öt- vagy tízpercenként megismétlik — ma­gyarázta a férfi. Azután felzsongott a tejivó. „Űrhajón kilőtték... Huszonhét éves ... Szovjet őrnagy ... Bámu­latos ... Nahát!... De hogyan jön majd vissza? ...” Gilicze őrnagy lázasan pattant fel az asztal mellől. Reggelijét félbehagyva rohant ki az utcára. Otthon ajtóstól rontott be. Egyenesen a rádióhoz. Lázas iz­galommal kapcsolta be és az asz­talra tenyerelve, feszülten várt. Felesége meglepetten állt mö­götte. — Mi az?... Mi történt? — kérdezte dermedt rökönnyel. — Pszt! Csendet! — intett ujjá- val a férj és a rádióra mutatott. Feszült némasággal hallgatták a zenét, míg végül félbeszakadt, majd felharsant a bemondó hangja. Elhangzott a rendkívüli közle­mény. Szovjet repülőőrnagy a vi­lágűrben a Vosztok űrhajón ... Jurij Alekszejevics Gagarin. Gilicze őrnagy a telefonhoz lé­pett. Izgatottan tárcsázott. — Halló! Te vagy az? Hallot­tad?! — ordított bele a kagylóba. És mondta, mondta a nagy ese­mény hírét. Azután mást hívott. Majd két hívás között őt hívta valaki. — Igen. hallottam! Ép- nen most akarta1 ak felhívni . . Szédületes! Micsoda esemény! És ő is repülőgép vezető! Felesége közben az ablakon kiáltott ki valakinek: — Egy szovjet repülőőrnagy felment a világűrbe szputnyik- kal! — Nem szputnyikkal. űrhajó­val! — helyesbített a férj, majd letette a telefont. A rádió hamarosan megismétel­te a hírt és később újabb és újabb részletekkel egészítette ki. Egyikük sem mozdult a készü­lék mellől. Az asszony arca ki­pirult és hosszú hetek óta elő­ször telepedett rá a régi, nyugodt, kedves mosoly. — ű is őrnagy, mint te... Hu­szonhét éves, akárcsak én ... — mondta csendesen, majd leült férje mellé a kanapéra. Újra csengett a telefon. Az őrnagy felugrott. — Igen, hallgatom, alezredes elvtárs! Vargával, Csótival és Mé­szárossal már beszéltem, ők is hallgatják ... Nem mozdulok ... A 0611-est úgyis csak ebéd után kell berepülnöm ... Hogyan? De­hogy tartok! Nem először repülök be olyan gépet, amelytől fáznak a fiatalok... Jó az a gép. ismerem minden csavarját... Letette a kagylót és visszaült felesége mellé. Az asszony mindent hallott, de nem szólt semmit. Csillogó szem­mel, szelíden mosolygott a férjé­re. Az őrnagy úgy érezte, büszke­ség árad hitvese tekintetéből. — Úgy nézel rám, mintha én repültem volna a világűrbe! — mondta tréfásan és szorosan át­karolta az asszony vállát. Egész délelőtt a rádió mellett ültek. Mielőtt Gilicze őrnagy elindult a repülőtérre, feleségével együtt meghallotta az újabb közleményt: Gagarin őrnagynak felesége és Icét kislánya van. A nagyobbik lány kétéves, a kisebbik egyhóna­pos ... Egymásra néztek és mindket­ten ugyanazt gondolták: „Lám, nekik is éppen két lányuk van és mindkettő pontosan annyi idős, mint a mieink.,,” Tolna megye művészeti emlékei A döbrököxi várrom A Kapos árteréből alig kiemel­kedő halmon — hajdani szigeten —, a Fekete-berekben áll két vaskos faltömb; Debregecz várá­nak romjai. Mikor épült, nem tudni ponto­san. Az 1300-as évek elején Apor Lászlóé volt, majd a század vé­gén a királyra szállt. 1443-ban a Héderváriak kezén van, majd Werbőczy István tulajdonába ke­rül, aki Debregecz akkori birtoko­sának, Latzkinak lányát vette fe­leségül, Werbőczi István szerkesztette meg a hírhedt „Tripartitum”-ot, a jobbágyságot röghöz kötő törvé­nyeket az 15I4-es parasztfelkelés után. Ö maga is részt vett a fel­kelők leverésében. 1525-ben az ország nádora lett. A döbröközi várrom ma emlé­keztetője — Werbőczi révén — a magyar jobbágyság évszázados gúzsbakötöttségének, kegyetlen kizsákmányolásának. (B. I.) KÖKÉNY LÁSZLÓ: Elégia Hol nyúlfiak s tarka pillék táncán derül az ég, a megria.dt nagy kék madár, s lányom Gizi-szárnyán leng a tömött, hegyes határ: itt vagyok én, Kispest s a nagy világ két térde közt, öreglegény. Dél van. Csirkék csőrén magért kiált az éh, papsajt rebbenti szét poros tollát, szöcske csöndje köp pan, s a pók egy kék tüll-vitorlát feszít két ág közé, hogy megfogja véle az elemózsiát. De jó is itt, heverve a fűben; lányom szívén jókedv visít. Szél jön, sírva mondja, hogy az űrbe dobta magát egy pacsirtát őt hallgatom, csigafúrós nyelvén dallá ömlik szét az atom. Ö, eltörött zaj az utak mentén: béke. húzz el az ész fölött, galambzajjal teljen az égi csűr, föld meg fehér-friss szavakkal, hogy nyúlfiak s tarka pillék táncán fényesedjen a megriadt nagy kék madár, s lányom Gizi-szárnyán lengjen minden hegy, völgy, határ, s daloljak én Kispest s a nagyvilág két térde közt, öreglegény. Pályázati felhívás Alulírott szervek pályázatot hirdetnek megbízások elnyerésé­re. A pályázathirdető szerveknek az a célja, hogy megteremtsék a dolgozó nép életével, szocialista fejlődésével foglalkozó irodalmi és képzőművészeti alkotások lét­rehozásának feltételeit, és lehető­séget biztosítsanak arra, hogy az írók, képzőművészek megismer­jék s éljék népünk életét, mun­káját, örömét és küzdelmét. A megbízást nyert írók és kép­zőművészek élmény- és tapaszta­latszerzés céljából egyhónapi időtartammal fizetés nélküli sza­badságot kapnak; ez alatt az idő alatt a megbízó szervek egy-egy alkotó részére 3—5000 Ft-ot biz­tosítanak a zavartalan alkotó munkára. A pályázók 1961. május 15-ig írásban jutassák el a megyei ta­nács művelődésügyi osztályához, hogy az élményszerzésre, anyag- gyűjtésre, illetve az alkotómun­kára szánt időt mikor és hol kí­vánják eltölteni, továbbá, milyen művet, milyen műfajban kíván­nak megalkotni. A pályázathirdető szervek az írók és képzőművészek fizetésnél­küli szabadságát egyetértésben megbeszélik az illetékes vállala­tokkal, intézményekkel. A megbízásokat közös megálla­podás után adják ki a pályázat­hirdető szervek. Pályázni lehet olyan művek ter­vével, melyek mai életünket, el­sősorban a munkások és parasz­tok életét kívánják bemutatni. A pályázók tervében szerepel­het: elbeszélés, kisregény, regény, drámai mű. versciklus, illetve grafika, akvarell, olaj- és szobor- kompozíció. A megbízás a szerzői tisztelet­díjat nem érinti. A pályázat tervében meg kell jelölni a mű elkészülésének ha­táridejét. A művek publikálására a Je­lenkor folyóirat, illetve a kiadó ad lehetőséget; a képzőművészeti alkotások esetében a közületi vá­sárlások kiszélesítését biztosít­ják a pályázathirdető szervek. Baranya megyei Tanács, Pécs mj. Városi Tanacs, Szakszervezetek Megyei Tanácsa I

Next

/
Oldalképek
Tartalom